IZVEŠTAJ O UTVRĐIVANJU ČINJENIČNOG STANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

1356

Angažovani smo da utvrdimo činjenično stanje po Zakonu o računovodstvu, Zakonu o reviziji i Međunarodnim računovodstvenim standardima Lovačkog saveza Srbije za period 2005. – 2012. godine, po svim materijalno značajnim pitanjima.

Zakone koji regulišu organizaciju i poslovanje Lovačkog saveza Srbije čine Zakon o lovstvu, Zakon o divljači i lovstvu, Zakon o udruženjima, Zakon o radu  i Zakon o računovodstvu i reviziji. Pored navednih zakona, poslovanje je regulisano Statutima Lovačkog saveza Srbije i pratećim pravilnicima. Statutom Lovačkog saveza Srbije koji je donela skupština Lovačkog saveza na sednici od 23.10.1993. godine navedeno je da Savez Srbije imaju sledeće organe Skupštinu, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsednik saveza, Sud časti.

Skupština Saveza bira Upravni odbor, Predsednika i Sekretara Saveza, Nadzorni odbor i Sud časti. Upravi odbor izvršava odluke i zaključke Skupštine saveza i obavlja druge zadatke utvrđene Statutom i drugim aktima, donosi finansijski plan Saveza i stara se o njegovom izvršenju. Podnosi izveštaj Skupštini o poslovanju i vrši druge poslove. Predsednik Saveza predstavlja Savez i po položaju je i Predsednik Upravnog odbora. Nadzorni odbor je organ Skupštine Saveza i vrši nadzor i kontrolu finansijskog poslovanja i drugih organa Saveza.

 

Statutom Lovačkog saveza Srbije od 27.12.2009. godine uglavnom su precizirana određena ovlašćenja u pogledu ciljeva udruživanja u Lovački savez Srbije, unutrašnju organizaciju, prava i obaveze članova, statusne promene i druga pitanja vezana za poslovanje Lovačkog saveza Srbije.

Statut Lovačkog saveza Srbije koji je danas na snazi je donet od strane Skupštine saveza od 16.03.2013. godine kojim su regulisana pitanja opštih odredbi, ciljeva udruživanja u Lovački savez, organi Saveza i radnih tela Skupštine, članstvno i prava i obaveze članova, statusne promene i druga pitanja vezana za rad Lovačkoga saveza Srbije.

Ovim izveštajem obuhvaćen je period od 2005. do 2012. godine po pitanju stalne imovine, obrtne imovine, kapitala i dugoročnih rezervisanja i obaveza koje su iskazane u Bilansu stanja, Bilansu uspeha i Statističkom aneksu.

Period vršenja revizije je od 06.06.2014. do 30.06.2014. godine.

Gradski sekretarijat za unutrašnje poslove Grada Beograda, Odeljenje za upravne poslove, na osnovu Člana 23 i 34 Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana donelo je Rešenje pod brojem 212-1-90 od 14.08.1987. godine o overi samoupravnog sporazuma Lovačkog saveza Srbije sa sedištem u Beogradu, Alekse Nenadovića 19-23. Izvodom iz Registra Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprava za upravne poslove grad Beograd br. 212-1-237/09 od 24.07.2009. godine izvršen je upis Lovačkog saveza Srbije sa sedištem u Beogradu, ul. Alekse Nenadovića 19-23  u registar društvenih organizacija.

Za period od 2005. do 2009. godine nismo dobili Rešenja odgovarajućih organa o upisu ovlašćenog lica za zastupanje Lovačkog saveza Srbije a iz poslovne dokumentacije vidljivo je da je zastupanje Saveza vršio Zoran Živojinović.

Na osnovu Rešenja navednog Ministarstva br. 03/10-212-27/09 od 22.07.2009. godine izvršen je upis u Registar društvenih organizacija Zoran Popović, kao ovlašćeno lice za zastupanje Lovačkog saveza Srbije, sa trajanjem mandata do 02.04.2010. godine.

Rešenjem navedene Agencije br. BU 11721/2013 od 31.12.2013. godine usvaja se Registraciona prijava tako što se briše zastupnik Zoran Popović a upisuje u Registar Dragan Šormaz, Karađorđeva 14/11, Smederevo.

Rešenjem Agencije za privredne registre br. BU 1689/2009 od 30.12.2009. godine upisuje se u Registar udruženja usklađivanje društvenih organizacija, udruženja građana i njihovih saveza kao oblik organizovanja Lovački savez Srbije, Alekse Nenadovića 19-23, Beograd. Matični br. udruženja je 07010141, PIB 100158372 sa datumom osnivanja 21.10.1983. a zastupnik je Zoran Popović. Vođenje poslovnih knjiga za period 2005. – 2010. godine bilo je povereno knjigovodstvenoj agenciji Konsultant iz Beograda, ulica Bulevar oslobođenja 172/12. Revizorima nije stavljena na uvid Odluka Upravnog odbora o zaključenju Ugovora u pružanju knjigovodstvenih usluga kao ni Ugovor sa ovom knjigovodstvenom agencijom iz kog bi se videle prava i obaveza naručioca i isporučioca usluge.

Nakon toga, sačinjen je Ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga od 24.12.2010. godine između Agencije za knjigovodstvene usluge „Kapital“ iz Beograda, Mirka Banjevića 8/5 kao izvršioca i Lovačkog saveza Srbije kao naručioca. Predmet ovog Ugovora je pružanje knjigovodstvenih usluga počev od 01.01.2011. godine u skladu sa pozitivnim propisima, saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji. Za navedene usluge mesečna naknada izvršiocu je utvrđena u iznosu od 50 hiljada dinara. Revizorima nije stavljena na uvid Odluka Upravnog odbora o zaključenju Ugovora u pružanju knjigovodstvenih usluga. Ugovor je zaveden kod LSS pod brojem 53 od 07.02.2011. godine.

Dana 01.05.2012. godine sačinjen je Ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga između Agencije za knjigovodstvene usluge „Mives“ iz Čačka, Sime Sarage br. 24 kao pružaoca usluga i Lovačkog saveza Srbije kao primaoca usluga. Sačinjavanju ovog Ugovora prethodila je Odluka Upravnog odbora br. 207-9/12 od 18.07.2012. godine. Ugovorne strane su saglasne da pružalac usluga u ime i za račun primaoca usluga vodi poslovne knjige i priprema godišnji izveštaj za ugovorenu cenu od 22 hiljade dinara bruto. Ovaj Ugovor je zaveden kod LSS pod brojem 143/2012 od 05.06.2012. godine.

Lica ovlašćena za podizanje i plaćanje sredstava preko računa poslovnih banaka  Lovačkog saveza Srbije u periodu od 2005. godine do novembra 2008. godine su bili Zoran Živojinović i Aleksandar Pantelić, a od 01.11.2008. do 28.02.2009. Tomislav Radosavljević a u periodu od 01.03.2009. do 31.12.2012. Zoran Popović.

Lovački savez Srbije je malo pravno lice i ne podleže zakonskoj obavezi redovne revizije finansijskih izveštaja. Kontrola poslovanja za navedeni period nije vršena od strane nadležnih inspekcijskih i drugih organa.

Poslovnu dokumentaciju vezanu za sudske sporove nismo dobili. Naime, iz izveštaja o izvršenom popisu imovine, kapitala i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011. godine se vidi da su utužena sledeća potraživanja i to:

  1. „Investbiro“ na iznos 11.196.955,71 dinar zbog neplaćenog zakupa poslovnih prostorija na adresi Alekse Nenadovića 19/23, međutim,  iz presude Privrednog suda u Beogradu 6 P 17177/2010 od 23.10.2010. godine usvojen je tužbeni zahtev Lovačkog saveza Srbije prema tuženom „Investbiro a.d. u stečaju“ i na ime glavnog duga u iznosu od 2.625.350,00 dinara i kamate po stopama propisanim zakonom o visini stope zatezne kamate koja nije izračunata. Na žalbu tuženog Privredni apelacioni sud u Beogradu presudom Pž 1196/11 od 16.03.2011. godine potvrdio je presudu Privrednog suda u Beogradu,
  2. „Finaltra d.o.o“ je utužena od strane navednog Saveza na iznos od 8.706.167,28 dinara,
  3. „Domen gradnja d.o.o“ je utužena na iznos od 5.500.000,00 dinara i
  4. „Potenza“ na iznos od 1.524.564,00 dinara.

Za utuženja Saveza pod tačkom 2, 3, 4 nije nam stavljena na uvid nikakva dokumentacija iz koje bi se videlo u kojoj fazi se nalaze predmetni sporovi.

Radi potpunijeg sagledavanja činjeničnog stanja vršena je revizija poslovanja Lovačkog saveza Srbije po godinama, i to:

 

ČINJENIČNO STANJE 2005. GODINE

Stalna imovina Lovačkog saveza Srbije iskazana je u iznosu od 6.940 hiljada dinara od kojih se na građevinske objekte odnosi 3.864 hiljada dinara, i 3.076 hiljada dinara na postrojenja i opremu.

Rešenjem Republičkog geodetskog zavoda od 04.12.2013. godine upisan je kao nosilac prava na posebnom delu zgrade Lovački savez Srbije, Beograd, Alekse Nenadovića 19-23 i to: prizemlje, prvi sprat i drugi sprat kao i dvorišna garaža u privatnoj svojini sa udelom od 1/1.

U toku 2005. nabavljena je od dobavljača „Zastava – promet“ iz Kragujevca po računu br. 3704831/1466 od 15.07.2005. godine „Zastava florida INL1600“ sa PDV-om u iznosu od 493 hiljade dinara a istovremeno je istom dobavljaču prodata polovna „Zastava florida 1,3“ po računu 422/05 od 15.07.2005. godine po principu staro za novo u iznosu od 142 hiljada dinara sa PDV-om. Ove transakcije su sprovedene u poslovnim knjigama.

Na sednici Upravnog odbora LSS održanoj dana 22.12.2004. godine doneta je Odluka o obrazovanju popisnih komisija. Revizorima nisu stavljene na uvid popisne liste iz kojih bi se utvrdilo činjenično stanje popisane imovine kao ni dokument o usaglašavanju popisanog stanja sa knjigovodstvenim stanjem.

Iz materijala sa sednice Upravnog odbora od 24.02.2004. godine navedenog Saveza vidi se da je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine, sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2005. godine, bez ikakvih primedbi  (nema manjkova ni viškova, otpisa, rashodovanja i sl.).

Prema zaključnom listu stanje datih avansa na 31.12.2005. godine iznosi 625 hiljada dinara, a u zvaničnom bilansu stanja na ovaj datum ovaj iznos nije iskazan.

Obrtna imovina je iskazana u iznosu od 6.692 hiljada dinara i celokupan iznos se odnosi na  kratkoročna potraživanja, plasmane i gotovinu.

Kratkoročna potraživanja čine kupci u zemlji u iznosu od 1.694 hiljada dinara i potraživanja od zaposlenih 400 hiljada dinara. Računovodstvena služba Lovačkog saveza Srbije nije vršila usaglašavanje salda sa kupcima na kraju poslovne godine putem slanja IOS-a, tako da iznosi salda nisu usaglašeni. Ovo usglašavanje trebalo je da vrši knjigovodstvena agencija „Kapital“.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 3.678 hiljada dinara a porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja iznose 920 hiljada dinara. Pregledom izvoda banke nismo se uverili u stanje gotovine i gotovine i gotovinskih ekvivalenata na dan bilansa. U 2005. godini Lovački savez Srbije je imao otvorene tekuće račune kod sledećih banaka, i to: Panonska banka, Centrobanka i Delta banka.

Kapital Lovačkog saveza Srbije iznosi 11.860 hiljada dinara i čini ga osnovni kapital 6.498 hiljada dinara i neraspoređena dobit iz prethodnih godina od  931 hiljada dinara i dobit za 2005. godinu od 4.431 hiljada dinara, tako da ukupan neraspoređeni dobitak iznosi 5.362 hiljade dinara.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iskazane su u iznosu od 7.771 hiljada dinara i kompletno se odnose na kratkoročne obaveze.

Navedene kratkoročne obaveze odnose se na obaveze iz poslovanja  čiji promet u 2005. godini iznosi 41.043 hiljada dinara i one su izmirene u iznosu od 39.200 hiljada dinara ili 95,5%. Pregledom faktura za plaćenu robu dobavljačima utvrđeno je da odgovarajuća dokumentacija ne prati nalog za knjiženje kao i da knjigovodstvo nije obezbedilo evidenciju o kretanju robe. Navodimo nekoliko primera. Po izvodu Centrobanke br. 4 od 04.03.2005. i pratećem nalogu za knjiženje dobavljaču „Baki travel“ je isplaćeno 143 hiljade dinara, bez druge prateće dokumentacije, a analitička kartica ovog dobavljača nema početno stanje, te ne možemo utvrditi svrhu ove isplate.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji nisu usaglašene. Naime, Savez nije vršio usaglašavanje salda sa dobavljačima putem IOS-a na dan 31.12.2005. kao ni usaglašavanje na bilo koji drugi način kojim bi se uverili o stanju duga na ovaj datum.

Obaveze za porez na dobit iznose 54 hiljade dinara.

U poslovnoj 2005. godini Lovački savez Srbije ostvario je poslovne prihode od 78.884 hiljada dinara koji se sastoje od prihoda od članarina regionalnih lovačkih saveza od 72.566 hiljada dinara, prihoda od zakupnina od 2.971 hiljada dinara i prihoda od prodaje od 3.347 hiljada dinara.

Iz skupštinskog materijala se vidi da je na Upravnom odboru doneta odluka o  visini članskog doprinosa za 2006. godinu, ali nismo imali uvid u sadržinu te odluke kao ni u specifikaciju naplaćenih članarina.

Prihodi od prodaje se odnose na izdavanje lovačkih dozvola, članskih karata, lovačkih legitimacija i priručnika za polaganje lovačkog ispita za koje postoji odgovarajuća dokumentacija.

 

 

 

 

Pregled poslovnih rashoda u 2005. godini:

u 000 dinara
POZICIJA IZNOS U %
TROŠKOVI MATERIJALA 4.834 7%
TROŠKOVI ZARADA 22.451 31%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE 813 1%
OSTALI POSLOVNI RASHODI 44.251 61%
UKUPNO 72.349 100%

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda se sastoje iz troškova bruto zarada od 13.793 hiljada dinara, troškova doprinosa na teret poslodavca 2.313 hiljada dinara, troškova naknada za autorske ugovore 757 hiljada dinara za koje postoje odgovarajući ugovori i druga prateća dokumentacija i ostalih ličnih rashoda u ukupnom iznosu od 5.586 hiljada dinara. Testom usklađenosti troškova zarada i obaveza za zarade uverili smo se u ispravnost knjiženja troškova zarada u posmatranom periodu. Zarade su regulisane na osnovu Zakona o radu, Statuta Lovačkog saveza, Pravilnika o radu i ugovora o radu pojedinačnih zaposlenih. Prosečna bruto mesečna zarada u 2005. godini, bez troškova doprinosa na teret poslodavca iznosi 115 hiljada dinara.

U okviru ostalih ličnih rashoda iskazane su i naknade troškova zaposlenima na službenom putu u ukupnom iznosu od 5.149 hiljada dinara. Pregledom putnih naloga utvrđeno je niz nepravilnosti koje se sastoje u nepostojanju potpisa od strane nalogodavca, rukovodioca računovodstva, likvidatora, blagajnika. I pored navedenih nedostataka novac je isplaćivan a putni nalozi ne sadrže ni podatak koliko će dana zaposleni provesti na službenom putu, datum odlaska i povratka.

Pravilnik o putnim troškovima nije donet. Iz putnih naloga se vidi da je visina dnevnice bila 900,00 dinara. Ako se ima u vidu da je broj zaposlenih u 2005. godini bio 10, a da su ukupne naknade troškova zaposlenima na službenom putu iznosile 5.149 hiljada dinara onda je po jednom zaposlenom po ovom osnovu isplaćeno prosečno 515 hiljada dinara. Revizori su izvršili testiranje putnih naloga i utvrdili da od uzorkovanog iznosa 70% naloga nije potpisano od strane nadležnih lica a da se 4,3% troškova testiranih naloga za službeno putovanje odnosi na dane vikenda.

Od ukupnog iznosa troškova materijala od 4.834 hiljada dinara na troškove goriva i energije odnosi se 1.139 hiljada dinara a iznos od 3.695 hiljada dinara se odnosi na troškove ostalog materijala. Na troškovima ostalog materijala proknjižena je i faktura br. 3/05 od 13.06.2005. godine od dobavljača „Vako-akvant“ d.o.o Novi Beograd, za nabavku štofa za lovačke uniforme. Robu preuzeo vozač Stojan Vijatov, po prijemnici br. 1 od 13.06.2005. godine. Iz dokumentacije se ne vidi gde se roba nalazi. Nije sačinjena prijemnica odnosno otpremnica robe. U razgovoru sa zaposlenima smo saznali da su od navedenog štofa šivena odela. Nismo dobili na uvid dokumentaciju za troškove šivenja odela, preuzimanje i predaju odela kao ni odluku Upravnog odbora za ovu transakciju.

Najznačajniju cifru u poslovnim rashodima čine Ostali poslovni rashodi u iznosu od 44.251 hiljada dinara. Oni se sastoje iz troškova proizvodnih usluga od 34.729 hiljada dinara i nematerijalnih troškova od 9.521 hiljada dinara.

Troškove proizvodnih usluga čine troškovi transportnih usluga 1.181 hiljada dinara – oni se pretežno sastoje iz troškova prevoza i troškova PTT usluga zatim troškovi usluga održavanja 1.938 hiljada dinara, troškova zakupnina 134 hiljada dinara, troškova reklame i propagande 1.546 hiljada dinara koji se odnose na troškove oglasa u novinama i sl. i najznačajniji iznos od 29.930 hiljada dinara na troškove ostalih usluga, od kojih je 28.351 hiljada dinara proknjiženo nalogom 87 od 31.12.2005. godine za koji nema nikakve prateće dokumentacije te se nismo mogli uveriti u verodostojnost navedenog iznosa.

Nematerijalni troškovi su iskazani u iznosu od 9.521 hiljada dinara i sastoje se od troškova neproizvodnih usluga 500 hiljada dinara, troškova reprezentacije 3.194 hiljada dinara, troškova premije i osiguranja 5.153 hiljada dinara, troškova platnog prometa 171 hiljada dinara, troškova članarine 189 hiljada dinara, troškova poreza 244 hiljada dinara i ostalih nematerijalnih troškova 69 hiljada dinara.

Troškovi reprezentacije iznose 3.194 hiljada dinara a sastoje se od troškova reprezentacije u sopstvenim prostorijama od 823 hiljada dinara, troškova ugostiteljskih usluga 2.098 hiljada dinara, poklona 43 hiljada dinara i ostalih troškova reprezentacije 229 hiljada dinara. Finansijskim planom za 2005. bilo je predviđeno 800 hiljada dinara za ovu poziciju.

Revizijom smo utvrdili da je Savez u toku godine vršio isplatu donacija  regionalnim lovačkim udruženjima i drugim subjektima po različitim osnovama u ukupnom iznosu od 2.146 hiljada dinara. U knjigovodstvenoj evidenciji uglavnom postoje izvodi banaka o isplatama donacija pojedinim subjektima, ali njih ne prate u svim slučajevima ugovori o donacijama niti druga dokumentacija kojom bi se uverili u činjenično stanje. Navodimo slučajeve donacija u većem iznosu, i to:

-Spomenu Hrama Svetog Save u Beogradu u iznosu od 100 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Hajduk Veljko“, Negotin u iznosu od 150 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju Aleksa Dejović, Užice u iznosu od 150 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Vrhovi“, Sjenica u iznosu 100 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Krupanj“, Krupanj u iznosu od 100 hiljada dinara i dr.

 

Pregledom poslovnih knjiga može se konstatovati da je poslovna dokumentacija nesređena, konfuzna i nekompletna. U poslovnoj dokumentaciji nema popisnog materijala iz koga bi se videlo stvarno stanje imovine, potraživanja i obaveza. Nalozi za knjiženje koje je sačinjavala računovodstvena služba su preobimni. Pojedini nalozi sadrže više od 200 pozicija a prilozi uz nalog nisu složeni ni numerisani. Revizori su se takođe uverili da uz neke naloge ne postoji prateća dokumentacija. Postoje znatne poteškoće u usklađivanju stanja između zvaničnih finansijskih izveštaja, zaključnog lista, glavne knjige i analitičkih finansijskih kartica.

 

ČINJENIČNO STANJE 2006. GODINE

Stalna imovina Lovačkog saveza Srbije iskazana je u iznosu od 7.531 hiljada dinara od kojih se na građevinske objekte odnosi 3.614 hiljada dinara, 276 hiljada dinara na kancelarijsku opremu i 3.641 hiljada dinara na transportna sredstva.

Rešenjem Republičkog geodetskog zavoda od 04.12.2013. godine upisan je kao nosilac prava na posebnom delu zgrade Lovački savez Srbije, Beograd, Alekse Nenadovića 19-23 i to: prizemlje, prvi sprat i drugi sprat kao i dvorišna garaža u privatnoj svojini sa udelom od 1/1.

U toku 2006. nabavljena je od dobavljača „Autočačak“ iz Čačka po računu br. 1661-3549 od 26.07.2006. godine „Škoda superb klasik“ sa PDV-om u iznosu od 2.634 hiljada dinara a istovremeno je istom dobavljaču po nalogu 109 od 31.12.2006. prodato staro vozilo. U poslovnim knjigama se ne nalazi nikakva dokumentacija koja prati poslednjepomenutu poslovnu transakciju.

Na  sednici Upravnog odbora LSS održanoj dana 06.12.2005. godine doneta je Odluka o obrazovanju popisnih komisija. Revizorima nisu stavljene na uvid popisne liste iz kojih bi se utvrdilo činjenično stanje popisane imovine kao ni dokument o usaglašavanju popisanog stanja sa knjigovodstvenim stanjem.

Iz materijala sa sednice Upravnog odbora od 21.03.2007. godine navedenog Saveza vidi se da je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine, sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2006. godine, bez ikakvih primedbi, što znači da nije bilo manjkova, viškova, otpisa, rashodovanja i sl.

Obrtna imovina je iskazana u iznosu od 12.784 hiljade dinara od čega su dati avansi dobavljačima 1.525 hiljada dinara. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iznose 11.259 hiljada dinara. Od navedenog iznosa kratkoročnih potraživanja na kupce u zemlji se odnosi 4.948 hiljada dinara a na kratkoročne finansijske plasmane 3.200 hiljada dinara.

Finansijska služba Lovačkog saveza Srbije nije vršila usaglašavanje salda sa kupcima na kraju poslovne godine putem slanja IOS-a, tako da iznosi salda nisu usaglašeni.

Od ukupnog iznosa kratkoročnih finansijskih plasmana 2.800 hiljada dinara se odnosi na kratkoročne plasmane date društvu „Finaltra“ iz Beograda, ul. Studentski trg br. 18. Ugovor o zajmu od 02.03.2006. godine koji glasi na 1.000 hiljada dinara sa kamatom od 2,0% mesečno nije potpisan od strane Lovačkog saveza Srbije. Iz glavne knjige se vidi da je 100 hiljada dinara zajma dato društvu „Belom“ za koji ne postoji ugovor kao ni drugi podaci i iznos od 200 hiljada dinara za koji ne postoje nikakvi podaci, a u glavnoj knjizi nije navedeno kome je ova pozajmica data. Iz knjigovodstvenih podataka se ne vidi kome je dat zajam u iznosu od 100 hiljada dinara. Jedan od ugovora o zajmu sa društvom „Finaltra“ na iznos od 1.000 hiljada dinara nije potpisan. Do 31.12.2006. godine ovi plasmani nisu naplaćeni.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 2.093 hiljade dinara. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja iznose 1.018 hiljada dinara. Pregledom izvoda banaka nismo se uverili u stanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata. U ovoj godini Lovački savez Srbije je imao otvorene tekuće račune kod sledećih banaka: Panonska banka i Banka Intesa.

Kapital Lovačkog saveza Srbije iznosi 17.865 hiljada dinara i čini ga osnovni kapital 6.498 hiljada dinara i neraspoređena dobit iz prethodnih godina od 5.362 hiljade dinara i dobit za 2006. godinu od 6.005 hiljada dinara, tako da ukupan neraspoređeni dobitak iznosi 11.367 hiljada dinara.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iskazane su u iznosu 2.450 hiljada dinara. Najveći deo ovog iznosa odnosi se na dugoročni kredit u iznosu od 1.950 hiljada dinara, uzet od Panonske banke. Kredit je uveden u poslovne knjige 31.07.2006. godine. Na kraju poslovne godine, dug po ovom kreditu iznosi 1.750 hiljada dinara. U poslovnim knjigama ne postoji nikakva osnovna dokumentacija (ugovor, zaključnica i sl.) o ovom kreditu. Iz skupštinskog materijala se vidi da postoji odluka Upravnog odbora od 24.05.2006. godine o nabavci automobila metodom „staro za novo“. Ovaj kredit se odnosi na ovu nabavku. Prisutni radnici  Saveza nisu mogli da daju nikakvu informaciju o navedenom kreditu. Kredit se redovno otplaćuje.

Kratkoročne obaveze se odnose na obaveze iz poslovanja čiji promet u 2006. godini iznosi 97.331 hiljada dinara i one su izmirene u iznosu od 96.650 hiljada dinara ili 99,3%. Pregledom faktura za plaćenu robu dobavljačima utvrđeno je da odgovarajuća dokumentacija ne prati nalog za knjiženje kao i da knjigovodstvo nije obezbedilo evidenciju o kretanju robe. Nema evidencije o zalihama robe. Ilustracije radi, nabavljena je roba od dobavljača „Srbijašume“, Beograd po računu L4-04-022/2 od 01.04.2004. godine. Po ovoj fakturi nabavljeni su fazani u količini od 450 komada po ceni od 508,20 dinara po komadu što iznosi 228.690,00 dinara i od istog dobavljača po računu L4-04-031/2 od 16.07.2004. godine nabavljeni su fazanski pilići u količini od 1.000 komada po ceni od 135,00 dinara po komadu što ukupno iznosi 135.000,00 dinara. Navedeni računi su plaćeni dobavljaču 15.06.2006. godine a fakture su iz 2004. godine. Iz računovodstvenih evidencija se ne može utvrditi ko je izvršio izdavanje a ko prijem robe odnosno kome su isporučeni navedeni fazani.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji nisu usaglašene. Naime, Savez nije vršio usaglašavanje salda sa dobavljačima putem IOS-a na dan 31.12.2006. kao ni na bilo koji drugi način kojim bi se uverili o stanju duga na ovaj datum.

U poslovnoj 2006. godini Lovački savez Srbije ostvario je poslovne prihode od 116.045 hiljada dinara koji se sastoje od prihoda od članarina regionalnih lovačkih saveza od 108.576 hiljada dinara, prihoda od zakupnina od 4.113 hiljada dinara i prihoda od vršenja usluga na domaćem tržištu od 3.356 hiljada dinara koji se uglavnom odnose na izdavanje lovačkih dozvola, članskih karata, lovačkih legitimacija i priručnika za polaganje lovačkih ispita.

Iz skupštinskog materijala se vidi da je na Upravnom odboru doneta odluka o  visini članskog doprinosa za 2006. godinu, ali nismo imali uvid u sadržinu te odluke kao ni u specifikaciju naplaćenih članarina.

Pregled poslovnih rashoda u 2006. godini:

u 000 dinara
POZICIJA IZNOS U %
TROŠKOVI MATERIJALA 6.988 6%
TROŠKOVI ZARADA 29.933 28%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE 860 1%
OSTALI POSLOVNI RASHODI 70.488 65%
UKUPNO 108.269 100%

 

 

Troškovi zarada i ostalih ličnih rashoda, se sastoje iz troškova bruto zarada od 18.717 hiljada dinara, troškova doprinosa na teret poslodavca 2.982 hiljada dinara, troškova naknada za autorske ugovore 1.626 hiljada dinara, za koje postoje ugovori o autorskom delu, kao i odgovarajuće poreske prijave. Ostali lični rashodi iznose 6.608 hiljada dinara. Testom usklađenosti troškova zarada i obaveza za zarade uverili smo se u ispravnost knjiženja troškova zarada u posmatranom periodu. Zarade su regulisane na osnovu Zakona o radu, Statuta Lovačkog saveza, Pravilnika o radu i ugovora o radu pojedinačnih zaposlenih. Prosečna bruto mesečna zarada u 2006. godini, bez troškova doprinosa na teret poslodavca iznosi 156 hiljada dinara.

U okviru ostalih ličnih rashoda iskazane su i naknade troškova zaposlenima na službenom putu u ukupnom iznosu od 5.763 hiljade dinara. Pregledom putnih naloga utvrđeno je niz nepravilnosti koje se sastoje u nepostojanju potpisa od strane nalogodavca, rukovodioca računovodstva, likvidatora, blagajnika. I pored navedenih nedostataka novac je isplaćivan a putni nalozi ne sadrže ni podatak koliko će dana zaposleni provesti na službenom putu, datum odlaska i povratka.

Pravilnik o putnim troškovima nije donet. Iz putnih naloga se vidi da je visina dnevnice bila 900,00 dinara. Ako se ima u vidu da je broj zaposlenih u 2006. godini bio 10, a da su ukupne naknade troškova zaposlenima na službenom putu iznosile 5.763 hiljade dinara onda je po jednom zaposlenom  po ovom osnovu isplaćeno prosečno 576 hiljada dinara. Revizori su izvršili testiranje putnih naloga i utvrdili da od uzorkovanog iznosa 35,4% naloga nije potpisano od strane nadležnih lica a da se 15,5% troškova testiranih naloga za službeno putovanje odnosi na dane vikenda.

Troškovi materijala se sastoje iz troškova goriva od 1.757 hiljada dinara, troškovi energije 74 hiljada dinara i troškovi ostalog materijala 5.157 hiljada dinara što ukupno čini 6.988 hiljada dinara.

Najznačajniju cifru u poslovnim rashodima čine Ostali poslovni rashodi u iznosu od 70.448 hiljada dinara. Oni se sastoje iz troškova proizvodnih usluga od 57.421 hiljada dinara i nematerijalnih troškova od 13.026 hiljada dinara.

Troškove proizvodnih usluga čine troškovi transportnih usluga 1.084 hiljada dinara – oni se pretežno sastoje iz troškova prevoza i troškova PTT usluga zatim troškovi usluga održavanja 1.670 hiljada dinara, troškova zakupnina 1.108 hiljada dinara, troškova reklame i propagande 2.641 hiljada dinara koji se odnose na troškove oglasa u novinama i sl. i najznačajniji iznos od 50.500 hiljada dinara na troškove ostalih usluga, od kojih je 47.962 hiljada dinara proknjiženo nalogom 107 od 31.12.2007. godine za koji nema nikakve prateće dokumentacije te se nismo mogli uveriti u verodostojnost navedenog iznosa.

Troškovi amortizacije u posmatranom periodu iznose 860 hiljada dinara.

U okviru ostalih poslovnih rashoda nalaze se i troškovi reprezentacije u ukupnom iznosu 4.997 hiljada dinara. Njih čine troškovi reprezentacije u sopstvenim prostorijama 1.786 hiljada dinara, 2.588 hiljada dinara troškovi ugostiteljskih usluga, 487 hiljada dinara troškovi za poklone i 135 hiljada dinara ostali troškovi reprezentacije. Od dobavljača „Vidrar“ iz Beograda, Alekse Nenadovića 19 izvršena je nabavka odeće (kožne jakne, đžemperi, košulje), tehničke robe i slično po fakturi br. 21/10 od 20.10.2006. godine u ukupnom iznosu od 215.670,05 dinara. Za navedenu nabavku ne postoji poslovna dokumentacija gde je predmetna roba uskladištena i kome je isporučena. Na fakturi stoji zabeleška koju je potpisao Zoran Živojinović, predsednik Saveza i sekretar Aleksandar Pantelić: „roba upotrebljena kao poklon za goste LSS iz inostranstva prilikom obeležavanja 110 godina LSS“. Nabavka ove robe proknjižena je 30.04.2007. godine na kontu 5523 – Premije osiguranja ostalih obrtnih sredstava što je pogrešno.

Ostali rashodi su iskazani u iznosu od 2.142 hiljada dinara. Pregledom dokumentacije nismo se uverili u tačnost navedenog iznosa zbog nedostatka dokumentacije. Primera radi, knjižena je nabavka lovačkog karabina u vrednosti od 17 hiljada dinara nabavljenog od preduzeća Snajper d.o.o Beograd po računu 08/06 od 18.01.2006. godine. Za navedenu nabavku nije priložena odluka o nabavci uz račun kao ni evidencija o tome gde se karabin nalazi i ko je zadužen za njega.

Revizijom smo utvrdili da je Savez u toku godine vršio isplatu donacija  regionalnim lovačkim udruženjima po različitim osnovama u ukupnom iznosu od 1.566 hiljada dinara. U knjigovodstvenoj evidenciji uglavnom postoje izvodi banaka o isplatama donacija pojedinim subjektima, ali njih ne prate u svim slučajevima ugovori o donacijama niti druga dokumentacija kojom bi se uverili u činjenično stanje. Navodimo slučajeve donacija u većem iznosu, i to:

-Lovačkom udruženju „Zlatibor“, Čajetina u iznosu od 181 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Krupanj“, Krupanj u iznosu od 150 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Pčinja“, Trgovište u iznosu od 107 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Blace“, Blace u iznosu od 100 hiljada dinara i dr.

 

Pregledom poslovnih knjiga može se konstatovati da je poslovna dokumentacija nesređena, konfuzna i nekompletna. U dokumentaciji nema popisnog materijala o stanju imovine, potraživanja i obaveza na dan Bilansa, odnosno nema količinskog popisa niti sravnjenja stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem u pogledu utvrđivanja činjeničnog stanja a pri tome nisu izvedene razlike. Nalozi za knjiženje koje je sačinjavala računovodstvena služba su preobimni. Pojedini nalozi sadrže više od 200 pozicija a prilozi uz nalog nisu složeni ni numerisani. Revizori su se takođe uverili da uz neke naloge ne postoji prateća dokumentacija. Postoje znatne poteškoće u usklađivanju stanja između zvaničnih finansijskih izveštaja, zaključnog lista, glavne knjige i analitičkih finansijskih kartica.

 

ČINJENIČNO STANJE 2007. GODINE

Stalna imovina Lovačkog saveza Srbije iskazana je u iznosu od 7.033 hiljada dinara od kojih se na građevinske objekte odnosi 3.525 hiljada dinara, i 3.508 hiljada dinara na postrojenja i opremu.

Na  sednici Upravnog odbora LSS održanoj dana 26.12.2007. godine doneta je Odluka o obrazovanju popisnih komisija. Revizorima nisu stavljene na uvid popisne liste iz kojih bi se utvrdilo činjenično stanje popisane imovine kao ni dokument o usaglašavanju popisanog stanja sa knjigovodstvenim stanjem.

Iz materijala sa sednice Upravnog odbora od 31.01.2008. godine navedenog Saveza vidi se da je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine, sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2007. godine, bez ikakvih primedbi  (nema manjkova ni viškova, otpisa, rashodovanja i sl.).

Obrtna imovina je iskazana u iznosu od 18.366 hiljada dinara i čine je potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 6.581 hiljada dinara, ostala kratkoročna potraživanja u iznosu 1.500 hiljada dinara, kratkoročni finansijski plasmani u iznosu od 5.756 hiljada dinara, gotovina i gotovinski ekvivalenti u iznosu od 3.603 hiljada dinara i potraživanja za PDV i više plaćeni porez na dobit u ukupnom iznosu od 926 hiljada dinara.

Računovodstvena služba Lovačkog saveza Srbije nije vršila usaglašavanje salda sa kupcima na kraju poslovne godine putem slanja IOS-a, tako da iznosi salda nisu usaglašeni.

Dugoročni kredit u iznosu od 1.500 hiljada dinara dat je zaposlenom radniku bez postojanja Pravilnika o stambenim odnosima. Ovaj kredit je evidentiran u poslovnim knjigama na kontu 228 – ostala potraživanja. Međutim, isti je trebalo knjižiti na ostalim dugoročnim finansijskim plasmanima. Za ovaj kredit doneta je odluka Upravnog odbora od 10.10.2007. godine na osnovu Člana 18. Statuta LSS i potom je sačinjen ugovor o davanju zajma radniku Svetislavu Tatoviću, samostalnom stručnom lovnom saradniku u gore navedenom iznosu, dana 12.10.2007. godine. Ispred Lovačkog saveza Srbije, ugovor je potpisao Zoran Živojinović. Zajam je odobren za period od 10 godina i isti će se otplaćivati mesečno sa 3% godišnje kamate. Iznos svake rate je 14.456,10 dinara. Kredit se redovno otplaćuje. Istovremeno, na istoj sednici Upravnog odbora, usvojen je Pravilnik o stambenim odnosima koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Saveza.

Kratkoročni finansijski plasmani iznose 5.756 hiljada dinara. Najveći deo plasmana dat je društvu „Finaltra“ iz Beograda i njegovo stanje na dan 31.12.2007. godine iznosi 3.900 hiljada dinara i društvu „Trend elektronik“ iz Beograda u iznosu od 510 hiljada dinara. Ni za jedan od ovih plasmana ne postoji nikakva dokumentacija.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 3.603 hiljade dinara a porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja iznose 926 hiljada dinara. U 2007. godini Lovački savez Srbije je imao otvorene tekuće račune kod sledećih banaka, i to: Panonska banka i Banka Intesa.

Kapital Lovačkog saveza Srbije iznosi 17.872 hiljada dinara i čini ga osnovni kapital 6.452 hiljada dinara i neraspoređena dobit iz prethodnih godina od 11.367 hiljade dinara i dobit za 2007. godinu od 53 hiljada dinara, tako da ukupan neraspoređeni dobitak iznosi 11.420 hiljada dinara.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iskazane su u iznosu 7.527 hiljada dinara od čega se na dugoročni kredit Panonske banke odnosi 1.276 hiljada dinara a na kratkoročne obaveze  6.251 hiljada dinara. Ovaj kredit potiče iz 2006. i odnosi se na nabavku automobila.

Navedene kratkoročne obaveze odnose se na obaveze iz poslovanja čiji promet u 2007. godini iznosi 56.946 hiljada dinara i one su izmirene u iznosu od 56.265 hiljada dinara ili 98,8%. Pregledom faktura za plaćenu robu dobavljačima utvrđeno je da odgovarajuća dokumentacija ne prati nalog za knjiženje kao i da knjigovodstvo nije obezbedilo evidenciju o kretanju robe. Navodimo nekoliko primera. Od dobavljača „Arteks“ iz Arilja po računu 43 od 17.05.2007. godine nabavljene su kape i majice sa znakom LSS u vrednosti od 365.800,00 dinara i po fakturi 59 od 27.06.2007. godine muške košulje i kačketi u vrednosti od 306.092,00 dinara. Sačinjene su otpremnice na kojima stoji da je ovu robu prezeo sekretar saveza Aleksandar Pantelić. Za navedenu robu nije sačinjen dokument o prijemu robe, niti kome je isporučena. Zatim, po računu 12-12/07 od 21.12.2007. godine od dobavljača „Dramini“ iz Priboja nabavljeno je 30 komada lovačkih torbi u vrednosti od 184.080,00 dinara a da je robu preuzeo takođe Aleksandar Pantelić i da za ovu robu takođe nije sačinjena prijemnica robe i kome je ona isporučena. Takođe, nabavljeno je od dobavljača „Vidrar“ po računu 25/10-07 od 25.10.2007. godine jakne, lovački noževi, đžemperi kompasi u ukupnom iznosu od 61.678,62 dinara. Iz dokumentacije se ne vidi ko je primio robu i kome je isporučena. Nabavljeni su od dobavljača „Vojvodinašume-lovoturs“ iz Petrovaradina fazani iz matičnog jata ukupne vrednosti 119.475,00 dinara. O ovoj nabavci postoji ugovor sačinjen pod brojem 135 od 22.02.2007. godine i predračun br. P/07/009 od 22.02.2007. godine. Iz dokumentacije se ne vidi kome su fazani isporučeni. Sva roba koja je navedena je plaćena od strane Lovačkog saveza Srbije.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji nisu usaglašene. Naime, Savez nije vršio usaglašavanje salda sa dobavljačima putem IOS-a na dan 31.12.2007. kao ni usaglašavanje na bilo koji drugi način kojim bi se uverili o stanju duga na ovaj datum.

U poslovnoj 2007. godini Lovački savez Srbije ostvario je poslovne prihode od 126.735 hiljada dinara koji se sastoje od prihoda od članarina regionalnih lovačkih saveza od 113.268 hiljada dinara, prihoda od zakupnina od 4.713 hiljada dinara i prihoda od prodaje od 6.904 hiljada dinara.

Nismo imali uvid u odluku nadležnog organa Lovačkog saveza Srbije o visini članskog doprinosa za 2007. godinu kao ni u specifikaciju naplaćenih članarina.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 2.486 hiljada dinara i  odnose se na izdavanje lovačkih dozvola, članskih karata, lovačkih legitimacija i priručnika za polaganje lovačkog ispita za koje postoji odgovarajuća dokumentacija. Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 4.418 hiljada dinara. Radi se o kotizaciji za učesnike generalne skupštine CIC-a koja se održala u Beogradu u maju 2007. godine za koje ne postoji odgovarajuća dokumentacija.

Pregled poslovnih rashoda u 2007. godini:

u 000 dinara
POZICIJA IZNOS U %
TROŠKOVI MATERIJALA 5.367 4%
TROŠKOVI ZARADA 37.097 30%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE 1.008 1%
OSTALI POSLOVNI RASHODI 79.884 65%
UKUPNO 123.356 100%

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda se sastoje iz troškova bruto zarada od 24.487 hiljada dinara, troškova doprinosa na teret poslodavca 3.833 hiljada dinara, troškova naknada za autorske ugovore 2.238 hiljada dinara za koje postoje odgovarajući ugovori i druga prateća dokumentacija i ostalih ličnih rashoda u ukupnom iznosu od 6.539 hiljada dinara. Testom usklađenosti troškova zarada i obaveza za zarade uverili smo se u ispravnost knjiženja troškova zarada u posmatranom periodu. Zarade su regulisane na osnovu Zakona o radu, Statuta Lovačkog saveza i Pravilnika o radu. Prosečna bruto mesečna zarada u 2007. godini, bez troškova doprinosa na teret poslodavca iznosi 204 hiljada dinara.

U okviru ostalih ličnih rashoda iskazane su i naknade troškova zaposlenima na službenom putu u ukupnom iznosu od 5.639 hiljade dinara. Pregledom putnih naloga utvrđeno je niz nepravilnosti koje se sastoje u nepostojanju potpisa od strane nalogodavca, rukovodioca računovodstva, likvidatora ni blagajnika. I pored navedenih nedostataka novac je isplaćivan a putni nalozi ne sadrže ni podatak koliko će dana zaposleni provesti na službenom putu, datum odlaska i povratka.

Pravilnik o putnim troškovima nije donet. Iz putnih naloga se vidi da je visina dnevnice bila 1.500,00 dinara. Ako se ima u vidu da je broj zaposlenih u 2007. godini bio 10, a da su ukupne naknade troškova zaposlenima na službenom putu iznosile 5.639 hiljade dinara onda je po jednom zaposlenom po ovom osnovu isplaćeno prosečno 564 hiljada dinara. Revizori su izvršili testiranje  putnih naloga i utvrdili da od uzorkovanog iznosa 100% naloga nije potpisano od strane nadležnih lica a da se 71,2% troškova testiranih naloga za službeno putovanje odnosi na dane vikenda.

Od ukupnog iznosa troškova materijala od 5.367 hiljada dinara na troškove goriva i energije odnosi se 1.944 hiljade dinara a iznos od 3.423 hiljade dinara se odnosi na troškove ostalog materijala. Pregledom ovih troškova  utvrdili smo da se oni odnose na nabavku različite robe kao što su majice, košulje, lovačke značke i dr. što je po našem mišljenju nepravilno knjiženo, jer se ne radi o materijalu nego o robi. Pri tome na ovoj poziciji je proknjižena i nabavka Canon objektiva 70 do 200mm od firme BMfoto iz Pančeva po računu 472 od 29.06.2007. godine ukupne vrednosti sa PDV-om 189.240,01 dinar. Za ovu nabavku ne postoji Odluka upravnog odbora. Ovaj artikal se ne može smatrati materijalom, već osnovnim sredstvom.

Najznačajniju cifru u poslovnim rashodima čine Ostali poslovni rashodi u iznosu od 79.884 hiljada dinara. Oni se sastoje iz troškova proizvodnih usluga od 62.144 hiljada dinara i nematerijalnih troškova od 17.740 hiljada dinara.

Troškove proizvodnih usluga čine troškovi transportnih usluga 2.040 hiljada dinara – oni se pretežno sastoje iz troškova prevoza i troškova PTT usluga zatim troškovi usluga održavanja 1.670 hiljada dinara, troškova zakupnina 71 hiljada dinara, troškova reklame i propagande 2.063 hiljada dinara koji se odnose na troškove oglasa u novinama i sl. i najznačajniji iznos od 56.299 hiljada dinara na troškove ostalih usluga, od kojih je 53.570 hiljada dinara proknjiženo nalogom 123 od 31.12.2007. godine za koji nema nikakve prateće dokumentacije te se nismo mogli uveriti u verodostojnost navedenog iznosa.

Nematerijalni troškovi su iskazani u iznosu od 17.240 hiljada dinara i sastoje od troškova neproizvodnih usluga 1.088 hiljada dinara, troškova reprezentacije 9.370 hiljada dinara, troškova premije i osiguranja 6.855 hiljada dinara, troškova platnog prometa 233 hiljade dinara, troškova članarine 95 hiljada dinara, troškova poreza 98 hiljada dinara i ostalih nematerijalnih troškova 61 hiljada dinara.

Najveći deo nematerijalnih troškova čine troškovi reprezentacije 9.370 hiljada dinara a sastoje se od troškova reprezentacije u sopstvenim prostorijama od 2.195 hiljada dinara, troškova ugostiteljskih usluga 4.662 hiljada dinara, poklona 2.486 i ostalih troškova reprezentacije 27 hiljada dinara. Finansijskim planom za 2007. bilo je predviđeno 800 hiljada dinara za ovu namenu.

Revizijom smo utvrdili da je Savez u toku godine vršio isplatu donacija  regionalnim lovačkim udruženjima po različitim osnovama u ukupnom iznosu od 3.206 hiljada dinara. U knjigovodstvenoj evidenciji uglavnom postoje izvodi banaka o isplatama donacija pojedinim subjektima, ali njih ne prate u svim slučajevima ugovori o donacijama niti druga dokumentacija kojom bi se uverili u činjenično stanje. Navodimo slučajeve donacija u većem iznosu, i to:

-„Fondu za zaštitu ptica“, Nova Varoš u iznosu od 100 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Kraljevo“, Kraljevo u iznosu od 100 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Čerević“, Čerević u iznosu od 100 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Srndać“, Beočin u iznosu od 100 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Tutin“, Tutin u iznosu od 150 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Niš“, Niš u iznosu od 150 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Hajduk Veljko“, Negotin u iznosu od 150 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Zlatibor“, Čajetina u iznosu od 300 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Vrla“, Surdulica u iznosu od 121 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Šumadija“, Kragujevac u iznosu od 200 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Dragačevo“, Guča u iznosu od 100 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Boljevac“, Boljevac u iznosu od 150 hiljada dinara i dr.

 

Pregledom poslovnih knjiga može se konstatovati da je poslovna dokumentacija nesređena, konfuzna i nekompletna sa istim obrazloženjem kao i prethodne godine. U dokumentaciji nema popisnog materijala o stanju imovine, potraživanja i obaveza na dan Bilansa, odnosno nema količinskog popisa niti sravnjenja stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem u pogledu utvrđivanja činjeničnog stanja a pri tome nisu izvedene razlike. Nalozi za knjiženje koje je sačinjavala računovodstvena služba su preobimni. Pojedini nalozi sadrže više od 200 pozicija a prilozi uz nalog nisu složeni ni numerisani. Revizori su se takođe uverili da uz neke naloge ne postoji prateća dokumentacija. Postoje znatne poteškoće u usklađivanju stanja između zvaničnih finansijskih izveštaja, zaključnog lista, glavne knjige i analitičkih finansijskih kartica.

 

ČINJENIČNO STANJE 2008. GODINE

Stalna imovina Lovačkog saveza Srbije iskazana je u iznosu od 7.007 hiljada dinara od kojih sena građevinske objekte odnosi 3.438 hiljada dinara i 3.570 hiljada dinara na postrojenja i opremu. U toku 2008. nabavljena je od dobavljača „Autočačak“ iz Čačka po računu br. 17-12-03/08 od 12.03.2008. godine „Škoda oktavija“ u iznosu sa PDV-om od 1.386 hiljada dinara a istovremeno je istom dobavljaču prodata „Škoda oktavija“ iz 2003. godine po računu 000/08 od 20.03.2008. godine po principu staro za novo u iznosu od 319 hiljada dinara sa PDV-om. Ove transakcije su sprovedene u poslovnim knjigama.

Na sednici Upravnog odbora LSS održanoj dana 26.12.2008. godine doneta je Odluka o obrazovanju popisnih komisija. Revizorima nisu stavljene na uvid popisne liste iz kojih bi se utvrdilo činjenično stanje popisane imovine kao ni dokument o usaglašavanju popisanog stanja sa knjigovodstvenim stanjem.

Iz materijala sa sednice Upravnog odboraod 31.01.2008. godine Saveza vidi se da je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine, sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2008. godine, bez ikakvih primedbi (nema manjkova ni viškova, otpisa, rashodovanja i sl.).

Obrtna imovina je iskazana u iznosu od 7.151 hiljada dinara i čine je kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina.Od navedenog iznosa kratkoročnih potraživanja na kupce u zemlji se odnosi 1.144 hiljada dinara,na ostala kratkoročna potraživanja 3.159 hiljada dinara, na gotovinu i gotovinske ekvivalente se odnosi 2.505 hiljada dinara a na potraživanja za PDV i AVR ukupno 93 hiljade dinara.

Finansijska služba Lovačkog saveza Srbije nije vršila usaglašavanje salda sa kupcima na kraju poslovne godine putem slanja IOS-a, tako da iznosi salda nisu usaglašeni.

Ostala kratkoročna potraživanja se sastoje iz 1.399 hiljada dinara potraživanja po osnovu kredita datog jednom od zaposlenih i 1.760 hiljada dinara potraživanja od zaposlenih po odluci Stručne službe Lovačkog saveza od 02.09.2008. godine za nabavku uđžbenika i ogreva.

Kratkoročni finansijski plasmani na 31.12.2008. godine iznose 14.456 hiljada dinara. Na kraju godine, ovi plasmani su delimično ispravljeni – za ukupan iznos od 14.206 hiljada dinara („Finaltra“ u iznosu 8.706 hiljada dinara i „Domengradnja“ u iznosu 5.500 hiljada). Nismo imali uvid u poslovnu dokumentaciju u vezi ovih ispravki. Na kraju godine iznos plasmana je 250 hiljada dinara.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 2.505 hiljada dinara a porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja iznose 93 hiljada dinara. U 2008. godini Lovački savez Srbije je imao otvorene tekuće račune kod sledećih banaka: Banka Intesa i Panonska banka.

Kapital Lovačkog saveza Srbije iznosi 11.813 hiljada dinara i čini ga osnovni kapital 6.452 hiljada dinara i neraspoređena dobit iz prethodnih godina od 11.420 hiljada dinarai gubitak za 2008. godinu od 6.059 hiljada dinara, tako da ukupan neraspoređeni dobitak iznosi 5.361 hiljada dinara.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iskazane su u iznosu 2.344 hiljada dinara od čega se na dugoročni kredit Panonske banke odnosi 789 hiljada dinara a na kratkoročne obaveze1.555 hiljada dinara.

Navedene kratkoročne obaveze odnose se na obaveze iz poslovanja  čiji promet u 2008. godini iznosi 107.761 hiljada dinara i one su izmirene u iznosu od 101.510 hiljada dinara ili 94,2%. Faktura br. 78/109 od 23.04.2008. godine od „Ašković studija“ iz Beograda za troškove štampanja priručnika za polaganje lovačkog ispita u ukupnom iznosu od 208.506,00 dinara sa PDV-om kao i faktura štamparije „Grafostil“ iz Kragujevca  za troškove štampanje knjige „Lovstvo kroz vekove“ u ukupnom iznosu od 129.600,00 dinara sa PDV-om na dugovnoj strani nije proknjižena ni na jednoj klasi troškova, već, nepravilno, na dugovnoj strani konta ostale obaveze – 4339.

Obavezeprema dobavljačima u zemljinisu usaglašene. Naime, Savez nije vršio usaglašavanje salda sa dobavljačima putem IOS-a na dan 31.12.2008. kao ni usaglašavanje na bilo koji drugi način kojim bi se uverili o stanju duga na ovaj datum.

U poslovnoj 2008. godini Lovački savez Srbije ostvario je poslovne prihodeod 119.845 hiljada dinara koji se sastoje od prihoda od prodaje od 2.731 hiljada dinara iostalih poslovnih prihoda od 117.114 hiljada dinara.

Prihodi od prodaje u iznosu od 2.731 hiljada dinara se odnose na prihode od lovačkih dozvola, članskih karata, lovačkih legitimacija i priručnika za polaganje lovačkog ispita za koje postoji odgovarajuća dokumentacija.

U ostale poslovne prihode spadaju prihodi od zakupnina od 4.799 hiljada dinara i prihodi članarina od 112.225 hiljada dinara.

Odluka o visini članarine za 2008. godinu doneta je na sednici Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije od28.11.2007. godine. Visina članarine iznosi, po svakom lovcu, 1.600,00 dinara. Za druge članove Lovačkog saveza Srbije iznosi: za JP „Srbijašume“ 400 hiljada dinara, za nacionalne parkove po 35 hiljada dinara i za agencije, preduzeća i ostale po 25 hiljada dinara. Revizorima nije stavljena na uvid evidencija o naplaćenoj članarini.

Pregled poslovnih rashoda u 2008. godini:

u 000 dinara
POZICIJA IZNOS U %
TROŠKOVI MATERIJALA 4.984 5%
TROŠKOVI ZARADA 32.055 32%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE 962 1%
OSTALI POSLOVNI RASHODI 61.364 62%
UKUPNO 99.365 100%

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda se sastoje iz troškova bruto zarada od 20.862 hiljada dinara, troškova doprinosa na teret poslodavca 3.535 hiljada dinara, troškova naknada za autorske ugovore 2.102 hiljada dinara za koje postoje odgovarajući ugovori i druga prateća dokumentacija i ostalih ličnih rashoda u ukupnom iznosu od 5.556 hiljada dinara. Testom usklađenosti troškova zarada i obaveza za zarade uverili smo se u ispravnost knjiženja troškova zarada u posmatranom periodu.Zarade su regulisane na osnovu Zakona o radu, Statuta Lovačkog saveza, Pravilnika o radu i pojedinačnih ugovora o radu zaposlenih. Prosečna bruto mesečna zarada u 2008. godini, bez troškova doprinosa na teret poslodavca iznosi 158 hiljada dinara.

U okviru ostalih ličnih rashoda iskazane su i naknade troškova zaposlenima na službenom putu u ukupnom iznosu od 4.850 hiljada dinara. Pregledom putnih naloga utvrđeno je niz nepravilnosti koje se sastoje u nepostojanju potpisa od strane nalogodavca, rukovodioca računovodstva, likvidatora, blagajnika. I pored navedenih nedostataka novac je isplaćivan a putni nalozi ne sadrže ni podatak koliko će dana zaposleni provesti na službenom putu, datum odlaska i povratka.

Pravilnik o putnim troškovima nije donet a iz putnih naloga se vidi da je visina dnevnice bila 1.500,00 dinara. Ako se ima u vidu da je broj zaposlenih u 2008. godini bio 11, a da su ukupne naknade troškova zaposlenima na službenom putu iznosile 4.850 hiljada dinara onda je po jednom zaposlenom po ovom osnovu isplaćenotokom godine prosečno 441 hiljada dinara. Revizori su izvršili testiranje  putnih naloga i utvrdili da od uzorkovanog iznosa 71,2% naloga nije potpisano od strane nadležnih lica a da se 22,5% troškova testiranih naloga za službeno putovanje odnosi na dane vikenda.

Od ukupnog iznosa troškova materijala od 4.984 hiljada dinara na troškove goriva i energije odnosi se 2.278 hiljada dinara a iznos od 2.706 hiljada dinara se odnosi na troškove ostalog materijala.

Najznačajniju cifru u poslovnim rashodima čine Ostali poslovni rashodi u iznosu od 61.364 hiljada dinara. Oni se sastoje iz troškova proizvodnih usluga od 45.757 hiljada dinara i nematerijalnih troškova od 15.606 hiljada dinara.

Troškove proizvodnih usluga čine troškovi transportnih usluga 1.722 hiljada dinara – oni se pretežno sastoje iz troškova prevoza i troškova PTT usluga zatim troškovi usluga održavanja 2.209 hiljada dinara, troškova zakupnina 421 hiljada dinara, troškova reklame i propagande 1.167 hiljada dinara koji se odnose na troškove oglasa u novinama i sl. i najznačajniji iznos od 40.238 hiljada dinara na troškove ostalih usluga, od kojih je ukupno 39.311 hiljada dinara proknjiženo nalozima 71 i 133 od 31.08.2008i 31.12.2008. godine za koje nema nikakve prateće dokumentacije te se nismo mogli uveriti u verodostojnost navedenog iznosa.

Nematerijalni troškovi su iskazani u iznosu od 10.940 hiljada dinara i sastoje od troškova neproizvodnih usluga 762 hiljade dinara, troškova reprezentacije 3.447 hiljada dinara, troškova premije i osiguranja 5.919 hiljada dinara, troškova platnog prometa 108 hiljade dinara, troškova članarine 410 hiljada dinara, troškova poreza 63 hiljada dinara i ostalih nematerijalnih troškova 231 hiljada dinara.

Najveći deo nematerijalnih troškova čine troškovi reprezentacije 3.447 hiljada dinara a sastoje se od troškova reprezentacije u sopstvenim prostorijama od 1.655 hiljada dinara, troškova ugostiteljskih usluga 3.934 hiljada dinara i poklona 1.891 hiljada dinara. Finansijskim planom za 2008. bilo je predviđeno 1.500 hiljada dinara za ovu namenu.

Revizijom smo utvrdili da je Savez u toku godine vršio isplatu donacija  regionalnim lovačkim udruženjima po različitim osnovama u ukupnom iznosu od 1.675 hiljada dinara. U knjigovodstvenoj evidenciji uglavnom postoje izvodi banaka o isplatama donacija pojedinim subjektima, ali njih ne prate u svim slučajevima ugovori o donacijama niti druga dokumentacija kojom bi se uverili u činjenično stanje. Navodimo slučajeve donacija u većem iznosu, i to:

-Lovačkom udruženju „Aleksa Dejović“, Užice u iznosu od 300 hiljada dinara,

-Lovačkom savezu „Leposavić“, Leposavić u iznosu od 150 hiljada dinara,

-Lovačkom udruženju „Smederevo“, Smederevo u iznosu od 80 hiljada dinara i dr.

 

Pregledom poslovnih knjiga može se konstatovati da je poslovna dokumentacija nesređena, konfuzna i nekompletna sa istim obrazloženjem kao i prethodne godine. U dokumentaciji nema popisnog materijala o stanju imovine, potraživanja i obaveza na dan Bilansa, odnosno nema količinskog popisa niti sravnjenja stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem u pogledu utvrđivanja činjeničnog stanja a pri tome nisu izvedene razlike. Nalozi za knjiženje koje je sačinjavala računovodstvena služba su preobimni. Pojedini nalozi sadrže više od 200 pozicija a prilozi uz nalog nisu složeni ni numerisani. Revizori su se takođe uverili da uz neke naloge ne postoji prateća dokumentacija. Postoje znatne poteškoće u usklađivanju stanja između zvaničnih finansijskih izveštaja, zaključnog lista, glavne knjige i analitičkih finansijskih kartica.

 

 

 

ČINJENIČNO STANJE 2009. GODINE

Stalna imovina Lovačkog saveza Srbije iskazana je u iznosu od 6.764 hiljada dinara od kojih se na građevinske objekte odnosi 3.350 hiljada dinara, i 3.415 hiljada dinara na postrojenja i opremu.

Rešenjem Republičkog geodetskog zavoda od 04.12.2013. godine upisan je kao nosilac prava na posebnom delu zgrade Lovački savez Srbije, Beograd, Alekse Nenadovića 19-23 i to: prizemlje, prvi sprat i drugi sprat kao i dvorišna garaža u privatnoj svojini sa udelom od 1/1.

U toku godine izvršena je nabavka putničkog vozila „Chevrolet aveo“ od dobavljača „Arena“ Kragujevac po fakturi 156 od 25.05.2009. godine u ukupnom iznosu sa PDV-om od 745 hiljada dinara.

Na  11. sednici Upravnog odbora LSS održanoj dana 23.12.2009. godine doneta je Odluka o obrazovanju popisnih komisija. Revizorima nisu stavljene na uvid popisne liste iz kojih bi se utvrdilo činjenično stanje popisane imovine kao ni dokument o usaglašavanju popisanog stanja sa knjigovodstvenim stanjem.

Iz materijala sa sednice Upravnog odbora od 29.01.2010. godine navedenog Saveza vidi se da je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine, sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2009. godine, bez ikakvih primedbi  (nema manjkova ni viškova, otpisa, rashodovanja i sl.).

Obrtna imovina je iskazana u iznosu od 25.032 hiljada dinara i čine je dati avansi u iznosu od 533 hiljade dinara, potraživanja od kupaca u zemlji iznose 1.605 hiljada dinara,ostala kratkoročna potraživanja iznose 1.225 hiljada dinara, kratkoročni finansijski plasmani 250 hiljada dinara, gotovina i gotovinski ekvivalenti 21.312 hiljada dinara i porez na dodatu vrednos i AVR 107 hiljada dinara.

Računovodstvena služba Lovačkog saveza Srbije nije vršila usaglašavanje salda sa kupcima na kraju poslovne godine putem slanja IOS-a, tako da iznosi salda nisu usaglašeni.

Ostala kratkoročna potraživanja se sastoje iz 1.225 hiljada dinara potraživanja po osnovu kredita datog jednom od zaposlenih. Kredit se uredno vraća.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 21.312 hiljade dinara a porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja iznose 107 hiljada dinara. U 2009. godini Lovački savez Srbije je imao otvorene tekuće račune kod sledećih banaka, i to: Komercijalna banka, Srpska banka, Banka Intesa i Centro banka.

Kapital Lovačkog saveza Srbije iznosi 30.939 hiljada dinara i čini ga osnovni kapital 6.452 hiljada dinara i neraspoređena dobit iz prethodnih godina od 11.420 hiljada dinara i dobitak za 2009. godinu od 19.125 hiljada dinara, tako da ukupan neraspoređeni dobitak iznosi 30.546 hiljada dinara.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iskazane su u iznosu od 857 hiljada dinara od čega se na dugoročne obaveze odnosi 215 hiljada dinara a na kratkoročne 642 hiljade dinara.

Navedene kratkoročne obaveze odnose se na obaveze iz poslovanja u iznosu od 408 hiljada dinara i obaveze po osnovu poreza na dobitak u iznosu od 234 hiljade dinara. Obaveze iz poslovanja koje su u 2009. godini iznosile 19.357 hiljada dinara su izmirene u potpunosti.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji nisu usaglašene. Naime, navedeni Savez nije vršio usaglašavanje salda sa dobavljačima putem IOS-a na dan 31.12.2009. kao ni usaglašavanje na bilo koji drugi način kojim bi se uverili o stanju duga na ovaj datum.

U poslovnoj 2009. godini Lovački savez Srbije ostvario je prihode iz redovnog poslovanja od 82.922 hiljada dinara koji se sastoje od prihoda od članarina regionalnih lovačkih saveza od 74.541 hiljada dinara, prihoda od zakupnina od 5.327 hiljada dinara i prihoda od prodaje od 3.053 hiljada dinara.

Odluka o visini članarine za 2009. godinu doneta je na sednici Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije od 27.02.2009. godine. Visina članarine za ovu godinu iznosi, po svakom lovcu, 1 hiljada dinara. Za druge članove Lovačkog saveza Srbije iznosi: za JP „Srbijašume“ 160 hiljada dinara, za nacionalne parkove po 40 hiljada dinara i za agencije, preduzeća i ostale po 30 hiljada dinara. Revizorima nije stavljena na uvid evidencija o naplaćenoj članarini.

Prihodi od prodaje se odnose na izdavanje lovačkih dozvola, članskih karata, lovačkih legitimacija i priručnika za polaganje lovačkog ispita za koje postoji odgovarajuća dokumentacija.

Pregled poslovnih rashoda u 2009. godini:

u 000 dinara
POZICIJA IZNOS U %
TROŠKOVI MATERIJALA 4.136 7%
TROŠKOVI ZARADA 26.740 43%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE 965 2%
OSTALI POSLOVNI RASHODI 30.713 49%
UKUPNO 62.554 100%

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda se sastoje iz troškova bruto zarada od 18.618 hiljada dinara, troškova doprinosa na teret poslodavca 3.332 hiljada dinara, troškova naknada za autorske ugovore 716 hiljada dinara za koje ne postoje odgovarajući ugovori (plaćanja sa tekućeg računa su izvršena, ali ugovori nisu u poslovnoj dokumentaciji) i ostalih ličnih rashoda u ukupnom iznosu od 4.073 hiljada dinara. Testom usklađenosti troškova zarada i obaveza za zarade uverili smo se u ispravnost knjiženja troškova zarada u posmatranom periodu. Zarade su regulisane na osnovu Zakona o radu, Statuta Lovačkog saveza i Pravilnika o radu, kao i ugovora pojedinačnih zaposlenih. Prosečna bruto mesečna zarada u 2009. godini, bez troškova doprinosa na teret poslodavca iznosi 141 hiljada dinara.

U okviru ostalih ličnih rashoda iskazane su i naknade troškova zaposlenima na službenom putu u ukupnom iznosu od 3.345 hiljade dinara. Pregledom putnih naloga utvrđeno je niz nepravilnosti koje se sastoje u nepostojanju potpisa od strane nalogodavca, rukovodioca računovodstva, likvidatora ni blagajnika. I pored navedenih nedostataka novac je isplaćivan a putni nalozi ne sadrže ni podatak koliko će dana zaposleni provesti na službenom putu, datum odlaska i povratka.

Pravilnik o putnim troškovima nije donet a iz putnog naloga se vidi da je visina dnevnice 1.500,00 dinara. Ako se ima u vidu da je broj zaposlenih u 2009. godini bio 11, a da su ukupne naknade troškova zaposlenima na službenom putu iznosile 3.345 hiljade dinara onda je po jednom zaposlenom po ovom osnovu isplaćeno prosečno 304 hiljada dinara. Revizori su izvršili testiranje  putnih naloga i utvrdili da od uzorkovanog iznosa 0% naloga nije potpisano od strane nadležnih lica a da se 27,3% troškova testiranih naloga za službeno putovanje odnosi na dane vikenda.

Od ukupnog iznosa troškova materijala na troškove goriva i energije odnosi se 1.120 hiljada dinara a iznos od 2.389 hiljada dinara se odnosi na troškove ostalog materijala. Pregledom ovih troškova  utvrdili smo da se oni odnose i na nabavku različite robe kao što su majice, košulje, lovačke značke i dr. što je po našem nepravilno knjiženo, jer se ne radi o materijalu nego o robi. Primera radi, knjižena je nabavka različite vrste odeće (farmerke, košulje, prsluci, suknje, cipele i dr.) ukupne vrednosti 360 hiljada dinara sa PDV-om od dobavljača Lovac AGP, Beograd, po fakturi br. 49/9 od 11.06.2009. godine. O ovoj nabavci nije sačinjen dokument o prijemu robe, niti kome je roba otpremljena, tj ne zna se kretanje robe.

Najznačajniju cifru u poslovnim rashodima čine Ostali poslovni rashodi u iznosu od 30.713 hiljada dinara. Oni se sastoje iz troškova proizvodnih usluga od 19.773 hiljada dinara i nematerijalnih troškova od 10.940 hiljada dinara.

Troškove proizvodnih usluga čine troškovi transportnih usluga 1.871 hiljada dinara – oni se pretežno sastoje iz troškova prevoza i troškova PTT usluga zatim troškovi usluga održavanja 936 hiljada dinara, troškova zakupnina 113 hiljada dinara, troškova reklame i propagande 541 hiljada dinara koji se odnose na troškove oglasa u novinama i sl. i najznačajniji iznos od 16.312 hiljada dinara na troškove ostalih usluga, od kojih je ukupno 14.426 hiljada dinara proknjiženo nalozima 60 i 116 od 31.08.2009. i 31.12.2009. godine za koje nema nikakve prateće dokumentacije te se nismo mogli uveriti u verodostojnost navedenog iznosa.

Nematerijalni troškovi su iskazani u iznosu od 10.940 hiljada dinara i sastoje od troškova neproizvodnih usluga 761 hiljada dinara, troškova reprezentacije 3.347 hiljada dinara, troškova premije i osiguranja 5.920 hiljada dinara, troškova platnog prometa 108 hiljada dinara, troškova članarine 409 hiljada dinara, troškova poreza 63 hiljada dinara i ostalih nematerijalnih troškova 231 hiljada dinara.

Troškovi reprezentacije sastoje se od troškova reprezentacije u sopstvenim prostorijama od 1.045 hiljada dinara, troškova ugostiteljskih usluga 2.198 hiljada dinara i poklona 204 hiljada.

Revizijom smo utvrdili da je Savez u toku godine vršio isplatu donacija  regionalnim lovačkim udruženjima po različitim osnovama u ukupnom iznosu od 67 hiljada dinara. U knjigovodstvenoj evidenciji uglavnom postoje izvodi banaka o isplatama donacija pojedinim subjektima, ali njih ne prate u svim slučajevima ugovori o donacijama niti druga dokumentacija kojom bi se uverili u činjenično stanje. Navodimo slučajeve donacija u većem iznosu, i to:

-onlajn radiju „Lorist“ u ukupnom iznosu od 60 hiljada dinara i dr.

 

Pregledom poslovnih knjiga može se konstatovati da je poslovna dokumentacija nesređena, konfuzna i nekompletna sa istim obrazloženjem kao i prethodne godine. U dokumentaciji nema popisnog materijala o stanju imovine, potraživanja i obaveza na dan Bilansa, odnosno nema količinskog popisa niti sravnjenja stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem u pogledu utvrđivanja činjeničnog stanja a pri tome nisu izvedene razlike. Nalozi za knjiženje koje je sačinjavala računovodstvena služba su preobimni. Pojedini nalozi sadrže više od 200 pozicija a prilozi uz nalog nisu složeni ni numerisani. Revizori su se takođe uverili da uz neke naloge ne postoji prateća dokumentacija. Postoje znatne poteškoće u usklađivanju stanja između zvaničnih finansijskih izveštaja, zaključnog lista, glavne knjige i analitičkih finansijskih kartica.

 

ČINJENIČNO STANJE 2010. GODINE

Stalna imovina Lovačkog saveza Srbije iskazana je u iznosu od 7.553 hiljada dinara od kojih sena građevinske objekte, postrojenja i opremuodnosi 7.494 hiljada dinara, i 59 hiljada dinara na dugoročne finansijske plasmane – učešća u kapitalu. Stanje građevinskih objekata je u toku 2010. godine povećano za 1.070 hiljada dinara zbog pripajanja imovine „Lovačkog saveza Jugoslavije“ (nekretnina u ulici Alekse Nenadovića 19-23, Beograd) koji je ugašen u toku 2010. Lovačkom savezu Srbije.

Na sednici Upravnog odbora LSS održanoj dana 17.12.2010. godine doneta je Odluka o obrazovanju popisnih komisija. Revizorima nisu stavljene na uvid popisne liste iz kojih bi se utvrdilo činjenično stanje popisane imovine kao ni dokument o usaglašavanju popisanog stanja sa knjigovodstvenim stanjem.

Iz materijala sa sednice Upravnog odboraod 31.01.2011. godinenavedenog Saveza vidi se da je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine, sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.

Obrtna imovina je iskazana u iznosu od 43.345hiljada dinara i čine je dati avansi u iznosu od 813 hiljade dinara i kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina u iznosu od 39.532 hiljada dinara.

Od navedenog iznosa kratkoročnih potraživanja na kupce u zemlji se odnosi 3.127 hiljada dinara, potraživanja za više plaćen porez na dobitak 23 hiljade dinara, kratkoročni finansijski plasmani 250 hiljada dinara, gotovina i gotovinski ekvivalenti 36.002 hiljada dinara i porez na dodatu vrednost i AVR 130 hiljada dinara.

Računovodstvena služba Lovačkog saveza Srbije nije vršila usaglašavanje salda sa kupcima na kraju poslovne godine putem slanja IOS-a, tako da iznosi salda nisu usaglašeni.

U 2010. godini Lovački savez Srbije je imao otvorene tekuće račune kod sledećih banaka: Komercijalna banka, Srpska banka, Banka Intesa i Centro banka.

Kapital Lovačkog saveza Srbije iznosi 47.374 hiljada dinara i čini ga osnovni kapital 7.522 hiljada dinara i neraspoređena dobit iz prethodnih godina od 45.911 hiljada dinarai gubitak od 6.059 hiljada dinara. Osnovni kapital je uvećan za 1.070 hiljada dinara po osnovu ugovora o pripajanju između „Lovačkog saveza Jugoslavije“ (pripojenik) i „Lovačkog saveza Srbije“ (pripojilac) br. 293-2/10 od 27.03.2010. godine. Ovim ugovoromse sa pripojenika na pripojioca prenosi celokupna imovina, prava i obaveze koju čini poslovna zgrada ul. Alekse Nenadovića br. 19-23, Beograd sa garažama, poslovni prostor u prizemlju od 76 m2, poslovni prostor od po 396 m2 na prvom i drugom spratu kao i pokretna imovina koju čine dve lovačke puške. Za povećanje kapitala sačinjen je nalog za knjiženje br. 136 od 16.07.2010. godine tako što se istovremeno povećavaju građevinski objekti i neraspoređeni dobitak. Međutim, u zvaničnom Bilansu stanja uvećan je osnovni kapital za 1.070 hiljada dinara, a neraspoređeni dobitak nije se menjao.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iskazane su u iznosu od 524 hiljade dinarai u celini se odnose na kratkoročne obaveze iz poslovanja.

Obaveze prema dobavljačima u zemljinisu usaglašene. Naime, Savez nije vršio usaglašavanje salda sa dobavljačima putem IOS-a na dan 31.12.2010. kao ni usaglašavanje na bilo koji drugi način kojim bi se uverili o stanju duga na ovaj datum.

U poslovnoj 2010. godini Lovački savez Srbije ostvario je poslovne prihode u iznosuod 83.850 hiljada dinara koji se sastoje od prihoda od članarina regionalnih lovačkih saveza od 74.111 hiljada dinara, prihoda od zakupnina od 3.003 hiljada dinara, ostalih poslovnih prihoda od 400 hiljada dinara i prihoda od prodaje od 6.336 hiljada dinara.

Odluka o visini članarine za 2010. godinu doneta je na sednici Skupštine Lovačkog saveza Srbijeod27.02.2010. godine. Visina članarine za ovu godinu iznosi, po svakom lovcu, 1.000,00 dinara. Za druge članove Lovačkog saveza Srbije iznosi: za JP „Srbijašume“ 100 hiljada dinara, za nacionalne parkove po 20 hiljada dinara i za agencije, preduzeća i ostale po 15 hiljada dinara. Revizorima nije stavljena na uvid evidencija o naplaćenoj članarini.

Prihodi od prodaje se odnose na izdavanje lovačkih dozvola, članskih karata, lovačkih legitimacija i priručnika za polaganje lovačkog ispita za koje postoji odgovarajuća dokumentacija.

Pregled poslovnih rashoda u 2010. godini:

u 000 dinara
POZICIJA IZNOS U %
TROŠKOVI MATERIJALA 5.406 8%
TROŠKOVI ZARADA 23.306 34%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE 978 1%
OSTALI POSLOVNI RASHODI 39.483 57%
UKUPNO 69.173 100%

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda se sastoje iz troškova bruto zarada od 15.655 hiljada dinara, troškova doprinosa na teret poslodavca 2.769 hiljada dinara, troškova naknada za autorske ugovore 1.721 hiljada dinara za koje postoje odgovarajući ugovori i druga prateća dokumentacija i ostalih ličnih rashoda u ukupnom iznosu od 3.110 hiljada dinara. Testom usklađenosti troškova zarada i obaveza za zarade uverili smo se u ispravnost knjiženja troškova zarada u posmatranom periodu. Zarade su regulisane na osnovu Zakona o radu, Statuta Lovačkog saveza i Pravilnika o radu, kao i ugovora o radu pojedinačnih zaposlenih. Prosečna bruto mesečna zarada u 2010. godini, bez troškova doprinosa na teret poslodavca iznosi 130 hiljada dinara.

U okviru ostalih ličnih rashoda iskazane su i naknade troškova zaposlenima na službenom putu u ukupnom iznosu od 2.208 hiljada dinara. Pregledom putnih naloga utvrđeno je niz nepravilnosti koje se sastoje u nepostojanju potpisa od strane nalogodavca, rukovodioca računovodstva, likvidatora ni blagajnika. I pored navedenih nedostataka novac je isplaćivan a putni nalozi ne sadrže ni podatak koliko će dana zaposleni provesti na službenom putu, datum odlaska i povratka.

Pravilnik o načinu korišćenja službenih i drugih automobila za službene potrebe donet je na Upravnom odboru Saveza od 03.11.2010. godine. Pravo korišćenja službenog automobila imaju predsednik i sekretar LSS kao i članovi organa i tela kada obavljaju poslove za potrebe LSS, kao i zaposleni radi bržeg i efikasnijeg obavljanja svojih poslova. Putni nalog se popunjava od polaznog mesta do povratka automobila i piše se u dva primerka (jedan primerak vozaču a drugi šefu servisa). Blagajnik vrši obradu putnih naloga.

Evidenciju izdatih benzinskih bonova uredno vodi blagajnik. Pravo na korišćenje drugih automobila za službene potrebe imaju predsednik i sekretar kao i drugi zaposleni u slučaju kada se zbog potrebe posla ne može koristiti službeni automobil. Naknada troškova za prevoz sopstvenim automobilom iznosi 20% od cene za jedan litar najskupljeg pogonskog goriva, po pređenom kilometru. Iz putnih naloga se vidi da je visina dnevnice bila 1.500,00 dinara.

Navedenim pravilnikom je propisano da evidenciju izdatih benzinskih bonova uredno vodi blagajnik tako što u svesci za evidenciju bonova pre obavljenog puta upisuje: novčanu vrednost bona, datum izdavanja, ukupni iznos izdatih bonova i potpis primaoca bonova na priznanici. Po obavljenom službenom putu korisnik vrednosnih bonova za benzin se razdužuje o čemu se vodi posebna evidencija o broju pređenih kilometara i drugo. Lovački savez Srbije nema radno mesto blagajnika. Evidencija bonova se ne vodi. Pregledom putnih naloga za putnički automobil se vidi da su u dobrom delu ne unose podaci kao što su relacija puta, vreme polaska i dolaska, broj pređenih kilometara i stanje na brojilu. Neki od putnih naloga su bez unetih podataka tj. prazni pa se ne zna da li je to lice koristilo putnički automobil.

Revizori su izvršili testiranje putnih naloga i utvrdili da od uzorkovanog iznosa 0% naloga nije potpisano od strane nadležnih lica a da se 43,6% troškova testiranih naloga za službeno putovanje odnosi na dane vikenda.

Ako se ima u vidu da je broj zaposlenih u 2010. godini bio 10, a da su ukupne naknade troškova zaposlenima na službenom putu iznosile 2.208 hiljada dinara onda je po jednom zaposlenom po ovom osnovu u posmatranom periodu isplaćeno prosečno 221 hiljada dinara.

Od ukupnog iznosa troškova materijala na troškove goriva i energije odnosi se 2.052 hiljada dinara a iznos od 3.354 hiljada dinara se odnosi na troškove ostalog materijala. Pregledom ovih troškova  utvrdili smo da se oni odnose i na nabavku različite robe kao što su majice, košulje, lovačke značke i dr. što je po našem nepravilno knjiženo, jer se ne radi o materijalu nego o robi.

Najznačajniju cifru u poslovnim rashodima čine Ostali poslovni rashodi u iznosu od 39.483 hiljada dinara. Oni se sastoje iz troškova proizvodnih usluga od 29.323 hiljada dinara i nematerijalnih troškova od 10.160 hiljada dinara.

Troškove proizvodnih usluga čine troškovi transportnih usluga 3.950 hiljada dinara – oni se pretežno sastoje iz troškova prevoza i troškova PTT usluga zatim troškovi usluga održavanja 2.220 hiljada dinara, troškova zakupnina 30 hiljada dinara, troškova reklame i propagande 882 hiljada dinara koji se odnose na troškove oglasa u novinama i sl. i najznačajniji iznos od 22.241 hiljada dinara na troškove ostalih usluga, od kojih je ukupno 21.636 hiljada dinara proknjiženo nalogom 145 od 31.12.2010. godine za koji nema nikakve prateće dokumentacije te se nismo mogli uveriti u verodostojnost navedenog iznosa.

Nematerijalni troškovi su iskazani u iznosu od 10.940 hiljada dinara i sastoje od troškova neproizvodnih usluga 1.475 hiljada dinara, troškova reprezentacije 2.733 hiljada dinara, troškova premije i osiguranja 4.699 hiljada dinara, troškova platnog prometa 122 hiljada dinara, troškova članarine 362 hiljada dinara, troškova poreza 129  hiljada dinara i ostalih nematerijalnih troškova 630 hiljada dinara.

Troškovi reprezentacije sastoje se od troškova reprezentacije u sopstvenim prostorijama od 678 hiljada dinara, troškova ugostiteljskih usluga 1.824 hiljada dinara i troškova poklona 231 hiljada dinara.

Revizijom smo utvrdili da je Savez u toku godine vršio isplatu donacija  regionalnim lovačkim udruženjima po različitim osnovama u ukupnom iznosu od 299 hiljada dinara. U knjigovodstvenoj evidenciji uglavnom postoje izvodi banaka o isplatama donacija pojedinim subjektima, ali njih ne prate u svim slučajevima ugovori o donacijama niti druga dokumentacija kojom bi se uverili u činjenično stanje. Navodimo slučajeve donacija u većem iznosu, i to:

-Lovačkom udruženju „Fazan“, Bezdan u iznosu od 25 hiljada dinara,

-Stanislavu Papu, u iznosu od 25 hiljada dinara,

– VMA u Beogradu, za sistematski pregled zaposlenih u iznosu od 47 hiljada dinara,

-Svetomiru Mađžareviću, donacija za izradu knjige „Čari prirode“ u iznosu od 25 hiljada dinara,

-autoru knjige „Za krst časni i slobodu zlatnu“ u iznosu od 25 hiljada dinara,

-društvu srpsko-rumunskog prijateljstva „Riznica“, Kragujevac u iznosu od 25 hiljada dinara i dr.

 

Revizori nisu imali na uvid zaključni list na dan 31.12.2010. godine. Pregledom poslovnih knjiga može se konstatovati da je poslovna dokumentacija nesređena, konfuzna i nekompletna sa istim obrazloženjem kao i prethodne godine. U dokumentaciji nema popisnog materijala o stanju zaliha na dan Bilansa, odnosno nema količinskog popisa niti sravnjenja stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem u pogledu utvrđivanja činjeničnog stanja a pri tome nisu izvedene razlike. Nalozi za knjiženje koje je sačinjavala računovodstvena služba su preobimni. Pojedini nalozi sadrže više od 200 pozicija a prilozi uz nalog nisu složeni ni numerisani. Revizori su se takođe uverili da uz neke naloge ne postoji prateća dokumentacija. Postoje znatne poteškoće u usklađivanju stanja između zvaničnih finansijskih izveštaja, zaključnog lista, glavne knjige i analitičkih finansijskih kartica.

 

ČINJENIČNO STANJE 2011. GODINE

Stalna imovina Lovačkog saveza Srbije iskazana je u iznosu od 12.071 hiljada dinara od kojih se na građevinske objekte, postrojenja i opremu odnosi 11.086 hiljada dinara, nematerijalna ulaganja u iznosu od 33 hiljade dinara i 952 hiljada dinara na dugoročne finansijske plasmane – učešća u kapitalu.

Rešenjem Republičkog geodetskog zavoda od 04.12.2013. godine upisan je kao nosilac prava na posebnom delu zgrade Lovački savez Srbije, Beograd, Alekse Nenadovića 19-23 i to: prizemlje, prvi sprat i drugi sprat kao i dvorišna garaža u privatnoj svojini sa udelom od 1/1.

Građevinski objekti su uvećani za zamenu kompletne stolarije na poslovnim prostorijama u iznosu od 925 hiljada dinara o čemu je sačinjen Aneks ugovora o zakupu između Lovačkog saveza Srbije i Lovačkog udruženja Beograd tako da se zakupac na ime neizmirenih rata zakupa obavezuje da renovira prostorije koje zakupljuje u gorenavednom iznosu o čemu postoji odluka Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije od 03.11.2010. godine. Uvećani su građevinski objekti za iznos od 1.986 hiljada dinara po osnovu rekonstrukcije i instalacije grejanja na prvom i drugom spratu i u prodavnici prizemlja. Iz dokumentacije se ne vidi ko je izvođač ovih radova.

Postrojenja i oprema su uvećani za ukupno 2.198 hiljada dinara za nabavku putničkih vozila „Lada niva“ i „Škoda fabia“ o čemu postoji odluka Upravnog odbora od 17.12.2010. godine i odluka predsednika Lovačkog saveza Srbije od 05.10.2011. godine. „Lada niva“ nabavljena je od dobavljača „AK Arko“ iz Gornjeg Milanovca po računu br. 26-0024 od 17.01.2011. u iznosu sa PDV-od 946 hiljada dinara i od „Autočačka“ iz Čačka po računu br. 100-390-3549 od 11.03.2011. godine za iznos sa PDV-om od 1.253 hiljada dinara.

Na  sednici Upravnog odbora LSS održanoj dana 06.12.2011. godine doneta je Odluka o obrazovanju popisnih komisija. Revizorima je stavljen na uvid nepotpuna dokumentacija o izvršenom popisu. Nedostaje plan popisa, količinski popis, sravnjenje popisanog i knjigovodstvenog stanja i eventualno rashodovanje stalne imovine, manjkovi, viškovi i sl. Iz dopune izveštaja o popisu od 13.01.2012. godine popisana su sporna potraživanja i to: „Investbiro“, utužen za 11.197 hiljada dinara, „Finaltra d.o.o“ za 8.706 hiljada dinara, „Domengradnja d.o.o“ za 5.500 hiljada dinara, i „Potenza“ na iznos 1.525 hiljada dinara. Navedena potraživanja su iz ranijih godina. Za navedena utuženja  ne raspolažemo dokumentacijom iz koje bi se videlo u kojoj fazi se nalaze predmetni sporovi.

Iz materijala sa sednice Upravnog odbora od 23.01.2012. godine navedenog Saveza vidi se da je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine, sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

Dugoročne finansijske plasmane čine učešća u kapitalu od 59 hiljada dinara društvu „Jelen“ iz Beograda i 893 hiljada dinara se odnosi na ostale dugoročni finansijske plasmane, koji su u u prethodnoj godini bili nepravilno iskazani na kontu 228 – ostala potraživanja. Inače, radi se o dugoročnom kreditu datom jednom od zaposlenih u 2007. godini.

Obrtna imovina je iskazana u iznosu od 15.306 hiljada dinara i čine je zalihe u iznosu od 617 hiljada dinara i kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina u iznosu od 14.689 hiljada dinara.

Zalihe se sastoje od zaliha robe u iznosu 140 hiljada dinara koje se odnose na zalihe članskih karata,lovnih dozvola, blokova propratnica i dr. i date avanse u iznosu od 477 hiljada dinara.

Od navedenog iznosa kratkoročnih potraživanja na kupce u zemlji se odnosi 1.707 hiljada dinara, potraživanja za više plaćen porez na dobitak 185 hiljada dinara, kratkoročni finansijski plasmani 12.250 hiljada dinara, gotovina i gotovinski ekvivalenti 247 hiljada dinara i porez na dodatu vrednost i AVR 300 hiljada dinara.

Računovodstvena služba Lovačkog saveza Srbije nije vršila usaglašavanje salda sa kupcima na kraju poslovne godine putem slanja IOS-a, tako da iznosi salda nisu usaglašeni.

Kratkoročni finansijski plasmani iznose 12.250 hiljada dinara a odnose se na depozite oročene do mesec dana 10.000 hiljada dinara, depozite do sedam dana 2.000 hiljada dinara i na kratkoročne plasmane u zemlji 14.456 hiljada dinara. Od ukupnih kratkoročnih finansijskih plasmana koji iznose 26.456 hiljada dinara ispravljeno je 14.206 hiljada dinara a odnosi se na plasmane društvima „Finaltra“ i „Domengradnja“ iz ranijih perioda.

U 2011. godini Lovački savez Srbije je imao otvorene tekuće račune kod sledećih banaka, i to: Komercijalna banka, Banka Intesa, Unikredit banka i Marfin banka.

Kapital Lovačkog saveza Srbije iznosi 26.190 hiljada dinara i čini ga osnovni kapital 7.522 hiljada dinara i neraspoređena dobit iz prethodnih godina od 45.911 hiljada dinara. Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je neraspoređena dobit u toku godine smanjena za 8.369 hiljada dinara po osnovu troškova za unapređenje gajenja divljači u lovnoj 2010/11  u iznosu od 5.111 hiljada dinara, na ime obaveze prema dobavljaču „Delta generali“ (po dopisu ovog društva od 22.12.2011. godine) za troškove osiguranja u iznosu 426 hiljada dinara, za troškove računa dobavljača „Dnevnik Vojvodina pres“ br. 16106/02/11 od 04.03.2011. godine u iznosu 1.269 hiljada dinara i računa istog dobavljača br. 16104/02/11 od 25.02.2011. godine u iznosu od 1.687 hiljada dinara. Za gorenavedeno smanjenje neraspoređene dobiti ne postoje odgovarajuće odluke nadležnih organa Lovačkog saveza Srbije. Na teret kapitala ne mogu se vršiti navedene transakcije. Gubitak iz prethodne godine je iznosio 6.059 hiljada dinara a tekući gubitak za 2011. godinu 12.816 hiljada dinara što ukupno čini 18.874 hiljada dinara.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iskazane su u iznosu od 1.187 hiljada dinara i u celini se odnose na kratkoročne obaveze.

Obaveze iz poslovanja iznose 1.172 hiljada dinara.

Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda i PVR iznose 15 hiljada dinara.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji nisu usaglašene. Naime, navedeni Savez nije vršio usaglašavanje salda sa dobavljačima putem IOS-a na dan 31.12.2011. kao ni usaglašavanje na bilo koji drugi način kojim bi se uverili o stanju duga na ovaj datum.

 

U poslovnoj 2011. godini Lovački savez Srbije ostvario je poslovne prihode u iznosu od 29.595 hiljada dinara koji se sastoje od prihoda od prodaje od 3.267 hiljada dinara i ostalih poslovnih prihoda koji se odnose na članarine lovačkih udruženja i prihode od zakupnine u ukupnom iznosu 26.328 hiljada dinara.

Odluka o visini članarine za 2011. godinu doneta je na sednici Skupštine Lovačkog saveza Srbije od 27.02.2011. godine. Visina članarine iznosi, po svakom lovcu, 600,00 dinara. Za druge članove Lovačkog saveza Srbije iznosi: za JP „Srbijašume“ 90 hiljada dinara, za nacionalne parkove po 18 hiljada dinara i za agencije, preduzeća i ostale po 12 hiljada dinara. Revizorima nije stavljena na uvid evidencija o naplaćenoj članarini.

Prihodi od prodaje se odnose na izdavanje lovačkih dozvola, članskih karata, lovačkih legitimacija i priručnika za polaganje lovačkog ispita za koje postoji odgovarajuća dokumentacija.

Pregled poslovnih rashoda u 2011. godini:

u 000 dinara
POZICIJA IZNOS U %
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 2.323 5%
TROŠKOVI MATERIJALA 2.430 5%
TROŠKOVI ZARADA 23.003 50%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE 1.385 3%
OSTALI POSLOVNI RASHODI 16.480 36%
UKUPNO 45.621 100%

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda se sastoje iz troškova bruto zarada od 15.187 hiljada dinara, troškova doprinosa na teret poslodavca 2.718 hiljada dinara, troškova naknada angažovanja radne snage na privremenim i povremenim poslovima 969 hiljada dinara i ostalih ličnih rashoda u ukupnom iznosu od 4.129 hiljada dinara. Testom usklađenosti troškova zarada i obaveza za zarade uverili smo se u ispravnost knjiženja troškova zarada u posmatranom periodu. Zarade su regulisane na osnovu Zakona o radu, Statuta Lovačkog saveza i Pravilnika o radu, kao i ugovora pojedinačnih zaposlenih. Prosečna bruto mesečna zarada u 2011. godini, bez troškova doprinosa na teret poslodavca iznosi 115 hiljada dinara.

U okviru ostalih ličnih rashoda iskazane su i naknade troškova zaposlenima na službenom putu u ukupnom iznosu od 3.392 hiljada dinara.

Pravilnik o putnim troškovima nije donet a iz putnog naloga se vidi da je visina dnevnice 1.500,00 dinara. Ako se ima u vidu da je broj zaposlenih u 2011. godini bio 11, a da su ukupne naknade troškova zaposlenima na službenom putu iznosile 3.392 hiljada dinara onda je po jednom zaposlenom po ovom osnovu isplaćeno prosečno 308 hiljada dinara.

Revizori su izvršili testiranje putnih naloga i utvrdili da od uzorkovanog iznosa 0% naloga nije potpisano od strane nadležnih lica a da se 30% troškova testiranih naloga za službeno putovanje odnosi na dane vikenda.

Od ukupnog iznosa troškova materijala na troškove goriva i energije odnosi se 1.859 hiljada dinara a iznos od 498 hiljada dinara se odnosi na troškove ostalog materijala.

Ostali poslovni rashodi su iskazani u iznosu od 16.480 hiljada dinara. Oni se sastoje iz troškova proizvodnih usluga od 5.329 hiljada dinara i nematerijalnih troškova od 11.151 hiljada dinara.

Troškove proizvodnih usluga čine troškovi transportnih usluga 1.763 hiljada dinara – oni se pretežno sastoje iz troškova prevoza i troškova PTT usluga zatim troškovi usluga održavanja 718 hiljada dinara, troškova zakupnina 250 hiljada dinara, troškova reklame i propagande 402 hiljada dinara koji se odnose na troškove oglasa u novinama i sl. i 2.195 hiljada dinara se odnosi na troškove ostalih usluga.

Nematerijalni troškovi su iskazani u iznosu od 11.151 hiljada dinara i sastoje od troškova neproizvodnih usluga 1.438 hiljada dinara, troškova reprezentacije 4.745 hiljada dinara, troškova premije i osiguranja 3.078 hiljada dinara, troškova platnog prometa 137 hiljada dinara, troškova članarine 653 hiljada dinara, troškova poreza 356 hiljada dinara i ostalih nematerijalnih troškova 742 hiljada dinara.

Troškovi reprezentacije sastoje se od troškova reprezentacije u zemlji od 4.167 hiljada dinara i troškova informisanja lovaca u iznosu od 4.745 hiljada dinara.

 

Pregledom poslovnih knjiga može se konstatovati da je poslovna dokumentacija urednija u odnosu na prethodne godine.

 

ČINJENIČNO STANJE 2012. GODINE

Stalna imovina Lovačkog saveza Srbije iskazana je u iznosu od 12.418 hiljada dinara od kojih se na građevinske objekte, postrojenja i opremu odnosi 9.607 hiljada dinara, nematerijalna ulaganja u iznosu 33 hiljade dinara i dugoročni finansijski plasmani u iznosu 2.778 hiljada dinara. Nekretnine, postrojenja i oprema su umanjeni za amortizaciju tekuće godine u iznosu 1.479 hiljada dinara.

Rešenjem Republičkog geodetskog zavoda od 04.12.2013. godine upisan je kao nosilac prava na posebnom delu zgrade Lovački savez Srbije, Beograd, Alekse Nenadovića 19-23 i to: prizemlje, prvi sprat i drugi sprat kao i dvorišna garaža u privatnoj svojini sa udelom od 1/1.

Dugoročni finansijski plasmani se sastoje iz učešća u kapitalu od 2.059 hiljada dinara. Učešće u kapitalu je povećano po odluci Skupštine Lovačkog saveza Srbije br. 24-8/12 od 10.02.2012. godine za 2.000 hiljada dinara, na ime povećanja učešća u kapitalu u zavisnom društvu „Jelen“.

Na sednici Upravnog odbora koja je održana 22.01.2013. godine doneta je odluka o usvajanju izveštaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2012. godine. Prilikom popisa nisu utvrđeni manjkovi a ni viškovi zaliha a nije bilo ni rashodovanja osnovnih sredstava.

Ostali dugoročni plasmani iznose 719 hiljada dinara i odnose na dugoročni kredit dat jednom od radnika. U dokumentaciji nema odluke nadležnog organa LSS o odobrenom kreditu niti samog ugovora o kreditu.

Obrtna imovina je iskazana u iznosu od 7.819 hiljada dinara i čine je zalihe u iznosu od 432 hiljada dinara i kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina u iznosu od 7.387 hiljada dinara.

Zalihe se sastoje od zaliha robe u iznosu 129 hiljada dinara koje se odnose na zalihe članskih karata, lovnih dozvola, blokova propratnica i dr. i date avanse u iznosu od 303 hiljada dinara.

Od navedenog iznosa kratkoročnih potraživanja na kupce u zemlji se odnosi 1.854 hiljada dinara, potraživanja za više plaćen porez na dobitak 217 hiljada dinara, kratkoročni finansijski plasmani 3.250 hiljada dinara, gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.807 hiljada dinara i porez na dodatu vrednost i AVR 259 hiljada dinara. Računovodstvena služba Lovačkog saveza Srbije nije vršila usaglašavanje salda sa kupcima na kraju poslovne godine putem slanja IOS-a, tako da iznosi salda nisu usaglašeni.

Kratkoročni finansijski plasmani iznose 3.250 hiljada dinara a odnose se na depozite oročene do mesec dana 3.250 hiljada dinara, i na kratkoročne plasmane u zemlji 14.456 hiljada dinara. Od ukupnih kratkoročnih finansijskih plasmana koji iznose 14.256 hiljada dinara ispravljeno je 14.206 hiljada dinara a odnose se na plasmane društvima „Finaltra“ i „Domengradnja“ iz ranijih perioda što u neto iznosu iznosi 250 hiljada dinara.

U 2012. godini Lovački savez Srbije je imao otvorene tekuće račune kod sledećih banaka, i to: Komercijalna banka, Banka Intesa, Unikredit banka i Marfin banka.

Kapital Lovačkog saveza Srbije iznosi 19.281 hiljada dinara i čini ga osnovni kapital 7.522 hiljada dinara i neraspoređena dobit iz prethodnih godina od 37.542 hiljada dinara i gubitak iz tekuće godine 6.909 hiljada dinara. Ovde treba istaći da je gubitak iz ranijih godina pokriven iz neraspoređene dobiti u iznosu od 18.874 hiljada dinara o čemu postoji odluka Upravnog odbora od 10.02.2012. godine.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iskazane su u iznosu od 956 hiljada dinara i u celini se odnose na kratkoročne obaveze, tj. obaveze iz poslovanja.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji nisu usaglašene. Naime, navedeni Savez nije vršio usaglašavanje salda sa dobavljačima putem IOS-a na dan 31.12.2012. kao ni usaglašavanje na bilo koji drugi način kojim bi se uverili o stanju duga na ovaj datum.

 

U poslovnoj 2012. godini Lovački savez Srbije ostvario je poslovne prihode u iznosu od 23.953 hiljada dinara koji se sastoje od prihoda od prodaje od 2.673 hiljada dinara i ostalih poslovnih prihoda koji se odnose na članarine lovačkih udruženja i prihode od zakupnine u ukupnom iznosu 21.280 hiljada dinara.

Odluka o visini članarine za 2012. godinu doneta je na sednici Skupštine Lovačkog saveza Srbije od 10.02.2012. godine. Visina članarine iznosi, po svakom lovcu, 500,00 dinara. Za druge članove Lovačkog saveza Srbije iznosi: za JP „Srbijašume“ 50 hiljada dinara, za nacionalne parkove po 10 hiljada dinara i za agencije, preduzeća i ostale po 10 hiljada dinara. Revizorima nije stavljena na uvid evidencija o naplaćenoj članarini.

Prihodi od prodaje se odnose na izdavanje lovačkih dozvola, članskih karata, lovačkih legitimacija i priručnika za polaganje lovačkog ispita za koje postoji odgovarajuća dokumentacija.

Pregled poslovnih rashoda u 2012. godini:

u 000 dinara
POZICIJA IZNOS U %
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE 1.125 4%
TROŠKOVI MATERIJALA 3.037 10%
TROŠKOVI ZARADA 17.510 55%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE 1.479 5%
OSTALI POSLOVNI RASHODI 8.623 27%
UKUPNO 31.774 100%

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda se sastoje iz troškova bruto zarada od 12.070 hiljada dinara, troškova doprinosa na teret poslodavca 2.151 hiljada dinara, troškova naknada angažovanja radne snage na privremenim i povremenim poslovima 1.225 hiljada dinara i ostalih ličnih rashoda u ukupnom iznosu od 2.063 hiljada dinara. Testom usklađenosti troškova zarada i obaveza za zarade uverili smo se u ispravnost knjiženja troškova zarada u posmatranom periodu. Zarade su regulisane na osnovu Zakona o radu, Statuta Lovačkog saveza i Pravilnika o radu, kao i ugovora pojedinačnih zaposlenih. Prosečna bruto mesečna zarada u 2012. godini, bez troškova doprinosa na teret poslodavca iznosi 91 hiljada dinara.

U okviru ostalih ličnih rashoda iskazane su i naknade troškova zaposlenima na službenom putu u ukupnom iznosu od 1.764 hiljada dinara.

Upravni odbor je 10.02.2012. godine doneo odluku o visini dnevnice koju Lovački savez Srbije isplaćuje na službenim putovanjima u zemlji od 1.800,00 dinara. Ako se ima u vidu da je broj zaposlenih u 2012. godini bio 11, a da su ukupne naknade troškova zaposlenima na službenom putu iznosile 1.764 hiljada dinara onda je po jednom zaposlenom po ovom osnovu isplaćeno prosečno 160 hiljada dinara.

Revizori su izvršili testiranje putnih naloga i utvrdili da od uzorkovanog iznosa 1,8% naloga nije potpisano od strane nadležnih lica a da se 3% troškova testiranih naloga za službeno putovanje odnosi na dane vikenda.

Od ukupnog iznosa troškova materijala na troškove goriva i energije odnosi se 2.743 hiljada dinara a iznos od 273 hiljada dinara se odnosi na troškove ostalog materijala.

Ostali poslovni rashodi su iskazani u iznosu od 8.623 hiljada dinara. Oni se sastoje iz troškova proizvodnih usluga od 2.827 hiljada dinara i nematerijalnih troškova od 5.796 hiljada dinara.

Troškove proizvodnih usluga čine troškovi transportnih usluga 1.057 hiljada dinara – oni se pretežno sastoje iz troškova prevoza i troškova PTT usluga zatim troškovi usluga održavanja 446 hiljada dinara, troškova zakupnina 75 hiljada dinara, troškova reklame i propagande 48 hiljada dinara koji se odnose na troškove oglasa u novinama i sl. i 1.202 hiljada dinara se odnosi na troškove ostalih usluga.

Nematerijalni troškovi su iskazani u iznosu od 5.796 hiljada dinara i sastoje od troškova neproizvodnih usluga 1.374 hiljada dinara, troškova reprezentacije 2.247 hiljada dinara, troškova premije i osiguranja 466 hiljada dinara, troškova platnog prometa 88 hiljada dinara, troškova članarine 461 hiljada dinara, troškova poreza 558 hiljada dinara i ostalih nematerijalnih troškova 601 hiljada dinara.

Troškovi reprezentacije sastoje se od troškova reprezentacije u zemlji u iznosu 2.033 hiljada dinara i troškova informisanja lovaca 214 hiljada dinara. Troškovi reprezentacije bili su planirani u Finansijskom planu za 2012. u iznosu od 580 hiljada dinara.

 

Pregledom poslovnih knjiga može se konstatovati da je poslovna dokumentacija urednija u odnosu na prethodne godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here