Naknade za korišćenje divljači: POSKUPEO ZEC

2190

Na osnovu člana 70. stav 2. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS”, br. 95/18 i 49/19) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

o cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2020/2021. godinu

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se vrednost planiranog odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači, osim vrednosti planiranog odstrela fazana prema Cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2020/2021. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Vrednost planiranog odstrela iz stava 1. ovog člana predstavlja osnovicu naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-2123/2020

U Beogradu, 5. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

CENOVNIK ODSTRELA
LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI
ZA LOVNU 2020/2021. GODINU

Redni broj Vrsta divljači Cena odstrela po jedinki (osnovica)
1. Divokoza – sve kategorije divljači 150.000,00
2. Muflon – mužjak 30.000,00
3. Muflon – ženka i podmladak 12.000,00
4. Srna – mužjak 24.000,00
5. Srna – ženka i podmladak 8.000,00
6. Jelen obični – mužjak 150.000,00
7. Jelen obični – ženka i podmladak 50.000,00
8. Jelen lopatar – mužjak 30.000,00
9. Jelen lopatar – ženka i podmladak 12.000,00
10. Jelen virdžinijski – mužjak 60.000,00
11. Jelen virdžinijski – ženka i podmladak 12.000,00
12. Divlja svinja – mužjak 1,00
13. Divlja svinja – ženka i podmladak 1,00
14. Zec 6.000,00
15. Divlja mačka 0,00
16. Kuna belica 0,00
17. Kuna zlatica 0,00
18. Jazavac 0,00
19. Sivi puh 0,00
20. Ondatra 0,00
21. Veverica 0,00
22. Rakunoliki pas 0,00
23. Nutrija 0,00
24. Lasica 0,00
25. Mrki tvor 0,00
26. Vuk 12.000,00
27. Šakal 0,00
28. Lisica 0,00
29. Divlja patka kržulja, krdža 600,00
30. Divlja patka zviždara 600,00
31. Divlja patka gluvara 600,00
32. Divlja patka pupčanica, grogotovac 600,00
33. Divlja patka riđoglava 600,00
34. Divlja guska lisasta 600,00
35. Divlja guska glogovnjača 600,00
36. Šumska šljuka 600,00
37. Divlji golub grivnaš 600,00
38. Gugutka 600,00
39. Prepelica 600,00
40. Poljska jarebica 6.000,00
41. Fazan iz slobodne prirode 0,00
42. Crna liska 1.200,00
43. Barska kokica 1.200,00
44. Sojka 0,00
45. Gačac 0,00
46. Veliki kormoran 0,00
47. Jastreb kokošar 0,00
48. Siva čaplja 0,00
49. Siva vrana 0,00
50. Svraka 0,00

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here