NASTAVLJAJU SE MUKE PO ZOM-U

1260

Ako ste mislili da je kraj mukama sa Zakonom o oružju i municiji prevarili ste se. Izmenjenim Pravilnikom o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije iu lovačka udruženja koja imaju službeno oružje moraće ispunjavati odgovarajuće uslove. Ni manjue ni vise nego trgovci oružjem.  Tako piše u najnovijim izmenama I dopunama pomenutog pravilnika.  Praktično sve isto važi za lovačka udruženja kao što je to slučaj sa firmama koje se vbave prometom oružja. Kako Lovačke novosti saznaju ovih dana inspektori MUP-a obišli se neka od lovačkih udruženja i dali su rok od šest meseci da se postupi po ovom pravilniku. Isti izvor nam je rako da bi ispunjavanje ovih uslova za držanje službenog oružja lovačka udruženja koštalo oko 5000 evra. No evo šta piše u tom pravilniku.

“Prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije mogu se baviti

pravna lica i preduzetnici koji obezbede prostorno-tehničke uslove za

njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koji u poslovnom prostoru imaju

najmanje dve prostorije, koje čine jedinstvenu građevinsku celinu:

prostorije u kojima se čuva oružje i municija i prodajni prostor.

Prostorije u kojima se čuva oružje, osnovni delovi za oružje i municija

izgrađuju se tako da se obezbedi da:

1) građevinski otvori na spoljašnjoj fasadi budu obezbeđeni rešetkastom

konstrukcijom, maksimalnih dimenzija okaca 150 h 150 mm, koja je izrađena

varenjem, od sledećih vrsta i minimalnih dimenzija čeličnih profilisanih

nosača

2) veza između rešetkaste konstrukcije iz tačke 1) ovog stava i podloge koja

je nosi, obezbeđuje isti nivo jačine na kidanje, kao i sama rešetkasta

konstrukcija;

3) ispunjavaju osnovne zahteve zaštite od požara, i tako da:

(1) predstavljaju poseban požarni sektor odvojen od prodajnog prostora i

ostalih prostorija horizontalnim i vertikalnim pregradama i vratima

otpornim na požar, najmanje 60 min,

(2) završna obrada bude od negorivog materijala, izuzev poda koji može biti

od teško gorivog materijala karakteristike reakcije na požar klase Bfls1,

tako da površine budu glatke i lake za održavanje,

(3) obezbede bezbedno rasterećenje usled pojave eksplozije ugradnjom otvora

za oslobađanje natpritiska na fasadnom zidu, zaštićeni od spoljašnjih

uticaja i postavljeni da ne ugrožavaju bezbednost lica i imovine;

4) obezbedi najmanje dva mobilna uređaja za početno gašenje požara tipa S-9

u neposrednoj blizini ulaznih vrata;grejanje, ako postoji, bude izvedeno

centralnim putem (toplom vodom ili parom);

5) u prostoriji ne sme biti električnih uređaja, osim rasvete sa

prekidačima koji se moraju nalaziti izvan prostorije i

6) instalacija prinudne ventilacije, ako postoji, na ventilacionim

kanalima na ulazu u prostoriju ima postavljene protivpožarne klapne.

U prostorijama iz stava 2. ovog člana oružje, osnovni delovi za oružje i

municija čuvaju se u kasama, čeličnim ormanima ili boksovima od

armiranog betona sa čeličnim vratima.

Municija se čuva odvojeno od oružja.

Izuzetno, ako u objektu postoji prostorija sa stalnim

dvadesetčetvoročasovnim dežurstvom, koja se ujedno koristi i kao

prostorija za smeštaj i čuvanje oružja i municije u količini do 500 metaka,

prostorija u kojoj se čuva oružje i municija ne mora ispunjavati uslove iz

stava 2. tač. 1), 2) i 3) ovog člana.”

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here