DOBAR POGLED ŽELI VAM VAŠ LORIST TIM.
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije

 
Napredna pretraga

161789 poruka u 7329 tema- 7060 članova - Poslednji član: Nenad 0606

Август 13, 2020, 12:39:19
Novi SadBeogradNišValjevoPrištinaBanja LukaPodgorica
Prvi srpski lovački forumLoristLorist - Hunting clubSTATUT LHC USVOJEN U NOVIM KOZARCIMA
Stranice: [1]   Idi dole
Štampaj
Autor Tema: STATUT LHC USVOJEN U NOVIM KOZARCIMA  (Pročitano 2947 puta)
marchona
Administrator
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: Ja sam geek!!


Nije bitno ciljat u metu. Bitno je metat u cilj.

marchona@live.com
WWW E-mail
« poslato: Децембар 05, 2008, 09:45:13 »

1.

U skladu sa odredbama cl.9 Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji SFRJ /”Službeni list SFRJ”, br . 42/90/, “Sluzbeni list SRJ”, br. 16/93, 31/93, 50/93, 24/94, i 73/2000 /, kao i na osnovu člana 44.. Ustava Republike Srbije i članova 21. i 30. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana /”Sl. Glasnik SRS” br. 24/82/, Osnivačka skupština udruženja građana – Udruženje za zaštitu prirode, divljači i lova “ Lorist Hunting Club” , dana 25.10.2008 u Novim Kozarcima, Opština Kikinda, usvojila je i donosiSTATUT

Udruženja građana “ LORIST HUNTING CLUB “I Opšte odredbe

član 1.

Udruženje građana “Lorist Hunting Club” /u daljem tekstu Udruženje/ je  osnovano kao nestranačko, neprofitno i nevladino udruženje garđjana, sa ciljem da svojim delovanjem na stručan, obrazovan, odgovoran i profesinalan način, sa etičkim principima, radi i utiče na unapređenje i očuvanje  prirode, zaštitu staništa i uzgoj divljači kao i razvoj lova i lovstva kao discipline. Udruženje je zasnovano na slobodi udruživanja i otvoreno je za saradnju sa drugim državnim, privrednim, naučno-stručnim i ostalim organizacijama ili udruženima građana, iste ili slične orijentacije, a na bazi međusobnog uvažavanja, uzajamnog poštovanja i samostalnosti u radu.

Udruženje je bazirano na polnoj, verskoj, nacionalnoj i rasnoj jednakosti.

član 2.

Pun naziv udruženja glasi : Udruženje za zaštitu  prirode, divljači i lova “Lorist Hunting Club”
Skraćeni naziv udruženja glasi : “Lorist Hunting Club”.
Sedište Udruženja je u Novom Sadu - Petrovaradin .
Odluku o adresi sedišta Udruženja donosi Upravni odbor Udruženja ili predsednik Upravnog odbora.

član 3.

Udruženje svoje delatnosti obavlja na teritoriji Republike Srbije.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica i prava, obaveze i odgovornosti koje mu pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i ovog Statuta. Za svoje obaveze Udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.

član 4.

Udruženje ima svoj znak i pečat. Znak je stilizovana silueta vuka u krugu, sa hrastovim grančicama sa tri žira u podnožju ispod koga se nalazi tekst - Lorist Hunting Club. Pečat je okruglog oblika, na kome stoji po obodu kruži ispis - Udruženje za zaštitu prirode, divljači  lova, u sledećem kružnom redu sledi tekst - Lorist Hunting Club, Novi Sad, Petrovaradin, a u sredini se nalazi stilizovana silueta vuka u krugu. Prečnik pečata je 32 mm. Tekst je ispisan latinično.

Udruženje može imati svoju zastavu i značku. Zvanično glasilo Udruženja je: Nacionalni Lovački Magazin “Lorist” /cip –katalogizacija u publikaciji  639:338,48 ,  ISSN 1452-2063  ,  COBISS.SR-ID 206793735


II JAVNOST RADA I ČLANSTVO

član 5.

Rad  i  delatnosti Udruženja su javni. Javnost rada se ogleda u otvorenosti skupštinskih sednica, skupova, manifestacija i ostalih okupljanja koje organizuje Udruženje. Udruženje je u obavezi da informiše zainteresovanu javnost i medije o svojim ciljevima, dostignućima, planovima rada, finansijskom poslovanju i angažovanju na sprovođenju tekućih delatnosti, osim u slučajevima i okolnostima postojanja razloga za zaštitu interesa i egzistencije Udruženja.

Saopštenja za javnost kroz sve vrste medija i komunikacija, obavlja se u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i drugim pozitivnim zakonskim propisima. Odluku o načinu distribuiranja i sadržaju informacija a u skladu sa smernicama i stavovima Skupštine Udruženja /Skupstina/, donosi Upravni odbor Udruženja.

Svaka odluka Organa upravljanja Udruženja mora biti sačinjena u pismenom obliku, sa obrazloženjem osim ako nije drugačije obrazloženo ovim statutom.

član 6.   

Pristup i članstvo je moguće svim punoletnim grđanima, državljanima Republike Srbije koji imaju pravo glasa i pod uslovima određenim Statutom.  Članstvo se stiče na osnovu preporuke najmanje dva postojeća člana Udruženja ili statusom Osnivača 

2.

Udruženja. Osnivacem se smatra onaj član koji je pristupio Udruženju na dan održavanja Osnivačke skupštine i učestvovao u njenom radu kao Osnivač. Zahtev za prijem se podnosi pisanim putem, sa potpisivanjem zahteva za prijem-pristupnice. Odluku o prijemu u članstvo
donosi Upravni odbor, koji može odbiti  zahtev uz diskreciono pravo da ne obrazloži odbijanje. Na ovu odluku se zainteresovani ne može žaliti Skupštini .

Odluku o prijemu grupnih / kolelktivnih članova donosi Upravni odbor.

Članovi Udruženja ne mogu postati lica ili organizacije koje su se u svom prethodnom  radu dokazano ogrešile, prekršajno ili krivično, o profesionalne, društvene i zakonske norme ili kodekse ponašanja a koji se dotiču definisanih oblasti delovanja ovog Udruženja.

Svi članovi plaćaju propisanu upisninu prilikom prijema u Udruzenje, bez obzira na status.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu ali plaćaju  upisninu. Redovni, punopravni članovi plaćaju godišnju članarinu.

član 7.

Članovi udruženja mogu biti:

  - Redovni, punopravni članovi, sa pravom glasa u Skupštini.
  - Grupni-kolektivni članovi, raznih pridruženih organizacija, koji su predstavljeni sa proporcijalnim brojem predstavnika i glasova u  Skupštini. Broj predstavnika i glasova za kolektivnog člana određuje Upravni odbor Udruženja prilikom njihovog prijema. Odluku o prijemu kolektivnog člana, takođe donosi Upravni odbor.
  - Doživotni članovi, punopravni članovi sa pravom glasa u Skupštini .           
     - Počasni članovi, bez prava glasa u Skupštini i bez mogućnosti da budu birani u  tela Udruženja.
  - Strani državljani, sa stalnim boravkom u Republici Srbiji mogu biti samo počasni članovi, bez prava da budu birani u tela Udruženja.

Za potrebe evidencije članova, Udruženje će oformiti Knjigu evidencije članova koja će se voditi hronološkim redom i u skladu sa zakonskim propisima. Detaljnije odredbe oko članstva bice definisane posebnim pravilnikom Udruženja koji donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

Broj maksimalnih članova Udruženja donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora, kad se za to ukaže potreba.

član 8.

  Član ima pravo da:

- ravnopravno, sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja.
- neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko Organa Udruženja.
- bira i bude biran u organe Udruženja.
- iznese svoje mišljenje o svim aktivnostima koje su realizovane ili se planiraju u Udruženju.
- predlaže programske ciljeve, zadatke i način realizacije istih.
- bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima u Udruženju.
- da kritički, objektivno, analitički i samokritički analizira rad članova, Organa Udruzenja, i svoj lični.
- da svojevoljno, bez posebnog obrazloženja, istupi iz članstva Udruženja.
 
  Član je dužan da:

- prihvati sve odredbe Statuta kluba.
- poštuje i sprovodi odluke Upravnog odbora i Skupštine.
- afirmativno i reprezentativno iznosi u javnost rad, programe, ciljeve i dostignuća Udruženja.
- doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.
- čuva ugled i dostojanstvo Udruženja.
- se uzdrži od verbalninih i neverbalnih uvreda, ugrožavanje integriteta bilo koje vrste i fizičkih  nasrtaja na druge  članove Udruženja ili Organizacije ili osobe koje posredno ili neposredno dolaze u kontakt sa Udruženjem.
- prilikom prijema da verodostojne podatke u pristupnici.
- plaća propisanu članarinu za tekuću godunu.
- obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

član 9.

Prestanak članstva u Udruženju  nastupa:

- dobrovoljnim istupanjem, na osnovu pisane izjave člana
- neplaćanjem članarine  duže od dva meseca posle ustanovljenog roka.
- smrcu clana
- isključenjem usled teških povreda Statuta ili nepoštovanja odluka tela Udruženja.
- usled neaktivnosti / izostanka sa tri uzastopna zasedanja Skupštine Udruženja
- opstrukcijom rada Skupštine  ili njenih Organa
- povredom Zakonskih propisa koje regulišu organizacije kao što je Udruženje Građana.
- kršenjem etičkih pravila i kodeksa društva ustanovljenim od strane posebnih pravilnika Udruženja

3.

član 10.

Odluku o brisanju iz članstva kao i odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruženja u prvom stepenu.  Donošenje odluke o isključenju može predložiti Nadzorni odbor, Disciplinski odbor, Sud časti ili 30 /trideset/ punopravnih članova. Predlozi o isključenju moraju biti pravilno argumentovani i obrazloženi. Odluka o isključenju mora biti činjenično definisana sa taksativno navedenim razlozima. Brisanje iz evudencije članstva se takodje konstatuje na osnovu ne plaćene članarine za tekuću godinu.

Protiv odluke o isključenju iz Udruženja, u drugom stepenu, zainteresovani član može podneti žalbu Skupštini Udruženja /preko Upravnog odbora/  u roku od 30 /trideset/ dana od dana prijema odluke Upravnog odbora. Skupština  rešava žalbu na prvoj redovnoj narednoj sednici i njena odlukapo žalbi je konačna.

član 11.

Mirovanje članstva nastaje :

- usled dužeg boravka člana u inostranstvu
- bolesti
- posebnim pisanim zahtevom člana za mirovanje članstva.

Dužina mirovanja članstva biće regulisana u posebnom pravilniku o članstvu iz člana sedam, stav tri, ovog Statuta.

III CILJEVI I SVRHA UDRUŽENJA

član 12.

Svrha i cilj osnivanja Udruženja je okupljanje svih zainteresovanih građana, koji posredno ili neposredno imaju potrebu i interese da rade, deluju i daju svoj doprinos na polju :

- unaprđenja zaštite životne sredine.
- ocuvanja eko sistema
- zaštite biodiverziteta i održivog razvoja .
- zaštite biljnog i životinjskog sveta.
- unapređenja zakonodavne aktivnosti u cilju zaštite prirode, staništa divljači i gazdovanje lovištima.
- uzgoja i racionalnog korišcenja divljači u lovne svrhe.
- jačanja lovstva kao sportske i privredne grane.
- podsticanja razvoja i unapređenja lovnog, eko i etno turizma.
- praćena hronoloških i fotografskih dešavanja u prirodi
- podsticaja razvoja struke i nauke o lovstvu.
- zaštite integriteta, prava i dobrog ugleda  lovaca.
- afirmacije ciljeva Udruženja kroz medije i ostale vidove verbalnih i neverbalnih komunikacija.
- negovanje i očuvanje lovačke tradicije i kulture.

član 13.

Delatnost i zadaci Udruženja su da:

- definiše programske orijentacije koju utvrđuje Skupština Udruženja.
- razvija saradnju sa odgovarajućim srodnim organizacijama i preduzećima.
- razvija saradnju sa srodnim naučnim, obrazovnim i stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
- prati i primenjuje savremena stručna i naučna iskustva i dostignuća u gazdovanju lovištima.
- radi na razvoju, promociji i unapređenju lovnog, eko i etno turizma.
- radi na omasovljenju i  organizacionom jačanju članstva Udruženja.
- radi na razvoju lovačke etike, kulture boravka u prirodi i ekološke zaštite iste.
- informiše javnost o ugroženosti biljnog i životinjskog sveta i oduzimanje staništa divljači.
- ukazuje na manjkavosti zakonskih propisa, koji uređuju oblast iz delokruga delatnosti Udruženja.
- ukazuje na kršenje zakonskih propisa pojedinaca, organizacija ili preduzeća a koje se odnose na  zaštitu  životne sredine, lovstvo, vodoprivredu, šumarstvo i sl.
- objavljuje knjige, brošure, i druge štampane publikacije iz oblasti delovanja Udruženja.
- se bavi naučno-istraživačkim delatnostima iz oblasti delovanja Udruženja.
- organizuje stručne skupove, seminare, panel rasprave.
- organizuje lovne, ekološke, sportske i ostale manifestacije ili sabore.
- gazduje lovištima i učestvuje na tenderima radi dobijanja istih.
- obezbeđuje članstvu  komercijalne lovne aktivnosti pod najpovoljnijim uslovima.
- razvija sistem podataka o divljači na teritoriji Srbije.
- organizuje sekcije Udruženja i predstavništva po regionima Srbije.
- neguje tradiciju lovstva u Srbiji, etičke kodekse, lovno i sportsko streljaštvo.
- delatnosti obavlja po pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju polja delovanja Udruženja.
- jača veze sa lovcima i ljubiteljima prirode državljana Srbije, a u dijaspori.
- štiti prava, status i integritet lovaca Srbije.


4.


IV ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

član14.

Za obavljanje delatnosti i postizanje ciljeva, Udruženje može da osnuje i drugo pravno lice a  prema važećim zakonskim propisima. Između tako osnovanog pravnog lica i Udruženja urediće se ugovorni međusobni odnosi.

Odluku o osnivanju pravnog lica, u smislu prethodnog stava ovog člana, donosi Upravni odbor a odluku potvrđuje Skupština na prvom narednom zasedanju.

Udruženje može registrovati i poslovne delatnosti koje će obavljati kao preduzeće, ukoliko se za to stvore uslovi . U tom slučaju izvrsiće se naknadna registracija delatnosti kod nadležnih organa. Odluku o registraciji poslovnih delatnosti donosi Upravni odbor a verifikaciju iste donosi Skupstina.

član15.

Udruženje može svoj rad organizovati po sekcijama. Broj sekcija ustanovljava Upravni odbor prema afinitetima članstva i poljima delatnosti Udruženja. Sekcije mogu biti privremene ili stalne kao što su:

- sekcija za zaštitu prirode, zaštitu životne sredine i eko turizma
- sekcija  za gajenje i zaštitu divljači, lovnu privredu i naučno-istraživacki rad
- sekcija ljubitelja lova i oružija
- sekcija za sportsko streljaštvo
- sekcija za decu i omladinu
- sekcija za foto lov
- sekcija za kinologiju
- sekcija za obrazovanje mladih kadrova

Sekcije rade po programu i ciljevima Udruženja. Svaka sekcija ima pravilnik o radu koji donosi Upravni odbor. Broj sekcija se formira po potrebi. Sekcije imaju svog Predsednika koga biraju članovi sekcije većinom glasova.

Na područiju Republike Srbije članovi udruženja mogu delovati i kroz Predstavništva Udruženja. Predstavništva Udruženja svojom odlukom osniva Upravni odbor a na inicijativu članova jednog grada, opštine ili regije. Predstavništva mogu biti privremena ili stalna.

Predstavništva nemaju svojstvo pravnog lica, već deluju u sastavu Udruženja kao njihov deo.
Odlukom o osnivanju Predstavništva, koju donosi Upravni odbor, odrediće se način i delokrug rada, kao i način upravljanja u Predstavništvima.

Udruženje može osnivati sportske klubove ili podružnice Udruženja,  bez statusa pravnog lica.
Odluku o osnivanju pomenutih donosi Upravni odbor.

Učlanjenje u međunarodne Organizacije

Udruženje može pristupiti međunarodnim asocijacijama, istog ili sličnog karaktera ili opredeljenja. Odluku o pristupu donosi Upravni odbor a verifikuje ga Skupstina prostom većinom. Pristup se mora registrovati kod nadležnih organa po Zakonu koji uređuje ovu oblast.

V UPRAVLJANJE U UDRUŽENJU

član 16.

Organi Udruženja su:

- Skupština Udruženja
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor
- Disciplinski odbor
- Sud časti

Organizacioni servisi:

- Generalni sekretar
- Blagajnik
- Stručna služba


5.

član 17.

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Najviše telo upravljanja Udruženja je Skupština. Sednice Skupštine mogu biti : redovne, izborne i vanredne. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruženja sa pravom glasa. Skupštinom predsedava predsednik Udruženja. Skupština ima i zamenika predsednika.

Skupština radi u sednicama. Skupština zaseda punopravno samo ako je na sednici prisutno više od polovine redovnog članstva sa pravom glasa. Odluke u Skupštini se donose nadpolovičnom većinom osim u slučajevima u Statutu gde je drugačije navedeno.  .

Za odluke o promeni i dopuni Statuta, opoziva predsednika Udruženja i članova Upravnog odbora, potrebno je da glasa dvotrećinska većina od prisutnih članova sednice Skupštine sa pravom glasa a na sednici gde se odlučuje o tom pitanju.

član 18.

Skupština zaseda minimum jednom godišnje. Skupštinu saziva predsednik Udruženja na zahtev Upravnog odbora , Nadzornog odbora ili na zahtev jedne trećine redovnih članova Udruženja sa pravom glasa. Skupštinom predsedava predsednik Udruženja. Skupština ima radno predsedništvo. Radno predsedništvo Skupštie čine predsednik, podpredsednik, generalni sekretar i dva čana koji se biraju iz redova prisutnih članova i koji su ujedno overivači zapisnika sednice.  Skupština Udruženja se saziva minimum petnaest dana pre održavanja. Glasanje  je javno ukoliko to Skupština ne odluči drugačije. O radu Skupštine se vodi zapisnik o svim odlukama.
Način rada Skupštine bliže se određuje Poslovnikom / pravilnikom o radu Skupštine.

Odluke Skupštine su obavezujuće za sve Organe i članstvo Udruženja.

član 19.

Sednici Skupštine mogu prisustvovati i druga lica, mediji, gosti, predstavnici institucija, udruženja, organizacija i sl., kojima se u izuzetnim slučajevima može dati pravo da govore, ali bez prava odlučivanja. O prisustvu trećih lica odlučuje radno predsedništvo Skupštine ili većina članova Skupštine. U slučaju sprečenosti predsednika Udruženja da poziva ili predsedava sednicom Skupštine, to  čini zamenik predsednika.

Na Vanrednoj sednici Skupštine raspravlja se i odlučuje samo o predmetu zbog koga je i zakazana.

član 20.
 
Skupština obavlja sledeće funkcije:

- donosi Statut udruženja kao i odluke o njegovoj izmeni i dopuni kao i druge akte predviđene Statutom.
- donosi poslovnik o svom radu.
- verifikuje poslovnike o radu organa Skupštine.
- utvrđuje programsku orjentaciju i osnovne odrednice Udruženja.
- donosi plan razvoja, smernice, zauzima stavove i razmatra aktuelna pitanja iz delovanja života Udruženja.
- verifikuje odluke o proširenju delatnosti Udruženja.
- odlučuje o drugim pitanjima od interesa za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja.
- donosi odluku o pristupu i članstvu u međunarodne asocijacije sličnog opredeljenja kao Udruženje.
- donosi odluke po svim pitanjima koje nisu predviđene Statutom a koje nisu u nadležnosti nekih od Organa Udruženja.
- bira i razrešava članove Upravnog, Nadzornog i Disciplinskog odbora kao i članove Suda časti.
- bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Udruženja na predlog Upravnog odbora.
- donosi odluku o licima za zastupanje Udruženja.
- donosi odluku o dodeli priznanja i nagrada.
- donosi etički kodeks o ponašanju, izgledu i delovanju članstva i Udruženja.
- razmatra i usvaja izveštaje o radu Organa ili organizacionih servisa Udruženja.
- razmatra i usvaja  finansijske izveštaje i završni račun Udruženja.
- verifikuje odluku o visini članarine i upisnine za članstvo u Udruženju a na predlog Upravnog odbora.
- razmatra žalbe i donosi odluke /u drugom stepenu/ o prestanku članstva u Udruženju.
- donosi ili verifikuje i druge pravilnike o radu ukoliko se za to ukaže potreba.
- utvrđuje simbole i obeležja Udruženja.
- odlučuje o prestanku rada Udruženja.

član 21.

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja. Upravni odbor upravlja Udruženjem između dve sednice Skupštine i vodi poslovanje utvrđene Statutom i drugim aktima i odlukama Skupštine. Upravni odbor se bira na period od četiri godine. Članovi istog mogu imati u kontinuitetu samo dva mandata.6.

Upravni odbor sadrži devet članova. Sednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi. Sednicu Upravnog odbora saziva predsednik Upravnog odbora i to 15 /petnaest/ dana pre održavanja.

Upravni odbor deluje i odlučuje na sednicama. Članovi istog mogu doneti i odluke elektronskim komunikacijama ali sa pisanim tragom o njihovoj odluci. Upravni odbor može punopravno odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine njegovih članova a odlučuje se većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

član 22.

Za izmenu Predsednika Upravnog odbora je potrebna saglasnost sedam članova istog.

Upravni odbor iz svojih redova bira predsednika Upravnog odbora, generalnog Sekretara i Blagajnika. Upravni odbor izveštava Skupštinu o svom izboru na prvom sledećem zasedanju Skupštine. Predsednik Udruženja je po svojoj funkciji član Upravnog odbora.

Upravni odbor se sastaje i na zahtev ili inicijativu predsednika Upravnog odbora, Skupštine ili Nadzornog odbora. Jedna trećina članstva Udruženja sa pravom glasa, takođe može zatražiti sednicu Upravnog odbora.

član 23.

Izbor i opoziv  članova Upravnog odbora je u nadležnosti Skupštine Udruženja. Nadzorni odbor, takođe može predložiti opoziv maksimalno dva člana, predsednika Upravnog odbora, Generalnog sekretara ili Blagajnika uz pismeno argumentovano obrazloženje, a između zasedanja dve sednice redovne Skupštine ili na samoj sednici Skupštine .

Nadzorni odbor može predložiti smenu Predsednika ili članove Upravnog odbora i zatražiti vanrednu Skupštinu po tom pitanju, samo ako su svojim poslovanjem u Udruženju dokazano delovali suprutno Zakonu, Statutu ili učinili finansijske propuste, proneveru ili su protiv njih podnete krivične prijave po sili Zakona.

član 24.

Ako tokom mandatnog perioda pojedini član Upravnog odbora neopravdano izostane više od pet puta uzastopno na sednice Upravnog odbora, na njegovo mesto biće izabran drugi član.

Delovanje i postupanje Upravnog odbora i njegovih tela detaljnije će se utvrditi Poslovnikom o radu odbora i njegovih servisa, koje će prema potrebi doneti Upravni odbor.

član 25.

Upravni odbor obavlja sledeće funkcije:

- sprovodi odluke, zaključke,smernice, preporuke i druga akta Skupštine Udruženja.
- predlaže Skupštini donošenje Statuta i drugih akata i odluka iz nadležnosti Skupštinskih organa.
- daje predlog Skupštini programske orijentacije Udruženja.
- predlaže Skupštini predsednika i zamenika predsednika iste sa načinom pristupa i realizacije istog.
- obavlja finansijsku operativu i odlučuje o zaduženjima Udruženja
- donosi plan prihoda, rashoda i kompletnog finansijskog poslovanja Udruženja.
- upravlja imovinom i sredstvima Udruženja u skladu sa Zakonom i Statutom.
- odlučuje o sticanju, zaštiti i bezbednosti imovine Udruženja.
- vrši tumačenje odredaba Statuta i drugih normativnih akata.
- donosi odluku o formiranju i upravlja radom Stručne službe Udruženja ukoliko je ona formirana.
- vrši prijem stalnih ili povremeno zaposlenih radnika u Stručnoj službi i utvđuje lične dohodke istih
- utvrđuje godišnji završni račun Udruženja.
- bira iz članstva Upravnog odbora predsednika Upravnog odbora, Blagajnika i imenuje Generalnog sekretara Udruženja.
- odlučuje o prijemu i prestanku /u prvom stepenu/ članstva u Udruženju.
- osniva svoja stalna ili povremena radna tela, osniva sekcje, predstavništva, podružnice.
- donosi odluke o zaključenju ugovora i drugih poslova u ime Udruženja.
- rukovodi gazdovanjem lovišta ukoliko ih Udruženje ima kao registrovane ili ugovorno zakupljene.
- donosi odluke o izdavanju publikacija, brošura, informatora i drugih stručnih materijala Udruženja
- izdaje članske karte Udruženja.
- donosi odluku o kolektivnom pristupu u članstvo udruženja.
- prati stanje u lovstvu, staništima divljači i  korišćenje prirodnih resursa.
- podstiče i pomaže naučno-istraživačku delatnost iz oblasti lovstva, zaštite životne sredine, šumarstva i vodoprivrede.
- radi na zaštiti i gajenju divljači, razvoju i unapređenju lovstva.
- radi na zaštiti i očuvanju prirode i zaštiti životne sredine
- podstiče i pomaže razvoj lovne kinologije i razvoj lovnog streljaštva.
- brine se o kandidatima za članstvo iz redova mlađe populacije od osamnaest godina
- organizuje savetovanja, simpozijume, seminare, kurseve, panel diskusije, expo izložbe, edukativne radionice i druge skupove koji doprinose stručnom osposobljavanju lovaca, lovnih radnika, ljubitelja divljači i prirode.


7.

- donosi odluku o visini članarime za tekuću godinu
- izdaje saopštenja za javnost
- odlučuje o adresi i sedištu Udruženja
- bavi se ostalim ne pomenutim stvarima iz delokruga svojih prava i  odgovornosti definisane Statutom Udruženja.
- donosi poslovnik o svom radu.

U izvršenju svojih prava i dužnosti, Upravni odbor može obrazovati stalne ili privremene komisije
kao što su :

 -komisija za zaštitu prirode i zaštitu životne sredine
- komisija za gajenje i zaštitu divljači i naučno-istraživački rad u lovstvu
- komisija za priznanja
- komisija za eticke kodekse
- komisija za lovnu privredu, turizam i marketing
- komisija za informisanje /PR
- komisija za kandidate za članstvo mlađe populacije
- komisija za proširenje delatnosti i gazdovanjem lovištima
- komisija za lovnu kinologiju
- komisija za rad sa predstavništima
- komisija za rad sa istim ili srodnim organizacijama ili asocijacijama van zemlje
- komisija za rad sa decom i omladinom

Upravni odbor može formirati i druge stalne ili povremene komisije.


član 26.

ZASTUPANJE

Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u zemlji i inostranstvu , ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca i odgovorno je lice pred Zakonom.U njegovom odsustvu ili sprečenosti Udruženje zastupa predsednik Udruženja ili Generalni sekretar.
Predsednik Upravnog odbora ima ovlašcenja, obaveze i odgovornosti po odlukama Skupstine i Upravnog odbora i shodno tome ima naredbodavno pravo u delokrugu svojih ovlasćenja.

član 27.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Udruženja je telo koje bira Skupština Udruženja iz redova punopravnog članstva sa zadatkom da nadzire zakonitost delovanja tela / organa i ovlašćenih osoba Udruženja. Nadzorni odbor primarno nadzire poštovanje odredbi i odluka Skupštine i Statuta Udruženja, materijalno-finansijsko poslovanje, upravljanje imovinom Udruženja a sve u cilju zaštite interesa Udruženja.

Nadzorni odbor radi u sednicama kojim predsedava predsednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor bira Skupština, na period od tri godine bez mogućnosti reizbora članova. Nadzorni odbor čine tri člana koji biraju predsednika iz svojih redova. Nadzorni odbor se sastaje po potrebi a  minimum tri puta godišnje.

Rad Nadzornog odbora je samostalan i nezavisan. Za svoj rad direktno odgovara Skupštini Udruženja. Sednice Nadzornog odbora zakazuje njegov predsednik, na svoju inicijativu ili po nalogu Skupštine Udruženja. Odlučivanje u Nadzornom odboru je prostom većinom.

član 28.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti i članovi Upravnog Odbora ali mogu prisustvovati sednicama svih Organa Udruženja bez prava glasa i u savetodavnom karakteru.
U obavljanju svoje delatnosti, članovi Nadzornog odbora imaju pravo pristupa i pregleda svih dokumenata koje prate poslovanje, način donošenja odluka, ugovornih obaveza Udruženja  i način realizacije tekućih aktivnosti u odnosu na zadate smernice Skupštine.
Nadzorni odbor naročito kontroliše sprovođenje Statuta, pravilnika, finansijsko-materijalno poslovanje, prava i obaveze članova i  delovanje Udruženja po pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju materiju iz delokruga rada Udruženja.

član 29.

Primedbe, predloge i mišljenje Nadzornog odbora, upućene nekom Organu Skupštine, moraju se bez odlaganja razmotriti i zauzeti odgovarajući stav po tom pitanju.

Ukoliko Nadzori odbor utvrdi teške nepravilnosti u radu bilo kog Organa Skupštine o istom obaveštava Upravni odbor i Skupštinu, pisanim putem, sa taksativno navedenim i dokazanim propustima i povredama poslovanja ili Zakona koji su uočeni i to sa predlogom rešenja / otklanjanja uočenih nepravilnosti.

Nadzorni Odbor o svom radu podnosi izveštaj Skupštini Udruženja najmanje jednom godišnje .
Nadzorni odbor ima Pravilnik o svom radu.


8.

član 30.
DISCIPLINSKI ODBOR

Disciplinski odbor je samostalan i nezavisan u svom radu koga imenuje Skupština Udruženja iz redova punopravnih članova. Disciplinski odbor se sastoji od tri člana. Predsednik Disciplinskog odbora se bira između članova istog.

Disciplinski odbor odlučuje prostom većinom. Mandat članova Disciplinskog odbora traje tri godine bez mogućnosti reizbora za naredni mandat. Članovi Disciplinskog odbora za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru.

Sednice Disciplinskog odbora zakazuje predsednik istog, po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Disciplinski Odbor rešava zahteve za pokretanje prekršaje protiv članova po zahtevu svih Organa Skupštine ili po zahtevu nekog od članova. Odluke Disciplinskog odbora verifikuje Upravni odbor i postupa po odluci i sprovodi u delo. Na odluke disciplinske komisije se može žaliti Skupštini Udruženja koja žalbu raspravlja na prvoj redovnoj sednici.

Disciplinski odbor može izreći mere:
- prva javna opomena
- druga javna opomena
- isključenje iz Udruženja na godinu dana
- trajno isključenje iz Udruženja
- trajno isključenje iz Udruženja sa pokretanjem prijave pred nadležnim Zakonskim organima.

Pored navedenih, Disciplinski odbor može izricati i druge mere
Protiv odluke Disciplinskog odbora zainteresovani čan mož pokrenuti žalbu pred Upravnim odborom ili u drugostepenom postupku ispred Skupšine Udružnja. Skupšina rešva žalbu na prvoj redovnoj sednici. Odluka Skupšine je konačna. Rok za podnošenje žalbe je15/petnaest/ dana od dana odluke Disciplinskog odbora. Žalba se podnosi pismenim putem preko Upravnog Odbora.

Članovi Disciplinskog odbora ne mogu biti članovi Upravnog Odbora.

Disciplinski odbor ima svoj pravilnik o radu koga verifikuje Skupština. Svoje odluke Disciplinski odbor donosi u pisanoj formi.

član 31.

SUD ČASTI

Sud časti je Organ Skupštine. Pomenuti organ čini pet članova koji međusobno biraju predsednika. Sud časti radi u sednicama i svoje odluke donosi prostom većinom. Sastaje se po potrebi a minimalno jednom godišnje. On je samostalan i nezavisan Organ Udruženja. Izveštaj o svom radu podnosi Skupštini Udruženja. Mandat članova traje četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Sud časti  je Organ koji utvrđuje povrede: ugleda Udruženja, Kodeksa , Statuta, Zakona, pravila struke, i drugih akata Udruženja i izriče mere prema članovima Udruženja koji su se ogrešili . Sud časti bira Skupština Udruženja. Članovi se biraju iz punopravnog članstva, iz redova iskusnih, zaslužnih i uglednih članova Udruženja. Članovi moraju poznavati struku, običajno pravo i kodekse koji vladaju u sferi delatnosti sa kojim se Udruženje bavi.

Sud časti saziva predsednik Suda, po sopstvenoj inicijativi, Upravni odbor, ili najmanje tri člana Suda. Predlog za pokretanje postupka pred Sudom časti mogu pokrenuti organi Udruženja ili svaki punopravni član Udruženja.

član 32.

Poslovnik o svom radu donosi Sud časti a verifikuje ga Skupština Udruženja.

Mere koje izriče Sud časti prema članovima Udruženja su:
- opomena
- ukor
- javna opomena sa objavom u zvaničom glasilu Udružnja i zbranom biranja u Organe Skupšine u naredne četiri godine. Ova javna opomena podrazumeva i isključnje iz Organa skupšine ukoliko se prekršioc već nalazi  u njima.
- isključnje iz Udruženja na jednu godinu, uz objavu presude u zvaničom glasilu Udružnja.
- trajno isključnje iz Udružnja uz objavu presude u zvaničom glasilu Udružnja.

Po izricanju mera, Sud časti svoju odluku dostavlja zainteresovanom čanu, Upravnom i Nadzornom odboru u pisanoj formi.

Član 33.

Protiv odluke Suda časti zainteresovani čan mož pokrenuti žalbu pred Upravnim odborom ili u drugostepenom postupku ispred Skupšine Udružnja. Skupšina rešva žalbu na prvoj redovnoj sednici. Odluka Skupšine je konačna.

Rok za podnošenje žalbe je15 dana od dana odluke Suda časti. Žalba se podnosi pismenim putem preko Upravnog Odbora.

9.

Član 34.

PREDSEDNIK UDRUŽENJA

Skupština bira Predsednika Udruženja na četiri godine sa mogućnošću reizbora za još jedan mandat. Predsednik se bira većinom glasova punopravnih članova Skupštine.  On saziva i predsedava sednicama Skupštine Udruženja. Po svojoj funkciji član je Upravnog odbora.

Predsednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini. Neposredno se stara o funkcionisanju Skupštine, donosi dnevni red zasedanja, sprovodi realizaciju odluka Skupštine, potpisuje poslovnike o radu svih organa Skupštine, odluke i akata iste. Naročito se stara o sprovođenju Statuta, radu Organa i servisa Skupštine. Neposredno se angažuje na sprovođenju politike, odluka i zaključaka kao i o zakonitosti rada Udruženja i održava kontakte sa sredstvima javnog informisanja.

Predsednik Udruženja u odsustvu predsednika Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u zemlji i inostranstvu.

član 35.

Predsednik Skupštine ima zamenika, podpredsednika. Podpredsednik menja Predsednika u vreme njegove sprečenosti i ima njegova ovlašćenja u tom trenutku. Podpredsednik je član radnog predsedništva Skupštine. Podpredsednika bira Skupština sa istim mandatom kao i predsednika.

Predsednik se može uzdržati od  izvršenja ili obavljanja odluke, zaključka ili preporuke svakog Organa Skupštine, za koji smatra da je nezkonit ili u suprotnosti sa Statutom ili nisu u skladu sa opštim aktima i politikom Udruženja.
O zadržavanju izvršenja, Predsednik je dužan da odmah obavesti Upravni odbor a Skupštinu na narednoj sednici ili da sazove vanrednu sednicu Skupštine.

član 36.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Pored ovlašćenja iz člana 26. ovog Statuta, predsednik Upravnog odbora :

- saziva i predsedava sednicama Upravnog odbora.
- saziva sednice Skupštine Udruženja ukoliko to nisu u stanju da učine predsednik ili podpredsednik  Udruženja.
- predlaže organizaciju, plan, program i način sprovođenja rada Organa Skupštine.
- upravlja organizacionim servisima Udruženja.
- koordinira rad sekcija i komisija Udruženja.
- predlaže imenovanja i razrešenja članova sa posebnim ovlašćenjima.
- upravlja radom predstavništva, podružnica i profitnih centara /ukoliko se osnuju/ Udruženja.
- odlučuje o raspoređivanju članova na određene poslove.
- upravlja materijalnim i finanasijskim sredstvima Udruzenja
- odlučuje o prijemu u privremeni ili stalni radni odnos radnika ukoliko se za to stvore uslovi ili ukoliko  o tome donese odluku Skupština Udruženja
- imenuje Generalnog sekretara i  Blagajnika Udruženja.
- vodi komercijalne poslove Udruženja ukoliko takvi postoje
- održava odnose sa javnošću i medijima
- vrši zamenu do dva člana Upravnog odbora do zasedanja Skupštine Udruženja.
- osniva i organizuje rad Stručne službe ukoliko se za to ukaže potreba.
- organizuje izvršavanje i neposredno izvršava odluke Upravnog odbora i Skupštine Udruženja.
- donosi poslovnik o radu Upravnog odbora i dostavlja ga Skupštini na verifikaciju.član 37.

Mandat predsednika Upravnog odbora traje koliko i mandat Upravnog odbora sa mogućnošću reizbora na jos četiri godine.

Opoziv predsednika Upravnog odbora može zatražiti sedam članova istog Odbora u prvom stepenu i izvršiti opoziv i zamenu, a  Nadzorni odbor, Sud časti, Predsednik Udruženja ili jedna trećina članstva sa pravom glasa, u drugom stepenu, pred Skupštinom. Za opoziv mora glasati više od dve trećine članstva Udruženja sa pravom glasa.

Predsednik Upravnog odbora se može žaliti Skupštini samo za odluke o opozivu u prvom stepenu.

član 38.

GENERALNI SEKRETAR

Predsednik Upravnog odbora imenuje Generalnog sekretara iz redova Upravnog odbora. Sekretar svoju funkciju obavlja volonterski ili za to prima novčanu nadoknadu ako se za to donese odluka Upravnog odbora ili se to precizira u Poslovniku o radu istog.


10.

Mandat Generalnog sekretara traje koliko i mandat Upravnog Odbora. Generalni sekretar je neposredno odgovoran za svoj rad Upravnom odboru i Predsedniku istog.

član 39.

Generalni sekretar obavlja sledeće funkcije:

- priprema sednice Upravnog odbora i Skupštine Kluba i vodi zapisnike na istim.
- vrši nadzor i kontrolu Stručnih službi /ukoliko je osnovana/.
- učestvuje u izradi nacrta, plana  programa rada Udruženja i finansijskog plana istog.
- stara se o izvršenju odluka Organa i Servisa Udruženja.
- stara se o izvršenju finansijskog plana Udruženja.
- stara se o pripremanju svih nacrta i predloga dokumenata za Skupštinu, Upravni odbor i druge Organe Udruženja.
- obezbeđuje administrativno i blagajničko funkcionisanje Udruženja.
- rukovodi funkcionisanjem imovine Udruženja.
- stara se o ažuriranju svih dokumenata i normativnih akata koji cirkulišu u Udruženju.
- stara se o izradi poslovnika o radu organa Skupštine.
- izvršava administrativne i stručno tehničke poslove.
- stara se o izdavanju informativnih sredstava i drugih izdanja Udruženja.
- prati Zakonske propise iz delokruga delovanja Udruženja.
- vodi evidenciju članstva.
- stara se o pravima dužnostima i obavezama članstva
- zastupa i predstavlja Udruženje u odsustvu predsednika Upravnog odbora i predsednika Udruženja
- obavlja i druge poslove prema odlukama Upravnog odbora i Skupštine Udruženja.


VI IMOVINA DRUŠTVA

član 40.

Udruženje se zasniva na volonterskom principu bez profitabilnih ciljeva. Sva obezbeđena sredstva služe za obavljanje delatnosti i izvršenje ciljeva, zadataka i svrhe Udruženja. Udruženje može biti vlasnik pokretne i nepokretne imovine.

Udruženje ostvaruje materijalna i novčana sredstva od:

- članarine
- pristupnine
- sponzorstva i donacija
- poklona i zaveštanja pravnih i fizičkih lica
- naknada za stručne seminare
- finansiranja zajedničkih programa i akcionih planova od strane zainteresovanih institucija, organa ili organizacija u zemlji i inostranstvu
- prihoda imovine i prava
- prihoda od sopstvene delanosti a koja će biti naknadno registrovana kod nadležnih organa
- prihoda od gazdovanja lovištem /kada se zato steknu uslovi/
- ostalih prihoda u skladu sa Zakonom

Za sva sredstva prikupljena po navedenim osnovama iz prethodnog stava ovog člana, Upravni odbor Udruženja je u obavezi da ustroji materijalno i finansijsko knjigovodstvo koje mogu obavljati Stručna služba / osoba sa stalno zasnovanim radnim odnosom u Udruženju ili Ugovorna knjigovodstvena Agencija / pravni subjekt.

Odluke o materijalno-finansijskom poslovanju, raspolaganju sredstvima za delatnost rada Udruženja kao i odluke u vezi sa upravljanjem imovine donosi Upravni odbor u skladu sa zakonskim propisima koje se odnose na neprofitabilne organizacije.

Osobe ili pravni subjekti  koje obavljaju administrativne, računovodstvene, finansijske i druge stručno tehničke poslove imaju ovlašćenja, obaveze i odgovornosti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

član 41.

Upravni odbor donosi odluke o uzimanju nekretnina u zakup kao i izdavanje vlastite imovine ukoliko ona postoji. Prihodi i rashodi kluba utvrđuju se po vrstama i raspoređuju se po nameni, u skladu sa ciljevima i zadacima, programima i planovima rada. Isplatu sredstava po tekućem poslovanju donosi i vrši predsednik Upravnog odbora.

Za zakonitost materijalnog i finansijskog poslovanja odgovoran je predsednik Upravnog odbora.11.

VII ETIČKI KODEKS LOVACA

član 42.

Etički kodeks propisuje uslove ponašanja članova. Eticki kodeks naročito uređuje stil oblačenja,
načine internih i  eksternih komunikacija, pisana i nepisana pravila u lovu i lovstvu, odnos prema prirodi i divljči, odnos prema gazdovanju lovištima, odnos prema zaštiti životne sredine. Etički kodeks posebno uređuje pitanja značajna za odnose članova prema korisnicima usluga koje obavlja Udruženje.

Etički kodeks sadrži uobičajene kodekse istih ili sličnih organizacija kao Udruženje a iz zemalja članica Evropske Unije, sa primenama specifičnih odredaba za oblik delovanja Udruženja kao i stavova i navika sa našeg podneblja.

Svi članovi Udruženja su dužni da sprovode i da se se  ponašaju u skladu sa Etčkim kodeksom.
Etički kodeks usvaja Skupština udruženja na predlog Upravnog odbora.
Sprovđenje postupaka i izricanje mera zbog povrede Etičkog kodeksa u Udruženju, sprovodi Sud časti.


VIII NAGRADE I PRIZNANJA

član 43.

Na predlog Upravnog odbora, Skupština Udruženja može ustanoviti priznanja te ih dodeliti članovima ili drugim osobama ili organizacijama zaslužnim za ostvarivanje ciljeva i svrhe Udruženja.

Priznanja se dodeljuju u obliku nagrada /ne novčane/ plakete, diplome, povelje ili u nekom drugom obliku priznanja. Dodela priznanja u Udruženju se uređuje posebnim pravilnikom ili odlukom Upravnog odbora koju verifikuje Skupština Udruženja.

Udruženje može ustanoviti i Godišnju nagradu kao poseban vid priznanja za izuzetne zasluge u razvoju, unapređenju ili postignutim ciljevima Udruženja.


IX IZMENE STATUTA / PRESTANAK DELOVANJA UDRUŽENJA

član 44.

Inicijativu za donošenje, izmene i dopune Statuta i drugih akata u Udruženju može pokrenuti

- Skupština
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor
- predsednik Upravnog odbora
- jedna trećina članstva Udruženja sa pravom glasa

Predlog se podnosi u obliku predloga nacrta akta sa obrazloženjem preko Upravnog odbora. Upravni odbor je dužan da da svoje mišljenje, sugestije, predloge i da utvrdi konačni predlog.
Takav predlog daje na javnu raspravu koja traje petnaest dana. Posle tog roka Upravni odbor utvrđuje konačni predlog. Konačni predlog se dostavlja Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Za usvajanje Statuta Udruženja, izmene i dopune istog, odlučuje Skupština Udruženja. Odluke su punovažne i usvojene ukoliko za isto usvajanje glasa dvotrećinska većina prisutnih članova Udruženja sa pravom glasa. Ostali akti koje donosi Skupština, ukoliko nisu drugačije precizirani  članovima ovog Statuta, Skupština donosi prostom većinom prisutnih članova.

Za praćenje primena, tumačenja i poštovanja Statuta, Skupština poverava pravo autentičnog tumačenja ovog statuta Upravnom i Nadzornom odboru Udruženja. Odluke o eventualnom tumačenju donose se prostom većinom članova oba Odbora. Autentično tumačenje pod akata ili pravilnika o radu organa Skupštine, daje telo koje je taj akt i donelo.


X PRESTANAK DELOVANJA DRUŠTVA

član 45.

Udruženje može prestati sa radom ako ne postoje uslovi za rad Udruženja, ako se ne ostvaruju ciljevi, ako ne postoji finansijska i materijalna osnova ili ako se za to pisanim putem izjasni više od dve trećine punopravnog članstva Udruženja sa pravom glasa.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja mogu podneti i Organi kluba. Udruženje može prestati sa radom ako redovno članstvo, po evidenciji za tekuću godinu, opadne ispod broja Osnivača,  ili  po sili Zakona.

Svaka inicijativa za prestanak rada Udruženja mora biti pisano obrazložena od strane predlagača.
12.

Odluku o prestanku rada Udruženja donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom prisutnih članova sa pravom glasa. Predsednik Upravnog odbora ili drugi član koji je ovlašćen da zastupa Udruženje, dužan je da u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o prestanku rada Udruženja obavesti nadležni organ radi brisanja iz evidencije, registra.

Odluku o raspolaganju imovinom nakon prestanka rada Udruženja donosi Skupština Udruženja na predlog Upravnog odbora i sastavni je deo Odluke o prestanku rada Udruženja. Za odluku o načinu raspolaganja imovinom nakon prestanka rada Udruženja, mora glasati dvetrećine prisutnih članova Skupštine.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

član 46.

Udruženje se osniva na neodređeno vreme.

Organi i servisi Udruženja su dužni da svoju organizaciju, pravilnike i druga pravna akta usaglase sa odredbama ovog Statuta u roku od devet meseci od datuma stupanjana snagu ovog Statuta.

Saglasnost Statuta i drugih pravilnika o radu ili pravnih akata organa i servisa Udruženja a sa ovim Statutom utvrđuje Upravni odbor Udruženja.

Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja od strane Osnivačke skupštine Udruuženja a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnih organa.
Predsedavajući Osnivačke skupštine                                                                 25.10.2008, Novi Kozarci, Opština Kikinda…………………………………………….   
Jeremija Trifunović
jmbg: 2307953880070


Overivač zapisnika i Statuta 1…………………………………………………
Srđan Stegnjaić
jmbg: 0804977383902
Overivač zapisnika i Statuta 2
 

…………………………………………………..
Novak Maksimović
jmbg: 2204968710356
Sačuvana

Nije bitno ciljat u metu. Bitno je metat u cilj. Smiley
Stranice: [1]   Idi gore
Štampaj
Prebaci se na: