LSV, PLAN RADA U NAUCI

1474

Capreolus_capreolusKomisija za gajenje, zaštitu divljači i naučno-istraživački rad Lovačkog saveza Vojvodine za mandatni period od četiri godine predložila je plan rada u naredne četiri godine. Plan je usvojio Upravni odbor Lovačkog saveza Vojvodine.

Po nama teme su aktuelne i biće od interesa za razvoj lovstva u Vojvodini. Za rad na temama biće angažovani eminentni stručnjaci, specijalisti za pojedine oblasti, i uz veliku saradnju upravnika lovišta i lovočuvara sa terena bez kojih je nemoguće realizovati plan i program. Da bi se nesmetano obezbedili uzorci za istražibvanja potrebno je predvideti po 10 – tak dnevnica kojima bi se stimulisali da sa nosiocima istraživanja „lakše“ prikupe iste. Ta sredstva su minimalna, ali su stimulativna. Takođe, kada je u pitanju privredno preduzeće „Vojvođanski lovac“ doo, za poslove koje im poverava Lovački savez Vojvodine iznaći će se optimalno rešenje u vidu plaćanja Preduzeću za izvršene poslove za koje se angažuju stručni ljudi ovog Preduzeća.

Nosioci istraživanja će sačiniti na jednoj strani obrazloženje za sve predložene teme i aktivnosti koje se planiraju za period od 2015. do 2019. godine. Takođe će biti predloženi i saradnici koji će biti uključeni po lovištima uz ravnomernu zastupljenost svih regiona u Vojvodini (Srem, Banat i Bačka). Slična istraživanja su rađena i u predhodnom mandatnom periodu (2008-2011), a o rezultatima su upoznati delegati Skupštine Saveza, a i svi lovci putem Javnog glasila „Vojvođanskog lovačkog glasnika“.

 

  1. Pokretanje inicijative za osnivanje Lovačkog muzeja (Muzej lovstva i zaštite lovne faune Vojvodine – Lovački savez Vojvodine),

 

  1. Predlog tema naučno-istraživačkog rada za mandatni period od 4 godine (2015-2019):

2.1.  Utvrđivanje realnog prirasta i trofejne strukture srneće divljači u lovištima Vojvofine, Nosilac istraćivanja Prof. dr Zoran A. Ristić, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo – smer lovni turizam, nastavak istraživanja;

2.2. Šakal, lisica i jazavac kao značajni predatori u lovištima Vojvodine, Nosilac istraćivanja mr Jadranka Delić, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Novi Sad;

2.3.  Utvrđivanje procenta izlova fazančića – fazana različitog uzrasta u lovištima Vojvodine sa aspekta različitog načina prihvatanja (iz prihvatilišta i iz volijera), Nosilac istraćivanja Prof. dr Zoran A. Ristić, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo – smer lovni turizam, nastavak istraživanja;

2.4. Gubici divljači na putevima usled dešavanja saobraćajnih nezgoda, Nosilac istraćivanja mr Jadranka Delić, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Novi Sad;

2.5.  Utvrđivanje realnog prirasta zeca u lovištima Vojvodine, Nosilac istraćivanja Dipl. vet. Novkov Milan, Lovački savez Vojvodine, nastavak kontuiranih istraživanja započetih 1967. godine pa sve do današnjih dana;

2.6.  Iznalaženje optimalnog rešenja za ugradnju plašilica na kombajnima i kosačicama radi smanjivanja gubitaka na divljači u lovištima Vojvodine što je zakonska obaveza, Nosilac istraživanja, Stručna služba „Vojvođanskog lovca“ doo Nodi Sad;

2.7. Ekspanzija divljih svinja u lovištima Vojvodine i predupređenje eventualnih šteta na poljoprivrednim kulturama, Nosilac istraživanja, Stručna služba „Vojvođanskog lovca“ doo Nodi Sad;

2.8.  Analiza gajenih vrsta divljači sa kojima gazduju lovačke organizacije u Vojvodini sa predlogom mera i priprema materijala za izradu Dugoročnog programa razvoja lovstva u Vojvodini, Nosilac istraživanja, Stručna služba „Vojvođanskog lovca“ doo Nodi Sad;

2.9. Upotreba GIS-a u određivanje lovno-produktivnih površina za gajene vrste divljači po lovištima Vojvodine, Nosilac istraživanja Doc. dr Vladimir Marković, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo – smer lovni turizam, istraživanja bi se realizovala u saradnji sa Sekretarijapom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – sektorom za lovstvo IV AP Vojvodine;

2.10.  Identifikacija novih emergentnih uzročnika zoonoza  koje prenose krpelji u populaciji Canidae i Felidae u lovištima Vojvodine; Nosilac istraživanja Doc. dr Aleksandar Potkonjak, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za veterinarsku medicinu;

2.11.  Određivanje koncentracije teških metala kod lisice i šakala kao indikatorskih vrsta, radi zaštite zdravlja druge divljači i ljudi u lovištima Vojvodine, Nosilac istraživanja Prof. dr Dragica Stojanović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za veterinarsku medicinu;

2.12.  Poboljšanje stanišnih uslova za divljač u lovištima Vojvodine, Nosilac istraživanja Prof. dr Ljuba Letić, Šumarski fakultet Beograd i mr Jadranka Delić, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Novi Sad;

 

  1. Dopuljena Komisija za gajenje, zaštitu divljači i naučno-istraživački rad LSV sa još jednim članom (Ljuba Letić – predstavnik LU Srbobran).

 

dr Zoran A. Ristić

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here