Zbrka oko ptičjeg gripa, pojedini veterinarski inspektori zabranjuju lov pernate divljači

1410

Kako Lorist saznaje jutros je u Lovačkom udruženju Maradik veterinarska inspekcija iz Inđije zabranila lov na pernatu divljač, naložila dalju zabranu hunterispuštanja fazana iz prihvatilišta a sve navodno na osnovu NAREDBE o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti ptica avijarna influenca u Republiku Srbiju koju je doneo Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine. U obajašnjenju zabrane lova  u Maradiku koja se desila jutros od strane veterinarske inspekcije, 11.12.2016 godine, kaže se da zbog blizine vodenih površina lov shodno uredbi mora biti zabranjen.

Međutim, uvidom u pomenutu naredbu koju ispod ovog teksta donosimo u celosti nigde se ne pominje zabrana lova. Postoji jedino preporuka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode da se ne love ptice u zoni oko vodenih površina. Takva preporuka ne može biti osnov za zabranu lova.

Naredba je inače doneta 6.12.2016 godine a potpisao ju je ministar Branislav Nedimović.

Evo teksta Naredbe.

НАРЕДБУ о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести птица авијарна инфлуенца у Републику Србију

1. Ради спречавања уношења у циљу превенције, контроле и спречавања појаве и ширења заразне болести птица авијарна инфлуенца спроводиће се мере на начин прописан овом наредбом.

2. Ради спречавања уношења у циљу превенције, контроле и спречавања појаве и ширења заразне болести птица авијарна инфлуенца у Републици Србији забрањује се увоз и провоз, односно унос пошиљки из земаља у којима је потврђена појава болести птица авијарне инфлуенце, и то: 1) живине, украсних и егзотичних птица, пернате дивљачи и птица за зоовртове; 2) приплодних јаја и једнодневних пилића живине; 3) производа, сировина и споредних производа пореклом од живине, украсних и егзотичних птица и пернате дивљачи.

3. Забрана из тачке 2. подтач. 1) и 2) ове наредбе односи се и на пошиљке које се провозе преко заражених подручја земаља из тачке 2. ове наредбе.

4. Забрана из тачке 2. подтачка 3) и тачке 3. ове наредбе не односи се на пошиљке: 1) производа од живине или пернате дивљачи који су током производње подвргнути термичкој обради у херметички затвореној конзерви до постизања Фо вредност од три и више; 2) производа од јаја која су током производње подвргнути термичкој обради сушења у току процеса производње јаја у праху, пастеризацији или стерилизацији; 3) производа који су подвргнути термичкој обради при којој је постигнута температура од најмање 70˚ C у центру производа; 4) перја и делова перја за које се потврђује да су третирани врућом паром на температури од најмање 100 °С у трајању од најмање 30 минута; 5) споредних производа пореклом од живине, украсних и егзотичних птица и пернате дивљачи су третираних методом која осигурава да се том пошиљком не може пренети вирус.

5. Применом анализе ризика код појаве болести авијарне инфлуенце домаће живине, узимајући у обзир број жаришта у држави, односно региону, ако су спроведене све потребне мере у циљу спречавања ширења и сузбијања авијарне инфлуенце, може се дозволити увоз, односно провоз пошиљки из тачке 2. ове наредбе, из зоне слободне од ове заразне болести, под условом да се објекат из кога се увози налази изван жаришта и зараженог подручја и да је удаљен најмање 50 кm од граница угроженог подручја.

6. Ако се на подручју суседних држава и на територији Аутономне покрајине Косова и Метохије постави сумња, односно потврди болести авијарна инфлуенца, на основу анализе ризика и близине зараженог подручја на граничним, односно административним пунктовима могу се предузимати додатне мере и то:

1) постављање дезинфекционих баријера;

2) дезинфекција моторних возила. Дезинфекцију из става 1. ове тачке вршиће овлашћена правна лица која испуњавају услове за обављање послова дезинфекције, а у складу са Законом о ветеринарству.

7. Мере из тач. 2. и 6. ове наредбе примењују се најмање 21 дан од последњег случаја угинућа или убијања и нешкодљивог уништавања животиња у жаришту после спроведене завршне дезинфекције.

8. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о предузимању мера за спречавање уношења, појаве и сузбијања заразне болести птица авијарне инфлуенце у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 28/06).

9. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here