РАСПИСАН КОНКУРС за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства

2473

jelenРасписује се конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2016/2017. години (у даљем тексту: Конкурс), у износу од 93.368.060,00 динара за следеће видове рада:

 

 1. унапређењестања популација ловостајем заштићених врста крупне дивљачи у ловиштима Републике Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите,управљања, коришћења и побољшања популационих параметара;
 2. унапређење стањапопулација ловостајем заштићених врста ситне дивљачи у ловиштима Републике Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите, управљања, коришћења и побољшања популационих параметара;
 3. унапређење стања у ловиштима на територији Републике Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, средстава за дехелминтизацију и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи);
 4. друге програме и пројекте за развој ловства на територији Републике Србије који се односе на:
 • реинтродукцију и унапређење просторне дистрибуције ловостајем заштићених врста дивљачи, са смерницама за повећање вијабилности, опоравак и унапређење стања популација, у ловиштима на подручју Републике Србије;
 • праћење и унапређење стања и просторне дистрибуције популација ловостајем заштићених врста (вук и дивља мачка), са планом управљања популацијама ових врста на подручју Републике Србије јужно од Дунава и Саве;
 • праћење и унапређење стања и просторне дистрибуције популација дивљачи које се тренутно налазе у статусу трајно заштићених врста (мрки медвед, рис, велики тетреб, лештарка и јаребица камењарка), са планом управљања популацијама ових врста;
 • заштиту, очување и унапређење мониторинга миграторних ловостајем заштићених врста;
 • промоцију и унапређење значаја ловства као делатности од општег интереса, кроз информисање и едукацију;
 • унапређење информационог система у ловству;
 • унапређење и развој ловног туризма у руралним срединама.

 

II.

Пријаву на Конкурс (удаљем тексту: Пријава) за радове под редним бројем 1.до 3. из тачке I. Конкурса могу поднети корисници ловишта са подручја РепубликеСрбије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Пријаву на Конкурс (у даљем тексту: Пријава) за радове под редним бројем 4. тач. 1) до 7) из тачке I. Конкурса могу поднети правна лица са подручја Републике Србије, која се баве развојем и унапређењем дивљачи и ловства (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

 

III.

Пријава се подноси у писаној форми напријавном обрасцу на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинскихбригада бр. 1.

Пријавни образац преузима сеса сајтаУправе за шуме: www.upravazasume.gov.rs/

Пријавни образац је потребно попунити искључиво на рачунару, тако дасе у неосенчени део табеле упишу одговарајући подаци.

Пријавни образац који се доставља мора битиоверен печатом и потписан од стране законског заступника Подносиоца пријаве.

Рок за достављање Пријава по овом Конкурсу је 10 дана од дана објављивања.

Детаљан и у целости конкурс можете видети на: http://www.upravazasume.gov.rs/konkurs-za-raspodelu-sredstava-za-razvoj-lovstva-republike-srbije-u-lovnoj-2016-2017/

 

3 KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here