Održana sednica Upravnog odbora LSV: U RAVNOM TOPOLOVCU RADNO I SVEČANO

1458

UO Lovačkog saveza VojvodineRavni Topolovac 16.05.2016.godine: U predivnom ambijentu lovačkog doma u Ravnom Topolovcu (LU „Žitište“ Žitište) održana je sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine. Sednicom je predsedavao predsednik saveza prof.dr Aleksandar Milovančev a sednici su prisustvovali: Miloš Beuković- zamenik predsednika, Ivančević Radojica, Naić Milovan, Dokmanov Dušan, Jugoslav Cvetković, Tomić Nikola, Momirka Babac Grulović, Lastovič Tamaš, Stanojev Miloš, Kiževski Želimir, Stanisavljević Miroslav i Latinović Mirko – članovi Upravnog odbora, Majstorović Borislav – predsednik Nadzornog odbora, Milenko Zeremski – direktor „Vojvođanskog lovca“ d.o.o, Marjanov Stevan – član UO LSS, Brzak Živorad-sekretar Saveza, Ratko Kušić-predsednik komisije za informisanje i Milan Novkov –stručna služba Saveza.

Sa sednice UO LSVZa sednicu je predložen i jednoglasno usvojen dnevni red a po kome je sednica dalje radila i donosila zaključke. Dakle, raspravljalo se na sledeće teme:

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice

 1. Informacije o aktivnostima između dve sednice
 2. Izveštaj o finansijskom poslovanju Saveza za period 01.01.-31.03.2016. sa pregledom uplaćene članarine
 3. Izveštaj sa regionalnih sastanaka sa Lovačkim udruženjima
 4. Razmatranje dopisa JP “Putevi Srbije”
 5. Razmatranje materijala sa Komisije za informisanje
 6. Donošenje odluke o dodeli fazančića za Lovačka udruženja
 7. Donošenje odluke u vezi zahteva LU “Kapetanski rit” Kanjiža
 8. Tekuća pitanja

 Pod tačkom jedan većinom glasova (1 uzdržan) usvojen je zapisnik sa prethodne sednice.

Pod tačkom dva jednoglasno je usvojena informacija o aktivnostima između dve sednice i to:

Održane dve sednice Nadzornog odbora

 • Održana sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije
 • Održana Skupština Lovačkog saveza Vojvodine
 • Održana Skupština Lovačkog saveza Srbije
 • Održana Skupština FACE-a u Beogradu
 • Izvršen obilazak LU Zrenjanin, Žitište i Nova Crnja radi dogovora o prikupljanju podataka za teme iz programa rada komisije za gajenje, zaštitu divljači i naučnoistraživački rad
 • Izvršen obilazak prihvatilišta za fazančiće u Ilandži, Vladimirovcu i Alibunaru
 • Održana sednica komisije za lovno streljaštvo
 • Održana sednica komisije za gajenje, zaštitu divljači i naučnoistraživački rad
 • Predstavnik stručne službe prisustvovao brojanju zečije divljači u Mokrinu i srneće divljači u Senti
 • Predstavnici Saveza prisustvovali Skupštinama LU B.Petrovac, Kovin i Srpski Krstur
 • Održani regionalni sastanci sa LU u Alubunaru, Uzdinu, Pećincima, Krčedinu, B.Topoli, Kikindi, Tordi, Somboru, Tovariševu, Mošorinu i Bečeju
 • Održana Skupština Lovačke komore
 • Od strane Lovačkih Saveza upućen dopis Ministarstvu zdravlja u vezi lekarskog pregleda za primenu Zakona o oružju i municiji
 • Predsednik prisustvovao sastanku u MUP-u Srbije u vezi dogovora za rešavanje problema oko primene Zakona o oružju i municiji
 • U Kulpinu održan sastanak sa predstavnicima LU Bački Petrovac
 • Održana Skupština Lovačkog saveza centralne Srbije u Kragujevcu
 • „CAPRIOLO“ otvorio prodavnicu lovačkog oružja i opreme u zgradi Saveza

Pod tačkom tri većinom glasova (1 uzdržan) usvojen je izveštaj o finansijskom poslovanju Saveza za period 01.01.-31.03.2016.god.

Ovlašćuje se komisija za materijalno-finansijska pitanja da pripremi predlog odluke o uplati članarine za ona Lovačka udruženja koja ne poštuju rok uplate koji je donela Skupština Saveza.

Jednoglasno je usvojen pregled uplaćene članarine stim da se interveniše kod LU koja do sada nisu uplatila članski doprinos da to urade u što kraćem roku.

 Pod tačkom četiri jednoglasno je usvojen izveštaj sa regionalnih sastanaka sa Lovačkim udruženjima sa predloženim zaključcima, i isti je upućen LSS.

U cilju što bolje informisanosti zaključeno je da se krene sa praksom objavljivanja saopštenja Saveza na sajtu.

Pod tačkom pet, usvajeno je mišljenje povodom dopisa  JP Putevi Srbije o postavljanju saobraćajne signalizacije koje je dostavila advokatska kancelarija Suvajdžić.

Doneta je odluka da Vojvođanski lovac u saradnji sa stručnom službom Saveza da presek stanja i predlog u vezi postavljanja saobraćajne signalizacije, u saradnji sa Lovačkim udruženjima.

Obavestiti Lovačka udruženja da pismenim putem dostave svoje predloge u vezi napred iznetog.

U narednom periodu, kod izrade godišnjeg plana gazdovanja lovištem, usvojen je predlog Vojvođanskog lovca da se ubaci posebno poglavlje u vezi saobraćajne signalizacije.

Imajući u vidu značaj problema sa kojima se susreću korisnici lovišta u vezi šteta u saobraćaju zaključeno je, u cilju prevazilaženja problematike, da se pokuša prestojećim izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu naći rešenja koja bi bila u funkciji zaštite korisnika lovišta. Pored toga neophodno je obaviti razgovore sa pravosudnim organima iz razloga što se presude najčešće donose na štetu korisnika lovišta. Osim napred iznetog potrebno je uputiti Lovačka udruženja na osiguravajuće kuće radi dogovora o uslovima osiguranja.

Očigledno je da se navedeni problemi moraju sistemski rešavati i u tom cilju ovlašćuje se komisija za pravna i organizaciona pitanja da svestrano sagleda problematiku u vezi saobraćajne signalizacije i šteta od i na divljači u saobraćaju i da formuliše svoje predloge za Upravni odbor. Tako usvojene predloge je neophodno zastupati kod nadležnih državnih organa u Pokrajini i Republici.

Pod tačkom šest jednoglasno se usvaja predloženi plan rada Komisije za informisanje uz napomenu da se uskladi sa donetim odlukama na Skupštini Saveza.

Daje se podrška Komisiji za informisanje za sprovođenje planiranih aktivnosti, a posebno na animiranju Lovačkih udruženja za korišćenje sajta Saveza.

Neophodno je obaviti razgovore sa Lovačkim savezom Srbije u vezi usvojenog predloga da se iz članskog doprinosa za LSS (200 din. po lovcu) iznađe mogućnost finansiranja izdavanja Lovačkog glasila.

 Pod tačkom sedam jednoglasno je doneta odluka o dodeli fazančića uzrasta 7-8 nedelja, na osnovu Ugovora sa JP Vojvodinašume, sledećim organizacijama:

LU Alibunar – 200 jedinki

 • LU Novi Bečej – 200 jedinki
 • LU Nadalj – 200 jedinki
 • LU Odžaci – 200 jedinki
 • LU Vizić – 200 jedinki

O ovoj odluci obavestiti JP Vojvodinašume.U razgovorima sa JP Vojvodinašume sagledati mogućnost dodele još 100 fazančića za o.g. LU „Podunavlje“ Futog.

Pod tačkom osam jednoglasno je doneta odluka o finansijskoj pomoći za štampanje monografije povodom jubileja LD „Graničar“  Horgoš u iznosu od 40.000 din

Pod tačkom devet jednoglasno je doneta odluka o dodeli plakete Lovačkog saveza Vojvodine LU „Zec“ iz Vojke povodom jubileja.

Jednoglasno je doneta odluka da Savez podrži organizaciju predavanja gostiju iz Mađarske o gazdovanju sa zecom.

Imajući u vidu uzurpaciju terena u lovištima kao i probleme u vezi sa tim zbog uništavanja remiza za divljač potrebno je uputiti dopis Lovačkim udruženjima u cilju dostavljanja podataka o tome kolike su površine u pitanju.

Odlaže se održavanje Skupštine Vojvođanskog lovca za narednu sednicu iz razloga što nije dostavljen izveštaj Nadzornog odbora. Takođe je zaključeno da dostavljeni izveštaj bude detaljniji kako bi se o njemu moglo konkretno raspravljati.

Domaini , lovci Ravnog Topolovca i Žitišta

 

Na kraju da napomenemo da su domaćini, lovci Ravnog Topolovca i Žitišta u potpunosti opravdali poverenje organizatora i da su pokazali izuzetno gostoprimstvo.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here