Godišnja Skupština LSS, RADNO I SVEČANO

1572

Skupština LSS U subotu 26.03.2016., sa početkom u 12h., uz prisustvo ovlašćenih delegata LU i mnogobrojnih gostiju, održana je redovna godišnja sednica Skupštine LSS. Ista je upriličena u maloj sali Doma Narodne skupštine u Beogradu. Prelep ambijent zasedanja je izgledao posebno impresivno, naročito kad se uzme u obzir da su delegati iz svih krajeva Srbije bili u svečanim lovačkim odelima. Veličanstveno i dostojanstveno.

Zasedanje je otvorio predsednik Skupštine LSS, Uroš Djoković i to tačno po isteku akademskih 15 minuta od vremena zakazanog početka. Ustanovljen je kvorum gde je konstatovano da sednici prisustvuje 105 delegata sa pravom glasa. Tokom rada sednice se pridružilo još par njih koji su dolazili iz udaljenih delova Srbije. Na samom početku, minutom ćutanja je odata počast svim preminulim lovcima u vremenu izmedju dva zasedanja Skupštine. Predloženi dnevni red i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice je jednoglasno usvojeno. Za prvu tačku dnevnog reda predsedavajući je stavio predlog Odluke koju je sačinila posebna radna grupa formirana odlukom UO LSS a koja se bavila aktuelnom problematikom manjkavosti pratećih pravilnika koje se tiču primene Zakona o oružju i municiji i Zakona o porezima na upotrebu držanja i nošenja dobara.  Posle kraće rasprave u kojoj su više delegata i predstavnika srodnih asocijacija, koji su se osvrnuli šta nam donose i šta nam oduzimaju novi pravilnici, pa i aktuelni zakoni, jednoglasno je doneta odluka da:

  • Skupština ovlasti i obaveže predsednika LSS da u što kraćem roku inicira sastanke u nadležnim ministarstvima i sa nadležnim ministrima u cilju postizanja dogovora oko izmena Zakona o oružju i municiji, Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara kao i prateće pravilnike oba Zakona koji idu na štetu lovaca.
  • Skupština ovlašćuje UO LSS da po ukazanoj potrebi može inicirati potpisivanje peticije za izmenu pomenuta dva zakona kao i pratećih pravilnika.

Zatim se prešlo na izveštaje o radu. U svoje ime i ime UO LSS izveštaj je podneo predsednik LSS, Dragan Šormaz. U svom obrazloženju, predsednik se osvrnuo na najznačajnije rezultate i organizacione i finansiske koji su se desili tokom dva zasedanja. Posebno je naglsio povećanje članstva u LSS, žatim, bolje finansijske pokazatelje u odnosu na 2014., te intenciju da će ova godina biti prva , posle par unazad, u kome će sva Lovačka društva biti članovi LSS. Takodje, deo izlaganja je posvetio i radu na inicijativi izmena i dopuna Zakona o divljači i lovstvu kod nadležnih organa.

Zatim su usledili izveštaji o radu :Nadzornog odbora, Suda časti, Komisija, te izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju LSS-a. Impresivan je bio izveštaj o radu komisije za uzgoj i zaštitu divljači za 2015. On je podnet u pisanoj formi i prava je šteta što se o njemu nije široko diskutovalo. Barem u domenu davanje podrške, pa i pohvala, na sveobuhvatni rad na izradi pokretanja inicijative Dugoročnog programa razvoja lovstva u lovištima koje objedinjava Lovački Savez Srbije i Predloga o izmenama i dopunama pojedinih članova aktuelnog zakona o divljači i lovstvu /sl. glasnik. 18/10/. Takodje, pomenuli bi da je ova Komisija sebi dala za zadatak da se u narednom periodu prevashodno bavi analizom stanja gajene divljači na teritoriji Srbije kojom gazduju LU te na programu povećanja brojnosti gajenih vrsta. Još jednom, sve pohvale za ovakav izveštaj.

Nadzorni odbor nije imao bitnih zamerki na poslovanje LSS tokom 2015. god. Svi nastali troškovi su pravljeni shodno odlukama UO. NO je upozorio UO i Predsednika LSS za niz proceduralnih propusta u knjigovodstvu i usaglašavanja načina evidentiranja. Od Upravnog odbora je tražio da se hitno uradi popis sredstava i imovine LSS koja je trebalo biti izvršena do kraja 2015. god. Od upućenih zamerki su apostrofirani advokatski troškovi. Traženo je da se preispita opravdanost plaćanja advokatskih usluga u formi fiksne godišnje naknade koja iznosi oko 1.200.000 din na godišnjem nivou. Zatim, Sud časti se sastao par puta i rešavao je slučaj u kome se oglasio ne nadležnim. Sem tog slučaja, niko im nije poslao nikakve predstavke. Jednostavno, nisu imali posla. Očigledno da po pitanju kodeksa nijedno Udruženje nije imalo primedbi. Znači, etičke norme i kodeksi nam funkcionišu. Pozitivno, ako je stvarno tako.

LSSKomisije     

Saznali smo i jednu bizarnu stvar. Komisija za kinologiju nije radila ništa jer nije ni konstituisana. Jednostavno, to telo ne postoji, za sad, i ne radi. Zašto? Kako? Pa… i odgovori na ovo pitanje su bizarni. Kod kinologa postoje dve struje. Jedni su  zagovornici kinološkog saveza Srbije i organizacija raznih manifestacija u njihovoj režiji… dok je druga struja ona koja podržava manifestacije u kojima učestvuje LSS sa njihovim programom takmičenja i smotri. Sve u svemu, ni piscu ovih redova nije jasno ko su “oni” a ko su “ovi” i o čemu se tu radi. Jedino znamo da se lovnom kinologijom i vekovnom vezom Lov-čovek-pas, niko /ili sporadično / nije ozbiljno bavio u okviru LSS u prošloj godini.

Komisija za informisanje ili odnose sa javnošću je po svom izveštaju održala četiri sastanka. Bavila se uredjivačkom politikom lista “lovac” a više puta je inicirala izradu novog sajta-portala LSS za koji nije dobila adekvatni odgovor od UO LSS. Intezivirani su kontakti sa lokalnim medijima u ciljuprezentacije zaštitarske uloge lovaca u lovištima Srbije.  Po svom planu i programu planiran je decembarski susret sa medijima /print i elektronski/ ali do njega nije došlo. U svom planu za narednu godinu je stavila apostrof na izveštavanje sa aprilskog foruma F.A.C.E-a koji će se održati u Beogradu i sistematizacija svih aktivnosti za 2016. povodom obeležavanja 120 godina lovstva Srbije.

Komisija za odlikovanje je podnela svoj izveštaj o kome se nije diskutovalo. Sudeći po izveštaju, LSS je u prošloj , 2015. god., dodelio: 13 plaketa, 38 zlatnih, 66 srebrnih i  112 bronzanih odličja. Takodje, i o izveštaju komisije za lovno streljaštvo nije bilo diskusije. Komisija je dobro sprovela plan rada za prošlu godinu, organizovana je liga LSS u sportskom streljaštvu, nastupilo je 84 ekipe, održano je 7 kupova, jedan veliki sabor i još  dosta drugih manifestacija. Ukupno je zabeleženo 2705 pojedinačnih nastupa, obnovljena su neka stara, zapuštena strelišta, mladi se uključuju u nadmetanja i pokazuje se trend razvoja lovnog streljaštva. Bravo za ovu komisiju.

Komisija za lovačke ispite je podnela svoj izveštaj u pisanoj formi i o njemu nije bilo posebne diskusije. Komisilja je prošlogodišnji rad upotpunila odlukama  gde su pooštreni kriterijumi polaganja, na svim ispitima su izjednačeni kriterijumi,  štampanje uverenja i vodjenje evidencije o izdatim uverenjima o položenim ispitima poveravaju je preduzeću “Jelen –LSS”. Što se tiče Nacionalne komisije za ocenjivanje trofeja, izveštaj je pisanim putem dostavio njen predsednik, Milenko Zeremski. Iz izveštaja se vidi dosta konstruktivnih i operativnih predloga po pitanju uskladjivanja kriterijuma ocena na terenu i pravilnika LSS u odnosu na CIC trendove i standarde. O tome šta su radili tokom 2015. nema podataka u pisanom izveštaju.

 

Finansije

Izveštaj o finansijsko materijalnom poslovanju za 2015. je već bio predmet pregleda Nadzornog odbora te je kao takav usvojen. Značajno je da je od planiranih sredstava ostalo nešto oko 380.000,00 din.na ime neutrošenih sredstava i da je to evidentirano kao dobit. Možda samo pogrešno naglašeno… jer teško da ne potrošena sredstva mogu biti dobit. Ili mogu, oprostite na komentaru, pisac ovih redova sigurno nije finansijski stručnjak.

Kad smo kod finansija, svoj izveštaj je podnelo i preduzeće “Jelen” čiji je osnivač LSS. Po vrlo konfuznom izveštaju jasno stoji da je pomenuto preduzeće ostvarilo nefinansijsku dobit. Planirani prihod za 2016. je veći od ostvarenog u prošloj 2015. za oko 20%. Nije bilo diskusije po ovom izveštaju.

Plan prihoda i rashoda za 2016.god. je u globalu sačinjen sa povećanjem od 28% u odnosu na prethodnu. Iz izveštaja se vidi da se očekuju veći prihodi od od uplata članarine, od prodaje novina, uverenja, dozvola i sl. te dodatni prihod od osiguranja lovaca. Povećanje planiranih rashoda se očekuju u delu reklama i propagande, obeležavanju godišnjice lovstva -jubileja, troškovi osiguranja.

IMG_0107Plan rada  za 2016.

Kada bi želeli da budemo sažeti i da sublimiramo najvažnije poente izloženog plana od strane Predsednika Šormaza, rekli bi sledeće:

  • Aktivno učešće svih struktura LSS na predlozima za izmene i dopune Zakona i pravilnika o divljači i lovstvu, Oružju i municiji i Porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara.
  • Organijacija jubileja 120 godina lovstva u Srbiji
  • Organizacija FACE konferencije u Beogradu
  • Pozicioniranje uloge i dela lova i lovstva Srbije u širokoj javnosti
  • Kreiranje pozitivnih asocijacija na lovstvo putem medija
  • Jačanje jedinstva i poverenja u LSS
  • Stručni rad sa LU

Plan rada i Finansijski plan LSS-a za 2016. su usvojeni većinom, bez glasa protiv i sa par uzdržanih glasova.

Ostalo

Sednica je trajala skoro tačno dva sata. Svi izveštaji o radu su usvojeni. Dosta operativno obzirom na broj tačaka. Glasalo se skoro jedinstveno. Od ostalih zanimljivosti vredi pomenuti da je Skupština odlučila da visina članarine iznosi 200 din. po lovcu i da će se od strane LU plaćati kvartalno, po ispostavljenim fakturama, i to u aprilu, junu, avgustu i oktobru tekuće godine. U članstvo LSS-a je primljen /obnovljeno članstvo/ Nacionalni Park Djerdap po njihovom zahtevu, a na osnovu predloga UO LSS.

Za kraj ovog izveštaja sam ostavio informaciju o načinu informisanja lovačke javnosti Srbije. I ono malo informacija koje smo dobijali putem lovačkih novina “Lovac” biće nastavljeno putem 4 /četiri/ broja koja će izlaziti tokom 2016. i 2017. Ovaj put, LU su se obavezala Odlukom Skuptine da će uzimati /biti pretplaćeni/ 10% časopia od ukupnog broja lovaca u udruženju. To će činiti po ispostavljenoj fakturi od strane LSS-a. Naravno, ta sredstva će ići posebno iz kase LU i nisu ukalkulisana u cenu članarine od 200 din. po lovcu. Pošto je Vojvodina ukinula davanja za svoj Vojvodjanski glasnik, i nije planirala sredstva putem članarine za novi ciklus pretplate, ostaje da se vidi kako će lovačka javnost u Pokrajini biti informisana i čime? Istim načinom kao i u užoj Srbiji ili nekako drugačije? Sve u svemu, u trenutku kada Predsednik Šormaz najavljuje ofanzivniji pristup i učešće LSS-a u medijima, naša lovaćka javnost će interno biti informisana po principu “ svakom desetom lovcu lovačke novine” pa nek čitaju “iz ruke u ruku”. O Vojvodini ne treba ni da komentarišemo. Oni nemaju ništa. I još jedna zanimljivost, ovakvu odluku su delegati izglasali i niko nije komentarisao ništa. Bez diskusije. Možda srpskim lovcima i ne trebaju informacije. Oni već sve znaju. A ja se nadam da nisam propustio neku važnu informaciju da prenesem. Valjda nisam, a ako i jesam, pa ne moramo ni mi novinari baš sve da znamo.

Predrag Djurdjev

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here