Prvi srpski lovački forum

Administrator => Zakonodavstvo => Temu započeo: oscar Октобар 25, 2013, 09:33:34Naslov: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: oscar Октобар 25, 2013, 09:33:34
Predstavljamo vam Predlog nacrta Zakona o oružju koji će po prvi put biti i predmet javne rasprave kojom prilikom će i građani dati svoje mišljenje odnosno primedbe i predloge.
Nosioci javne rasprave su Privredna komora Srbije-Udruženje za privatno obezbeđenje i Nacionalna asocijacija za oružje Srbije. Javna rasprava će se voditi u regionalnim centrima PKS i to u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, o terminima javne rasprave blagovremeno ćemo vas obavestiti.
Ovaj Predlog nacrta Zakona o oružju je predlog Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i potrebno je dati konkretne primedbe i predloge koje će po završetku javne rasprave biti razmatrane i ugrađene u konačan Predlog Nacrta Zakona o oružju.

NACRT

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI
 
I.    OPŠTE ODREDBE

Predmet zakona
Član 1.

                   Ovim zakonom uređuje se posedovanje i nošenje, kolekcionarstvo, proizvodnja oružja koje nije na nacionalnoj kontrolnoj listi naoružanja i vojne opreme, popravljanje i prepravljanje oružja i promet i prevoz oružja i municije.

Oružje i municija na koje se ne odnosi ovaj zakon
Član 2.
                    Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na državne organe i organe teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, koji poseduju oružje i municiju u skladu sa posebnim propisima.
   Organi iz stava 1. ovog člana dužni su da o tom oružju i municiji vode posebne evidencije i o svakoj promeni obaveštavaju nadležni organ.

Značenje izraza

Član 3.
   Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1.    oružje je ručno prenosiva naprava i predmet čija je osnovna namena da nanese telesne povrede ljudima i životinjama; ne smatraju se oružjem uređaji za humano ubijanje stoke, alati i imitacije oružja koje ne koriste municiju sa barutnim punjenjem;
2.    vatreno oružje je ono koje, pod pritiskom barutnih gasova, iz cevi izbacuje projektil; vrste vatrenog oružja su: mitraljez, automatska puška, automat, pištolj, revolver, puška sa olučenim cevima (jednometna, repetirajuća, poluautomatska), puška sa glatkim cevima (jednometna, repetirajuća, poluautomatska), kombinovana puška (sa olučenim i neolučenim cevima), malokalibarska puška, malokalibarski revolver, malokalibarski pištolj;
3.    kratko vatreno oružje je ono čija dužina cevi ne prelazi 30cm , odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm;
4.    dugo vatreno oružje je ono čija dužina cevi prelazi 30cm, odnosno čija ukupna dužina prelazi 60cm;
5.    automatsko vatreno oružje je ono koje se posle svakog opaljenog metka automatski puni i koje može jednim pritiskom obarača ispaliti više metaka;
6.    poluautomatsko vatreno oružje je ono koje se posle svakog opaljenog metka automatski puni i koje jednim pritiskom obarače ne može ispaliti više metaka;
7.    repetirajuće vatreno oružje je ono kod kojeg se posle opaljenja sledeći metak iz magacina ili okvira ručno uvodi u položaj za opaljenje;
8.    jednometno vatreno oružje je ono koje nema magacin ni okvir za municiju;
9.    vazdušno oružje je ono koje pod pritiskom sabijenog vazduha ili drugog gasa izbacuje projektil iz cevi;
10.    oružje sa tetivom (samostrel, luk, praćka, harpun) je naprava koja potiskom tetive izbacuje projektile;
11.    konvertibilno oružje je nesmrtonosno gasno i alarmno oružje koje izgledom podseća na vatreno oružje i koje se, s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno, može prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju;
12.   gasni sprejevi su naprave, namenjene civilnom tržištu, koje sadrže i raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja (CS, CN, OS) u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim međunarodnim standardima;
13.    hladno oružje je predmet koji ne izbacuje projektile, a čija osnovna namena je da izazove telesne povrede ljudi i životinja;
14.    odbrambeno oružje je vatreno i konvertibilno oružje, gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektro-šokova, čija je namena upotreba u borbi;
15.    lovačko oružje je dugo i kratko vatreno oružje i oružje sa tetivom, kojima je dozvoljen lov;
16.    sportsko oružje je vatreno, vazdušno, konvertibilno, hladno i oružje sa tetivom koje se koristi u streljačkom i drugim sportovima i borilačkim veštinama;
17.    onesposobljeno oružje je vatreno oružje čiji su svi osnovni delovi trajno prepravljeni tako da se iz njega ne može ispaliti bojevi metak.
18.    osnovni delovi za oružje su:
-    ram, navlaka i cev pištolja,
-    ram, doboš i cev revolvera,
-    sanduk, zatvarač, cev i glava pušaka;
19.    dodatni delovi multikalibarskog oružja koji se u originalnom pakovanju isporučuju zajedno sa oružjem, smatraju se jedinstvenom celinom sa oružjem;
20.    municija su meci za vatreno oružje sa olučenim i glatkim cevima i delovi metaka, čaure, kapisle i zrna;
21.    nošenje oružja je nošenje na sebi ili u domašaju, u stanju u kome je spremno za upotrebu; Korišćenje oružja u namenskim prostorima, za potrebe obuke, treninga, rekreacije i takmičenja, ne smatra se nošenjem;
22.    nadležni organ je područna policijska uprava na čijoj teritoriji stranka ima prebivalište, odnosno sedište;
23.    ovlašćeni serviser je privredni subjekt koji, uz odobrenje nadležnog organa, pruža usluge popravke i prepravke oružja;
24.    ovlašćeni prodavac je privredni subjekt, koji, uz odobrenje nadležnog organa, vrši promet ili posreduje u prometu oružja i municije;
25.    registrovano oružje je ono za koje je izdat oružni list;
26.    legalizacija oružja je registracija ili predaja oružja u ilegalnom posedu i za koje nema dokaza o poreklu;
27.    oružni list je javna isprava koju izdaje nadležni organ na propisanom obrascu; oružni list sadrži podatke o oružju i vlasniku oružja i predstavlja dozvolu za nabavljanje i posedovanje oružja;
28.    dozvola za nošenje oružja je javna isprava koju izdaje nadležni organ na propisanom obrascu; dozvola sadrži podatke o imaocu i daje mu pravo da nosi odbrambeno oružje iz kategorije B za koje ima oružni list;
29.    predstavnik pravnog lica je fizičko lice koje je sa njim u ugovornom odnosu i ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Kategorije oružja
Član 4.

   Oružje se deli u 4 kategorije:
1.    kategorija A – minsko-eksplozivna sredstva, automatsko vatreno oružje, oružje skriveno u drugim predmetima i vatreno oružje sa prigušivačem pucnja;
2.   kategorija B – svako vatreno oružje (kratko, dugo, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, sa olučenim i glatkim cevima, osim onog iz kategorije A i C) i konvertibilno oružje;
3.    kategorija C – onesposobljeno vatreno oružje, vatreno oružje proizvedeno pre 1900. godine i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem, uređaji za izazivanje elektro-šokova i gasni sprejevi;
4.    kategorija D – ostalo oružje navedeno u članu 3. ovog zakona.

Posedovanje oružja iz pojedinih kategorija
Član 5.

   Oružje iz kategorije A zabranjeno je posedovati, osim u slučaju iz člana 34. ovog zakona.
   Oružje iz kategorije B može se posedovati uz dozvolu nadležnog organa, odnosno na osnovu oružnog lista.
   Oružje iz kategorije C može se posedovati uz prijavu nadležnom organu.
   Oružje iz kategorije D može se slobodno posedovati.

Zabrana nošenja oružja
Član 6.
   Zabranjeno je nošenje na javnim mestima oružja svih kategorija, osim u slučajevima propisanim ovim zakonom.

Zabrana prometa i posedovanja prigušivača i određenih vrsta municije
Član 7.
   Zabranjeno je stavljati u promet i posedovati prigušivače pucnja i municiju sa pancirnim, zapaljivim i eksplozivnim zrnom.

Dvostepenost u odlučivanju i primena Zakona o opštem upravnom postupku
Član 8.

   Na sva rešenja i zaključke koje donosi nadležni organ na osnovu ovog zakona može se u roku od 15 dana uložiti žalba ministru unutrašnjih poslova.
   Žalba ne odlaže izvršenje rešenja odnosno zaključka.
   Na sve što nije uređeno ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Nadzor
Član 9.

   Nadzor nad primenom ovog zakona vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP).
   Prilikom vršenja nadzora, ovlašćeni radnici MUP-a pregledaju opšte akte i poslovne knjige pravnih lica, evidencije, prostorije u kojima se čuva oružje, kao i samo oružje, traže obaveštenja, nalažu mere u cilju primene propisa, vode upravni postupak i podnose prekršajne i krivične prijave.

Opšta legalizacija
Član 10.

         Ministar unutrašnjih poslova može da jednom u dve godine objavi opštu legalizaciju oružja, u trajanju od 30 dana.
   Za vreme trajanja legalizacije, kod podnosioca zahteva se ne utvrđuje postojanje uslova iz člana 11. tač. 5)-7) ovog zakona.

II.    POSEDOVANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE

Uslovi za fizička lica za posedovanje oružja iz kategorije B
Član 11.
   Oružje iz kategorije B mogu posedovati fizička lica koja:
1)    su punoletna;
2)    su državljani Republike Srbije ili stalno nastanjeni stranci;
3)    su zdravstveno sposobna za posedovanje oružja;
4)    nisu osuđivana na kaznu zatvora za krivična dela ili kažnjavana za prekršaje sa elementima nasilja i zloupotrebe oružja;
5)    svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir;
6)    su obučena za rukovanje oružjem;
7)    imaju opravdan razlog za posedovanje oružja (ugrožena bezbednost, lov, sport ili kolekcionarstvo).

Oružni list
Član 12.

   Oružje iz kategorije B poseduje se na osnovu oružnog lista.
   Oružani list izdaje se na propisanom obrascu i u njega se unose podaci o vlasniku.
                  Obrazac oružanog lista  sadrži prostor za potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci na ispravi, kao i zaštitne elemente koje propiše ministar nadležan za unutrašnje poslove.
   Oružni list može se izdati fizičkom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona odnosno pravnom licu koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom.
   Zahtev za izdavanje oružnog lista podnosi se na propisanom obrascu uz koji se daje na uvid lična karta i prilažu uverenje o zdravstvenoj sposobnosti i dokazi o opravdanosti razloga za posedovanje oružja.
   Nadležni organ će pri odlučivanju, pored dokaza koje priloži podnosilac zahteva, koristiti podatke iz evidencija koje vodi po zakonu, kao i podatke do kojih dolazi pri vršenju svojih poslova i u skladu sa ovlašćenjima.
   Kada nadležni organ utvrdi da se podnosiocu zahteva može izdati oružni list, naložiće mu da, pre izdavanja, priloži dokaz o obučenosti za rukovanje oružjem.
   Obuke za rukovanje oružjem oslobođeni su sadašnji i bivši radnici državnih organa koji po službenoj dužnosti nose ili su ranije nosili oružje, rezervne vojne starešine i sportski strelci koji nastupaju u disciplinama sa vatrenim oružjem.
   Obuku iz člana 11. ovog zakona vrše pravna lica koja za to imaju odobrenje MUP-a.
Izdavanje i sadržina oružnog lista
Član 13.

                   Oružni list izdaje se pre nabavljanja oružja.
   Izdavanje oružnog lista odobrava se rešenjem kojim se utvrđuje i pravo na nabavljanje oružja u roku od šest meseci od izdavanja rešenja.
   Lica koja već poseduju oružni list, a žele da nabave novo oružje, podnose nadležnom organu zahtev za nabavljanje oružja.
   Po svakom odobrenom zahtevu za nabavljanje oružja, podnosiocu se izdaje rešenje u kojme se navodi vrsta i količina oružja koju može da nabavi u roku od šest meseci od izdavanja rešenja.
   Lice na koje glasi oružni list može, u roku važenja rešenja o odobrenom nabavljanju oružja, nabaviti oružje one vrste koja je navedena u rešenju.
   Oružni list, odnosno rešenje na osnovu koga nije izvršena nabavka oružja, vraća se nadležnom organu.

Kolekcionarska dozvola
Član 14.

   Kolekcionarska dozvola za nabavljanje oružja može se izdati fizičkom licu koje poseduje više od pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje oružja, propisanim za organizacije iz člana 34. ovog zakona.
   Kolekcionarska dozvola važi trajno i na osnovu nje se može nabaviti više komada oružja iz kategorije B.
   Za oružje nabavljeno na osnovu kolekcionarske dozvole izdaje se oružni list.
   Imaoci kolekcionarske dozvole mogu posedovati municiju u svim kalibrima.
   Kolekcionarska dozvola će se oduzeti ukoliko njen imalac prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Ugovori o prenosu oružja
Član 15.

   Ugovor kojim se vrši prenos vlasništva nad registrovanim oružjem iz kategorije B i C mora biti sastavljen u pisanoj formi i overen.
   Vlasnici registrovanog oružja iz kategorije B mogu bez posebne dozvole međusobno razmenjivati oružje iste vrste.
   Ugovor kojim se vrši razmena oružja mora biti sastavljen u pisanoj formi i overen.
   Prilikom razmene, može se menjati namena oružja, ukoliko oružje i novi vlasnik ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom.

Nabavljanje municije
Član 16.

   Municija za oružje iz kategorije B i C, osim onesposobljenog, može se nabavljati na osnovu oružnog lista.
   Vlasnici oružja mogu posedovati municiju u kalibrima u kojima imaju registrovano oružje.

Spravljanje municije od strane vlasnika oružja
Član 17.
   Streljačke i lovačke organizacije, kao i vlasnici registrovanog oružja iz kategorije B koji su članovi streljačkih i lovačkih organizacija i obučeni za rukovanje opasnim materijama mogu, uz odobrenje nadležnog organa, spravljati municiju za svoje potrebe.

Nabavljanje osnovnih delova oružja
Član 18.

   Vlasnik registrovanog oružja iz kategorije B može za njega nabavljati osnovne delove uz dozvolu nadležnog organa. Podaci o nabavljenim osnovnim delovima unose se u oružni list.
   Ostali delovi oružja mogu se nabavljati bez posebne dozvole.

Nabavljanje oružja stranaca
Član 19.

                   Stranci koji u Republici Srbiji nemaju stalno nastanjenje, mogu nabavljati oružje iz kategorija B i C na osnovu dozvole za nabavljanje oružja koju izdaje područna policijska uprava nadležna za opštinu u kojoj se vrši nabavka.
   Stranci iz stava 1. ovog člana uz zahtev za izdavanje dozvole prilažu i ispravu o svom identitetu i osnovu boravka u Republici Srbiji i legalizovano odobrenje za nabaljanje oružja izdato u stranoj zemlji.
   Dozvola iz stava 1. ovog člana važi tri dana.
   Stranci iz stava 1. ovog člana moraju ovako nabavljeno oružje izneti iz Republike Srbije u roku od tri dana od izvršene nabavke i dužni su da prilikom prelaska državne granice ovako nabavljeno oružje prijave organu nadležnom za graničnu kontrolu.

Registracija oružja
Član 20.

   Vlasnici oružja iz kategorija B i C, osim lica iz člana 25. ovog zakona, dužni su da u roku od pet dana od dana nabavljanja oružja o tome obaveste nadležni organ radi registracije. Uz ovo obaveštenje podnosi se i dokaz o poreklu oružja.
   Oružje iz kategorija B i C može se registrovati kao odbrambeno, sportsko, lovačko, kolekcionarsko ili onesposobljeno.
   Registracija oružja iz kategorije B vrši se unošenjem podataka o oružju (marka, model, kalibar, serijski broj) u oružni list i evidenciju nadležnog organa.
   Registracija oružja iz kategorije C, razmenjenog oružja, nasleđenog oružja i oružja nabavljenog na osnovu kolekcionarske dozvole, vrši se izdavanjem oružnog lista i unošenjem podataka o oružju.
   Ne može se registrovati oružje iz kategorije B koje nije žigosano u skladu sa propisima.
   Ukoliko oružje iz kategorije B nije vidno obeleženo markom, modelom, kalibrom i serijskim brojem, nadležni organ uputiće vlasnika da, pre registracije, obeleži oružje u ovlašćenoj ustanovi.

Nošenje oružja
Član 21.

   Vlasnicima oružja registrovanog kao odbrambeno iz kategorije B može se izdati dozvola za nošenje oružja.
   Dozvola za nošenje oružja izdaće se fizičkom licu iz stava 1. ovog člana na njegov zahtev, ukoliko u postupku dokaže da mu je lična bezbednost ozbiljno ugrožena.
   Izdavanje dozvole za nošenje oružja odobrava direktor policije ili drugi policijski službenik koga on za to ovlasti.
   Dozvola za nošenje oružja važi uz oružni list.
   Imalac dozvole za nošenje oružja dužan je da oružje nosi na način kojim ne izaziva uznemirenje drugih lica.
   Dozvola za nošenje oružja važi pet godina. Dozvola se može oduzeti i pre isteka važnosti, ukoliko prestanu razlozi zbog kojih je izdata.

Nošenje lovačkog oružja i gasnih sprejeva
Član 22.

   Oružje registrovano kao lovačko može se nositi za vreme lova, u skladu sa propisima o lovstvu.
   Punoletna lica mogu nositi gasne sprejeve bez posebne dozvole.

Onesposobljavanje oružja
Član 23.

   Vlasnik oružja iz kategorije B i C može ga onesposobiti.
   Potvrdu o onesposobljavanju oružja izdaje ustanova ovlašćena za ispitivanje i žigosanje vatrenog oružja.
   Podatak o onesposobljenosti unosi se u oružni list i utiskuje na samom oružju.
   Zabranjeno je nabavljati delove i municiju za onesposobljeno oružje.

Prestanak ispunjenosti uslova za posedovanje oružja
Član 24.

   Nadležni organ, po službenoj dužnosti, vodi računa o tome da li vlasnici registrovanog oružja ispunjavaju uslove za njegovo posedovanje, propisane članom 11. tač. 2)-5) ovog zakona.    
   U slučaju da kod vlasnika registrovanog oružja iz kategorije B prestane da postoji neki od uslova iz člana 11. stav 1. tač. 3)-5) ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje i oduzeti oružje, zajedno sa municijom i ispravama koje daju pravo na njegovo posedovanje i nošenje.
   Vlasniku oružja iz stava 2. ovg člana naložiće se da oružje i municiju preda pre okončanja upravnog postupka, kada svojim ponašanjem ukazuje sa će oružje zloupotrebiti.
   O oduzetim predmetima, vlasniku se izdaje potvrda. Oduzeto oružje i municija čuva nadležni organ do okončanja postupka.
   Vlasnik oduzetog oružja dužan je da ga otuđi u roku od šest meseci od pravnosnažnosti rešenja o oduzimanju.
   U slučaju da kod vlasnika registrovanog oružja prestane da postoji uslov iz člana 11. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužan je da ga otuđi ili iznese iz zemlje u roku od 30 dana od dana prestanka uslova.
   Ukoliko vlasnik oružje ne otuđi odnosno ne iznese iz zemlje u roku propisanom st. 5. odnosno 6. ovog člana, oružje prelazi u državnu svojinu.

Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja i nasleđivanje oružja
Član 25.

   U slučaju smrti vlasnika registrovanog oružja, lice u čijem se posedu ovo oružje zatekne dužno je da u roku od 45 dana od smrti vlasnika obavesti policiju radi preuzimanja oružja. Takvo oružje čuvaće se u policijskoj stanici nadležnoj po mestu poslednjeg prebivališta vlasnika, do određivanja naslednika.
   Lice koje je oružje steklo po osnovu nasleđa, dužno je da u roku od šest meseci od sticanja podnese zahtev za izdavanje oružnog lista ili oružje otuđi. Ako je naslednik oružja maloletno lice, ovaj rok počinje da teče danom sticanja punoletstva.
   Ukoliko vlasnik ne podnese zahtev za izdavanje oružnog lista ili oružje ne otuđi u roku propisanom stavom 2. ovog člana, oružje prelazi u državnu svojinu.

Postupak sa nađenim oružjem
Član 26.

   Svako ko nađe oružje iz kategorije A, B ili C dužan je da o tome odmah obavesti policiju.
   Nađeno oružje koje nije registrovano, niti se potražuje, prelazi u državnu svojinu.

Postupak sa nestalim oružjem
Član 27.

   U slučaju da primeti nestanak oružja iz kategorija B i C, njegov vlasnik dužan je da to odmah prijavi policiji.
   Nađeno oružje čiji je nestanak prijavljen vraća se vlasniku.

Rukovanje oružjem i davanje drugom
Član 28.

   Vlasnik registrovanog oružja iz kategorije B dužan je da njime pažljivo rukuje i da ga savesno čuva, tako da je dostupno samo njemu.
   Oružje iz kategorije B vlasnik ne sme davati drugim osobama osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.
   Oružje se može dati članu zajedničkog domaćinstva, ukoliko i sam ima oružni list za istu vrstu oružja.
   Lovačko oružje može se dati lovcu, u toku lova.
   U otvorenim i zatvorenim prostorima namenjenim za streljačke sportove i obuku u rukovanju oružjem, ono se može davati na poslugu korisnicima.
   Oružje iz stava 2. ovog člana može se dati ovlašćenom serviseru radi popravke, odnosno prepravke oružja, odnosno ovlašćenom prodavcu radi komisione prodaje.
   Vlasnik oružja koji je privremeno sprečen da ispuni uslove iz stava 1. ovog člana (zbog putovanja, preseljenja i dr) može ga dati na čuvanje organizaciji koja ispunjava uslove za posedovanje oružja, propisane ovim zakonom.
   U slučajevima iz st. 4. i 5. ovog člana, vlasnik oružja ili njegov predstavnik ako je vlasnik pravno lice, mora biti prisutan za vreme trajanja posluge.
   U slučajevima iz st. 6. i 7. ovog člana privredni subjekt dužan je da izda potvrdu o primljenom oružju.

Prenošenje oružja
Član 29.
   Vlasnik oružja ili njegov predstavnik ako je vlasnik pravno lice, može ga prenositi, za sopstvene potrebe, spakovano u odgovarajuću ambalažu (kofer, kutija, futrola) koja onemogućava njegovu trenutnu upotrebu.
   Vatreno, vazdušno i konvertibilno oružje prenosi se ispražnjeno od municije.
   Pravno lice iz stava 1. ovg člana dužno je da svom predstavniku, pre prenošenja oružja, izda ovlašćenje, na propisanom obrascu.

Prenošenje preko državne granice

Član 30.
   Oružje i municija koji se mogu posedovati u skladu sa ovim zakonom, mogu se, prilikom uvoza i izvoza, prenositi preko državne granice, u skladu sa propisima o spoljnotrgovinskom prometu, prevozu opasnih materija i uz prijavu organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole.
   Vlasnici unetog oružja iz stava 1. ovog člana, osim ovlašćenih prodavaca, dužni su da u roku od pet dana od dana unošenja oružja, podnesu zahtev za registraciju.
   Za oružje koje se privremeno unosi u Republiku Srbiju za potrebe lova, sporta ili tranzita, organ nadležan za sprovođenje granične kontrole izdaje odobrenje za unošenje i držanje. Lice koje oružje unosi, dužno je da pre izdavanja odobrenja dokaže svoje pravo na držanje oružja koje se unosi, kao i razlog unošenja oružja u Republiku Srbiju.
   Oružje registrovano u Republici Srbiji može se prenositi preko državne granice u skladu sa članom 29. ovog zakona i uz prijavu organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole.
                  Stranci i državljani Republike Srbije mogu da usnesu, odnosno iznesu one vrste oružja i municije koje se, u skladu sa ovim zakonom, mogu nabavljati, držati i nositi u Republici Srbiji, samo ako poseduju odobrenje za unošenje oružja i municije i uz prijavu organu nadležnom za graničnu kontrolu.
   Oružje i municija mogu se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije predviđeno.
                  Odobrenje za unošenje oružja i municije strancima izdaje nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu ili granična policija ukoliko odobrenje nije pribavljeno u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
                 Odobrenje za iznošenje oružja i municije državljanima Republike Srbije, kao i sportskim udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije izdaje nadležna područna policijska uprava.
                 Ukoliko prilikom prelaženja državne granice državljanin Republike Srbije ili stranac ne prijavi oružje i municiju, organ nadležan za graničnu kontrolu privremeno će oduzeti oružje i municiju.
                Ako državljanin Republike Srbije koji se nalazi na radu u inostranstvu prilikom dolaska u Republiku Srbiju prijavi na graničnom prelazu oružje i municiju za čije posedovanje ima dozvolu stranog organa, ali nema odobrenje za nabavku oružja i municije izdato od nadležnog organa u Republici Srbiji, policijski službenik nadležan za graničnu kontrolu privremeno će oduzeti to oružje i municiju i o tome izdati potvrdu.
               Oružje i municija iz stava 10. ovog člana biće vraćena vlasniku prilikom njegovog napuštanja Republike Srbije.
               Ako se vlasnik privremeno oduzetog oružja i municije ne javi u roku od šezdeset dana od dana privremenog oduzimanja oružja i municije ili ako u tom roku ne pribavi odobrenje za nabavku oružja i municije od nadležnog organa, shodno se primenjuju odredbe koje uređuju prekršajni postupak.


Oružje pripadnika stranih službi bezbednosti
Član 31.

   Pripadnici stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji dolaze u službenu posetu u Republiku Srbiju, a po propisima svoje države nose kratko oružje ili je ono sastavni deo njihove uniforme, uz prethodnu pismenu najavu MUP-u, mogu ući Republiku Srbiju u uniformi s oružjem, odnosno uneti oružje i držati ga i nositi za vreme boravka u Republici Srbiji.
   Predstavnici stranih službi bezbednosti koji su u pratnji i neposredno štite predstavnike te države, odnosno predstavnike institucija ili predstavnike međunarodnih organizacija za vreme tranzita ili posete Republici Srbiji, mogu unositi i nositi kratko oružje i municiju samo uz odobrenje MUP-a. Odobrenje je ograničeno vremenom boravka predstavnika koje prate i neposredno štite, a u odobrenju se mogu odrediti posebni uslovi za ulazak.
   Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje se bez naplate takse, na obrascu koji propiše ministar unutrašnjih poslova.Postupak u slučaju otuđenja oružja
Član 32.
   
                   Vlasnik registrovanog oružja koji ga otuđi dužan je da to u roku od pet dana prijavi organu koji je izdao oružni list.
   Uz prijavu se prilaže oružni list, primerak rešenja kojem je kupcu odobreno nabavljanje oružja i primerak ugovora na osnovu koga je oružje otuđeno.

Prelazak oružja u državnu svojinu
Član 33.

   Oružjem koje je, na osnovu čl. 24-26. ovog zakona prešlo u državnu svojinu, raspolaže MUP.
   Oružje iz stava 1. ovog člana može se otuđiti, uništiti ili koristiti za potrebe državnih organa.
   Vlasniku oružja iz stava 1. ovog člana, ukoliko je poznat, isplaćuje se naknada u visini tržišne vrednosti oružja.

Posedovanje oružja privrednih subjekata i drugih organizacija
Član 34.

   Ako zakonom nije drukčije predviđeno, privredni subjekti i druge organizacije mogu, uz dozvolu nadležnog organa, odnosno uz prijavu nadležnom organu, posedovati oružje, osnovne delove oružja i municiju ukoliko je to u skladu sa delatnošću kojom se bave.
   Organizacije iz stava 1. ovog člana mogu, u izuzetnim slučajevima, a na osnovu dozvole koju izdaje MUP, nabavljati i posedovati i oružje iz kategorije A. U tim slučajevima, na oružje iz kategorije A će se shodno primenjivati odredbe koje važe za oružje iz kategorije B.
   Vlasnici, odgovorna lica i lica zaposlena u organizacijama iz stava 1. ovog člana koja po službenoj dužnosti dolaze u kontakt sa oružjem iz kategorije A i B, moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1)-6) ovog zakona.
   Ukoliko lica iz stava 3. ovog člana poseduju registrovano oružje, smatraće se da ispunjavaju uslove propisane u tom stavu. U ostalim slučajevima, organizacija iz stava 1. ovog člana dužna je da od nadležnog organa pribavi odobrenje pre raspoređivanja radnika na te poslove.
   Uz zahtev za izdavanje dozvole i prijavu iz stava 1. ovog člana, organizacija prilaže akt o svom subjektivitetu i dokaze koji opravdavaju posedovanje oružja, a uz zahtev za odobrenje iz stava 3. ovog člana – i akte iz člana 12. stav 3. ovog zakona.
   Nadležni organ će pri odlučivanju, pored dokaza koje priloži podnosilac zahteva, koristiti podatke iz evidencija koje vodi po zakonu, kao i podatke do kojih dolazi pri vršenju svojih poslova i u skladu sa ovlašćenjima.
   Organizacije iz stava 1. ovog člana dužne su da oružje i municiju čuvaju u skladu sa propisima i da o njemu vode propisanu evidenciju.
   Oružje i municiju koja im više nije potrebna, organizacije iz stava 1. ovog člana dužne su da bez odlaganja otuđe.
   Organizacijama iz stava 1. ovog člana oružje i municija će se oduzeti u slučaju da postupaju protivno odredbama ovog zakona. Sa oduzetim oružjem i municijom postupiće se u skladu sa članom 24. ovog zakona.

Posedovanje oružja od strane ovlašćenih prodavaca
Član 35.
   Ovlašćenim prodavcima se umesto oružnog lista izdaje dozvola za nabavljanje oružja radi dalje prodaje, koja može glasiti na više komada oružja i važiti duže od šest meseci.
   Ovlašćeni prodavci dužni su da podatke o svakom komadu oružja iz kategorija A, B i C, nabavljenom radi dalje prodaje, dostave nadležnom organu u roku od 30 dana.

Odobrenja privrednim subjektima za pojedine radnje u vezi sa oružjem
Član 36.

                  Privrednim subjektima je za bavljenje obukom u rukovanju, popravljanjem i prepravljanjem, proizvodnjom oružja koje nije na nacionalnoj kontrolnoj listi naoružaanja i vojne opreme, prometom oružja i municije, posredovanjem u prometu oružja i municije i prevozom oružja u komercijalne svrhe potrebno odobrenje koje izdaje MUP.
   Uz zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana prilažu se dokazi o potrebnoj stručnosti i posedovanju potrebne opreme i sredstava.
   Odobrenje iz stava 1. ovog člana neće se izdati ako bi se time ugrozila javna bezbednost, a već izdato odobrenje će se ukinuti.
   Vlasnici, odgovorna lica i lica zaposlena u privrednim subjektima iz stava 1. ovog člana koja po službenoj dužnosti rukuju oružjem iz kategorije A i B, moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1)-5) ovog zakona.
   Ukoliko lica iz stava 4. ovog člana poseduju registrovano oružje, smatraće se da su uslovi iz stava 6. ovog člana ispunjeni. U ostalim slučajevima, organizacija iz stava 1. ovog člana dužna je da od nadležnog organa pribavi odobrenje pre raspoređivanja radnika na te poslove.
   Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da oružje i municiju čuvaju u skladu sa propisima i da o njemu vode propisanu evidenciju.
   Ovlašćeni serviseri mogu popravljati i prepravljati samo registrovano oružje i oružje koje se nalazi u postupku registracije.

Prevoz oružja
Član 37.

   Za prevoz oružja, delova za oružje i municije, osim slučaja iz člana 29. ovog zakona potrebno je odobrenje nadležnog organa.
   Zahtev za izdavanje odobrenja pošiljalac podnosi najkasnije dva dana pre započetog prevoza, na propisanom obrascu.
   Nadležni organ može po potrebi narediti pošiljaocu preduzimanje i posebnih mera obezbeđenja pri prevozu oružja, delova za oružje i municije. Troškove posebnih mera obezbeđenja snosi pošiljalac.
   Odobrenje iz stava 1. ovog člana neće se izdati ako bi se time ugrozila javna bezbednost, a već izdato odobrenje će se oduzeti.

Evidencije oružja koje vode određene organizacije
Član 38.
                  
                   Organizacije iz čl. 34. i 36. ovog zakona dužne su da vode evidencije oružja i municije koje poseduju, kao i radnika koji po službenoj dužnosti dolaze u dodir sa oružjem.
   Ovlašćeni proizvođači oružja koje nije na nacionalnoj kontrolnoj listi naoružanja i vojne opreme, vode i evidencije proizvedenog oružja.
   Ovlašćeni serviseri vode i evidencije popravljenog i prepravljenog oružja.
   Ovlašćeni prodavci vode i evidencije kupljenog i prodatog oružja iz kategorija B i C i municije, sa ličnim podacima kupaca.
   Primerak evidencija iz st. 1,2. i 3. ovog člana predaje se jednom godišnje nadležnom organu, a iz stava 4. ovog člana jednom mesečno.
   Nadležni organ vodi evidencije registrovanog oružja, oduzetog i predatog oružja, nađenog oružja, oružja čiji je nestanak prijavljen, izdatih oružnih listova, izdatih rešenja kojima se odobrava nabavljanje oružja, izdatih dozvola za nabavljanje delova oružja, dozvola za nošenje oružja, kao i podnetim zahtevima za izdavanje ovih dozvola, izdatih odobrenja za spravljanje municije, prevoz oružja, bavljenje proizvodnjom oružja koje nije na nacionalnoj kontrolnoj listi naoružanja i vojne opreme, prometom, posredovanjem u prometu oružja i municije, popravkom i prepravkom, obukom u rukovanju oružjem, prevozom oružja u komercijalne svrhe i obavljanje poslova sa oružjem i podnetim zahtevima za izdavanje ovih odobrenja.
   Sve navedene evidencije čuvaju se trajno i u elektronskom obliku.

III.    OVLAŠĆENjE ZA DONOŠENjE PROPISA

Član 39.

   Ministar unutrašnjih poslova bliže propisuje:
                    1)  uslove i program za sprovođenje obuke rukovanja vatrenim oružjem;  
                    2) uslove za posredovanje u prometu oružja i municije i prevozu oružja u komercijalne svrhe;
                    3) prostorno-tehničke uslove za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja;
                    4) zdravstvene uslove za posedovanje oružja, uz saglasnost Ministarstva zdravlja;
                    5) obrasce isprava predviđenih ovim zakonom;
                    6) obrasce i način vođenja evidencija predviđenih ovim zakonom.
                  Propisi iz stava 1. ovog člana doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IV.    KAZNENE ODREDBE

Prekršaji za koje se fizičko lice kažnjava novčanom kaznom
Član 40.

   Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj:
1.    vlasnik oružja, osim lica iz člana 14. ovog zakona., koji poseduje municiju u kalibrima u kojima nema registrovano oružje;
2.    vlasnik oružja koji postupi suprotno članu 18. ovog zakona;
3.    vlasnik oružja iz člana 19. stav 4. ovog zakona koji ga ne iznese iz zemlje ili otuđi u propisanom roku;
4.    vlasnik oružja iz kategorije B koji postupi suprotno članu 20. ovog zakona;
5.    vlasnik oružja koji postupi suprotno članu 21. stav 5. ovog zakona;
6.    naslednik koji sa oružjem postupi suprotno članu 25. stav 2. ovog zakona;
7.    vlasnik oružja iz člana 32. ovog zakona koji ne prijavi otuđenje oružja u propisanom roku.
   Uz kaznu će se izreći i zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Prekršaji za koje se fizičko lice kažnjava kaznom zatvora
Član 41.

   Kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj:
1.    ko postupi suprotno članu 6. ovog zakona;
2.    ko postupi suprotno članu 7. ovog zakona;
3.    vlasnik oružja koji u roku od pet dana od sticanja oružja iz kategorije C ne podnese zahtev za registraciju iz člana 20. ovog zakona;
4.    vlasnik oružja koji postupi suprotno članu 27. stav 1. ovog zakona;
5.    vlasnik oružja koji postupi suprotno članu 28. st. 1. i 2. ovog zakona;
6.    vlasnik oružja koji ga prenosi suprotno članu 29. ovog zakona
7.    ko, na osnovu člana 30. ovog zakona, ne prijavi oružje i municiju prilikom prenošenja preko državne granice.
   Uz kaznu će se izreći i zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Prekršaji za koje se kažnjava privredni subjekt,
odnosno druga organizacija
Član 42.

   Novčanom kaznom u iznosu od 100.000. do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj:
1.    organizacija odnosno privredni subjekt koji postupi suprotno članu 34. st. 4-6. ovog zakona;
2.    privredni subjekt koji postupi suprotno članu 36. st. 5-7. ovog zakona;
3.    privredni subjekt koji vrši prevoz oružja suprotno članu 37. ovog zakona;
   Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u organizaciji, odnosno privrednom subjektu;
   Uz kaznu će se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti.

V.    PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Preregistracija oružja
Član 43.
   Vlasnici oružja dužni su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvrše preregistraciju oružja u skladu sa ovim zakonom.
   Prilikom preregistracije iz stava 1. ovog člana neće se utvrđivati postojanje uslova iz člana 11. ovog zakona.

Legalizacija oružja
Član 44.
   Vlasnici oružja iz kategorija B i C koji nemaju oružni list mogu, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, podneti zahtev za legalizaciju oružja.

Prestanak važenja drugih zakona
Član 45.
   Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 i 101/05) i čl. 31-34. Zakona o zaštiti državne granice („Službeni glasnik RS”, broj 97/08).

Stupanje na snagu ovog zakona
Član 46.
   Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Октобар 25, 2013, 09:58:43
Ко да су нешто паметно и могли да смисле  :bad: Ваљда ћемо једном дочекати да имамо нашу власт која се неће плашити да либеризује оружје!
Разлог за оружје!?  :bad:
Наравно да ће и даље моћи да носи оружје само њихови пријатељи криминалци :bad:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: K.J.L Октобар 26, 2013, 07:19:36
Pozdravljam ovu inicijativu da ukazemo na eventualne greske u nacrtu novog zakona o oruzju, i da se potrudimo da u tome budemo sto objektivniji jer samo tako mozda mozemo uticati na neke izmene.Nemojmo odmah po navici to nista ne valja treba bolje. Slazem se da treba bolje ali dajmo te bolje predloge. :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Октобар 26, 2013, 09:02:49
da
osim
ako gore navedeni ljubitelji oruzja ne osnuju svoju stranku 8)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Октобар 26, 2013, 09:36:32
Dobro je da se menja los zakon ali bi bilo dobro zameniti ga boljim.
Ovajh zakon svako donekle obecava. Kolko mi je poznato trenutno se zastalo sa usvajanjem ovog zakona, jer edan od zakona koji je u paketu je vracen na doradu no mislim da to nisu veca odlaganja.

Za nas lovce interesantno je da se dozvoljava punjenje municije, doduse postoje odredjene nejasnoce...
Ukida se dozvoljene kolicina metaka sto je isto bilo sumanuto....
Ostaje problem nosenja pistolja/revolvera u lovu za samilosni hitac...
Malo je nejasan nacin nabavke oruzja...
Odnosno mislim da se tu nista ne menja...

Mislim da bi trebalo da se obrati paznja na

cl.3 st. 1 tacka 15. ostaje nejasno kakvo je to krratko oruzje kojim e dozvoljen lov

cl.11 st.1 tacka 7 plasim se da otvara vrata velikoj diskrencionoj oceni...

cl. 15 mislim da ce komplikovati samu proceduru zamene, te da ce povecati troskove prometa oruzja..

cl. 18 i dalje podrazumeva vrlo komlikovanu proceduru nabavke delova oruzja

cl. 21 st. 2 uvodi jedan diskrencioni razlog za dodeljivanje dozvole za nosenje oruzja koji ce voditi velikoj zloupotrebi..... prevni standard ''bezbednost ozbiljo ugrozena'' je neverovatan, lice kome je bezbednost ozbiljno ugrozena ne treba da dobija dozvolu za nosenje oruzja  vec treba da dobije druge mere zastite, ljudi moraju da shvate da je licna bezbednost pravo koje je predivdjeno medjunarodnim aktima i nasim ustavom, ko takvo je ne otudjivo te daje pravo da svaki covek preduzme sve sakonom predvidjene mere u cilju zastite tog prava. pravo na preduzimanje tih  mera ne nastaje u mementu kada je ona ugrozena vec naprotiv pravo da stitite svoju bezbeednost postoji stalno i pre samog ugrozavanja, tako da kada je nekom bezbednost ozbiljno ugrozena uglavnom je kasno za davanje dozvole za nosenje oruzja.
cl. 29 otvara jednu mogucnost o kojoj treba razmisljati, zakon kaze da se vatreno oruzje prenosi ispraznjeno, a moze i u futroli u skladu sa tim to bi znacilo da mozete da nosite pistolj ,a pored njega i okvir sta ukoliko u toku takvog ''prenosa'' dodje do ozbiljnog ugrozavanja bezbednosti te upotrebite to oruzje, institu nuzne odbrane ne bi iskljucio protiv pravnost u odnosu  na delo iz cl. 348KZ, vec samo ono delo koje je eventualno ucinjeno, u prilog tome govori i sudska praksa.

Takodje sporan ce biti i cl. 41 st. 1 tacka 1, navedeno ponasanje ce predstavljati samo prekrsaj ukoliko lice  ima dozvolu za nosenje posto ukoliko to ucinite sa dozvolom za posedovanje cinite kd iz cl. 348 KZ
 
Postoje i drugi problemi koji se mogu pojaviti u vezi ovog zakona, ja cu svoje primedbe pokusati da izlozim onima kojima ucestvuju u donosenju ovog zakona, ne bi bilo lose da i drugi koji su u mogucnosti pokusaju isto.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Mike Hammer Октобар 27, 2013, 08:47:53
Postovane kolege lovci i ljubitelji oruzja,
iznecu svoje misljenje medju Vama iz potrebe da nesto kazem ali bez iluzije da ce
moje misljenje bilo sta promeniti.

1. vlast koja se boji SVOG naroda je kriminalna
2. diskreciono pravo je ZLO koje vodi u korupciju
3. svi gradjani moraju imati ista prava i obaveze

Svaki gradjanin koji ispunjava iste psihofizicke uslove kao i pripadnici MUP-a koji
imaju pravo nosenja oruzja, treba da dobije dozvolu za nosenje oruzja ukoliko to zeli!

Glupost u starom a evo je u predlogu novog zakona. "dokaze opravdane razloge . . . "
Pa kako je ona zena u Nisu mogla da dokaze da je ugrozena a popila metak.
Kako je covek mogao da sanja da ce ga novi ljubavnik njegove stare devojke pretuci do smrti.

Pištolj je malo ljudi spasio i samo stvara lazan osecaj sigurnosti ali ne zelim da o tome
ovde polemisem vec samo komentarisem nejednaka prava i obaveze gradjana.

ostale clanove nisam citao jer oruzje nemam nameru vise kupovati a i municije mi je dovoljno
koliko imam vremena za lov.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 27, 2013, 10:15:51
Nas dosadasnji zakon nije po meri svakoga kao i svaki drugi zakon, mislim da je problem u primeni i raznim nedorecenostima.I ovaj predlog ima mana kao sto su drugi primetili. Po meni osoba koja hoce da poseduje oruzje i prodje proceduru dobijanja oruzja odnosno da dobije licencu za oruzje i da moze kupovati vise cevi stim da su u obavezi i prodavac i kupac da odmah prijave promenu u nadlezni organ, a ako to ne ucini ostaje bez licence i oruzja i tu je kraj, bez mogucnosti ponovne mogucnosti nabavke i naravno drasticna kazna-novcana i neka druga tj. drustveno koristan rad. Tako bi povecali promet oruzja i municije i pomogli privredu. Takodje ima dosta lovackog oruzja koje ljudi poseduju a nisu lovci i to oruzje se pozajmljuje regisrovanim lovcima kojima je oruzje oduzeto ili u je postupku ili se koristi za krivolov i to je jedan od najvecih problema u lovackim drustvima. Isto lica koja nemaju 18 godina nemaju mogucnost da dodju u dodir sa oruzjem, osim mali broj slucajeva u streljackim udruzenjima koja vecinom nemaju otvorena strelista i tu je kraj. Tako gubimo dosta na obucenosti gradjana u rukovanju oruzjem , a sami znamo iz iskustva sta znaci da drzava ima obucene strelce odnosno dobar materijal za buduce snajperiste.
Takodje i lovacki savez je slabo ukljucen i koliko znam nema ni jedan lovacki kamp gde bi se podmladak obucavao u prakticnom lovu , poznavanju zivotinskog sveta i snalazenju u prirodi. Kada prodju obuku, onda polaganje i to bi bio i lovacki ispit i obuka za oruzje.
Mnogo toga treba promeniti i od necega treba poceti.
Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 27, 2013, 02:47:15
Ponovo sam procitao ovaj predlog zakona i ne vidim neke bitne prednosti u odnosu na stari i ovaj je jedino po meri kolekcionara i vidim iz predloga da je njihov lobi i glavni predlagac, dok lovaca nema nigde. Kako koji put procitam ovaj predlog vidim sve vise rupa odnosno nelogicnosti i deluje mi amaterski. Bez uvrede to je samo moje misljenje.
Pozdrav.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Октобар 27, 2013, 06:35:03
clan 3 stav 15.    lovačko oružje je dugo i kratko vatreno oružje i oružje sa tetivom, kojima je dozvoljen lov
alal ti cufte majstore po ovome eto pistolja i revolvera u lovu a i za samilosni hitac a taj deo price kod nas nije regulisan  :haha:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 27, 2013, 08:14:28
Jos je bolji clan3. stav2. po kome su najcesce puske kod nas bokerice i polozare prema ovom clanu dvocevna jednometna lovacka puska, takodje i dvokugara bi bila: dvocevni-jednometni karagin. Lici na neki vic.
Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Октобар 27, 2013, 08:52:40
10.    oružje sa tetivom (samostrel, luk, praćka, harpun) je naprava koja potiskom tetive izbacuje projektile;  HARPUN  :sarcastic: KRALJ kakav nacitan zakonopisac ... svi sportski podvodni ribolovci ebali su jeza u ledja odose sve puske za podvodni ribolov na registraciju a sto da ne i na naplatu poreza kao eksta luksuz . Zamislite da u nekoj zamlji Mediterana neki cata napise ovakvu nebulozu ? Ili je mozda batica mislio na harpun sa kitolovca koji je stvarno ozbilno oruzije jer ubiva kitove  :taunt: Dakle ko ode na more u Italiju , Grcku, Hrvatsku... kupi pusku za podvodni ribolov koje se prodaju na svakom cosku ... i u povratku sa mora na nasoj grani ode u bajbok jer ima harpun. :lol: Deco nema vise pracki i to je oruzije  :taunt:

1.    oružje je ručno prenosiva naprava i predmet čija je osnovna namena da nanese telesne povrede ljudima i životinjama; ne smatraju se oružjem uređaji za humano ubijanje stoke, alati i imitacije oružja koje ne koriste municiju sa barutnim punjenjem;

Dakle svi mi koji imamo oruzije u osnovi smo spremni da nanesemo telesnu povredu bilo ljudima bilo zivotinjama  ... Dakle vojnici psihopate, sluzbena lica psihopate, lovci psihopate sportski strelci maaaa i oni su psihopate samo se prave fini.
Dakle ako bi ovaj batica pisao uzbenik iz hemije ovako bi okarekterisao Hlor . Hlor je gas koji ubija i ljude i zivotinje i pcele i bubice a moze  i stoku


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: krauc Октобар 27, 2013, 09:17:04
Pracka je ebena,a posebno sa novijom konstrukcijom zrna koja izbacuje i to jos bez zvuka te je kao takva pogodna za necujno nanosenje povreda! To bi vrlo lako mogli zloupotrebiti kriminalci,teroristi i zato bi trebalo postriti uslove izdavanja i nosenja te pojacati evidenciju nad istim oruzjem. :yahoo: :yahoo:

DOBAR POGLED!!!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Октобар 27, 2013, 09:25:28
Zato nas nacitani zakonopisac treba da se edukuje i da sazna sta je minimalna letalna sila pa onda da kaze pracka koja moze svojom tetivom izbaci projektil koji stvori  energiju od toliko i toliko djula ... a ne da dzandari vijaju derane po ulici ! Nisam znao da sam dobar deo detinjstva bio opasan kriminalac jer sam proizvodio oruzije.  :blink:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 27, 2013, 09:43:36
Ovo je samo predlog zakona i ja nisam pravno potkovan ali ne znam da li je u izradi ovog predloga bilo ucesca pravnika, a po ovom tekstu verovatno nije i ne mogu da verujem da bi neko sa ovakvim predlogom negde izasao u javnost i na skupstinu jer valjda ona donosi zakone. Bezobrazno je dati lovcima da komentarisu nesto sto se tice direktno i najvise njih, a ne pozvati ih da ucestvuju u izradi nacrta novog zakona. Molio bih da se neko od cenjenih predlagaca ukljuci u ovu diskusiju i da nam neka pojasnjenja u vezi sa nasim nedoumicama. Ako nisu znali onda su mogli uzmu najbolje i da prepisu iz zakona drugih drzava.
Mene interesuje sta znaci jednometno oruzje?
Znam da ce Dr.Mita reci: "To je kad jednom metnes i opalis".
Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Октобар 28, 2013, 07:18:49
Znam da ce Dr.Mita reci: "To je kad jednom metnes i opalis".
I ne vidite se vise.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Октобар 28, 2013, 11:03:06
Koliko sam ja razumeo vazdušno i oružije sa tetivom nespada u kategoriju B već u kategoriju D-ostalo oružije navedeno u članu 3. i samim tim u skladu sa članom 5. stav 4. Zakona oružije iz kategorije D može se slobodno posedovati-šti po meni znači da se kupuje i poseduje bez odobrenja
Da li sam u pravu


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Montenegrin Октобар 28, 2013, 01:43:06
Već viđeno u CG,praktično prepisano.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: swift Октобар 28, 2013, 02:58:43
Ako pozajmis pusku ili karabin, moraš sa njim u lov.... :buba: E stvarno...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Октобар 28, 2013, 08:13:36
Ima nas vise nego vojske i milicije zajedno a niko nas ne pita nista.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 28, 2013, 10:33:31
Ima nas vise nego vojske i milicije zajedno a niko nas ne pita nista.
Zato ce NAOS i portiri da napisu zakon koji je po meri lovaca.
Probao sam da nadjem rec "jednometno" u recniku ali nema . Ne znam dal je Milka Canic u zivotu pa da je pitam.
Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goma0702 Октобар 28, 2013, 11:15:24
"Obrazac oružanog lista  sadrži prostor za potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci na ispravi, kao i zaštitne elemente koje propiše ministar nadležan za unutrašnje poslove".

Ako sam dobro shvatio, onda ćemo menjati uskoro stare oružne listove za nove.Mh,još jedna plastična čipovana kartica i to će se naravno uredno naplaćivati,kao što se "simbolično" naplaćivala L.K. pasoš, saobraćajna , Dozvola ...
   
"Zahtev za izdavanje oružnog lista podnosi se na propisanom obrascu uz koji se daje na uvid lična karta i prilažu uverenje o zdravstvenoj sposobnosti i dokazi o opravdanosti razloga za posedovanje oružja".

E ovde se već plaća isto "simbolično" par crvenih za sistematski pregled i možda će morati da se priloži diploma o položenom lovačkom ispitu,konkretno za lovce početnike,e tek onda će se razmatrati da li je zaslužio da poseduje vatreno oružje.

Malo je sve ovo tako nejasno, ali videćemo happy end.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Октобар 29, 2013, 08:00:18
Neko je u predhodnim upisima pomenuo član 3. tačku 15. Lovačko oružije je dugo i kratko vatreno oružije i oružije sa tetivom, kojima je dozvoljen lov
Po meni ovde je sve jasno, zakonodavac je dao da lovačko oružije može biti i kratko(Pištolji) i dugo (Puške) i da se može koristiti i nositi i prenositi kao svo lovačko oružije u skladu sa odredbama ovog nacrta zakona, ALI kojima je dozvoljen lov-ZNAČI ovaj nacrt zakona je OK u ovom delu treba da se izvrše izmene i dopune ZAKONA o divljači i lovstvu činimi se u članovima 76. i 77. i da se precizira upotreba, kalibar i namena kratkocevnog oružija u lovu I SADA nam je prilika za to jer kako znate formira se ili je formirana radna grupa za promenu Zakona o divljači i lovstvu.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Октобар 29, 2013, 09:57:56
Ima nas vise nego vojske i milicije zajedno a niko nas ne pita nista.
Pa kako da nas neko za nesto pitaju kada se mi bavimo ko ce da bude u kom odboru, kako ce predsednik sekcije da vodi svoje drugare u lov, kako da ne platimo....
Salu na stranu u izradu zakona ukljuceni su i ljudi iz LSS, ko tacno ne znam.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Октобар 29, 2013, 10:25:29

Salu na stranu u izradu zakona ukljuceni su i ljudi iz LSS, ko tacno ne znam.
Da li odredili platformu sa koje ce da deluju.
Misljenja sam da niko nikad nije sagledao nasu problematiku,da smo mi samo neko ko ce uredno placati RAT,i druge dazbine koje oni odrede.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 29, 2013, 11:01:49
Idemo malo pomalo, redom.
Opet se upotrebljava zbunjujuca kategorija malokalibarsko oruzje: pistolj, puska i revolver. Ako se vec vrsi podela treba ga podeliti na oruzje sa ivicnim paljenjem i oruzje sa centralnim paljenjem. Nije definisano ovim predlogom koji kalibar spada u koju vrstu oruzja. Pre svega drzava treba da ima instituciju koja ce prilikom proizvodnje, uvoza i prodaje oruzja dati odobrenje za prodaju za naznakom koja je vrsta i kalibar u oruzja u pitanju , tako da ne bi imali registrovane  lovacke karabine u pistoljskim kalibrima: 9mm para, 7.62 tt, 45 acp, 357mag itd. LSS treba da predlagacu definise koje se oruzje i kalibri koriste u lovu i da to samo oruzje se registruje kao lovacko i da ga mogu posedovati samo lovci.
Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Brno Октобар 29, 2013, 05:32:01
Narodskim rečnikom me interesuje, da li je po ovom nacrtu sada moguće legalno u lov na divlju svinju na primer nositi revolver 357magnum kao pomoćno oružje za potragu pored lovačkog karabina. Ili će i dalje pištolji u 99,9% slučajevo morati da stoje u kući kao i do sada.
Dobra i normalna stvar je što će se sada moći municija za žl***ljeno oružje da se kupi na oružani list. Tako će i sirotinja moći da opali po koji RWS.
Lekarsko uverenje iako još jedan trošak je OK, imao sam prilike videti neke likove koji su popustili na svim šavovima a imaju registrovano lovačko oružje ali to niko nije prijavio, ovako ode na lekarski pa će valjda doca videti sa kime ima posla. Samo da ne bude da se i to zloupotrebljava pa zbog dioptrije od 0,5 neko ne može dobiti dozvolu, znamo svi kako se često jedan zakon raznoliko tumači po opštinama, okruzima itd.
Nije mi jasno punjenje municije, da li tu spada i karabinka municija ili samo sačmena?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 29, 2013, 05:49:06
Sledece pitanje.
U koju vrstu oruzja po ovom predlogu zakona spada puska koja se puni jednim metkom, koja nema magacin, a ima zatvarac koji se rucno repetira?
Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Октобар 29, 2013, 06:02:39
Citam,podvlacim,vracam se ponovo na prethodnu recenicu,ali u svemu ovome ne nadjoh nista olaksavajuce za nas lovce,prepsano od negde sa promenjenim redom reci u recenici.Zamoljavam bilo koga ko u ovome vidi neki "boljitak"za nas vlasnike oruzja da nam ukaze na to.Od ovoga je samo smesniji zakon o denacionalizaciji,dokle vise lazemo Brisel da uskladjujemo zakone i propise,a i koji ce nam qrac i taj brisel mi smo sami sebi dovoljni.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Brno Октобар 29, 2013, 06:55:52
Koliko sam pričao sa lovcima iz Hrvatske kod njih je dozvoljena upotreba revolvera ili pištolja za samilosni hitac i ako si lovac možeš ga nositi u lovu na krupnu divljač bez ikakvih problema. Volio bi kada bi neki lovac iz Hrvatske to i potvrdio ili nam objasnio kako je to regulisano kod njih jer je zakon očito prepisan od njih.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Октобар 29, 2013, 07:40:01
Promasujemo iz puske,e sa revolverom cemo da razvalimo.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Grba Октобар 29, 2013, 09:07:11
Predstavljamo vam Predlog nacrta Zakona o oružju koji će po prvi put biti i predmet javne rasprave kojom prilikom će i građani dati svoje mišljenje odnosno primedbe i predloge.
Nosioci javne rasprave su Privredna komora Srbije-Udruženje za privatno obezbeđenje i Nacionalna asocijacija za oružje Srbije. Javna rasprava će se voditi u regionalnim centrima PKS i to u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, o terminima javne rasprave blagovremeno ćemo vas obavestiti.
Ovaj Predlog nacrta Zakona o oružju je predlog Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i potrebno je dati konkretne primedbe i predloge koje će po završetku javne rasprave biti razmatrane i ugrađene u konačan Predlog Nacrta Zakona o oružju.

.......


Ovo je po mom mišljenju, jako neozbiljno!
 Ne može MUP predlagati nikakve Zakone!!!
Pravo predlaganja zakona i drugih opštih akata imaju svaki narodni poslanik, Vlada, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača.

Zaštitnik građana i Narodna banka Srbije imaju pravo predlaganja zakona iz svoje nadležnosti.

To više liči na skrivene želje pojedinih interesnih grupa.

Lovci Srbije treba da su organizovani i jedinstveni i sami da budu predlagači Zakona koji ih se tiču, a ne da budu žrtve i kolateralna šteta kojekakvih mešetara.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 29, 2013, 11:15:29
Otvarao sam sajt MUP-a i nisam nasao nigde da su oni izradili ili predlozili ovaj nacrt zakona.

Pise u predlogu:
"Oružni list izdaje se pre nabavljanja oružja".
Interesuje me kako je ovo moguce.
Verovatno ce u MUP-u imati proroke koji ce predvideti ko ce i sta ce nabaviti.
Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Huntercro Октобар 30, 2013, 02:30:30
U Hrvatskoj je dozvoljeno nošenje kratkog oružja za samilosni hitac, ograničenje ide na J odnosno mislim da je 300 J minimum, tako da daju registrirat za držanje i nošenje 38 spl, 7.62tt, 9 mm luger, 357 magnum i veće kalibre.
Mnogi brkaju samilosni i obrambeni hitac, pa se tako qrče svojim pucama iz kojih godinama nisu ispalili neki metkić, a inače pogađaju u oko na 100 m. Ko puno lovui zna šta na ds znači karabin, šta PP, a šta zrno iz pištolja ili revolvera, i naravno obično je meta u pokretu 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Октобар 30, 2013, 08:43:57
Dobra je stvar postojanja kratkog lovackog oruzija. SAMO POD USLOVOM da se sadasnjim lovcima i imaocima kratkog oruzija koje je u kategoriji oruzija za licnu bezbednost omoguci prelazak/preregistracija u kategoriju kratko lovacko oruzije. Onda bi postojala mogucnost da se na kratko lovacko oruzije NE PLACA POREZ. Mada mi to sve sumnjivo  :nono: Nece se poreznici tako lako odreci slatke parice.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 30, 2013, 09:57:06
  "Kolekcionarska dozvola za nabavljanje oružja može se izdati fizičkom licu koje poseduje više od pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje oružja, propisanim za organizacije iz člana 34. ovog zakona."
 
 Znaci buduci kolekcionar prvo mora kupiti 5 cevki iz kategorije B i tek onda moze postati kolekcionar. Posle toga moze nabaviti trofejni mitraljez i naravno municije koliko hoce i naravno biti legalan.
Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: marlin Октобар 30, 2013, 11:46:32
Kolega šejtan..moram da te prozovem  :biggrin:.u ovoj administrativnoj zavrzlami prilikom tumačenja ovog zakona,jedan zarez ili zapeta u kontekstu dosta znači  :laugh: ,kako vi tumačite onako profesionalno  :pioneer: ?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Октобар 30, 2013, 11:48:06
Konjkrevetno DI, dragi kolega?  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 30, 2013, 11:53:53
"3.    kategorija C – onesposobljeno vatreno oružje, vatreno oružje proizvedeno pre 1900. godine i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem, uređaji za izazivanje elektro-šokova i gasni sprejevi;"
  Interesuje me ko ce, kako i na osnovu cega odrediti godinu proizvodnje oruzja ako je npr. jedan isti model proizvodjen pre 1900g. i posle 1900g.
Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: marlin Октобар 30, 2013, 11:55:51
Konjkrevetno DI, dragi kolega?  :hi:
Mislio sam onako u Globalu...da li je nešto bolje ili gore?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Октобар 30, 2013, 01:09:46
Pojma nemam, poštovani kolega!  :biggrin:

Ne udubljujem se previše, ali skapirah da će neke stvari biti znatno bolje, kao što je ovdi već i rečeno.

Ali, NIKAKO mi se ne svidja vadjenje iz mrtvih komunističkog diskrecionog prava, a ni ustanovljavanje RAZLOGA za nabavq oružja...  :bad: Jopet, qj je na vlasti, ovo me uopšte i ne čudi...


Ali, OK, samo polako, videćemo u dogledno vreme, možda se neke sugestije uvaže, ipak ovo nije konačni predlog koji unilazi u sqpštinsq proceduru...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: marlin Октобар 30, 2013, 02:19:11
Pojma nemam, poštovani kolega!  :biggrin:

Ne udubljujem se previše, ali skapirah da će neke stvari biti znatno bolje, kao što je ovdi već i rečeno.

Ali, NIKAKO mi se ne svidja vadjenje iz mrtvih komunističkog diskrecionog prava, a ni ustanovljavanje RAZLOGA za nabavq oružja...  :bad: Jopet, qj je na vlasti, ovo me uopšte i ne čudi...


Ali, OK, samo polako, videćemo u dogledno vreme, možda se neke sugestije uvaže, ipak ovo nije konačni predlog koji unilazi u sqpštinsq proceduru...

Blagodarim kolega  :hi:   :drinks:    :friends:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 30, 2013, 02:53:37
  Nacrt Zakona o oružju i municiji
« poslato: Октобар 25, 2013, 09:33:34 »   

--------------------------------------------------------------------------------


II.    POSEDOVANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE

Uslovi za fizička lica za posedovanje oružja iz kategorije B
Član 11.
   Oružje iz kategorije B mogu posedovati fizička lica koja:
1)    su punoletna;
2)    su državljani Republike Srbije ili stalno nastanjeni stranci;
3)    su zdravstveno sposobna za posedovanje oružja;4)    nisu osuđivana na kaznu zatvora za krivična dela ili kažnjavana za prekršaje sa elementima nasilja i zloupotrebe oružja;
5)    svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir;
6)    su obučena za rukovanje oružjem;
7)    imaju opravdan razlog za posedovanje oružja (ugrožena bezbednost, lov, sport ili kolekcionarstvo).

Trazi se da su lica sposobna za posedovanje oruzja. Da li to podrazumeva nosenje i koriscenje oruzja ili ce trebati drugo zdravstveno  uverenje.
 Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ostrodlaki70 Октобар 30, 2013, 04:14:42
14.    odbrambeno oružje je vatreno i konvertibilno oružje, gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektro-šokova, čija je namena upotreba u borbi;

Ostalo od Tita da cemo samo da se branimo. Ako cemo da idemo u napad moramo nabaviti drugo oruzje kojeg nema u ovom zakonu.
Pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Brno Октобар 30, 2013, 06:02:26
sadašnja procedura za nabavku konkretno za lovačko oružje je sledeća bar u ZR-u:
1.Odeš do MUP-a, tamo dobiješ obrasce za popunjavanje zahteva za nabavku lovačkog oružja i brojeve žiro računa za uplatu administrativnih taksi.
2. Popuniš sve, uplatiš adm takse, priložiš potvrdu od LU da si redovan član, priložiš kopiju uverenja o položenom ispitu za rukovanje lov oružjem, od suda u međuvremenu pribaviš uverenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 meseci i sve to predaš u MUP.
3. terenska provera, MUP radi svoj posao i ako je sve OK dobiješ za nekih 30 dana, nekada manje, nekada više odobrenje za nabavku lovačkog oružja koje važi 6 meseci.
4. kupiš lovačko oružje i u roku od makimalno 8 dana moraš isto prijaviti MUP-u i registrovati ga i dobiti oružani list, opet popunjavanje obrasca, uplata administrativne takse i to je to.
5. Oružani list stigne za par dana poštom ili ti možeš otići i podići ga lično i kraj.
Šta je tu sada promenjeno sem da pored svega navedenog treba samo lekarsko uverenje pride?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: pescarac Октобар 30, 2013, 07:41:27
Ima nekih zanimljivih stvari, ovaj predlog ima nekih stvari koje rešavaju probleme sa kojima se srećemo već godinama u lovačkim udruženjima.
Recimo kod mene u udruženju je bilo krajem osamdesetih godina 1800 lovaca plus lovci koji su odlazili i dolazili - lovci koji su članovi - lica koja su prodala svoje oružje. S obzirom da kod mene ima u udruženju nekih dvestotinak članova, pitanje je gde je još jedno 700 - 800 cevi i koliko se puta iznesu u lovište u krivolov.
Ovde se navodi u Članu 12.

   Oružje iz kategorije B poseduje se na osnovu oružnog lista.
   .....
   Zahtev za izdavanje oružnog lista podnosi se na propisanom obrascu uz koji se daje na uvid lična karta i prilažu uverenje o zdravstvenoj sposobnosti i dokazi o opravdanosti razloga za posedovanje oružja.
...............
Prestanak ispunjenosti uslova za posedovanje oružja
Član 24.

   Nadležni organ, po službenoj dužnosti, vodi računa o tome da li vlasnici registrovanog oružja ispunjavaju uslove za njegovo posedovanje, propisane članom 11. tač. 2)-5) ovog zakona.   
   U slučaju da kod vlasnika registrovanog oružja iz kategorije B prestane da postoji neki od uslova iz člana 11. stav 1. tač. 3)-5) ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje i oduzeti oružje, zajedno sa municijom i ispravama koje daju pravo na njegovo posedovanje i nošenje.
   Vlasniku oružja iz stava 2. ovg člana naložiće se da oružje i municiju preda pre okončanja upravnog postupka, kada svojim ponašanjem ukazuje sa će oružje zloupotrebiti.
   O oduzetim predmetima, vlasniku se izdaje potvrda. Oduzeto oružje i municija čuva nadležni organ do okončanja postupka.
   Vlasnik oduzetog oružja dužan je da ga otuđi u roku od šest meseci od pravnosnažnosti rešenja o oduzimanju.
   U slučaju da kod vlasnika registrovanog oružja prestane da postoji uslov iz člana 11. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužan je da ga otuđi ili iznese iz zemlje u roku od 30 dana od dana prestanka uslova.

Znači, ukoliko neko ne plati članarinu, lovačko udruženje dostavi dopis policiji da je neko prestao da bude lovac, policija mu po službenoj dužnosti oduzima oružje i rešava problem prekobrojnog oružja koje se može naći u lovištu.
Naravno i ovde postoji mogućnost da samo kupovinom lovne karte, vlasnici oružja iz "b" segmenta zadrže pravo nad posedovanjem oružja. Samim tim na posredan način država je uvela jedan vid poreza na oružje, a od toga će i korisnici lovišta imati koristi, jer će država ostvariti prihode od kupovine lovnih karti, a ta sredstva se potom preko konkursa vraćaju korisnicima lovšta.
Druga korist će sigurno biti povećanje discipline članova lovačkog udruženja, jer će recimo lovac koji je kažnjen disciplinskom merom zabrane lova od godinu dana, "oročiti" oružje u MUP-u iz razloga privremenog prestanka razloga za izdavanje oružnog lista. Takodje je interesantan i Član 28. koji u tački 4 kaže "Lovačko oružje može se dati lovcu, u toku lova.", znači ne od kuće pa do lovišta, ne od kuće do servisa, već samo u toku lova, što apslolutno sužava dosadašnju zakonsku regulativu.

Ima još mnogo zanimljivih stvari, ali za sad neću o tome dok dobro ne proučim, ali i ovo što sam pročitao dokazuje da se pojedine stvari pooštravaju i da ovaj zakon sigurno ne ide u pravcu liberalizacije držanja, nošenja i korišćenja oružja


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Sale Zr Октобар 30, 2013, 11:22:49
Problem lovokrađe u Srbiji nema veze sa oružjem


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Bogi Октобар 31, 2013, 08:08:43
Problem lovokrađe u Srbiji nema veze sa oružjem
   :clapping:

Naši inspekcijski organi imaju dobar pravac i sistem za uništavanje lovokradje. Konačno su se dohvatili originalne ideje
Više se lovokradice ne jure po šumama i gorama već po jelovnicima eminentnih restorana, kako obalskih, tako i priobalskih


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Djura Radivojevic Октобар 31, 2013, 11:42:17
   :clapping:

Naši inspekcijski organi imaju dobar pravac i sistem za uništavanje lovokradje. Konačno su se dohvatili originalne ideje
Više se lovokradice ne jure po šumama i gorama već po jelovnicima eminentnih restorana, kako obalskih, tako i priobalskih
:good:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kos Октобар 31, 2013, 08:49:34
Nije definisano da li se moze nabavljati,drzati i koristiti vojna municija.
Dobar pogledNaslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: steel Октобар 31, 2013, 09:13:40
neznam sta tu ima da se definise, sama rec vojna ti sve govori


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Октобар 31, 2013, 09:30:26
још боље, а шта је то војна муниција? обележавајућа, трасирна, распрскавајућа, панцирна, запаљива.... или се мисли на зрна са пуном кошуљицом?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: PJ Новембар 18, 2013, 09:19:41
Oscar, hvala na copy/paste naccrta Zakona. Da li je predlog objavljen negde zvanično?

Ima li bilo kakvih naznaka kada će biti javna rasprava?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: VlajkoKardash Децембар 17, 2013, 01:41:18
OVO JE UZASNO !

Gori je od sadasnjeg koji je i sam veoma los i diskriminirajuci prema postenom ljudima.

Novi zakon mora da omoguci:

1. Slobodno nosenje oruzja za gradjanje uvek i na svakom mestu.

- to je jedini nacin da zivite kao slobodni ljudi -

2. Pozamljivanje oruzja osobama koje imaju oruzni list za tu vrstu oruzja I VAN CLANOVA PORODICE (to je ovim novim predlogom zabranjeno)

3. Slobodan uvoz oruzja kao sto je nekada bio.

- kupis napolju i predas na granici da se ocarini -

4. Ne sme se oduzimati uruzje za prekrsaje i krivicna dela koja nemaju veze sa nasiljem.

5. Ne sme dozvoliti da doktori na svoju ruku procenjuju ko moze a ko ne moze da nosi i poseduje oruzje. MORA DA POSTOJI STRIKTNA LISTA DIJAGNOZA! I mogucnost zalbe.

6. Mora se ukinuti eksluzivno pravo policije da bez ikakvog materijalnog razloga nekome ne odobri nosenje/drzanje oruzja.

7. Ne sme dozvoliti policajcima VAN duznosti da imaju veca prava od gradjana u smislu nosenja oruzja.

8. NOSENJE ORUZJA JE PRAVO A NE PRIVILEGIJA!!! tako se moramo postaviti prema bilo kojoj vlasti koja pokusava da razoruza narod. Setite se Mire Markovic i Nebojse Covica koji su doneli zakon 90-tih koji prakticno zabranjuje nosenje oruzja POSTENIM LJUDIMA. Ovo je nastavak takve politike.

9. Mora se dozvoliti nosenje ali i upotreba oruzja za samoodbranu.

- danas ljudi idu u zatvor ako pokusaju da se brane, cak i u svom stanu u sred noci -

10. Ovaj predlog zakona je sramotan i treba da ucinimo sve kao slobodni ljudi i cestiti gradjani da se konacno donese zakon koji omogucava gradjanima da se brane od kriminalaca.

11. Oruzje ne sluzi samo za lov i zabavu. Pre svega sluzi za samoodbranu i cini da ne moramo da se povinujemo sili i siledzijama. Jedino tako mozemo da se smatramo slobodnim ljudima a ne potlacenom rajom koja je izmedju dve naoruzane grupe: drzavne sile i kriminalaca.

Sve ovo je odavno poznato, ali na zalost ovde se narod ne pita. Pitaju se dve gore navedene interesne grupe.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 17, 2013, 06:33:46
Dobro da se neko setio danasnjeg clana privremenog veca Beograda, koji se zalagao da se zabrane svi kalibri preko 7.62 mm, a na njegov predlog yabranjen je davno cini mi se 7.63mm koji inace jedino koristi Maser C96, pre nekih 100tinjag godina i kojin je prakticno identican 7.62x25


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 04, 2014, 10:04:59
Nacrt novog zakona je već u proceduri. Sada možemo da se nadamo da će brzo stupiti na snagu.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 04, 2014, 10:08:48
A izbori?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 04, 2014, 10:23:27
MUP radi posao. Valjda će čim sastave vladu da podnesu zakon na usvajanje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: PJ Фебруар 04, 2014, 11:03:10
Jel ima to negde zvanično da se vidi da oni rade ili samo što ovako "procuri" na internetu?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 04, 2014, 11:27:49
MUP je objavio na svom sajtu. Pored teksta nacrta stoji Obrazloženje i Program javne rasprave.
1. http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Obrazlozenje_zakona_o_oruzju_i_municiji-cir.pdf
2. http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Program_javne_rasprave_o_tekstu_nacrta_zakona_o_oruzju_i_municiji-cir.pdf

Prva rasprava je već obavljena u Kragujevcu. Ostalo je još tri - ovde se vide termini:

- 28. јануара у 12,00 сати у Крагујевцу, ул. др Зорана Ђинђића бр. 10/IV;

- 06. фебруара у 12,00 сати у Новом Саду, ул. Хајдук Вељкова бр. 11;

- 10.фебруара у 12,00 сати у Нишу, ул. Добричка бр. 2; и

- ЗАВРШНА 19. фебруара у 12,00 сати у Београду, ул. Теразије бр. 23 (велика сала, 2.спрат).

http://www.naos.org.rs/


Slika iz Kragujevca:

(http://imageshack.com/a/img854/610/ptv5.jpg)


MILANE,
MORAŠ SE PREDSTAVITI, POGLEDAJ NA NASLOVNOJ STRANI FORUMA TEMU PREDVIDJENU ZA TO
LORIST TEAM


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Фебруар 05, 2014, 09:52:03
...i kako stoje stvari,hoće biti usvojen nov zakon ili ne? i zanima me dali kad se usvoji odma stupa na snagu ili mora da prodje neki odredjeni period.

 :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 28, 2014, 05:16:16
NAOS - Nacionalna asocijacija za oružje Srbije
Јавна расправа у Београду је трајала пуна два сата (што је било мало, обзиром на велики број заинтересованих - пуна сала) а нови Закон би могао ступити на снагу до краја године.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 28, 2014, 05:17:12
MILANE,
MORAŠ SE PREDSTAVITI, POGLEDAJ NA NASLOVNOJ STRANI FORUMA TEMU PREDVIDJENU ZA TO
LORIST TEAM
[/quote]

Tek sada vidim ovo upozorenje. Evo letim tamo. :)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sasa77 Март 06, 2014, 07:37:02
 Zna li neko kako je protekla javna rasprava novog zakona i sta su usvoili dodatono !!!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: steel Март 11, 2014, 09:12:12
http://www.media1.rs/drustvo/hronika/1428074/2685858/Ovo_je_oruzje_koje_cete_uskoro_moci_legalno_da_kupite_u_Srbiji


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 11, 2014, 09:36:30
јесам ли лепо рекао чим је ту пензионисани пандур да неће да ваља :(


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kempi Март 12, 2014, 11:30:00
Aco naprotiv trebalo bi da valja zato sto je ovaj penzionisani pandur kako ga zoves jos uvek aktivni trap strelac i veruj mi zna sta su nasi interesi. I sam je u istom dzaku ko i mi , upoznat sa problematikom 100% ja verujem u njega !!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: likehunting Март 26, 2014, 09:53:48
Koja je procedura nabavljanja lovacke puske?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: cane91 Март 27, 2014, 01:42:51
ima vec na forumu al ukratko.
1.zavrsis obuku za rukovanje oruzjem( u tvom slucaju lovackom puskom) oko 3000din
2.izvadis iz suda u uverenja da se protiv tebe nevodi krivicni postupak. 200din
3.kupis obrazac "zahtev za nabavaljanje oruzja" (mislim da se tako zove)
4.odes u SUP daju ti da platis neke takse oko 2500din
5.sve to predas sa dokazima o uplati i cekas.
 mislim da nista nisam preskocio


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Новембар 30, 2014, 06:39:46
http://www.parlament.gov.rs/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8.46.html

(7 октобар)

Значи ништа од новог закона :suicide_fool:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kole Новембар 30, 2014, 07:53:50
To je samo predlog za izmenu zakona, uvodjenje lekarskog uverenja ...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Новембар 30, 2014, 08:11:31
^ Jeste, shto znachi da tje novi zakon da pricheka josh ohohooooo...  :bad:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Новембар 30, 2014, 10:11:00
Znaci da ovaj predlog S. Malovic nije usvojen bar ne jos, a sa druge strane ne vidim svrhu ovo ad hoc popravljanja zakona, potrebno je doneti nov zakon u celosti.
Kolko sam ja upoznat nece u verovatno u narednih 6 meseci nista biti od novog zakona.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Новембар 30, 2014, 10:13:48
^ Tj. bitje usvojena ova izmena(namet, obaveza i sl.), a one prave promene tjemo chekati jopet GODINAMA...  :bad:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 01, 2014, 12:01:51
Uzas. To pokazuje da niko nema nameru da nesto sustinski menja, da nesto unapredi, mozemo kolko hocemo da se pozivamo na evropu, ovi nasi koji se  bave to materijom su mentalno u gulagu.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Децембар 01, 2014, 12:27:35
... iako je predlog novog zakona prošao kroz javnu raspravu...  :wacko:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nesa Децембар 02, 2014, 12:07:02

www.blic.rs/.../Srbima-u-Kaliforniji-dozvoljeno-da-pucaju-za-Bozic-Am...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Mike Hammer Децембар 02, 2014, 12:33:41
Ne znam zašto plačete zbog toga što se zakon sa sajta MUP-a neće skoro glasati.
Dodavanjem lekarskog pregleda dobija se skoro isto.
Dozvoljavanje punjenja karabinske municije i ukudanje organičenja od 60 komada je izgleda nešto bitno. Povlašćene strukture puuuuneeee i pucaju koliko hoće!
I novi zakon nije eksplicitno ukinuo diskreciono pravo jednog čoveka nad drugim a to je najvažnije!!!
Mišljenje lekara treba da bude Izabranog lekara koji će periodično vlasnika oružja da pošalje uz UPUT kog kolege za "dušu". Taj lekar ima celovit uvid u psihofizičko stanje vlasnika ili potecijalnog vlasnika.
Obuka treba da bude jedinstvena i da obuhvata sve vrste oružja a ne platiš za pištolj pa za pušku pa za malokalibarku ali ako hoćeš sva onda popust!

Tako da lice koje ima obuku i ispunjava zdravstvene kriterijume ima u sistemu MUP-a mogućnost nabavke oružja. Definiše se kvota oružja.
Odete u radnju s ličnom kartom, prodavac ukuca JMBG i dobije odgovor iz sistema MUP-a da imate pravo nabavke i čega. Proda Vam komad i unese podatke o prodatom oružju.
Imate rok 8 dana da se pojavite u MUP-u s oružjem da službenik proveri podatke o oružju i da li su ispravno unešeni.
Automatski se prati trag uvezenog oružja od uvoznika preko prodavca do novog vlasnika.

Bukvalno na klik miša izabrani lekar sagledavajući stanje pacijenta "čekira" polje o zdravstvenoj sposobnosti za posedovanje i nošenje oružja tada u sistemu mupa uz ostale podatke bude upisan ispunjen zdravstveni kriterijum. Onog trenutka kada se nešto promeni i lekar u elektronskoj evidenciji - kartonu pacijenta izmeni njegovo stanje automatski službenik MUP-a dobija na ekranu poruku i daje nalog za oduzimanje.

Sistem suroviji ali pošteniji jer sve ide preko sistema zdravstvene zaštite, nema nove pljačke poštenih građana.
Ali i mnogo brža reakcija ukoliko dođe do bitnih promena u psihi.
!!5 Godina!! šta se sve promeni ljudima u životu za mesec dana  a uverenje friško!
ostanak bez posla, ode stan na doboš, žena našla sposobnijeg i puče čoveku život.
A pistola TU

nastaviće se


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 25, 2014, 04:43:49
Jel neko cuo da je usvojen danas na vladi predlog Zakona o oruzju i municiji http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=227829 (http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=227829)

Imali neko informaciju sta je sve predvidjeno tim predlogom, to bi trebalo da ide u skupstinsku proceduru ovih dana i verujem da ce biti izglasano do nove godine.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dejanQ Децембар 25, 2014, 06:39:55
verovatno ništa dobro za nas kranje korisnike ....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Liko Децембар 25, 2014, 06:56:46
I sta smo mi dobili ovim zakonom?? :D


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: steel Децембар 25, 2014, 10:00:23
Sad ce da udare po porezu


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 25, 2014, 10:26:44
Niko nema info sta je predvidjeno novim zakonom, jel to onaj zakon koji je bio u javnosti pre nekog vremena ili sta?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Децембар 25, 2014, 10:38:29
Ето теме за вас Оскаре да напишете шта је то ЛСС учинио да нови закон о оружју и муницији буде бољи и слободнији за нас ловце? Лепа тема да покаже шта ради савез који би требало да заступа интересе ловаца.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 25, 2014, 10:43:30
Ponovo Aco :hi:. Apsolutno podrzavam ovakav predlog, ovog puta smo imali sve kod rukovodstva, znanje iskustvo i političku poziciju, ili možda smo imali nista. Ja mislim da je ovo drugo. Kako god mi cemo do 2015 imati nov zakon.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sasa77 Децембар 25, 2014, 10:52:13
  A moje misljenje je da ako vlada usvoji onda skupstina nema sa tim nista posto je nizi akt u vadi i parlamentu pa bi trebalo da izadje u sluzbenom gasniku a primena posle 30.dana.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sasa77 Децембар 25, 2014, 10:54:23
  A moje misljenje je da ako vlada usvoji onda skupstina nema sa tim nista posto je nizi akt u vadi i parlamentu pa bi trebalo da izadje u sluzbenom gasniku a primena posle 30.dana.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 25, 2014, 11:11:07
Nisam najbolje ovo razumeo


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Децембар 25, 2014, 11:14:06
  A moje misljenje je da ako vlada usvoji onda skupstina nema sa tim nista posto je nizi akt u vadi i parlamentu pa bi trebalo da izadje u sluzbenom gasniku a primena posle 30.dana.

Kolega, loshe mislite! Jedini ZAKONODAVNI organ u drzavi je SKUSPHTINA!  :rtfm: A ovde prichamo o donoshenju novog ZAKONA, tako da...  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dejanQ Децембар 26, 2014, 08:54:07
evo linka za donete dopune

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/3181-14.pdf


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Децембар 27, 2014, 09:26:21
По теби је то довољно? Та шарада у којој су учествовли?
Погледај шта уради момак сам!

https://www.youtube.com/watch?v=t0XYfhszd7s&list=UUGzuxchxTF-1oHNY9K1T55w
Зашто нека од тих организација или савеза није урадила нешто слично? Где је лобирање? Популарисање оружја и лова? ..... Нема тога!!!!!!!!!!!

Немој нам вређати интелигенцију баш толико!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Децембар 27, 2014, 10:00:19
Радим!
Али видиш ови твоји савези који би требали да бране наше интересе нису урадили ни толико!
О којем ћеш лову и оружју писати кад сутра власт забрани оружје? Лако могуће јер наше интересе нико не брани а траже да им се плаћа чланарина!?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 27, 2014, 10:02:41
Pa oskare, Aca, ja ili bilo koji pojedinac ne uzimamo brda para pod izgovorm da se borimo za nečije interese kao sto radi Lss i ostali.

Ne verovatno mi je da niko u tim silnim javnim raspravama nije sugerisao da se ukoloni odredba cl.11 st.1 tačka 6 i 8(govorim o nacrtu koji se nalazi na sajtu mupa od 16.12.)

Koje to bolje mere donosi ovaj zakon od prethodnog, osim sto legalizuje punjenje i nabavku veće količine munocije, to si inace mpgli za jedno pre podne da promene.Ovako pitanje hocemo li imati za koje oruzje da kupujemo municiju.

Nazalost oskare u pravu sto se jednog tice, u srbiji je jedino i ostao pojedinac i njegova inocijativa, kao sto se borimo za ustavnost drugih akata moraćemo i ustavnost pvog da osporavamo u odgovarajućoj proceduri.

Ovako diskrenciona ovlašćenja nije ima ni prethodni zakon.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Децембар 27, 2014, 10:29:33
ima ima kako da nema poslanika :sorry: pa nas cenjeni predsednik :bad: preletac,pa aca peranovic kojega je lu.u rumi izbacilo jer nije uplatio sve rate clanarine :bad: idemo dalje njegov mentor dragan tomic.izvinjavam se njega su izbacili zbog afere sa onom bankom :clapping: jos obraz moze da nam osvetla podpredsednik udruzenja milan kovacevic :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 27, 2014, 10:40:11
Ja sam cim ste postavili na sajt sugerisao da neke odredbe nisu kako valja. Tada sam apostrofirao odredbu cl.11 st.1 tačka 7 to je sada odredba cl.11 st.1 tačka 6,
jasno je meni da zakonodavac zeli da obezbedi sto veci stepen sigurnosti lada se nekom oruzje daje u ruke, al to se ne sme raditi sa ovako diskrencionom normom. Dovoljno ke kao uslov predvodeti čist KE i PE, proveru u sitemu vodjenja postupaka.... uz lekarski pregled i obuku.
Ovako se uvodi nevidjena mogućnost arbitrernosti u odlučivanju a to je standard koji je napušten svuda.

Dalje pravo na bezbednost je opšte prVo i ono ne postoji samo kada je istk ugrozeno, tako da svakk ima pravo da istu štiti na nacin na koji on smatra da je potrebno, a da pri tom isto to nije zAbranjeno. Uvesti pravni standard "bitna ugrozenost" je ne dopustivo, tada drzava ne treba nekom da daje pištolj treba da preduzme druge odgovarajuće mere.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 28, 2014, 12:08:17
I jedno pitanje a koji je rok za izdavanje odobrenja za nabavljanje oruzja i B kategorije, posto nnije predvidjen samim zakonom zakljucujem da je u smislu odredbi Zakona o opstem upravnom postupku sada to 60dana.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Децембар 28, 2014, 12:26:08
^ U praxi srbistanskoj - totalno nebitno, jer su tako u mogutjnosti!  :wacko:

Ima nas hrpa koji smo chekali vishe od dva meseca, iako je rok 30 dana... Bilo je ovdi genijalnih ideja da se ode na licino mesto npr. 31 dan, i traziti ODMAH odobrenje za nabavq, pozivajutji se na taj rock...  :swoon:

Da li je ikada iko od MUP-etovaca  :sarcastic: snosio ikakvu odgovornost, tj. bio sankcionisan, zbog probiVanja ovog rocka? Verujem NIKAD NIKO...  :bad:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Децембар 28, 2014, 01:08:39
Ja dobio odobrenje za 4 dana od podnetog zahteva...sve zavisi gde ko zivi i koga poznaje, na zalost


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Децембар 28, 2014, 03:20:38
Zainteresovala me je ova tema, slazem se da ne treba ograniciti broj kupljenih komada municije, jer ko ima dozvolu za oruzje treba i da ga koristi i puca iz njega... zato bi trebalo ili zabraniti civilima da drze pistolje u kuci, jerto nema nikakvog smisla, svako ko ima pistolj hoce da puca, malo njih hoce da ode u streljanu i plati pucanje, mnogo indijanaca puca u vaduh...sto je nebezbedno i svake godine neko pogine od zalutalog metka...ili treba dati dozvolu za nosenje ili zabraniti pistolje i gotovo...vidim da neki kazu da su vojnici i policajci privilegovani u odnosu na ostale...pa naravno jer je ludost i ponizavanje danekog ko svaki dan 8 sati nosi oruzje saljes na polaganje da dobije potvrdu da ume da rukuje oruzjem...iako se zna da i civili olako dobijaju potvrde...budimo iskreni... bezbednosna provera je glupost jer u praksi zavisi od toga da li ce komsija da te ispljuje  ili nahvali kod policajca koji je dosao u proveru... bilo kako bilo nista spektakularno senece desiti jer u ovoj zemlji niko ko je na vlsti nece ozbiljno da se bavi problemima, te zato nema resenja...svi oni gledaju licne interese i tesko ce se uneti u zakon neka podredba koja  nekom njihovom nece doneti profit... u saobracaj ce da uvedu vinjete, da bi njihov pajtosprodao uredjaje za satelitsko pracenje kamiona...i to je sistem funkcionisanja...nema tu mnogo srece i radujmo se dok ne zabrane lov, jer na zapadu ne ubijaju zivotinje jer to nije lepo... nama udaraju zabrane a sami rade drugacije


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kole Децембар 28, 2014, 12:38:27
i svake godine neko pogine od zalutalog metka...
Ko je ove godine poginuo?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Децембар 28, 2014, 02:33:57
http://arhiva.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/strasno-decaka-pogodio-zalutali-metak-sa-svadbe-u-tutinu/155997.phtml

http://mondo.rs/a719429/Info/Svet/Ubio-ga-zalutali-metak-na-rodjendan.html

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=04&dd=23&nav_id=839699

http://www.kurir.rs/crna-hronika/incident-kod-kraljeva-domacicu-ranio-zalutali-metak-clanak-1474541

ima jos pa guglaj


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kole Децембар 28, 2014, 03:38:34
Ne vidim da je iko poginuo, ne razumem zašto imaš potrebu da preteruješ i daješ takve informacije. Od svega što si naveo su dve LAKE povrede ...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Децембар 28, 2014, 08:29:34
nikola kakve veze imaju ti linkovi  sa lovackim oruzjem i lovcima


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 28, 2014, 08:33:50
Ne vidim da je iko poginuo, ne razumem zašto imaš potrebu da preteruješ i daješ takve informacije. Od svega što si naveo su dve LAKE povrede ...

Iz istog razloga iz kog ne želi da prihvati da je njegov mauser proizveden u zastavi.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Децембар 28, 2014, 11:08:04
Kaludra...nema nikakve veze, komentarisan je zakon o oruzju i municiji, koji je malo siri od potreba lovaca... osvrnuo sam se na neke ranije komentare drugih clanova i dodao svoje misljenje jer sam procitao i nacrt i sve komentare, rekavsi da svake godine neko pogine nisam dao konkretan podatak vec svoje misljenje, kole je pitao ko je poginuo i okacio sam par slucajeva gde je neko nagrabusio, zar treba neko da pogine? sustina svega sto sam hteo da kazem jeste da drzava treba da zauzme stav, ili da liberalizuje stavove o dozvolama za oruzje ili da ga zabrani, posto nije jednostavno to resiti u praksi...Ja nikada nisam ispalio metak van strelista ili lovista, mnogo volim oruzje i imam dozvolu za nosenje pistolja...ali vecina onih koji imaju dozvolu za drzanje puca u vazduh na svadbama, za praznike,kad ga pogodi pesma i dr...nema tu preterivanja... samo pucanje u vazduh je krivicno delo izazivanje opste opsanosti, kad neko bude ranjen ili pogine to je tragedija...tako da je pitanje da li bi liberalizacija donela boljitak...to je moje misljenje kao gradjanina,ne kao lopvca niti kao ppripadnika profesije kojom se bavim...slazem se da ovo sto sam pisao nema veze sa lovom, i drugi su malo odstupali od teme i komentarisali neke stvari sire od lova, jer je i sam zakon siri od potreba lovaca, pa sam i sam sebi dao malo vise slobode u komentarisanju. Tako da Kole nije lepo da nekom kazes da ima potrebu da preteruje,jer mi to nije bila namera, kao i ovaj zemljak majer koji sebi daje za pravo da komentarise sta ja prihvatam a sta ne, gde tvrdim da nije vidovit posto je potpuno pogresio u proceni mojih stavova o mom  mauseru. Zivi mi bili i dobar pogled vam zelim .


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 29, 2014, 12:03:24
Oskare, a kakve veze ima ovaj tregičan dogadjaj sa zakonom o oruzju i municijom.

Price o senlucenju su klasična zamena teza kada je rec o liberalizaciji u propisa o oruzju i municiji.

Liberalizacija propisa ne sme da ima za cilj zloulotrebu oruzja, vec olakšavanje nabavljanja, nosenja oruzja i municiji onim grupama koje za isto imaju potrebu, a pritom poštuju odgovarajuće propise.

Predlog zakona mislim da je loš, nedorečen....
Ne donosi ništa dobro korisnicima oruzja, a plašim se ni gradjanima, jece ni povećati bezbednost, a sto ie glavni razlog za donošenje istog.
Donošenje novog ZOOMa moglo je da posluzi da se jednom za promenu na adekvatan nacin uredi ova oblast.
Kolko me sećanje služi u nekom od ranijih zakona i optički nisani su bili u sistemu registracije, odredjeni kalibri su bili zabranjivani(tacnije 7,63x25 iako je jedino oruzje u tom kalibru bio mauser c96), a poslednji je luk i strelu uveo u sistem nabavnih dozvola...Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Децембар 29, 2014, 12:40:05
Los je nedorecen,nedovoljno odredjen i nista posebno nece doneti ni lovcima ni drugim gradjanima i na takav nacin ne treba ni da donesu novi zakon... da bi se doneo jedan zakon potrebno je mnogo kvalitetnog rada istrzivanja i uskladjivanja interesa gradjana sa drzavnim interesom, definisanje problema i iznalazenje efikasnog nacina da se isti prevazidje, a ovi se time nisu bavili...tvrdim da iza ovog zakona ne stoji ozbiljan rad, a kako stvari stoje liberalizacije tesko da ce biti, posto su sad tek zategli oko dozvola za nosenje pistolja... trenutno samo direktor policije moze da odobri dozvolu za nosenje pistolja, iako po vazecem zakonu to moze komandir policijske stanice po mestu prebivalista...papir je jedno a praksa drugo...sve dok strucni ljudi ne budu vodili drzavu vec sarlatani    koji drzavu vode poslednjih 30 godina,nece se mnogo toga popraviti, jer ne znaju i ne zele da rade u interesu gradjana...na zalost ozbiljni strucnjaci predvidjaju da cemo da propadnemo 2024 godine i krenemo ispocetka...tako da cekacemo jos 10 godina najmanje...bar nek dovole da kupujemo municiju koliko hocemo i bicu srecan


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Децембар 29, 2014, 08:00:24
Jos u prvom razredu osnovne skole sam znao kada nesto neznam ja prepisem.
Ako doticna gospoda nesto neznaju onda uzmu zakonike francuske,svajcarske,nemacke prelistaju,i napisu zakon.
Unasem sistemu,oruzje cini/vlasnike oruzja/gradjane pokornima.Nikom od nas ne pada na pamet da pravimo neke prekrsaje,samo zbog toga da bi nase svetinje ostale u "nasim"vitrinama.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dejanQ Децембар 29, 2014, 11:10:50
najbolje švajcarski da prepišu :)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Децембар 29, 2014, 11:29:29
najbolje švajcarski da prepišu :)
A Americke. :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 29, 2014, 12:04:56
Kada se piše neki zakon, ukoliko se zakonopisci odluče da se oslanjaju na neka uporedna resenja onda je uvek preporuka na neki sistem koji ima odredjene bliskosti, tako da ima osnova oslanjati se na neka Evropska rešnja, nista ne bi imali protiv Austrijskih, svajcarskih, francuskih rešenja.
Ovako pisanje propisa nikom ne sluzi, po najmanje gradjanjma.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Децембар 29, 2014, 01:26:25
Sede dokoni,i onda izmisljaju "poboljsanje"postojecih zakona,svaka vlada doda po nesto i stigosmo gde smo,UCENE GLAVE napravise lakrdiju od zakona.
Od novina je samo vazdusna puska bez dozvole i lekarski pregled i zaboravih reviziju lekarskog odobrenja.Gde je Turska cizma vladala nema tu napretka.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: samostrel 007 Децембар 29, 2014, 02:06:20
Neznam sta se dobilo sa ovim zakonom.Ocigledno nista.Nisam ni ocekivao nesto iskreno receno.

Da prepisu Svajcarski zakon zvuci dobro ali kolega to za nas Balkanski mentalitet nije moguce i nikad nece biti.Pa zamisli ti da svaki gradjanin nosi Automat posle vojnog roka kuci.Znas li ti koja je razlika u mentalitetu i razmisljanju izmedju nas i Svajcaraca.
Takvo nesto je nemoguca misao kod nas u Srbiji.Mi moramo da prihvatimo da smo takvi i da se trazi neko resenje skladno nasem mentalitetu.
Moglo je bar da se olaksa i ubrza to dobivanje dozvole za nabavku vatrenog oruzja.Ispitivanje po komsiluku o doticnoj osobi cista glupost.Ta podela oruzja isto nije ok.To je npr.moglo da se preuzme iz Svajcarskog zakona.Jednom dobijes dozvolu za tandjaru kupujes kasnije svo lovacko oruzje bez ikakvih vise molbi i procedura i sve dok postujes zakon i ponasas se u skladu sa tim mozes da imas i 30 lovackih pusaka.Municije naravno kolko hoces.To senlucenje u drzavi Srbiji ostro osudjujem.Ako je to neka nasa tradicija a jeste imaju knal patrone tj.corci pa pucaj bar znas da nikog neces da povredis.Sve dok je vatrenog oruzja bice i nesrecnih slucaja to se desava svuda u svetu a ne samo kod nas ali kolege to cisto lezi u svesti i savesti svakog od nas.Edukacija koju mnogi od nas nemaju.Mnogo puta sam ucestvovao u lovovima gde pojedini Indijanci jure glavom bez obzira i pucajuci samo da pogode nesto ne razmisljajuci pritom na kolege lovce,i druge ucesnike.
Drugo kad smo vec kod Svajcarskog zakona cudo se neko nije zauzeo pa da uvede polaganje lovackog ispita u trajanju od 1,5 godine.Tu bi se kolege moje ljudi edukovali i pripremili za savesne i brizljive buduce lovce.Automatski bih bio siguran da bi odmah bilo manje nesreca u lovovima.Koliko se ozbiljno sprovodi polaganje lovackog ispita u zemlji Srbiji svi mi odlicno znamo

Silu stvari bismo morali da izmenimo a pre svega nasu svest dabi smo iole i mogli da preuzmemo nesto iz Zapadnog zakona o oruzju.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Децембар 30, 2014, 08:37:41
Uporedimo odnos prema oružju i automobilima kod nas, zato što mnogo više ljudi (i dalje)pogine od automobila nego od oružja (a kleli su se u novi zakon o bezbednosti saobraćaja).

Ako te komšija prijaivi da si ga popreko pogledao (ili njegovu ženu) dođu i oduzmu ti oružje ZAUVEK. Zašto ne oduzmu vozilo zauvek onome ko vozi a nikad nije polagao vozački i ne poseduje dozvolu? Pa on je ubica u najavi i to višestruki, a auto je sredstvo za izvršenje ubistva.

Sad će uvesti i redovan lekarski pregled vlasnika oružja. Zašto ne uvedu redovan lekarski pregled za sve koji imaju vozačku dozvolu?

Ovo je samo da se vidi kako se kod nas zakoni donose paušalno, bez prave analize i bez veze sa stvarnim stanjem.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Децембар 30, 2014, 08:54:59
357 apsolutno si u pravu....isto misljenje imam i ja.Vise bih voleo kad bi vozila oduzimali nego oruzje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Децембар 30, 2014, 09:01:07
E pa taj zakon o bezbednosti saobracaja smo prepisali, a radili su strunjaci na njemu nekoliko godina, koliko se secam i 3 godine se cekalo na usvajanje predloga zakona i sa primenom se pocelo na silu, kao i sa zakonikom o krivicnom postupku koji se jos uvek ne sprovodi kako treba, tako je i sa zakonom o javnimnabavkama....a licno sam bio prisutan na seminaru gde je profesor dr.Vujanic, ismevao crnogorski zakon o  bezb. saobracaja,koji je skoro isti kao nas, gde im je nalazio slovne greske i zezao ih a i sam je radio na ovom nasem...sve su to demagozi i prevaranti koji badava primaju velike plate i zbog takvih dramosera sam resio da se posvetim lovu i u sumu


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Децембар 30, 2014, 09:43:38
357magnum  :good:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Децембар 30, 2014, 10:17:59
Ovaj predlog zakon, za koji sam ja bio ubedjen da ce biti proguran jos u tok zimskog zasedanja, moze uz odredjene izmene da bude ok.
Ovako bez tih izmena je los.

Jedna od njih je i izmena onog clana 11. st. 1 tacka 6.,pri tom mislim da je mogla da se potpuno drugacije regulise nabavka, a da pri tom drzava ne izgubi ono najvaznije novac.

Na sta mislim, kada neko dobije odorenje za nabavku recimo lovacke puske i posto nakon kupovine, registruje istu trebalo je omoguciti da to lice moze u nerednom periodu na osnovu te isprave da neograniceno nabavlja tu vrstu oruzja, a da ima obavezu da izvrsi registraciju, kada bi mu drzava naplacivala ujedno i taksu koja ako treba moze da obuhvati i nabavnu i registracionu taksu. Misljenja sa da bi ovakav nacin nabavke davao isti stepen sigurnosti a pri tom bi u mnogome olaksao polozaj lovcima, strelcima....
Mislim da kolekcinarska dozvola nece sluziti tome.

Drugo kod odrebi koje se ticu nosenja oruzja vise postoji mogucnosti da se takvo odobrenje oduyme nego da se dobije, odredba da ukoliko nosi oruzje tako da uznemirava okolinu je razlog za oduzimanje je smesna, a da ne govorim da u zemljama u kojima je nosenje oruzja opsteprihvaceno zagovara open cery. Sta vise ovakav nacin nosenja pokazalo se da ima i tekako dobre preventivne rezultate.
Kod odredbi koje se ticu obuke nije regulisano sta se desava sa dosadasnjim vlasnicima i licima koji su prosli obuku do sada.

Ne bi me cudilo da usled velikih dusebriznika se i period provere zdavstvenog stanja smanji na 3 godine.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Децембар 31, 2014, 07:12:20
Oruzje cini ljude jednakima.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Децембар 31, 2014, 11:18:08
Ma neka bude koji hoce zakon... mi odosmo u sumu


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Joomla Децембар 31, 2014, 12:19:20
Koji to mi?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: steel Децембар 31, 2014, 09:52:50
https://www.youtube.com/watch?v=t0XYfhszd7s&list=UUGzuxchxTF-1oHNY9K1T55w#t=3147


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: crni đorđe Децембар 31, 2014, 10:02:29
Koji to mi?

Hajduci!?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Децембар 31, 2014, 10:42:31
Hajduci!?
https://www.youtube.com/watch?v=Ca9Lguuv36E


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: steel Јануар 01, 2015, 12:48:14
 :lol: :lol: :lol:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 19, 2015, 06:05:30
Ovaj predlog zakon, za koji sam ja bio ubedjen da ce biti proguran jos u tok zimskog zasedanja, moze uz odredjene izmene da bude ok.
Ovako bez tih izmena je los.

Jedna od njih je i izmena onog clana 11. st. 1 tacka 6.,pri tom mislim da je mogla da se potpuno drugacije regulise nabavka, a da pri tom drzava ne izgubi ono najvaznije novac.

Na sta mislim, kada neko dobije odorenje za nabavku recimo lovacke puske i posto nakon kupovine, registruje istu trebalo je omoguciti da to lice moze u nerednom periodu na osnovu te isprave da neograniceno nabavlja tu vrstu oruzja, a da ima obavezu da izvrsi registraciju, kada bi mu drzava naplacivala ujedno i taksu koja ako treba moze da obuhvati i nabavnu i registracionu taksu. Misljenja sa da bi ovakav nacin nabavke davao isti stepen sigurnosti a pri tom bi u mnogome olaksao polozaj lovcima, strelcima....
Mislim da kolekcinarska dozvola nece sluziti tome.

Drugo kod odrebi koje se ticu nosenja oruzja vise postoji mogucnosti da se takvo odobrenje oduyme nego da se dobije, odredba da ukoliko nosi oruzje tako da uznemirava okolinu je razlog za oduzimanje je smesna, a da ne govorim da u zemljama u kojima je nosenje oruzja opsteprihvaceno zagovara open cery. Sta vise ovakav nacin nosenja pokazalo se da ima i tekako dobre preventivne rezultate.
Kod odredbi koje se ticu obuke nije regulisano sta se desava sa dosadasnjim vlasnicima i licima koji su prosli obuku do sada.

Ne bi me cudilo da usled velikih dusebriznika se i period provere zdavstvenog stanja smanji na 3 godine.Ја не знам шта је овде добро? Нема никаквих битних промена. Оно што је важно изостављено је а оно што је крајње небитно, измењено је.
Ово није закон ово је диктатура с намером да се једног дана разоружа цивилно становништво.
Још увек се слажете са комунистичком заоставштином која пропагира апсолутну контролу.
Плаћање дебелог пореза на оружје које већ поседујете, подношење захтева за набавку додатног оружја?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 19, 2015, 06:14:55
Slazem se oko cilja ovog zakona, a kakve veze ovo ima sa porezom na oruzje.
Sto vise citam ovaj zakon mislim da ima jako malo dobrih stvari, a onih koje su lose ima ih tolko da bi ovakav zakon najbolje bilo da se povuce iz procedure.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 19, 2015, 06:36:43
Slazem se oko cilja ovog zakona, a kakve veze ovo ima sa porezom na oruzje.
Sto vise citam ovaj zakon mislim da ima jako malo dobrih stvari, a onih koje su lose ima ih tolko da bi ovakav zakon najbolje bilo da se povuce iz procedure.

Закон треба мењати из основа.
Застарео је и пружа много простора за манипулацију и разна муљања. Зато се и не мења већ деценијама.
Што једноставније то боље.
Сменити комплетну поставу.
Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 19, 2015, 07:27:57
Naveca glupost je sto se mora za svaki komad lovackog oruzja podnositi poseban zahtev...svaki put se ponovo radi bezbednosna provera i svaki put se placaju dve takse koje iznose desetak hiljada dinara...to je cista pljacka naroda i bezobrazluk. Ja vrlo dobro znam sta je i cemu sluzi bezbednosna provera, to se uradi jednom i gotovo, ili je covek bezbednosno nepodoban ili podoban da ima oruzje... ne moze to da se promeni a da MUP ne zna, ako je remetio javni redi mir, bezbednosno ugrozio nekog, oduzme se sve sto ima od oruzja i gotovo i vise nikad nema pravo na oruzje, stavi se zabelezba u sistemu i resen bezbednosni problem. Svako ko ima dozvolu za oruzje bi trebalo da moze da kupi koliko god hoce oruzja i da na svaki komad placa porez, lovce bih oslobodio ako priloze dokaz o clanstvu u LU i kraj. Ovako u nekim stanicama ne rade dva puta proveru ako se u roku od 6 meseci nabavi vise puta oruzje, ali da se plati mora. Meni prijatelj nudi na poklon dva karabina, zastavu 30-06, i zastavu .243 wincester, potpuno nova ali mi se ne daje 20000 din


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 19, 2015, 08:07:24
А зашто да плаћам порез на покретно добро сваке године и зашто да је то резервисано само за оружје? На страну што закон о оружју и муницији нема ни везе са тиме.
Дискреционо право полиције треба начисто да се укине!
Ремећење јавног реда и мира не треба да буде разлог да неко остане без оружја. Јел то што сам се напио и певао на улици, што је исто ремећење ЈРМ, треба да буде довољан разлог да ми се одузме оружје?!
Чланство у ЛУ или било чему не треба да буде никаква обавеза!
Али док год МУП и пензионери МУП-а се буду питали о томе од тога нема ништа :(

Да оружје буде право а не привилегија!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 19, 2015, 09:45:42
za lovce porez treba ukinuti, jer treba svi da se vode kao sportisti, kao kad bi clan streljacke organizacije placao porez na vazdusku pusku, to ne sme da postoji.
Pojam diskrecionog prava mi tu nije malo jasan... ako je bezbednosna provera u redu odobrava se oruzje...ne znam kome nisu odobrili... problem je sto je los kvalitet bezb. provere, ako te napljuje komsija moes ostati bez oruzja...to je lose u celoj prici...
Za remecenje JRM treba oduzeti oruzje ako osoba pokaze sklonost siledzijskom ponasanju,ako preti ubistvom i sl. ili izaziva opstu opasnost pucanjem, tj. senlucenjem.
Clanstvo u LU, kao i regulisana vojna obaveza, koje su do skoro bili uslov to visenisu, pise na sajtu MUP-a ali bi clanstvo u LU moglo da bude osnov za osobodjenje od placanja poreza....
Nije vazno odakle su ljudi da li iz MUP-a ili iz njive...vazno je da razumeju problematiku i pokazu spremnost da se bave problematikom i nadju resenje...svakakvih ljudi svuda ima


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 19, 2015, 10:33:09
Јел разумеш ти да не може да се опорезује више пута покретно добро? Оружје је роба као било која друга! Сви смо платили на њега порез приликом куповине, зашто онда да плаћамо сваке године?
Зашто правиш поделе и ствараш злу крв између ловаца, спортиста и оних који то нису?
Па види више су их одбили због тог дискреционог права него што нису! Мене на пример су годинама одбијали због тога а у то време сам био у униформи и имао службено оружје. Само зато што се горе некоме нисам допадао. Е видиш то је твоје дискреционо право!
Ако турираш кола испред зграде, јел то значи да идеш да убијеш некога колима? Како можеш да проричеш шта ће неко да уради ако ремети ЈРМ? Претња убиством није ЈРМ ;) Део наше традиције је да се пуца на весељу, нека одреде под којим условима и са чиме а не да стварају још један закон који ће да се крши.
Чланство у ЛУ није по важећем закону услов да се добије оружје. По новом предлогу јесте један од услова. Шта ако не желим да будем ловац или да се бавим спортом али ето хоћу да га имам и да му се дивим? Или једноставно сматрам да је добра инвестиција у коју бих да уложим а касније ће ми се исплатити? По теби је онда у реду да га не могу поседовати?
Очигледно је да не разумеју проблематику на исти начин као ми већ они стварају проблематику већом него што јесу јер не желе да раде посао за који су плаћени са једне стране а са друге не могу да ослободе своје умове комунистичког размишљања!
Да су дошли барем са њиве лако би било, јер њиве обрађују углавном поштен свет који добро зна колико би му требало оружје а и то да може да одбрани свој труд од паразита пошто та иста полиција не ради свој посао!

Само наоружан народ, је слободан народ!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: fleki Јануар 19, 2015, 11:10:41
U vezi ovog pucanja i "šenlučenja" po veseljima....

Pre par godina za božić su prikazivali Srbe odnosno Srpsku zajednicu u Čikagu. Znači u sred grada pucanje na sve strane uz neviđeno "šenlučenje". Ništa mi nije bilo jasno a onda je usledio komentar i objašnjenje.

Skup je regularno prijavljen a pucalo se iz neolučenih cevi Ćorcima !!!!! Znači ima rešenja za sve ako se hoće. Samo što ja nigde kod nas nisam video da ima da se kupi lovački patron za takve prilike- bez sačme.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 20, 2015, 12:07:42
Јел разумеш ти да не може да се опорезује више пута покретно добро? Оружје је роба као било која друга! Сви смо платили на њега порез приликом куповине, зашто онда да плаћамо сваке године?
Зашто правиш поделе и ствараш злу крв између ловаца, спортиста и оних који то нису?
Па види више су их одбили због тог дискреционог права него што нису! Мене на пример су годинама одбијали због тога а у то време сам био у униформи и имао службено оружје. Само зато што се горе некоме нисам допадао. Е видиш то је твоје дискреционо право!
Ако турираш кола испред зграде, јел то значи да идеш да убијеш некога колима? Како можеш да проричеш шта ће неко да уради ако ремети ЈРМ? Претња убиством није ЈРМ ;) Део наше традиције је да се пуца на весељу, нека одреде под којим условима и са чиме а не да стварају још један закон који ће да се крши.
Чланство у ЛУ није по важећем закону услов да се добије оружје. По новом предлогу јесте један од услова. Шта ако не желим да будем ловац или да се бавим спортом али ето хоћу да га имам и да му се дивим? Или једноставно сматрам да је добра инвестиција у коју бих да уложим а касније ће ми се исплатити? По теби је онда у реду да га не могу поседовати?
Очигледно је да не разумеју проблематику на исти начин као ми већ они стварају проблематику већом него што јесу јер не желе да раде посао за који су плаћени са једне стране а са друге не могу да ослободе своје умове комунистичког размишљања!
Да су дошли барем са њиве лако би било, јер њиве обрађују углавном поштен свет који добро зна колико би му требало оружје а и то да може да одбрани свој труд од паразита пошто та иста полиција не ради свој посао!

Само наоружан народ, је слободан народ!

Jel vidis ti da moze da se oporezuje i  oporezuje se?...sine moj pa ne odlucujem ja o tome vec drzava...staa da ti kazem drugo osim da to nije dobro al promeni ti nesto ako mozes...izvoli


Ne razumem na osnovu cega me optuzujes da ja stvaram zlu krv medju lovcima ... nemam sta da ti kazem niti odgovorim na takvo pitanje osim da je sramota sto tako nesto mozes da napises i kazes nekom koga ne poznajes i sa cijim stavovima nisi am bs ni mlo upoznat.

Ne znam gde zivis i u kakvom okruzenju i kome se nisi dopao, pa su te odbijali...ali mislim da to nema bas mnogo veze sa diskrcionim pravom, vec te neki indijanac verovatno zbog neceg opstruisao a to je moguce jer je zakon nedorecen...akosi pzljivo citao moj post ja sm pominjao kvalitetnu bezbednosnu proveru, koju smatram prsudnom za izdavanje  dozvole, kao i da mi to nije jasno zbog cega postoji...ali ti nisi naravno ni to razumeo pa mi i to nabijas na nos...potpuno nosnovano...no nek ti je na dusu

 :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 20, 2015, 01:31:16
Jel vidis ti da moze da se oporezuje i  oporezuje se?...sine moj pa ne odlucujem ja o tome vec drzava...staa da ti kazem drugo osim da to nije dobro al promeni ti nesto ako mozes...izvoli


Ne razumem na osnovu cega me optuzujes da ja stvaram zlu krv medju lovcima ... nemam sta da ti kazem niti odgovorim na takvo pitanje osim da je sramota sto tako nesto mozes da napises i kazes nekom koga ne poznajes i sa cijim stavovima nisi am bs ni mlo upoznat.

Ne znam gde zivis i u kakvom okruzenju i kome se nisi dopao, pa su te odbijali...ali mislim da to nema bas mnogo veze sa diskrcionim pravom, vec te neki indijanac verovatno zbog neceg opstruisao a to je moguce jer je zakon nedorecen...akosi pzljivo citao moj post ja sm pominjao kvalitetnu bezbednosnu proveru, koju smatram prsudnom za izdavanje  dozvole, kao i da mi to nije jasno zbog cega postoji...ali ti nisi naravno ni to razumeo pa mi i to nabijas na nos...potpuno nosnovano...no nek ti je na dusu

 :hi:

Не треба бити слина већ трк у ловачко друштво, предложиш ванредно заседање а колико видим, подршке има.
Седне се лепо па се направи нови нацрт закона о оружју и муницији али који иде ВАМА у прилог, господо.
Не пристајте на било које "компромисе" и будите сложни.
Као модел, користите закон из неких западих земаља ако већ нисте креативни.

Држава треба да ради у интересу својих грађана а не против њих.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 20, 2015, 02:33:40
Od zakona o oruzju se pravi potpuni bauk, čisto foliranje. Zaladne zemlje imaju zakone koji sjajno regulišu ovu oblast.Kod nas pod izgovormo o zastiti gradjana, se uvode neka rešenja koja nigde ne postoje,a iza toga se krije novac.
što se tice uslova za nabavku oruzja ni jedan dodatan uslov ne treba da postoji pore sledećih:
1. Da lice nije osudjivano za Kriv. Dela sa elementima nasilja, da lice nije osudjivano za prekršaje sa elementima nasilja.
2. Da je lice proslo obuku
3. Da je lice psihički spospbno za posedovanje oruzja.
Sto se tiče procedure treba urediti tako da lice podnosi zahtev za nabavku odredjene vrste oruzja i nakon sto mu isto odobri tom licu treba omogućiti da nabavlja ne ograničen br.komada oruzja te vrste uz obaveznu naknadnu registraciju.
Naravno onom ko ima legalno oruzje treba omogućiti da nabavlja ne ograničeno i municiju za svoje oruzje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 20, 2015, 04:07:41
Od zakona o oruzju se pravi potpuni bauk, čisto foliranje. Zaladne zemlje imaju zakone koji sjajno regulišu ovu oblast.Kod nas pod izgovormo o zastiti gradjana, se uvode neka rešenja koja nigde ne postoje,a iza toga se krije novac.
što se tice uslova za nabavku oruzja ni jedan dodatan uslov ne treba da postoji pore sledećih:
1. Da lice nije osudjivano za Kriv. Dela sa elementima nasilja, da lice nije osudjivano za prekršaje sa elementima nasilja.
2. Da je lice proslo obuku
3. Da je lice psihički spospbno za posedovanje oruzja.
Sto se tiče procedure treba urediti tako da lice podnosi zahtev za nabavku odredjene vrste oruzja i nakon sto mu isto odobri tom licu treba omogućiti da nabavlja ne ograničen br.komada oruzja te vrste uz obaveznu naknadnu registraciju.
Naravno onom ko ima legalno oruzje treba omogućiti da nabavlja ne ograničeno i municiju za svoje oruzje.

Овај коментар је на месту.

Неограничена количина оружја и муниције
Пуњење муниције за оружја са олученим цевима треба да буде дозвољено.
Није потребно образложити због чега лице подноси захтев за поседовање оружја а посебно не испитивати комшилук у виду провере лица. Смешно!
Није потребно да лице припада стрељачком или ловачком друштву.
Улаз у стрељане треба да буде дозвољен свим лицима која имају важећу дозволу за ватрено оружје.
Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 20, 2015, 07:10:33
Jel vidis ti da moze da se oporezuje i  oporezuje se?...sine moj pa ne odlucujem ja o tome vec drzava...staa da ti kazem drugo osim da to nije dobro al promeni ti nesto ako mozes...izvoli


Ne razumem na osnovu cega me optuzujes da ja stvaram zlu krv medju lovcima ... nemam sta da ti kazem niti odgovorim na takvo pitanje osim da je sramota sto tako nesto mozes da napises i kazes nekom koga ne poznajes i sa cijim stavovima nisi am bs ni mlo upoznat.

Ne znam gde zivis i u kakvom okruzenju i kome se nisi dopao, pa su te odbijali...ali mislim da to nema bas mnogo veze sa diskrcionim pravom, vec te neki indijanac verovatno zbog neceg opstruisao a to je moguce jer je zakon nedorecen...akosi pzljivo citao moj post ja sm pominjao kvalitetnu bezbednosnu proveru, koju smatram prsudnom za izdavanje  dozvole, kao i da mi to nije jasno zbog cega postoji...ali ti nisi naravno ni to razumeo pa mi i to nabijas na nos...potpuno nosnovano...no nek ti je na dusu

 :hi:
Нисам ти син. Промениће се сигурно. Наравно да и чинимо да се промени и то и још много шта друго! Од свих тих савеза и организација које су требале да бране наш интерес ништа нема и неће ни бити.
Из твог поста где правиш разлику да ловци не би требало да се опорезују што проистиче да други требају је јасно да је то семе будуће зле крви ;)
Не мора уопште да се познајемо јер коментаришем пост, не твој живот.
Живим у Србији. О Србији и закону у њој причам. У окружењу људи живим, ок има и по која животињка ;)
За моју душу има ко ће да се брине.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 20, 2015, 11:26:47
Slazem se sa majerom, a kako sam jos ranije rekao nije lako napraviti dobar zakon, koji ce odgovarati svima, smatram da preuzimanje nije dobro resenje, jer nisu iste okolnosti u srbiji i drugim drzavama, na zalost preuzimanjem mnogih zakona smo napravili cirkus u drzavi, imao sam prilike da procitam mnogo razlicitih zakona, oni koje smo preuzeli su uzas i prilicno su neprimenjivi i vrlo cesto traze velike promene koje nisu lako izvodljive...bolje je cak doneti izmene i dopune starog zakona, nego preuzeti novi od stranaca... mnoge dobre zakone smo samenili jos gorim koje smo preuzeli...za dobar zakon treba mnogo rada, strucni ljudi, kao i snazna volja da se nesto promeni, koja na zalost ne postoji u Srbiji niti je postojala od kako ja znam za sebe.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 20, 2015, 11:46:02
Molim vas da mi pojasnite. Zar je moguće da i lovci plaćaju porez na svaki komad oružja?

Mislio sam da porez plaćaju samo lica koja drže oružje za ličnu bezbednost. Sada sam stvarno u nedoumici.

Porez je oko 3500din. Da li je isti iznos i za lovačno oružje?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 20, 2015, 11:48:27
Порез се по тренутној уредби плаћа само на аутоматско и оружје за личну безбедност.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 20, 2015, 11:58:18
Pa dobro. Makar za lovačko oružje ne mora.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Јануар 20, 2015, 12:06:01
^ Ebo taki pomirljivi stav! Zašto na pištoljčiće da plaćamo??? Jer se ondašnjoj koaliciji tako ćefnulo, pa svim kasnijim nije smetalo da imaju taj nelogični prihod svake godine, + pomalo smanjen broj legalnih pištoljčića u državi?  :bad:

A Zastava je jaaako lepo u Srbistanu prodavala svoje pištoljčiće do uvođenja ovog reketa... Nije neki promet za tako veliq fabriq, ali danas ne prodaju praktično NIŠTA ovde...
A računica je prosta: na svaki novi Zastavin pištolj plaćen bi bio PDV, + bi domaći radnici imali vajde... Itd, itd...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 20, 2015, 12:29:19
Vlast se kao brine za bezbednost građana. Navodno spasiće se ljudski životi.

Samo, prva uredba koju je nova vlast donela, bila je ukidanje novčane pomoći nezaposlenim porodiljama. Stručnjaci kažu - pišu novine - da će do polovine ovog veka biti dva miliona manje građana Srbije, a vlast i dalje tvrdi da brine za građane.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 20, 2015, 01:07:14
Molim vas da mi potvrdite. Da li su lovci ograničeni na 60 metaka godišnje po komadu oružja?

Juče mi to rekao prodavac u Arsenalu i ne mogu baš da verujem da se to ograničenje odnosi i na lovce.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 20, 2015, 02:15:49
60 komada je maksimum, to odobrava policijska stanica po mestu prebivalista, uplati se taksa od 480 dinara i odmah ti izdaju resenje, s tim sto moras odmah da kupis tu kolicinu ili ti resenje propada ako ne kupis odmah 60 kom...ranije je bilo ogranicenje na 25 komada


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Јануар 20, 2015, 02:20:46
^ ??? Ta nabavna dozvola vredi 6 metara dana!  :rtfm:

I moš da qpiš 20, 40, 60, ali više od 60 - jock. I da naglasim za neupućene: pričamo o džebani za oružje sa olučenom cevi/ma!  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 20, 2015, 04:01:50
Novi zakon će ukinuti makar to glupo ograničenje municije.

Ja planiram da kupim vazdušnu pušku Dianu da bih dečicu učio da gađaju. Međutim, i za to treba platiti odobrenje i registraciju po 1620din, čekati policiju radi provere itd.

Novi zakon će ukinuti tu nepotrebnu obavezu za vazdušno oružje. Čak planiram da kupim najslabiju Dianu koja će sada biti u D kategoriji - sramota bi bila da se za tu spravicu plaća odobrenje i vrši provera.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 20, 2015, 04:54:42
Novi zakon će ukinuti makar to glupo ograničenje municije.

Ja planiram da kupim vazdušnu pušku Dianu da bih dečicu učio da gađaju. Međutim, i za to treba platiti odobrenje i registraciju po 1620din, čekati policiju radi provere itd.

Novi zakon će ukinuti tu nepotrebnu obavezu za vazdušno oružje. Čak planiram da kupim najslabiju Dianu koja će sada biti u D kategoriji - sramota bi bila da se za tu spravicu plaća odobrenje i vrši provera.

Полиција треба да ради проверу за ваздушну пушку?
Страшно! Добро је неко рекао, ово је Србистан.
Закон мора да се мења. Ово је смешно.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 20, 2015, 05:47:17
srecom za lovacki, a bogami ni za kuhinjski ni reckasti noz je treba jos dozvola


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 20, 2015, 05:58:29
Apsolutno sam misljenja da je placanje godisnjeg poreza na oruzije notorna glupost medjutim imam  malo drugaciji stav koji ce verovatno od strane vecine ovde prisutnoh biti okarakterisan kao potpuno neprihvatlji.

Naplacivati porez na oruzije za licnu bezbednost, a ne naplacivati na lovacko oruzje je jos veca budalastina.

Zasto sam ovakvog misljenja zato sto je drzava smatrala da treba oporezovati, kaznit onog ko brine o svojoj bezbednosti, znaci onoga kome je oruzje mozda i potreba ali ne i nekog ko, objektivno gledajuci, radi nesto iz hira, kao sto je bavljenje lovom.

Jos jednom misljenja sam da je godisnji porez apsolutno sramna stvar, kao i nacin obracuna kamate na isti itd....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Јануар 20, 2015, 07:55:16
placas i za lovacko oruzje samo kroz takse za municiju clanarine u drustvima i clanarinu lss.
odlaskom na strelista ...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 20, 2015, 08:06:10
namti su jako visoki...visi nego bilo kada u istoriji...dok smo bili Srbistan...harac je iznosio 10% ...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 20, 2015, 08:33:02
 :stinker:
^ ??? Ta nabavna dozvola vredi 6 metara dana!  :rtfm:

I moš da qpiš 20, 40, 60, ali više od 60 - jock. I da naglasim za neupućene: pričamo o džebani za oružje sa olučenom cevi/ma!  :hi:

Да ли је ико од вас поставио питање зашто вас санкционишу и лимитирају на 60 комада годишње? Зашто за оружје са олученим цевима?
Да није можда због тога што се држава плаши својих грађана? Револуције можда? Шта је у питању?
Мислим...смешно.
Само са економске стране гледано, замисли да нема ограничења на муницију и оружје. Колики би био промет сваке године?
Људи су жељни сега...Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 20, 2015, 08:48:49
Sutra u skupštini je zasedanje Odbora koji će razmatrati predlog zakona o oružju i municiji. To je poslednji korak pred zakazivanje sednice skupštine na kojoj će se raspravljati o ovom predlogu zakona.
http://www.parlament.gov.rs/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.89.html
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2015/22.%20sednica%20Odbora%20za%20odbranu%20i%20unutrasnje%20poslove.doc

Zasedanje skupštine će biti najavljeno na datom linku, pa ćemo moći uživo pratiti. :)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Јануар 20, 2015, 09:10:02
...da,da opet ce da se razmatra i da nalaze dlake u jajetu ali od donesenja odluke nista.
To se poodavno radi i razmatra ali niko nista ne preduzima mnogo vecih problema u drzavi ima koje treba da razmatraju,a ne da preko noci menjaju zakon.Ovo oko oruzja ide ko sa ulaskom u evropu uvek smo na korak do necega,a taman kad donesu zakon o oruzju eto nas u jevropi i menjanje raznih zakon sledi pa naravno i o lovu,oruzju...itd.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 20, 2015, 09:34:43
 :tomato:
Sutra u skupštini je zasedanje Odbora koji će razmatrati predlog zakona o oružju i municiji. To je poslednji korak pred zakazivanje sednice skupštine na kojoj će se raspravljati o ovom predlogu zakona.
http://www.parlament.gov.rs/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.89.html
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2015/22.%20sednica%20Odbora%20za%20odbranu%20i%20unutrasnje%20poslove.doc

Zasedanje skupštine će biti najavljeno na datom linku, pa ćemo moći uživo pratiti. :)

Баш ме занима како изгледа тај предлог.
За нијансу мање уср.н од постојећег. Најгоре је што су сви већ прихватили "мање" зло. То је заиста тужно.
Друго, ко су ти "експерти" који одређују шта се може а шта не може? Где је удружење рецимо које ће са штити интересе љубитеља оружја, лова и стрељаштва? Битно је да у држави вршљају невладине организације попут жене у црном итд.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 20, 2015, 09:41:12
Koliko znam, glavnu reč vode ovi:
Centar za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi (SEESAC)
http://www.mc.rs/oruzje-na-meti.4.html?eventId=8653


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 20, 2015, 09:47:39
Koliko znam, glavnu reč vode ovi:
Centar za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi (SEESAC)
http://www.mc.rs/oruzje-na-meti.4.html?eventId=8653

Тај центар треба максимално игнорисати. Маните се тих ср.ања!
То је легло зла.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 20, 2015, 09:48:23
:tomato:
Баш ме занима како изгледа тај предлог.


I treba napomenuti da nije više nacrt nego predlog. Najnoviji tekst predloga zakona - uz finese i dorade - izgleda ovako:

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4826-14.pdf


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 20, 2015, 09:53:20
I treba napomenuti da nije više nacrt nego predlog. Najnoviji tekst predloga zakona - uz finese i dorade - izgleda ovako:

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4826-14.pdf

"Оружје на мети" ало народе! Пробудите се!
Говоре вам у лице да је оружје на мети а што је најинтересантније, не ограђују се од тога да ли је у питању легално или нелегално оружје.
Овде се систематски ради на разоружавању!
Газите ове гњиде на сваком кораку!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 20, 2015, 10:00:46
I treba napomenuti da nije više nacrt nego predlog. Najnoviji tekst predloga zakona - uz finese i dorade - izgleda ovako:

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4826-14.pdf

Ништа битно није измењено а што би ишло вама корист.

Не пристајте на ово. Ово је ср.ање.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 20, 2015, 10:08:42
Šta mi tu možemo. Čini se kao da smo u nekoj globalnoj igri. Ako se na tom nivou nešto raspetlja možemo videti šta ćemo - jer su sami političari kao pozorišne lutke.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Јануар 20, 2015, 10:19:12
placas i za lovacko oruzje samo kroz takse za municiju clanarine u drustvima i clanarinu lss.
odlaskom na strelista ...

Ihhh, sad ga pretera... Niko te ne tera ni da lovish, ni da platjash chlanarinu, ni da qpujesh dzebanu, ni da idesh na strelishte! :) Tako da je definitivno lovachko oruzje za sada  bez nameta... A dokle tje, ne znamo!  :scare:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 20, 2015, 10:27:54
bilo bi idealno kada bi lica sa odobrenjem moga da nabvljaju neogranicen broj komada oruzja i municije....lice sa odobrenjem ode u prodavnicu, pokaze dozvolu i kupi oruzje, prodavac ima program povezan na mupov portal gde ukuca broj dozvole i na uvid biometrijsku licnu kartu utvrdi da lice zaista ima dozvou, proda oruzje i odmah evidentira promet u sisteem, na osnovu kog mup automatski registruje oruzje, tako kupac nebi morao da placa takse i druga njesra... niti da ceka redove niti da mu 100 puta rade provere....ili ako se placa neka taksa da bude uracunata u kupoprodajnu cenu oruzja i da prodavac samo refundira drzavi navedeni iznos istog dana kada je prodao i naplatio oruzje...to nije tesko uraditi i svi bi se osecali kao gospoda, a ovako strepimo i drhtimo i mesc dana se cimmo oko jednog komada oruzja...dobar zakon treba da olaksa a ne da komplikuje procedure...tako da je bez obzira na neke ok odrdbe ovaj zakon tesko njesra


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 20, 2015, 11:08:21
bilo bi idealno kada bi lica sa odobrenjem moga da nabvljaju neogranicen broj komada oruzja i municije....lice sa odobrenjem ode u prodavnicu, pokaze dozvolu i kupi oruzje, prodavac ima program povezan na mupov portal gde ukuca broj dozvole i na uvid biometrijsku licnu kartu utvrdi da lice zaista ima dozvou, proda oruzje i odmah evidentira promet u sisteem, na osnovu kog mup automatski registruje oruzje, tako kupac nebi morao da placa takse i druga njesra... niti da ceka redove niti da mu 100 puta rade provere....ili ako se placa neka taksa da bude uracunata u kupoprodajnu cenu oruzja i da prodavac samo refundira drzavi navedeni iznos istog dana kada je prodao i naplatio oruzje...to nije tesko uraditi i svi bi se osecali kao gospoda, a ovako strepimo i drhtimo i mesc dana se cimmo oko jednog komada oruzja...dobar zakon treba da olaksa a ne da komplikuje procedure...tako da je bez obzira na neke ok odrdbe ovaj zakon tesko njesra

Е видиш, тако је на западу. Тежимо ка томе, зар не?
То је управо оно о чему сам говорио.
Једноставан систем а функционише.
Организације попут ових идијота који желе да отимају оружје ("Gun Grabbers") морају да нестану!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 20, 2015, 11:17:01
Mi tezimo, ali oni koji bi to mogli da urade, zabole ih za drzavu i narod a kamoli za neke tamo budale koje izigravaju neke tamo lovce...tako oni razmisljaju...ali mi smo stare cekalice, lov nas je tome naucio...docekacemo i tu 2024. godinu, da propadne ovaj sistem, a kako se iz haosa uvek red stvara, tada cemo ako bog  da srcu i pamet, kada se budemo dizali iz pepela regulisati lov kako mi zelimo...a imamo 10 godina fore da se spremimo...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: samostrel 007 Јануар 21, 2015, 08:35:21
Ovo sto kolega navodi kao idealno zvuci za nas kao neki san a u stvarnosti bi to bas tako i trebalo da bude. Prosto i jednostavno bez matletiranja ljudi.
Kao sto sam i naglasio u jednom postu preuzimanje zakona od druge drzave za nas u Srbistanu je nemoguce zbog same nase svesti ali treba naci neko adekvatno resenje.
Ovo pod kategorijom B mi se isto bas nesvidja jer je sve svrstano u jedan kos. Trebalo bi se tu razdvojiti lovacko i streljacko od automatskog i pistolja revolvera


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 21, 2015, 03:29:40
http://www.parlament.gov.rs/22._%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83.24050.43.html


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Јануар 21, 2015, 04:52:00
uskladjen sa evropskim standardima :suicide:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 21, 2015, 05:38:56
Не постоји европски стандард по том питању јер није у свим земљама еу исти закон ;)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 22, 2015, 05:00:09
Не постоји европски стандард по том питању јер није у свим земљама еу исти закон ;)

Тачно!

Пробајте канадски модел рецимо.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 22, 2015, 05:12:05
Не знамо какав је Канадски модел па смо зато више окренути Тексашком.
Какав је закон у Канади по том питању?  Посебно део који су услови потребни за добијање и под којим условима могу да вам одузму привремено или трајно оружје?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 22, 2015, 05:38:19
Не знамо какав је Канадски модел па смо зато више окренути Тексашком.
Какав је закон у Канади по том питању?  Посебно део који су услови потребни за добијање и под којим условима могу да вам одузму привремено или трајно оружје?

Тексашки је најбољи. Пуна слобода.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-11.6/page-2.html#h-7

Ако си починио кривично дело или угрозио нечију сигурност.
Не одузимају ти оружје ако се у близини гради пут рецимо


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 22, 2015, 06:14:09
Хвала :drinks:
Какав пут?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 22, 2015, 06:22:49
Хвала :drinks:
Какав пут?

Гледао сам неки документарац о закону о оружју и муницији у Србенистану па је један део ток филма говорио неким људима којима је одузето оружје јер се у њиховом насељу градио пут. Наводно МУП је проценио да је то адекватна мера заштите. Да не би дошло до инцидента!
Прошло је пар година а људима и даље није враћено оружје.

Фуј!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 22, 2015, 08:17:22
Мислиш на овај документарац што је радио наш другар?

https://www.youtube.com/watch?v=t0XYfhszd7s&list=UUGzuxchxTF-1oHNY9K1T55w

Стварно се не сећам тога око пута мада ме ништа не би изнадило.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 22, 2015, 09:11:24
 :taunt:
Мислиш на овај документарац што је радио наш другар?

https://www.youtube.com/watch?v=t0XYfhszd7s&list=UUGzuxchxTF-1oHNY9K1T55w

Стварно се не сећам тога око пута мада ме ништа не би изнадило.

Управо тај.

Што се тиче твог другара, свака му част! Да је више таквих ликова...
Документарац је перфектно одрађен. Без брљања и претераног филозофирања а може да га разуме и појединац са четири разреда основне школе, што је изузетно мудро.
Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 22, 2015, 10:06:45
Кад немамо удружење које ће то да ради у корист нас, морамо сами.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 22, 2015, 10:33:55
MOze da se napravi nevladina organizacija, okupite istomisljenike pa udrite...to je sad popularno...NVO za lovacka prava


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 23, 2015, 01:50:31
MOze da se napravi nevladina organizacija, okupite istomisljenike pa udrite...to je sad popularno...NVO za lovacka prava

Зашто то нама говориш? Као "удрите". Удри и ти с нама. Придружи се. 
Већина оваквих организација добија финансијску подршку са запада.
Кад могу жене у црном и пепељуге (да их не именујем онако како бих заиста хтео), зашто не могу да се скупе љубитељи оружја, лова и стрељаштва и оформе своју невладину организацију? Добио сам информацију да је човек који је урадио онај документарац већ оформио невладину организацију. Они који га познају нека му се јаве.
Затражимо помоћ од NRA рецимо. Донације од стране свих нас, фирми везаних за овај спорт...
Пробудите се. Не пристајте на нови закон. Не доноси никакве олакшице.

Закон о оружју и муницији мора да се мења из основа!

Придружи се!
Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MilosM Јануар 23, 2015, 10:32:55
:taunt:
Управо тај.

Што се тиче твог другара, свака му част! Да је више таквих ликова...
Документарац је перфектно одрађен. Без брљања и претераног филозофирања а може да га разуме и појединац са четири разреда основне школе, што је изузетно мудро.

Taman koliko i imaju naši političari regularne škole, pre kupovine sega-mega diploma  :blush2:
Mislim da je NVO vlasnika oružja odlična ideja - bar možemo da probamo da se izborimo za svoja prava, umesto da sedimo i jadikujemo jedni drugima...  :good:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 23, 2015, 11:00:12
Зашто то нама говориш? Као "удрите". Удри и ти с нама. Придружи се. 
Већина оваквих организација добија финансијску подршку са запада.
Кад могу жене у црном и пепељуге (да их не именујем онако како бих заиста хтео), зашто не могу да се скупе љубитељи оружја, лова и стрељаштва и оформе своју невладину организацију? Добио сам информацију да је човек који је урадио онај документарац већ оформио невладину организацију. Они који га познају нека му се јаве.
Затражимо помоћ од NRA рецимо. Донације од стране свих нас, фирми везаних за овај спорт...
Пробудите се. Не пристајте на нови закон. Не доноси никакве олакшице.

Закон о оружју и муницији мора да се мења из основа!

Придружи се!
Nije ideja losa uopste i vrlo je ostvariva, to "udrite" napisah zbog toga sto trenutno pokusavam da ozivim jedan sport od nacionalnog interesa, pa nemam mnogo vremena ni tome da se posvetim kako treba, zbog posla, porodice (imam bebu malu)...pa ne znam koliko bih mogao da se bavim time i tome se posvetim, ali ako postoji dobra volja, sva moja pomoc je na raspolaganju, barem zbog toga sto prvi pomenuh i naravno zbog moje zelje da uvek pomognem koliko mogu


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 23, 2015, 11:14:55
Будите сигурни да медији неће бити на нашој страни. Демонизација свега што је у вези са оружјем и ловом је неминовна, као до сада.
У целом свету па и у Србији медији су у служби режима тако да ће то бити тешка препрека али не и пресудни фактор. То мора свима да буде јасно. Нема предаје. Нема компромиса. Они деценијама терају своје. Дошло је време за промене. Доста више.
 Народ ће увек више вероти некој нафраканој алапачи са телевизије него било ком ко заступа наше интересе. Већина људи је необразована по овом питању што олакшава манипулацију. Није искључиво ни поигравање емоцијама. То су усавршили. Могли смо да видимо...
Ко год буде имао прилику да се суочи с њима мора аргументима да их сече у корену. Ако им се омогући простор за дискусију биће јако тешко изборити се за било шта.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 24, 2015, 08:23:46
Odbor je jednoglasno odlučio da predloži narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona u načelu.

Diskusija o ZOM-u od 2. do 24. minuta:

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=7jdsVAprgKg&x-yt-cl=84503534


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 24, 2015, 09:24:18
Odbor je jednoglasno odlučio da predloži narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona u načelu.

Diskusija o ZOM-u od 2. do 24. minuta:

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=7jdsVAprgKg&x-yt-cl=84503534

Значи све иде како су предвидели.
Ствари о којима су дискутовали су толико површне а господин који је говорио на почетку није апсолутно ништа у нашу корист.
Најбитнији део је била легализација што треба да буде последња тачка.
Потребан је неко ко заступа наше интересе. Тамо сви дувају у исту тикву. Ништа се неће променити, чак шта више, дотични је најавио заоштравање закона.
Ово је смешно!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Јануар 24, 2015, 09:32:56
pa tu je nas predsednik sormaz,pa on ce da nas podrzi


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 24, 2015, 09:58:10
Хоће као и сви што су нас поржали! Све је то иста гамад!

Само ћу ово још рећи посвећено посланицима који буду гласали за овакав предлог закона:  Ко руку дигне да му се не дигне!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 24, 2015, 10:25:58
Хоће као и сви што су нас поржали! Све је то иста гамад!

Само ћу ово још рећи посвећено посланицима који буду гласали за овакав предлог закона:  Ко руку дигне да му се не дигне!


Под хитно наћи неког ко ће да нас представља.
Људи нема много времена. Ово неће изаћи на добро.
Не могу да верујем да се нико до сад није јавио.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 24, 2015, 10:34:29
За овај предлог закона је касно. Морамо радити на томе да се у будућем времену донесе закон који ће донети многооо више слободе! Наравно да ту помоћи од било каквог савеза или удружења неће бити јер су сви они на истој страни. Због тога ће се и створити алтернатива свима њима коју ће и водити млађи људи.
Наравно да је најбољи рад ако ми сами у свакој прилици истичемо зашто је потребно донети многооо слободнији закон о оружју и муницији.
и наравно:
Да оружје буде право а не привилегија!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 25, 2015, 04:48:30
 :thank_you:
За овај предлог закона је касно. Морамо радити на томе да се у будућем времену донесе закон који ће донети многооо више слободе! Наравно да ту помоћи од било каквог савеза или удружења неће бити јер су сви они на истој страни. Због тога ће се и створити алтернатива свима њима коју ће и водити млађи људи.
Наравно да је најбољи рад ако ми сами у свакој прилици истичемо зашто је потребно донети многооо слободнији закон о оружју и муницији.
и наравно:
Да оружје буде право а не привилегија!

Ја то кад сам говорио поједини су се питали зашто сам против савеза, удружења итд и зашто их називам сектама?  Управо због овог. То су легла корупције. Шта је једно од тих друштава (мртвих пувала)урадило у овом случају? Да ли се ико од њих огласио? Да ли је ико од њих покушао да заштити наше интересе? Ћуте као .... Да се не изражавам.
Друго, зашто нема никог да заступа нас? Ко су они павијани уопште? Дакле они сами кроје законе и изгласавају их. То је та демо(н)кратија?
Мене само интересује ко је срочио овај нови предлог? Како то да је већ био спреман?
Да ли вам је сад јасно због чега та друшта треба да се сведу на ниво секције или нечег необавезног? Очигледно да ништа не раде.
Зашто се закон о оружју и муницији меша са ловом и стрељаштвом?

Понављам, потребан је неко ко ће да вас заступа јер у противном остаћете и без оружја и без лова.
Тип је на самом почетку рекао да ће пратити упутства из уједињених нација а која се односе на оружје и муницију. Њихов коначни циљ је ТОТАЛНО РАЗОРУЖАВАЊЕ ЦИВИЛА. То је део агенде 21.
Пазите шта радите господо.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: samostrel 007 Јануар 25, 2015, 11:29:55
Verujem da kada bi se braca Srbi udruzili da bi moglo i doci do promena.Zasto se ne napravi kampanja da se dignu svi lovci,strelci,ljubitelji oruzja,kolekcionari i da se krene u miran protest da se traze bolja prava i vise slobode.Zamislite kada bi se svi sakupili i krenuli ka Beogradu.I nasi advokati se ujedinise,trajalo al dodjose do dogovora pa mozemo i mi.
Kakav je to nacin da se zbog bilo kakvih gluposti ljudima tek tako uzima oruzje a pri tom nista nisu uradili a ubicama i onima sto sakate zivotinje njima se daje.Strogo poostriti kazne za krivolov i sve radnje van lovackog zakona,svaki ispad strogo kaznjavati uvesti visoke novcane kazne jer Srbina udri samo po djepu tu ga najvise boli.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Јануар 25, 2015, 12:17:22
 :good:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Јануар 25, 2015, 12:36:46
sta mislite koliko ce starijih lovaca ostati bez oruzja kada se uvede obavezan lekarski pregled,koji nece biti jeftin sigurno


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 25, 2015, 03:57:39
Misljenja sam da će ovaj zakon dovesti do smanjenja clanstva za jedno 20tak%. videćemo kako će to da rezultira na lov u opšte.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 25, 2015, 04:13:42
Misljenja sam da će ovaj zakon dovesti do smanjenja clanstva za jedno 20tak%. videćemo kako će to da rezultira na lov u opšte.

Народе, не треба чекати. Одмах приложити жалбу.
На основу којих истраживања они долазе до закључка да предлог закона треба да изгледа овако?

Где су сад они ловатори што се шуњају по ловачким друштвима? Ово и њих качи.

Мислим да је дошло време да се излази на улице. Мора да се нађе представник.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Јануар 25, 2015, 07:18:13
Misljenja sam da će ovaj zakon dovesti do smanjenja clanstva za jedno 20tak%. videćemo kako će to da rezultira na lov u opšte.
Prodace sva lovista strancima.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 25, 2015, 08:07:36
Postovani kojim strancima, eno  stranci se ubiše da kupuju kod nas, to će uzeti naši domaći stranci i to za malo para.Doduše mišljenja sam i da ne vredi nesto mnogo ako se realno sakleda.

Flankeru kakva zalba, da li vam je poznata procedura donošenja zakona, ne postoji zalba.

Ovo je, kad su lovci u pitanju, problem pre svega ovih silnih saveza jedinu stvar koju treba da rade, a to je da zastupaju interese lovaca nisu radili, pardon ne rade.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 25, 2015, 10:35:59
Postovani kojim strancima, eno  stranci se ubiše da kupuju kod nas, to će uzeti naši domaći stranci i to za malo para.Doduše mišljenja sam i da ne vredi nesto mnogo ako se realno sakleda.

Flankeru kakva zalba, da li vam je poznata procedura donošenja zakona, ne postoji zalba.

Ovo je, kad su lovci u pitanju, problem pre svega ovih silnih saveza jedinu stvar koju treba da rade, a to je da zastupaju interese lovaca nisu radili, pardon ne rade.Пријатељу, нешто мора да се уради. Ја сам само лупио жалба али исто тако рекао сам да треба да се изађе на улице што сматрам да би било паметно. Потребно је створити невладину организацију и изабрати преговарачки тим.
Пасивни сте много. Знали сте за овај предлог још од кад и нико није мрднуо ни прстом. Шта сте очекивали?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 25, 2015, 11:41:22
Ste ili smo.

Čuli ste Jeremiju imali smo javnu raspravu.
Ne znam da li je neko u svom udruženju bio informisan o predstojećim izmenama, ja u mom nisam.
Ne znam da li je savez pozvao udruženja da čuje njihovo mišljenje.

Naos je uradio cak i predlog nikog nije bilo briga.

Mislim da smo svi puno zatajili, mislim da su zatajili prestavnici namenske industrije ppu, zastava, krušik,...., a mišljenja sam da su zatajili i trgovci oruzjem koji će biti i tekako na gubitku.

Ukoliko se usvoji ovaj zakon u narednih 3-5 godina biće oružja ko pleve na prodajh i bud zašto.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 26, 2015, 04:11:02
 :clapping:
Ste ili smo.

Čuli ste Jeremiju imali smo javnu raspravu.
Ne znam da li je neko u svom udruženju bio informisan o predstojećim izmenama, ja u mom nisam.
Ne znam da li je savez pozvao udruženja da čuje njihovo mišljenje.

Naos je uradio cak i predlog nikog nije bilo briga.

Mislim da smo svi puno zatajili, mislim da su zatajili prestavnici namenske industrije ppu, zastava, krušik,...., a mišljenja sam da su zatajili i trgovci oruzjem koji će biti i tekako na gubitku.

Ukoliko se usvoji ovaj zakon u narednih 3-5 godina biće oružja ko pleve na prodajh i bud zašto.


"Сте" јер ја не живим у Србији.
Интересантно је то да знао сам пре већине вас како ће изгледати нови предлог. Знао сам и да ће бити прихваћен јер није било никакве опозиције. Волео бих да знам због чега она слина толико подржава предлог новог закона? Сазнаћемо и то...полако.
Оно што ће тек да уследи је врхунац овог цинизма али сами сте криви господо. Спавате. Чуди ме само зашто су произвођачи оружја и муниције затајили? Нешто овде смрди. Логично је да би то њима ишло у прилог јер је народ жељан и лова и стрељане. Не могу са верујем, 60 метака годишње? Зашто? Чега се плаше? Ко је тај ко може да одреди колико метака ми је довољно годишње? То је ван сваке памети! Заустављају милионе евра који би могли да циркулишу. Није само муниција у питању. Ту је опрема за лов, стрељаштво, оружје, гориво, храна, смештај... То све вуче једно-друго. Кога санкционишу и колико су овакви силеџијски закони уродили плодом било где у свету?  Боље би им било да се не зезају са ГМО храном која је далеко опаснија и да мало боље  обрате пажњу ко им вршља по држви. Сваке године у собраћаним несрећама погине на хиљаде људи па нешто не видим да ико санкционише произвођаче возила и алкохола рецимо. Да не говорим о медијима који свршавају кад треба да обавесте јавност о некој пуцњави. То што је један промил ових пуцњава почињен оружјем у легалном поседу, то неће да вам кажу. Нека санкционишу криминалце. Зашто све стављају у исту врећу?  Какве везе има један ловац или неко ко се бави стрељаштвом са пуцњавом у граду коју су изазвали неки криминалци? Због таквог инцидента решили су да ударе по народу. Криминалци не поштују закон како год да окренеш. Чекај, ко је сад овде је..на странка?!  Мислим толико о идијотима који доносе овакве законе.
Нека забране навијачима да дивљају и нека их заиста претресу пре него што уђу на стадион.
 Уколико се брзо не оформи нека организација која ће да штити првенствено ваше интересе а не интересе удружења, на..ебали сте!
 Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Јануар 26, 2015, 08:35:45
Flanker sve sto pricas stoji.Ali dodji pa budi Srbin u Srbiji.Da se bunis-kome? Sup,mup vlada skupstina.Da se bunimo dodju pokupe i ovo sto imamo i sta mi,na zalost nemamo rezervnu drzavu,a nismo imali srecu da osetimo nesto bolje,nego kako koja vlast dodje/a ni jedna ne radi nista/pa za "dobre"plate pocne da osmislja nove zakone i donosi uredbe sve gore i gore po imaoce oruzja.Da je samo oruzje u pitanju lako bi,ovde postaje pitanje egzistencija miliona ljudi,zato budi sretan sto si tamo gde jesi i ponekad nam ispricaj kako se to tamo radi,bar ovim mladjima daj nadu da ce i kod nas to nekad biti tako. :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: samostrel 007 Јануар 26, 2015, 10:16:08
Sve sto je flanker naveo i napisao podrzavam i ja bih sve to zeleo i  ja sam za to.I mene boli sto je u Srbiji nazalost sve tako kako jeste  ali pravi odgovor na sve ovo je dao goran i sve je tako kako si i naveo gorane nazalost.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: oscar Јануар 26, 2015, 10:40:59
LJudi, može li bre konkretno, šta ne valja


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Јануар 26, 2015, 10:47:40
LJudi, može li bre konkretno, šta ne valja
Bolje sta valja,moze u recenicu da stane.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 26, 2015, 12:00:49
Bolje sta valja,moze u recenicu da stane.

Шта да вам кажем господо? Срећно!Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 26, 2015, 12:19:47
Ne valja to što za svaki komad oružja treba platiti takse koje koštaju u proseku kao komad oružja. Srbija se bori sa egzistencijalnim problemima, a novi zakon pospešuje povlačenje oružja od naroda.

Zakon je dobar za one uporne koji će moći kupovati municiju neograničeno. Dobar je za streljane jer će velika većina odlučiti da registruje oružje kao sportsko - kao alternativa opravdanom dokazu ugrožene bezbednosti.

Dobar je za početnike i ostale koji kupuju vazdušne puške. Osim za jače vazdušne koje će biti u C kategoriji, postojaće kategorija D za slabije vazdušare - u slobodnoj prodaji uz ličnu kartu.

U principu, najveći problem je u nametima i skupoći. Ide se na to da narod ''pocrka''.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Јануар 26, 2015, 01:04:56
Dobro hajde ovako, kako bi trebalo da izgleda Zakon o oružju i municiji
Vako:Podjes kao da ides u prodavnicu.Tamo sedi trgovac.Dobar dan,dobar dan-izvolte.Ja bi da kupim pusku.Trgovac:Da li vec posedujete oruzje i ako posedujete dajte mi oruzni list.
Ja:Izvolte oruzni list.
Trgovac:Sta bi ste kupili.
Ja:Onu prelepu ZASTAVU U CAL 16
Trgovac:hocete nesto jeftinije imate browning,benelli beretu.
Ja:Ne,oduvek sanjam samo nju.
Trgovac:Samo da upisem podatke i puska je vasa,a uz nju ide 100 kom. 8x57.
Platim,dovidjenja-dovidjenja i hvala.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 26, 2015, 02:22:46
Ne valja to što za svaki komad oružja treba platiti takse koje koštaju u proseku kao komad oružja. Srbija se bori sa egzistencijalnim problemima, a novi zakon pospešuje povlačenje oružja od naroda.

Zakon je dobar za one uporne koji će moći kupovati municiju neograničeno. Dobar je za streljane jer će velika većina odlučiti da registruje oružje kao sportsko - kao alternativa opravdanom dokazu ugrožene bezbednosti.

Dobar je za početnike i ostale koji kupuju vazdušne puške. Osim za jače vazdušne koje će biti u C kategoriji, postojaće kategorija D za slabije vazdušare - u slobodnoj prodaji uz ličnu kartu.

U principu, najveći problem je u nametima i skupoći. Ide se na to da narod ''pocrka''.

Jedna mala ispravkica...Visina takse se ne odredjuje Zakonom o oruzju i municiji, vec propisima kojima se uredjuje budzetski sistem, Nacrtom novog zakona u clanu 10. predvidjena je taksa i pobrojane su isprave za koje se ona naplacuje, ali ne i njena visina...no svakako da je ta taksa visoka


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 26, 2015, 02:36:40
evo dokaza i informacije preuzete iz programa, gde se jasno vidi ko moze ucestvovati u donosenu zakona i javnoj raspravi...

PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O TEKSTU NACRTA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI


1. U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast posedovanja i nošenja oružja i municije, Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o oružju i municiji( u daljem tekstu: Nacrt zakona).

2. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici relevantnih državnih organa, nevladin sektor, eminentni stručnjaci u ovoj obasti, kao i druge zainteresovane strane.

3. Nacrt zakona sa Obrazloženjem, u skladu sa Poslovnikom Vlade nalazi se u  prilogu ovog programa i čini njegov sastavni deo.
Nacrt zakona biće postavljen na internet prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs  i portalu e-uprave.
Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronske pošte na adresu: dejan.raketic@mup.gov.rs ili na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

4. U toku javne rasprave biće organizovani okrugli stolovi u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu.

5. Javna rasprava će se održati od 20. januara do 20. februara 2014. godine.

6. Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.05 Broj:
U Beogradu,                      2013. godine.ODBOR ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANENaslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 26, 2015, 02:57:12
Jedna mala ispravkica...Visina takse se ne odredjuje Zakonom o oruzju i municiji, vec propisima kojima se uredjuje budzetski sistem, Nacrtom novog zakona u clanu 10. predvidjena je taksa i pobrojane su isprave za koje se ona naplacuje, ali ne i njena visina...no svakako da je ta taksa visoka


Zašto uopšte treba taksa za svaki komad oružja? Tj. zašto MUP zahteva - a zakon to nalaže - da se lice koje poseduje dozvolu obavezuje da za svaki komad oružja traži nabavnu dozvolu?

To je čisto pljačkanje naroda. Pre svega, tu praksu smo propustili da oborimo.

Znači, neko ko želi da ima kolekcionarsku dozvolu, mora prvo potrošiti 500 eura na takse za prvih pet komada oružja. Ja stvarno ne znam gde većina članova ovog foruma živi, ali život u Srbiji je tako težak, i tih desetak hiljada dinara za takse na komad oružja, peripetije i vucaranje, više je nego ponižavajuće - ja bih to okarakterisao kao kriminal.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 26, 2015, 03:03:25
Dobro hajde ovako, kako bi trebalo da izgleda Zakon o oružju i municiji

Poštvani, nažalost plašim se da je odavno isteklo vreme za ovo pitanje, ča ste i sami u nekom od ranijih postova na to i skrenuli pažnju.

Zakon ooružju i municiji treba da omogući što jednostaavniju proceduru nabavke i držanja, nošenje oružja i municije za one gradjane kojima je dozvoljena nabavka, drzanje i "korišćenje", a ponovo da bude u dovoljnoj meri restriktivan da onima za koje je utvrdjeno da ne treba da imaju oružje da onemogući legalnu nabavku istog.

Da ovo ne bi bila najobičnija parola mislim da rešenja nisu u opšte ne moguća i ne ostvarljiva.
Kad je reč o nabavci oružja naveo samo koji su dovoljni uslovi koje bi lice trebalo da ispunjava prilikom nabavke istog, a da pri tom u dovoljnoj meri obezbede sigurnost.

Drugo se jednom licu odobri nabavka, recimo lovačkog oružja, ne vidim što bi isto lice moralo ponovo da za svaki naredni komad oružja podnosi zahtev za nabavku, da čeka odobrenje. Ukoliko su se u medjuvremenu promenile okolnisti, koje ukazuju da podnosiocu zahteva ne trebe odobriti nabavku oružja, onda tom licu treba oduzeti i oružje koje je u njegovom vlasništvu.
Umesto ovog rešenje smatram da bi logičnije rešenje bilo da lice podnosi zahtev pa nakon ispunjenja uslova MUP odobrava nabavku oružja koje traje sve dok ne nastupe okolnosti koje bi predstavljale razlog i za oduzimanje oružja. Kako je predvidjeno samiim zakonom postoji obaveza vlasnika oružja da jednom u 5 godina donese uvereje o zdravstvenoj sposobnosti, za to vreme organ moze samostalno da vrši proveru da li je lice u medjuvremenu osudjeo ili nije itd.
Naravno zasto nije usvojen ovakav stav, sa jedne strane zato što su zakon pisali ljudi koji su bili pod direktnim uticajem centra za kontrolu malokalibarskog i streljackog oružja (kao ne grešim u nazivu) drugi razlog zato što država želi  dodatni prilog od plaćanja dve takse prilikom poddnošenja i prilikom registracije. isto se moglo regulistati na taj način sto bi se obevazalo lice da prilikom svake nove nabavke ima obavezu registracije istog, a pri čemu bi plaćao dvostruku taksu.

Dalje uvodi se kao osnov sticanja OVEREN ugovor, do sada je na samom blanketu odobrenje sacinjavan zapis koji je predstavljao osnov sticanja, ovo će predstavljati dodatan namet i otežavati proceduu nabavke. Pri tom ne postoji opravdana razlog jer u sudskoj praksi nije zabeležen nijedan slučaj poništaja ugovora o nabavci oružja.

Dalje odrednce opravdan razlog i ostalo su smesne kad je rec o proceni bezbednosti, uslovljavanje izdavanja odobrenja za nabavku i držanje oružja za ličnu bezbednost obavljanjem odredjene profesijeje isto tako smešno. Pa zamislite sudiju, tužioca ii advokata koji su tokom karijere radili "teške" predmete, odlaskom u penziju prestaje automatski taj profesionalni razlog. Ponovo sto bi zivot jednog sudije, advokata, tužioca, bio ugorženiji od života jednog novinara, bankara, vlasnika neke male prodavnice ili bilo og drugog čoveka. Ne zaboravite da je lična sigurnost pravo svakog, a ponovo je i pravo svakog pojedinca da odluči na koji će način da brine o njoj.
Kad je reč o nošenju oružja može se naći sjajset zamerki odredbe diskrenconog karaktena o načinu nošenja, kao i mogućnosti oduzimanja ukoliko nošenje uznemiri nekog su idotske, kako ćmo da ustanovimo da postoji kod nekog uznemirenje, da li  će donosti taj izveštaj lekara sa prepisanom terapijom zbog uznemirenosti.

Kad je reč o lovcima, i nošenju oružja u lov, prvo užasna je odredba o uslovljavanju pozajljivanja oružja prisustvom vlasnika koji je smisao pozajmljivanja. Meni je recimo u sred sezone pokvarila se puška nije bilo dela, pozajmio samo od prijatelja pušku i lovio sam tu sezonu.
Dalje smatram da je ovimzakonom moralo da bud dozvoljeno lovcima da nose  kratko oružje pištolj/revolver u lovu za potrebe samilosnog hitca.

Ovaj zakon ne sadrži rokove za odlučivanje u prvostepenom postupku ni u drugostepenom postupku, naravno neko ce reci primenju je se zakon o opštem upravnom postupku ali što bismo primenjivali lex generalis ako vec pravimo lex specialis, a inače takvim postupanjem automatski produžavamo rokove za postupanje za dvostruki period u odnosu na trenutno zakonsko rešenje.

Kad je reč o nabavci municije, ok je rešenje da lice koje ima oružni list može nabavljati municiju u količini koju želi.
Punjenje nije u dovoljnoj meri reglisano, odnosno sada se ograničava i punjenje sačmene municijie.
Dobro je sto se tiče tetivnog oružja  suzavaca.
Kad je reč o legalizaciji sto bi ona bila mogućnost što ne bismo imali stalnu mogućnost da gradjani koji žele da registruju svoje oružje da to i učine.

Smatram da je ovo bila prilijka da se ova oblast mnogo bolje regulše, a da je ovakvim nakaradnim zakonom propuštena možda i poslednja šansa da se unapredi ova oblast i poveća sigunost gradjana, a ponovo da se oakša život legalnim korisnicima oružja.
Kolko sam upoznat jedan od tvoraca ovog zakona se javno deklarisao kao čovek koji ne voli oružje.
Ne kažem da neko ko piše zakon o oružju da treba da voli oružje ali da mora da poznaje probelmatiku, da mora da poznaje potrebe korisnika oružja to sigurno.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Brno Јануар 26, 2015, 03:39:25
Jedan lovac iz mog lovačkog društva se pre jedno 6-7 godina ''zaigrao'' i postavio par mreža u Tisu da nahvata malo ribe, naiđe čuvarska kontrola i uhvati ga na delu, slikaju, napišu prekršajnu prijavu i on dobije neku novčanu kaznu da plati kod sudije za prekršaje,nije se žalio,  plati lepo i zarekne se neće više krasti ribu. Normalno imao je u svom posedu lovačku pušku, karabin, kombinovanu pušku, prođe posle toga dve godine i on reši hoće da kupi poluoutomat broving, podnese nabavku, ode do suda dobije rešenje da se ne vodi nikakav krivični postupak, kad su ovi u MUP-u proveravali, opa nađu mu da prekršajnu prijavu za ribokrađu i osudu prekršajnog suda, i ne da nije dobio nabavku već mu oduzmu svo oružje, da nije podnosio nabavku i dan danas bi bio lovac i išao u lov.  Evo sad je podneo ponovo Molbu za lovca, jer je već prošlo kao što sam rekao 6-7 godina od tog prekršaja, sada je novim zakonom ribokrađa krivično delo i još se strožije uzima u obzir. Pa se nada da će dobiti odobrenje za lovačko oružje. Inače čovek na svom mestu, bez ikakvih mrlja u svojoj biografiji, sem što je volio malo da navata ribe, a ko to ne voli.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Јануар 26, 2015, 03:58:03
a sta reci za ovaj slucaj.pre jedno pet,sest godina jedan moj drugar dobije da ucestvuje u onoj emisiji svadba 48sati.i kada je izlazio sa vencanja ispali nekoliko metaka iz pistolja ispred opstine u sapcu.i sve to vidi na tv  neki mudonja koji radi u mupu u bg i naravno pozove nacelnika u sapcu i pita ga kakva je to pucnjava bila u centru grada.i sta ce covek oduzme mu svo oruzje sto je ovaj imao.tek je pre neki mesec ponovo dobio odobrenje za nabavku.presela mu svadba :sorry:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 26, 2015, 04:04:39
Moram da kazem i jedan i drugi slučaj su apsolutno razlozi za oduzimanje oruzja.
Protiv ovog iz Šabca je po mom mišljenju bilo i osnova za poretanje kriv.postupka za KD iz cl. 278 i 348KZ.

Posedovanje oružja povlači i posedovanje odredjene odgovornosti.

Ps. Moram samo da se ogradim, kad je reč o oduzimanju oružja zbog mreže, treba videti da li ispunjava uslove u smislu vrste prekršaj Koji povlači oduzimanje odnosno uskraćivanje prava na davanje odobrenja za nabavku.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Brno Јануар 26, 2015, 04:35:44
Što se tiče ovog što je hvatao ribu slažem se u potpunosti, to je sada okarakterisano kao krivično delo, jesi ukrao kokošku ili si hvatao ribu mrežom, krao si. Međutim tek posle dve godine od kada je on uredno platio kaznu njemu oduzmu oružje, i to da nije podneo nabavku ne bi mu ni dirali, u tome je poenta.
Skoro sam gledao emisiju nemoj te me držati za reč, ali radilo se o rođenju deteta valjda i deda opali par puta iz pištolja, ja kažem ženi e ovom će oduezi oružje, kaže ona meni što bi mu oduzeli raduje se rođenju unuka, e to se radi ali ne pred kamerama....da te ceo svet gleda....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 26, 2015, 05:28:11
Pred kameram ili ne, tradicija ili sta vec to je pucanje u vazduh pored toga sto moze da bude opasno, je i krivično delo kao sto spomenuh, nosenje sopstvenog pistolja(ukoliko nemate dozvolu za nosenje) je krivično delo, inace o ovom pitanju Apelacioni sud u Kragujevcu je imao drugaciji stav, ali nesto kasnije Vrhovni sud je razresio tu dilemu.
Samo da spomenem da do izmena zakona iz 2013 cini mi se, za navedeno je bila predvidjena kazna do 12 god, to znaci nema uslova, a kako je minimalna bila 2 god, uz maksimalno ublazavanje je isla 6 meseci, tako da ovoj sto je pucao u Šabcu mogao je glat prvu godisnjicu braka da slavi u Sremskoj mitrovici(najverovatnie).


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 26, 2015, 05:33:09
 :suicide_fool:g
Što se tiče ovog što je hvatao ribu slažem se u potpunosti, to je sada okarakterisano kao krivično delo, jesi ukrao kokošku ili si hvatao ribu mrežom, krao si. Međutim tek posle dve godine od kada je on uredno platio kaznu njemu oduzmu oružje, i to da nije podneo nabavku ne bi mu ni dirali, u tome je poenta.
Skoro sam gledao emisiju nemoj te me držati za reč, ali radilo se o rođenju deteta valjda i deda opali par puta iz pištolja, ja kažem ženi e ovom će oduezi oružje, kaže ona meni što bi mu oduzeli raduje se rođenju unuka, e to se radi ali ne pred kamerama....da te ceo svet gleda....

Људи маните се празних прича.
Било, десило се бла бла...
Шта сад?
Направите нови предлог и пошаљите га овом Ракетићу. Он по закону мора да вам одговори.
Онда гледајте шта ћете даље. По мени, прво морате да се уједините и оформите  неку невладину органитацију. Ова организација би штитила и ловце и оне који се баве стрељаштвом и колекционаре.  План и програм мора да буде јасно дефинисан уз присуство јаких аргумената.
Господо, имате све предуслове. Потребни су вам људи који ће да вас представљају, по који лап топ и добра презентација.
На овај начин обелодањујете све и оставља се мало простора за "контра напад".


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Јануар 26, 2015, 05:52:35
Onaj predlog koji sam izneo za nevladinu organizaciju kao sto se moze videti moze ucestvovati u donosenju zakona kao "nevladin sektor"


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 26, 2015, 07:09:41
Svaki trud je uzaludan. Mi smo kao žaba koja se polako kuva.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Mike Hammer Јануар 27, 2015, 10:50:32
Ovaj predlog zakona ima nespornih manjkavosti.

1. Zamena oruznih listova treba da padne na teret onog ko zeli da ih menja.
"Muziku placa onaj ko je narucio pesmu a ne onaj sto je bez ikakve krivice slusa"
Znaci da su postojeci vlasnici uredno platili obrazac OL i njima takav ne smeta a posto drzava inicira izmenu zakona ona treba da snosi troskove.
Novi vlasnici ce naravno kao i stari platiti novi obrazac OL kada izvrse registraciju oruzja.

2. Lekarski pregled je kvalitetna stavka ali lose postavljena.
Utvrdjivanje zdravstvene podobnosti treba da ide preko izabranih lekara koji ce u elektronskom zdravstvenom kartonu imati obelezeno polje da je pacijent vlasnik oruzja ali i za sve ukucane u kartonu treba da bude polje da zive na adresi na kojoj ima oruzja.
Na takav nacin izabrani lekari ukoliko uoce anksioznost ili depresiju bilo vlasnika bilo nekog od ukucana mogu da "kliknu" misem i eto vlasnika kod cike za glavu a ovlascenog radnika u kucu da proveri kako se oruzje drzi. Jer mozda je vlasnik OK ali njegova majka je depresivna ali zato vlasnik drzi  oruzje propisno i depresivna majka ne moze da povredi sebe ali ni ukucane komsije i sl.
Period od PET godina je besmislen. Coveku zivot moze da se urusi dva dana nakon urednog lekarskog pregleda. Skog franka – ode rata kredita ostanak bez posla i zena koja je jedva cekala povod da se pomazi s kolegom – A uverenje o zdravstvenoj sposobnosti SVEZE.
Sta mislite kakav bi ponovljeni pregled bio posle DVA dana? - pozitivan???? -

3. Obrazlaganje razloga za nabavku.
Svakom ko izjavi da mu treba pistolj da se zastiti mozete odmah izdati besplatno uverenje da nije normalan. Sta ce meni pistolj? Ja ga nabavljam kao kolekcionar i nemam iluzije da bi me zastitio.
Ko stiti moje dete? Pa svima nam je valjda mladunce najprece! Posto je nosenje zabranjeno ko ce nas zastititi na ulici?
Zato nabavku treba ili dozvoliti ili zabraniti. U razloge ne ulaziti jer svakom je njegov opravdan.
Dozvoliti da bilo koja vrsta oruzja sluzi za licnu bezbednost ako  vec ta kategorija postoji.
Mnogo je bolje drzati kratku pumparicu koja spada u lovacko (na zalost) nego pistolj.
Sa m57 pored provalnika probusicete i komsiju a sa 12 GA RUBBER buck shot ispaljenom iz kratke neolucene cevi oboricete provalnika koji ce da kuka od bolova do dolaska policije ali ce otici ziv i vi ste upravo ispunili svrhu samoodbrane t.j. odbranili ste sebe sa minimalnim posledicama po napadaca.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Јануар 27, 2015, 12:51:19
Verovatno je predlagac zakona bio preopterecen brigom o opstoj podobnosti, zdravlju i bezbednosti.Takav mu je posao da o tome brine i to  je njegov izbor naravno.Oruzje nema sta da se voli i mrzi.Jer i jedna i druga krajnost nisu zdrave.Istina je naravno negde na sredini.
Citajuci predlog zakona pogled mi je na trenutak zastao na  zabranu upotrebe municije sa supljom kosuljicom i  kako to predlagac nazva kasnije jos i dum dum mecima.Zar ce se zabraniti prodaja ovlascenim  za to i upotreba  za lov  nama  municije sa takvim zrnima.Ja na primer sam do skora koristio Selier Belot sa HPC zrnom od 12,7 grama kome je pri vrhu supalj vrh u kalibru 8x57 IS a takvih slicnih konstrukcija ima podosta.Sve su konstruisane sa ciljem da se kontrolisano rasire i prenesu svu energiju cilju i da divljac sto pre obore.A dali je vrh zabusen ili zabusen pa ispunjen olovom nema neke ogromne razlike u sirenju pecurke.
Sto se'' dum  dum'' metaka tice koliko mene pamcenje sluzi neradi se o municiji cije zrno ima eksplozivno punjenje vec o zrnima sa  takvom konstrukcijom  da se rasiri vise od osnovnog precnika zrna nastalog na iskustvima lovaca na visoku divljac.
Pomenuta zrna sa eksplozivnim zakasnelim punjenjem      verovatno  postoje ali ne za lov i lovacke potrebe i to obicni smrtnici nemogu da  poseduju vec samo posebne ustanove  .
Onaj ko hoce da legalno lovi morace da  slusa slovo zakona svidjalo se to nama ili ne.Medjutim  vidi se da u tome nije imalo aktivnog ucesca iskusnih lovaca  ili mi se to meni kao laiku i coveku koji je svestan da mnogo toga nezna samo cini da je tako.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Јануар 27, 2015, 02:08:58
Da je isao u lov na  visoku divljac na primer divlje svinje morao bi da zna  da je svaki susret sa ranjenim veprom ili svinjom  pitanje zivota ili smrti.A svaki zastoj na mehanizmu  ili trenutna  upotreba istog opasna po zivot[zapusena  cev blatom ili snegom]    a vepar juri iz grmlja i obara lovca sekuci ga kljovama....To se desilo kod nas u lovistu pre par nedelja .Kolega je ranio vepra i posao za njime u gustis a kada je vepar krenuo na njega puska mu je zaglavila patron izmedju glave i poluge...Da je imao cime  odbranio bi se ovako ostalo mu je da urla od nemoci i da udara razjarenu zivotinju cevima puske..
Lov sa  tople ceke je jedno a lov po vrletima i gudurama nesto sasvim drugo.
Recicete mozda da je predvidjeno zakonom da ako za to postoje uslovi postoji mogucnost da se izda dozvola za nosenje medjutim  koliko ce to da kosta?I sto bi lovci placali veliku globu kada je to preka potreba a ne lusuz ?
Slicno pitanje sam licno postavio davno kada sam isao na obuku za karabin   a vec sam imao nekoliko..Rekoh sto nam ne dozvolite da nosimo revolver u lovu na divlje svinje?Skocio je kao oparen uzviknuvsi ITO VAM JE MNOGO STO VAM JE DATO I TO TREBA DA VAM SE ODUZME.Kao da je meni neko nesto dao.Sve sam kupio za pare u skladu sa zakonom.Tako da me nista nemoze da iznenadi sto se toga tice jedino me iznenadi i obraduje kada vidim da jos postoji neko dobro neiskvareno  zivo bice drugo ama bas nista.
 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 27, 2015, 08:43:37
Verovatno je predlagac zakona bio preopterecen brigom o opstoj podobnosti, zdravlju i bezbednosti.Takav mu je posao da o tome brine i to  je njegov izbor naravno.Oruzje nema sta da se voli i mrzi.Jer i jedna i druga krajnost nisu zdrave.Istina je naravno negde na sredini.
Citajuci predlog zakona pogled mi je na trenutak zastao na  zabranu upotrebe municije sa supljom kosuljicom i  kako to predlagac nazva kasnije jos i dum dum mecima.Zar ce se zabraniti prodaja ovlascenim  za to i upotreba  za lov  nama  municije sa takvim zrnima.Ja na primer sam do skora koristio Selier Belot sa HPC zrnom od 12,7 grama kome je pri vrhu supalj vrh u kalibru 8x57 IS a takvih slicnih konstrukcija ima podosta.Sve su konstruisane sa ciljem da se kontrolisano rasire i prenesu svu energiju cilju i da divljac sto pre obore.A dali je vrh zabusen ili zabusen pa ispunjen olovom nema neke ogromne razlike u sirenju pecurke.
Sto se'' dum  dum'' metaka tice koliko mene pamcenje sluzi neradi se o municiji cije zrno ima eksplozivno punjenje vec o zrnima sa  takvom konstrukcijom  da se rasiri vise od osnovnog precnika zrna nastalog na iskustvima lovaca na visoku divljac.
Pomenuta zrna sa eksplozivnim zakasnelim punjenjem      verovatno  postoje ali ne za lov i lovacke potrebe i to obicni smrtnici nemogu da  poseduju vec samo posebne ustanove  .
Onaj ko hoce da legalno lovi morace da  slusa slovo zakona svidjalo se to nama ili ne.Medjutim  vidi se da u tome nije imalo aktivnog ucesca iskusnih lovaca  ili mi se to meni kao laiku i coveku koji je svestan da mnogo toga nezna samo cini da je tako.


Ја бих пре рекао да је предлагач закона јајара и да га вероватно неко плаћа да ради то што ради.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 27, 2015, 10:54:35
Počele su novine da brbljaju o novom zakonu:

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530973-Pistolj-samo-uz-lekarsko-uverenje


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Flanker Јануар 27, 2015, 11:31:31
Počele su novine da brbljaju o novom zakonu:

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:530973-Pistolj-samo-uz-lekarsko-uverenje

Нигде се не помиње пуњење муниције. Пардон, "справљање" муниције. С..ем им се на назив.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 28, 2015, 08:19:46
Можда је ово начин да се изборимо за своја права.

Уводни видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4qs4V852Mrg&feature=youtu.be

Сајт удружења:
http://arms-of-freedom.org/

Само удружени се можемо изборити за наш начин живота!
Да оружје буде право а не привилегија!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Huntercro Јануар 29, 2015, 02:23:03
evo i kod nas krenulo, bogu hvala, kažu ide zakon po hitnom postupku.
živi bili pa vidjeliNaslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 29, 2015, 03:58:19
Шта каже ваш закон? Јел вам одговара?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Pedja1965 Јануар 29, 2015, 04:00:22
Sta ce to dobro doneti i vama i nama,mi smo afrika za EU samo vecina to jos nije shvatila pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Huntercro Јануар 29, 2015, 04:59:41
liječnički pregled svakih 10 godina umjesto pet dosadašnjih
kod nove nabavke oružja ići će pojednostavljena provjera a ne kao do sada kao da prvi put nabavljaš, znači biti će gotova za dan dva a ne kao do sada 45-60 dana
omogućuje se punjenje metaka ali smiješ imati najviše 1000 grama baruta ukjlučujući i one u metcima (MALO NELOGIČNO I GLUPO ali bolje išta nego ništa)

e sad poslali smo ko je htio prijedloge za javnu raspravu, ja kažem da trebamo poslati svi pa kad dobiju pet 000 mailova valjda će neko nešto vidjeti ali se ljudi vjerovatno bolje sile reakcije pa šute

ja sam predložio da to bude 2,5 kg, e sad ako prođe prođe ako ne, znam da sam probao


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 29, 2015, 06:08:55
Па шта је килограм барута !? Значи и код нас ће једном са 5 повећати на 10 година лекарски ;)
Јел има и код вас дискреционо право полиције да вам не издају набавну? Сада по новом ће моћи и да одузму оружје ако им се тако дигне јер их стављају изнад закона :(

Можемо ли добити ваш предлог закона?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: zhrvoje Јануар 29, 2015, 07:50:22
Evo kolega tu se moze skinuti predlog naseg zakona :hi:...

http://www.mup.hr/main.aspx?id=202813.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 29, 2015, 08:22:01
Хвала
 :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Barbarosa Јануар 29, 2015, 09:37:15
"...produži s 5 na 10 godina kako se vlasnike oružja ne bi u kratkim razdobljima izlagalo troškovima zdravstvenih pregleda i produženja važenja oružnog lista."
Eto tako to radi ozbiljna država koja brine o standardu svojih građana, ali šta nas to briga pa mi imamo bolji standard, zar ne?   :snooks:
 :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Јануар 29, 2015, 10:12:02
Eto prilike da se naša ''udruženja'' sada založe da se u srpskom parlamentu ulože amandmani da se taj period produži na 10 godina kao u hrvatskom predlogu zakona.

Mada bojim se da će da budu samo pogoršanja po vlasnike oružja. Uskoro će biti rasprave u skupštini pa ćemo videti.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 29, 2015, 11:11:32
Када су се то тачно наша ''удружења'' икада заложила за нас ? Мора да ми је промакло нешто у ових година и година.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Huntercro Јануар 30, 2015, 08:16:13
bojim se da bude ona vuk je magu smazo, ali ako ništa sad ne probamo učiniti ko zna kad će se zakon promijeniti opet


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 30, 2015, 09:23:57
Ljudi jel vi znate ko ima većinu, jel znate kolika je te većina. Jeste li mouda gledali kako se usvajaju zakoni Koje vlada predloži.

Sve ovo sto 0inicijativi kroz sistem ocene ustavnosti.

Ista ova vlast je bila i pre 16 god. Lada je donela i ovaj prethodni zakon i uvela prez na oruzje.
Ova vlast je oduzela pravo običnom čoveku da nosi oružje.

Svi zakoni o oruzju su pisani od strane ljudi koji ništa ne znaju o oruzju i potrebama legalnih korisnika.
Budimo iskreni kolko je nivo znanja nasih kolega u LD, kolki je nivo znanja na nivou LU, pa onda LSS, LSV....., nazalost prepoznaćete radi se o pojedinim pravim poznavaocima. Sada tek zamislite koljinje nivo znanja kod onih kojima oruzje ne sluzi ničemu, istih onih koji u svemu vide pretnju sta li tek vide u oružju i njihovim vlasnicima.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Јануар 30, 2015, 12:07:04
pa predsednik nam je iz vladajuce stranke.podpredsednik LSS milan kovacevic takodje.znaci mogli bi da urade nesto samo ako hoce.mada se bojim da od toga nema nista :sorry:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јануар 30, 2015, 03:31:57
Mogli bi da ih zanimaju lovci i najmanje.
 Oni su u lovytvu zbog sopstvenog interesa i on ih jedini zanima.
Pa da li je iko cuo za lovca sormaza pre nego sto je postao predsednik Lss.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 04, 2015, 09:42:13
Qj predlaže ove amandmane? Fala!  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 04, 2015, 10:14:33
Лепо је ово предложено овде али ко ће то у скупштини да учини? Друго је питање хоће ли посланике уопште и занимати да се заинтересују око овога или ће само што пре гласати па ај даље.
Иначе о овоме је баш лепо написао неко за људска права у новом броју Предатора. (није ми намера да их рекламирам, далеко од тога!)
Могу се и скенови окачити да се види да још има људи који познају материју у послу којим се баве.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 04, 2015, 10:48:52
Ko ih je predložio? Daj link, molim te!  :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 04, 2015, 10:49:47
Ako ih predlaže neko iz vladajuće droožine, odnak će verovatno biti usvojeni... U suprotnom...  :wacko:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 04, 2015, 11:16:07
Није ми најасније јер треба по овим амадманима оправдан разлог за оружје или не треба као и до сада?
И хоће ли бити дозвољено ножење пиштоља или не?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 04, 2015, 12:18:05
Ko ih je predložio? Daj link, molim te!  :drinks:

Вршљам по сајту скупштине и не налазим линк. Молио бих да неко помогне.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 04, 2015, 01:54:54
Svako normalan ce se boriti da bude sto manje kriminala i civili i sluzbena lica svako u svom domenu.Medjutim  kriminalaca ce biti nazalost dok je sveta i veka.Njima netreba dozvola za  drzanje i  nosenje oruzja.Ubica je ubica njemu ne predstavlja nikakav problem ako nema vatreno oruzje da bi izvrsio krivicno delo.   Uradice on to i kamenom ako nema sta drugo pa i golim rukama.Nazalost tako je.

Nego hteo sam da pitam cenjene kolege kojima je to jasnije nego meni kako je regulisano prenosenje oruzja.Dali je opet potrebno SVAKO prenosenje prijaviti nadleznom organu?Pa i prenosenje oruzja od mesta stanovanja do   opstine  koja gazduje lovistem u kome lovimo.Na primer lovi se Subota i Nedelja a meni je zgodno da odem  tamo cetvrtak ili petak svratim do svojih prijatelja lovaca sa kojima lovom inace mestana pa za vikend u lov?
To pitam jer se desilo u Dimitrovgradu pre nekoliko godina da je oduzeto oruzje kolegama lovcima a koliko je meni poznato obrazlozenje je bilo da nisu prijavili prenosenje oruzja do lovista .Inace oruzje im je bilo rasklopljeno i u futrolama na vidnom mestu u kolima..


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 04, 2015, 02:33:56
Primetih da je upotrebljen termin'' teleskopski opticki nisan''. Znam sta je optoelektronski pasivni nisan  .Postoje i infracrveni nisani kao i termovizijski.Pasivni imaju pojacivac koji pojacava svetlost zvezde meseca i vegetacije i objekata okolo i vise desetina hiljada puta  i  nemoguce ga  je otkriti.Ako ima dodat infra crveni  svetlosni dodatak onda jeste vidljiv drugim pasivnim uredjajima.Postoje i specijalni optoelektronski  pasivni uredjaji[ne nisani] malog gabarita    koji se uz pomoc adaptera dodaju na objektiv i pretvaraju obicnu optiku u nocnu itd .Verovatno ce nekada biti svi pomenuti uredjaji dozvoljeni obicnim smrtnicima za upotrebu u lovu samo neznam dali cemo mi biti zivi svedoci toga.Isto je bilo i sa obicnim optickim nisanima do skora i sami znate koliki je bio problem dobiti dozvolu za isti   a sada ga mozete nabavljati gde hocete i koliko hocete .Tako ce biti nekada u dalekoj buducnosti i sa ovim'' neobicnim nisanima''.
Da su dozvoljeni bili bi savesnim lovcima velika pomoc u lovu cekanjem i taj nacin lova bi bio daleko bezbedniji i za lov i loviste uspesniji negoli sada sto je.
Zakonodavac je smatrao da treba spreciti nabavku i posedovanje ovih uredjaja zbog zloupotreba  u lovistima i van njih.Trebao bi da zna da vise divljaci  strada od raznih zamki od sajli i zica nego od vatrenog oruzja u lovistu.I to visestruko .Lovokradju necemo moci iskoreniti ali se protiv nje moramo svi zajedno svom snagom  istrajno boriti.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Mike Hammer Фебруар 04, 2015, 03:21:26
Nikakvo prijavljivanje ni po sadasnjem zakonu nije potrebno.
Taj clan je lose napisan nedostaje zarez.
To se odnosi na prenosrnje oruzja koje je prijavljeno a to je staro oruzje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Baki58 Фебруар 04, 2015, 04:23:59
Није ми најасније јер треба по овим амадманима оправдан разлог за оружје или не треба као и до сада?
 
Ja Kolko znam i sada je dozvoljeno nosenje kratkih cevi uz posebnu dozvolu za nosenje. Mislim da tu nece da se menja nista. Mozda i ne treba.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 04, 2015, 07:23:35
Pa mozda treba da se nesto i menja.A i ako dozvole da se kratka cev nosi SAMO za vreme lova  to bi spasilo po neki zivot u  to sam siguran.Kolega je ranio sad za vikend na zatvaranju lova  vepra [ star oko 4 godina].Pratio sam ga nekih cetiri kilometara .Gonili su ga Alpino brak jazavicarka i mladi kopov i saterali u crno trnje.Prilazio sam mu polako se provlaceci kroz crno trnje i gabrak i kada je vepar je primetio da mu se priblizavam  jurnuo je  u mom pravcu .Pucao sam na njega  iz karabina i pogodio   ga u celo .Pao je na mestu.Zastavin poluautomat u kalibru 8x57IS metak SBT GAME KING 14,23 grama.Da je dozvoljeno kraca cev za dostrel bi bila mnogo srecnije resenje za provlacenje kroz gustu vegetaciju .


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 04, 2015, 07:36:17
Prenosenje kratke cevi od mesta prebivalista do lovista u futroli i rasklopljeno odvojeno od municije a nosenje Samo u lovistu za vreme lova.I da nas ne globe za to kao da je u pitanju veliki luksuz.A nije nikakav luksuz vec potreba.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Фебруар 04, 2015, 08:23:24
Овај предлог предвиђа и строжије кажњавање за злуопотребе и несавестан однос према оружју. За свако пропуштање радњи које су предвиђене одредбама овог закона, као и за неиспуњавање услова прописаних овим законом предвиђене су прекршајне казне, као и заштитна мера одузимања предмета, односно оружја и муниције.

1.po ovome ako ne slikas oruzje tog momenta sa likom tog policajca pored oruzja   kada te zaustave
mogu da te akaju kako im se prohte.

2.zasto bi iko legalizovao oruzje ako mora posle toga da placa porez na isto.
svako od tih koji poseduju to nelegalno oruzje  cuva ga za nedaj boze situacije...
... 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: swift Фебруар 04, 2015, 08:59:47
Qj predlaže ove amandmane? Fala!  :hi:

Neki lobisti koji su posetili skupštinske odbore u poslednjih 15 dana, uključujući i moju malenkost.U skupštini sede 23 lovca, pored ostalog. Začudo, ali su se i par poslanika koji nisu lovci zainteresovali za izmene.
Ali sad vidim da ovde nisu ušli predlozi oko transporta oružja za pravna lica...hmmm

Mada,
ovde nije tačna jedna tvrdnja u obrazloženju, vezana za noćne optike.I ranije nije bila dozvoljena upotreba ali nije bilo ni zabranjeno posedovanje.Novim zakonom se zabranjuje i jedno i drugo, ako sam dobro primetio. Takodje, ona obuka za spravljanje municije /koja je ludost/ ne može da se izbaci iz zakona i ako nigde u EU ne postoji.Mup ne pristaje na zakon bez toga člana, verovatno.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 04, 2015, 09:20:45
Ako sam vas dobro razumeo zabranjeni su i uredjaji za osmatranje nocu?Jel tako?Ja nemam ni jedno ni drugo ali i sami znate koliko je toga  kupljeno legalno u prodavnici i  u posedu je i lovocuvara i ribocuvara itd...Sta ce sada ?Nositi u Mup da predaju ili da rizikuju krivicne prijave?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: swift Фебруар 04, 2015, 10:44:06
Ako sam vas dobro razumeo zabranjeni su i uredjaji za osmatranje nocu?Jel tako?Ja nemam ni jedno ni drugo ali i sami znate koliko je toga  kupljeno legalno u prodavnici i  u posedu je i lovocuvara i ribocuvara itd...Sta ce sada ?Nositi u Mup da predaju ili da rizikuju krivicne prijave?

Ne, ne...
samo ono što ima končanicu ili tačku uz balistčke korekcije, ili se montira se na pušku ili optiku i sl. Dvogledi, spektivi i sl. ne bi trebali da tu spadaju..


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 05, 2015, 09:19:26
Zabrana nošenja oružja
Član 26.
Zabranjeno je nošenje oružja na javnom mestu osim u slučajevima utvrđenim
ovim ili drugim zakonom.
Lovačko oružje može se nositi za vreme lova, u skladu sa propisima o
lovstvu.
Sportsko oružje može se nositi u otvorenim i zatvorenim prostorima
namenjenim za streljačke sportove i obuku za rukovanje oružjem.
Punoletna lica mogu nositi gasne sprejeve i uređaje za izazivanje
elektrošokova.

po ovom clanu predloga, nosenje kratkih cevi nije dozvoljeno u lovistu, posto ne verujem da ce biti moguce registrovati revolver ili pistolj kao "lovacki"

i jako nedorecen deo clana - otvoreni i zatvoreni prostori
namenjeni za streljačke sportove - ja to ne mogu procitati eksplicitno kao streliste. Kako definisati koji je to npr otvoreni prostor namenjen za to? ko mu utvrdjuje namenu? npr covek ima prostor, lepo ukopan, bezbedan, i on ga nameni za svoje streljacko vezbanje. ne ugrozava nikoga. da li je u problemu ili ne ako puca tu?

drugo - npr za sportsko oruzje - konkretno vazdusno - skupi se 10 drugara na vikendici, ponesu vazdusare i prave takmicenje. sve je naravno bezbedno, nikoga ne ugrozavaju, da li se taj prostor smatra otvorenim prostorom namenjenim za streljacki sport?  ili neko ko voli da vezba kod sebe.

sama definicija strelista nigde ne postoji, a jako veliki broj mesta u nasoj zemlji i nema registrovano streliste gde se moze pucati.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 05, 2015, 10:12:30
Ne, ne...
samo ono što ima končanicu ili tačku uz balistčke korekcije, ili se montira se na pušku ili optiku i sl. Dvogledi, spektivi i sl. ne bi trebali da tu spadaju..
Pa neko to moze i na glavu da montira preko drzaca pa da opet koristi u lovu jel tako?Da osmatra kroz nisan.Moze i sa laserom da upari i opet da koristi.
Mislim da je sretnije resenje bilo da je zakonodavac dozvolio upotrebu optoelektronskih sprava uz obaveznu registraciju i ogranicenje upotrebe  na prvu i eventualno drugu generaciju za lov cekanjem.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: samostrel 007 Фебруар 05, 2015, 10:17:55
Nisam ljubitelj kratkih cevi ali" Kazem ZLU NE TREBALO U DOBROM SE NASLO"
Primer:Volim da istrazujem i odlazim u nepoznate planinske oblasti gde cesto prenocim i provedem vise dana. Cesto je i dete samnom ili vise ljudi.Nikad se nezna sta moze da se desi i sa cim covek moze na takvim mestima da se susretne.(Kazem ovo iz svog iskustva a i drugih) Covek se oseca sigurnije kada ima kratku cev kod sebe. Znaci nije lovni dan nisam u lovu zaustavi me kontrola uz put i sta onda. Problem ni zbog cega i opet se stvara problem normalnom coveku i uglavnom takvi nagrabuse a oni koji trebaju da budu sankcionisani do njih se i nedolazi.
I opet to oduzimanje oruzja za svaku sitnicu nevodi nicemu.Mislim da bi i za drzavu bilo bolje uvest prekrsajne prijave ako dodje do remecenja zakona i to stroogo novcano kaznjavati.Ako dodje do drugog prekrsaja jos veca novcana kazna e treci put oduzimanje.
U evropskim zemljama ali znaci zavisno od krivicnog dela pocinioci su sperovani u celom sistemu i nemoguce im je kupovina oruzja 5 god.Za tih 5 god.nesmeju da imaju nikakav prekrsaj i uglavnom se trazi na uvid gde je osoba radila i cime se bavila u tih 5 god.ako je sve u redu skida se zabrana i ponovo moze nesmetano da kupuje oruzje.Svakom se daje ponovna sansa.Nesmisleno je da neko npr. u mladosti pravi gluposti i da ceo zivot bude obelezen zbog toga.Znam sijaset ljudi koji su u mladosti bili vise puta kaznjavani i isti ti ljudi vremenom postali zreli i savesni i uvazavani gradjani.A ima onih koji nikada nisu krivicno odgovarali a u njima tinja vatrica i nikad neznas na sta su spremni.
Ludost je da prodje npr.10 i vise god od zadnjeg dela i da se coveku neda sansa da bude prihvaceni clan drustva.Odbacivanjem se ne dobija nista pravi se samo gore.Onaj koji se redovno oseca odbacenim njega samo drustvo gura u propast i nedelo. U svetu se drzave bore za rehabilitaciju mladih ljudi i njihovo vracanje na pravi put. Najlakse ga je odbaciti ali mislim da ljudima treba dati sansu a ne ceo zivot da nosi neko neku marku i obelezje.
Naravno da delo stoji uvek u evidenciji negde u supu ali se iz glavne kaznene evidencije brise posle odredjenog perioda i automatski bi trebalo takvu osobu drugacije posmatrat.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: samostrel 007 Фебруар 05, 2015, 10:23:14
Svetski psiholozi i naucnici kazu da muska populacija sazreva dosta kasnije nego zenska i racunaju da je muskarac stasao i zreo kao osoba tek sa 30 god.Povodom ovoga dosta gledaju na pocinioce i oni koji prave dela pre tridesetih su dosta blaze sankcionisana nego oni koji prave delo ili krivicni prekrsaj posle tridesetih.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 05, 2015, 10:38:16
Divljac nece da napadne coveka ako nije   ranjena  ili besna.Kao sto rekoh i sada mi nije problem da za ranjenim veprom ili svinjom udjem u gusto rastinje i prekratim joj muke.Ima nas u grupi dvadesetak lovaca i mladjim kolegama nedamo da idu za  divljaci koja je ranjena.Tu ipak treba da budu i srce i ruka mirni.Kolega  koga je vepar pocepao  je na svu srecu preziveo zahvaljujuci pribranosti i pomoci kolega iz grupe.Ko sto reko zaglavio mu patron u poluautomatu .Da je bio sam i bez pomoci iskrvario bi do smrti.
Kad je lov cekanjem u pitanju i tu nemam vecih problema .Nextorch montirana na vec pomenuti karabin odlicno zavrsava posao.Kad nevidim jasno cilj na vrhu strelice[inace odlican nisan kupljen od Dr Mite] ja i nepucam .Na svinju sa mladima takodje nepucam nikako a prosle godine sam par puta i vepra samo pogledom odpratio uz osmeh.
Samo sam nesto ranije glasno razmisljao sta bi i kratko lovacko oruzje  a i upotreba optoelektronkih nisana  znacila SAVESNOM lovcu prilikom lova.Lov bezbedniji uz manje ranjavanje divljaci .


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 05, 2015, 03:19:10
Зна ли се како је прошао састанак у Партизану?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 05, 2015, 03:23:41
verujem da mnogi sa nestrpljenjem čekaju izveštaj sa sastanka


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: swift Фебруар 05, 2015, 04:15:03
Pa neko to moze i na glavu da montira preko drzaca pa da opet koristi u lovu jel tako?Da osmatra kroz nisan.Moze i sa laserom da upari i opet da koristi.
Mislim da je sretnije resenje bilo da je zakonodavac dozvolio upotrebu optoelektronskih sprava uz obaveznu registraciju i ogranicenje upotrebe  na prvu i eventualno drugu generaciju za lov cekanjem.

A zašto bi dozvolio zakonodavac to...pa toga nema u većini zemalja...osmatranje da, pucanje kroz...ne. U tome je stvar da daš zivotinjama šansu tokom noći kad se one osećaju najbezbednijima. Na kraju, mi noću lovimo samo divlje svinje. I lampa je dovoljna. Šta bi se desilo kad bi uveli i termovijske nišane i ic-e optike i sta jos. Krivolov bi procvetao a i onako ga je previše.I već se krši i po starom zakonu. U tom domenu zabrane, po novom zakonu, ja podržavam ovaj član istog koji je jasan.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Фебруар 05, 2015, 05:01:38
Zabrana nošenja oružja
Član 26.
Zabranjeno je nošenje oružja na javnom mestu osim u slučajevima utvrđenim
ovim ili drugim zakonom.
Lovačko oružje može se nositi za vreme lova, u skladu sa propisima o
lovstvu.
Sportsko oružje može se nositi u otvorenim i zatvorenim prostorima
namenjenim za streljačke sportove i obuku za rukovanje oružjem.
Punoletna lica mogu nositi gasne sprejeve i uređaje za izazivanje
elektrošokova.

po ovom clanu predloga, nosenje kratkih cevi nije dozvoljeno u lovistu, posto ne verujem da ce biti moguce registrovati revolver ili pistolj kao "lovacki"

i jako nedorecen deo clana - otvoreni i zatvoreni prostori
namenjeni za streljačke sportove - ja to ne mogu procitati eksplicitno kao streliste. Kako definisati koji je to npr otvoreni prostor namenjen za to? ko mu utvrdjuje namenu? npr covek ima prostor, lepo ukopan, bezbedan, i on ga nameni za svoje streljacko vezbanje. ne ugrozava nikoga. da li je u problemu ili ne ako puca tu?

drugo - npr za sportsko oruzje - konkretno vazdusno - skupi se 10 drugara na vikendici, ponesu vazdusare i prave takmicenje. sve je naravno bezbedno, nikoga ne ugrozavaju, da li se taj prostor smatra otvorenim prostorom namenjenim za streljacki sport?  ili neko ko voli da vezba kod sebe.

sama definicija strelista nigde ne postoji, a jako veliki broj mesta u nasoj zemlji i nema registrovano streliste gde se moze pucati.

Kaze se prostor namenjen za streljacki sport.... ovde se upravo i nedvosmisleno misli na streliste i streljanu, cak je zakonodavac ostavio mogucnost da se za potrebe sporta moe napraviti neko privremeno streliste...ne znam sta tu nije jasno? nije isto da se skupi 10 drugara u nekom selu pa da kazu to je sport...postoje pravila kako se organizuju sportski dogdjaji...po meni je ovde sve u redu


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 05, 2015, 05:23:39
pa upravo to što ja npr mogu protumačiti ovaj član na jedan način, a vi na drugi, pokazuje odredjenu vrstu dvosmislenosti.
što se tiče mogućnosti pravljenja privremenog strelišta, nisam naišao na taj termin nigde definisan.

što se tiče organizovanja sportskog dogadjaja, da postoje pravila, a kod streljaštva zahtevaju odredjeni siguran prostor. šta raditi kada ne postoji takav prostor - konkretno u mom slučaju u krugu od 80 km ne postoji registrovano strelište.

10 drugara koji se takmiče? zašto to ne bi bio sport? ovo se posmatra previše usko.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 05, 2015, 05:26:31
da dodatno pojasnim - streljačka disciplina je sa vazdušnim puškama, ali nije klasično pucanje na 10m.

i po prethodnom zakonu nije se smelo pucati sa vazdušnim oružjem van strelišta, a slabo ko je išao u strelište?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 05, 2015, 05:39:35
Postujem  vase miljenje ko sto reko ranije samo sam glasno razmisljao na postavljenu temu.Da i dozvole upotrebu optoelektronsih nisana  zbog cene    ja u neko dogledno vreme ne bi postao vlasnik toga.Isuvise je skupo zadovoljstvo imati tako nesto.Mada i dalje mislim da bi kada bi bilo dozvoljeno koriscenje istih manje bilo nesrecnih slucajeva u lovu cekanjem nocu a i manje bi divljih svinja pobeglo ranjeno.I loviste bi bilo na dobitku a i zajednica.
Sto se lova na divlje svinje tice samo njih i lovim.Prosle sezone sam odstrelio desetak komada od toga sest vepra.Lov cekanjem mi je omiljen i to iskljucivo na usevima gde mojim prijateljima prave stetu.Nepucam bez da jasno vidim cilj  .Nijedna mi nije pobegla nocu ranjena.I ne obaram sve sto mogu .Divlje svinje imaju odlican sluh i njuh.Znaju one da se cuvaju i  oprezne su pre ulaska u usev.Nesto sasvim drugo je na hranilicama gde ih covek stalno hrani i gde im je opreznost umanjena .  
Namerno sam pomenuo sve kombinacije oko uredjaja za osmatranje i nisana jer i sa uredjajima za osmatranje se isto moze ciniti krivolov. Mogu se i oni zloupotrebiti.
Sto se krivolova tice ko sto reko ranije mnogo vise divljaci strada od sajli i zica nego od vatrenog oruzja.Osudjujem svaki krivolov.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 05, 2015, 05:44:13
nažalost krivolov se dešava bez obzira na to šta je dozvoljeno ili ne, i sam naziv je jasan.

zloupotreba se može desiti bez obzira na zakonska rešenja. a što se bezbednosti tiče, moje mišljenje je da bi bilo bezbednije u konkretnom slučaju imati optoelektronski nišan.

al što reče mpeca, nikada ga ne bih kupio niti koristio.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Фебруар 05, 2015, 11:39:55
pa upravo to što ja npr mogu protumačiti ovaj član na jedan način, a vi na drugi, pokazuje odredjenu vrstu dvosmislenosti.
što se tiče mogućnosti pravljenja privremenog strelišta, nisam naišao na taj termin nigde definisan.

što se tiče organizovanja sportskog dogadjaja, da postoje pravila, a kod streljaštva zahtevaju odredjeni siguran prostor. šta raditi kada ne postoji takav prostor - konkretno u mom slučaju u krugu od 80 km ne postoji registrovano strelište.

10 drugara koji se takmiče? zašto to ne bi bio sport? ovo se posmatra previše usko.

Postovani kolega, u svakom nasem zakonu, ljudi koji nisu pravnici mogu pronaci neke odredbe koje ce tumaciti na svoj nacin, ali potpuno pogresno i to je nesto potpuno uobicajeno, upravo zato ljudi za sve nedoumice koje imaju treba da konsultuju pravnika (ili advokata), ili da pronadju i procitaju komentar zakona koji ih zanima,gde su detaljnije i podrobnije objasnjeni clanovi zakona i njihovo znacenje na konkretnim primerima. Zakonodavac cesto ne moze predvideti sve detalje zakonskim odredbama i zato je Zakon opsti pravni akt, koji se dalje moze razradjivati podzakonskim aktima.

Onosto sam pomenuo "privremeno streliste"... Beogradska arena nije streljana niti streliste ali se u njoj moze organizovati tamicenje u streljastvu... to je drugi prostor otvoren ili zatvoren...mada vama niko ne brani da se sami organizujete, no to nije sport, ako hocete da bude sport, registrujte udruzenje nabavite sportsko legalno oruzje, prostor otvoen ili zatvoen, pa ga daptirajte da bude bezbedan, pribavite odobrenja koja su potrebna, pa sportujte...sve mimo toga je krsenje zakona, a da se vadite na pogresno tumacenje zakona samoinicijativno, svaki sudija bi vas kaznio zato sto niste potrazili pravnu pomoc a imali ste tu mogucnost, jer pravna zabluda ne oslobadja od odgovornosti.

Inace su drzavni organi pretrpani predmetima sudovi zalbama,gradjevinska inspekcija i policija neosnovanim prijavama, koje gradjani podnose, kao pravno neuke stranke, samo zato sto tumace pravo na svoj nacin, a nece da plate advokata koji poznaje materiju, ili da potraze besplatnu pravnu pomoc,tzv. pro bono.. pa se drzavni rgani ubise od postupanja po neosnovanim prijavama, zalbama i drugim podnescima neukih stranaka, sto mnogo kosta drzavu jer se trosi vreme sredstva, a prave stvari koje su osnovane i bitne trpe, samo zbog pogresnog tumacenja prava...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 06, 2015, 12:06:28
Uglavnom cela pravna dijelektika je slobodno rečeno šizofrena. Bilo koji službeni dokument napisan je na takav način kao da pisci glume ili imaju zaista neki poremećaj jesnog izražavanja.

Čemu takva praska, nije jednostavno objasniti. Mislim da se u sistem suštinski uvukla zloupotreba - tako da u svakom segmentu vidimo podleganje iskušenju, manipulacije radi svakakvih interesa.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 06, 2015, 12:09:21
apsolutno se slazem sa vama sto se tice tumacenja zakona. da trebalo bi traziti strucnu pokoc, s tim sto sam vise puta bio svedok da jedan isti clan zakona dva pravnika/advokata tumace razlicito.
ok podzakonska akta, samo su slabo dostupna - barem meni. a i strucne sluzbe sve tumace svaka na svoj nacin (konkretan primer gde referenti za oruzje ne znaju kako da pusku u kalibru 357 reregistruju kao lovacku jer je zaboga u pitanju pistoljski kalibar).

ovi oko arene - ok solidan primer, nadam se da cu uspeti da iskopam sta i kako treba za neke buduce potrebe.

sto se tice sportovanja - tako sam nekako i mislio, sportsko udruzenje, sve redno sto treba. ali prostor, adaptiranje, papir da je to realno streliste i sl - to je nivo skoro pa nemoguceg.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 06, 2015, 12:11:44
ali skrecemo sa teme, a to je predlog ZOM


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 06, 2015, 12:19:43
Svi čekamo skupštinsku rekapitulaciju - zakona - kao ozeblo sunce. :)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 07, 2015, 10:35:50

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Legalni-vlasnici-oruzja-nisu-kriminalci.sr.html


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 07, 2015, 11:10:57
Sto rece jedn pametan u komentaru "Princip je jednostavan: razoružaj onoga koga možeš, kad već ne možeš onoga koga bi trebalo"


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Фебруар 07, 2015, 10:05:44
Sto rece jedn pametan u komentaru "Princip je jednostavan: razoružaj onoga koga možeš, kad već ne možeš onoga koga bi trebalo"

Veliko razoruzavanje odradio je US Steel u Smederevu pretopivsi JNA zaostavstinu. Kad su umne glave strateskog planiranja sabrale projektovane i pretopljene kolicine vratile su celicanu i rekli fala VI. Sad je ostala ekipa za civilno razoruzanje u okviru programa kojeg vodi ,,Ministarstvo za istrazivanje ruda i gubljenje vremena,, u okviru  Organizacije za kontrolu malog naoruzanja. Oni uvrcu jaja drzavicama bananicama pardon lobiraju za kontrolu malog oruzija medju civilima. A to je faza dva u pacifikaciji indijanaca poput nas.  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 08, 2015, 02:08:59
Конференција за штампу нови закон о оружју и муницији

https://www.youtube.com/watch?v=CoIZTsjGxxk&feature=youtu.be


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Фебруар 08, 2015, 10:46:04
Veliko razoruzavanje odradio je US Steel u Smederevu pretopivsi JNA zaostavstinu. Kad su umne glave strateskog planiranja sabrale projektovane i pretopljene kolicine vratile su celicanu i rekli fala VI. Sad je ostala ekipa za civilno razoruzanje u okviru programa kojeg vodi ,,Ministarstvo za istrazivanje ruda i gubljenje vremena,, u okviru  Organizacije za kontrolu malog naoruzanja. Oni uvrcu jaja drzavicama bananicama pardon lobiraju za kontrolu malog oruzija medju civilima. A to je faza dva u pacifikaciji indijanaca poput nas.  :hi:

lepo receno makse... mozemo mi lovci da se bunimo koliko hocemo i trazimo svoja prava..neko je dobio zadatak sa zapada da zategne i razoruza


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 09, 2015, 10:37:50
ova konferencija za štampu je imala jezivo mali odjek... i koliko sam razumeo, sve je ostavljeno na milost i nemilost drugima, da ako možda požele da iole poboljšaju postojeći predlog to i urade...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 09, 2015, 04:44:57
Ko da poboljšava.
Osporavanje zakonskih rešenja će se predstaviti kao atak na državu i reforme i još po nekog.
Ni jedan zakon koji je donet u ovom sazivu nije poboljšan amadmanima jer to bi predstavljalo poraz vlasti.
Ponovo ovaj zakon se ne može menjati amadmanima, ovaj zakon mora da se povuč oz skupštinske procedure, a onda da se pristupi pisanju novog.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 09, 2015, 06:08:39
Vlasti i zakoni dolaze i prolaze a mi smo lovili, lovimo i lovicemo dok je sveta i veka.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 09, 2015, 08:20:15
Dragi kolega, kolko je manje lovac bilo u 2014 u odnosu na 2013god.
Zamislite kolko će biti manje lovaca kad budu mprali da odvoje nekoliko hiljada din. Za nove oruzne listove, za lekarske preglede.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 09, 2015, 08:54:04
Ozbiljne analize kažu da će do polovine ovog veka biti dva miliona manje građana Srbije. Prva uredba koju je nova vlada donela jeste prekid novčane pomoći nezaposlenim porodiljama.

Briga o građanima je farsa. Uznemirujuće je zamisliti kakvi se interesi vode oko novog ZOM-a.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Фебруар 09, 2015, 11:53:54
Ozbiljne analize kažu da će do polovine ovog veka biti dva miliona manje građana Srbije. Prva uredba koju je nova vlada donela jeste prekid novčane pomoći nezaposlenim porodiljama.

Briga o građanima je farsa. Uznemirujuće je zamisliti kakvi se interesi vode oko novog ZOM-a.

Naravno da je farsa,ako se okrenemo oko sebe i malo proitamo izmedju redova, shvaticemo da se vecina zakona donosi da bi neko zaradio debele pare, a gradjani toga nisu svesni...poslednja velika farsa jeste uvodjenje obavezne vakcinacije, svako mora da se vakcinise i vakcinise decu odredjenim vkcinama jer moramo navodno biti zdravi, drzava kao brine o zdravlju nasem vise od nas samih, a s druge strne dozvoljava promet i proizvodnju cigareta, koka-kole i dr. za koje se provereno zna da skode i stete zdravlju... ko je tu lud... obavenom vakcinacijom drzava je sebi obezbedila profit od onih koji je prime i od onih koji je ne prime (jer placaju kaznu ako ne prime).... izvinjavam se sto sam skrenuo sa teme, ali sam na ovom primeru samo hteo da docaram i razbijem famu oko interesa gradjana koji ne postoji... ima jos hiljadu primera slicnih... no mozemo mi ovde da pricamo koliko hocemo zakon ce biti donet tako da odgovara odredjenoj grupaciji za cije interese je namenjen i drugog nacina ,na zalost, nema...briga njih za lovce...znaju oni dobro zasto to tako rade


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 10, 2015, 12:13:30
Sto je najcrnje sa normalnim zakonom su isto tako mogli da zarade pare, a pri tom svi da budu zadovoljni i mi korisnici/ljubitelji i dusebriznici i država i naravno drzavni "prijatelji"


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ProfiHunter Фебруар 10, 2015, 09:41:14
Vlasti i zakoni dolaze i prolaze a mi smo lovili, lovimo i lovicemo dok je sveta i veka.

Ovo je ubedljivo najbolji upis o ovoj temi  :hi:  :hi:  :hi:

A ako ce ovaj novi zakon na bilo koji nacin da regulise brojnost lovaca tj da ih smanji ja sam za  :good:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kempi Фебруар 10, 2015, 02:44:10
Broj lovaca nece smanjiti  sigurno ali ove koji misle da to jesu njih ce smanjiti drasticno.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 10, 2015, 05:43:29
U opstini gde lovim nisam rodjen.Ali se osecam kao kod rodjene kuce.Tamo lovim od  devedesetih godina.Pokojni Milorad iz Stanjinca mi je bio  prvi oslonac  .Visok jak kao od brega odvaljen.Pogled topao a oko bistro.Braco kaze on oces li da budes lovocuvar ovde kod nas.Fala prijatelju lep je to posao ali  vec generacije i generacije mojih predaka ratuju sa gvozdjurijom struzu je kuju i oblikuju i meni je to u krvi tako  da nemogu da se prihvatim te obaveze za stalno.I tada kao i sto je sada kod Andjela i Milana gost je postavljan uvek na najbolje mesto.Tih davnih godina sam to bio ja i moji drugari a sada mi razvodimo goste i postavljamo ih tamo gde ce svinje da iz blokade udare. Mi smo postavljeni   iza samo ako zatreba.Oslonjeni smo svi jedni na druge ma ko da je i odakle da je. Da cuvamo divljac i jedni druge ne pitajuci se za poreklo i dubinu dzepa nego za zdravlje i treba li sta da se pomogne.Tako to vidi ovo moje Svrlisko oko i ova moja Svrliska pamet.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 10, 2015, 07:23:07
Онај свиленкасти министар рече у некој тв емисији вечерас да следеће недеље улази закон на усвајање у скупштину. Рече да ће морати преглед од психијатра али да ће то и раднике МУП-а да захвати исто. Не рече што и министре не прегледају?
Е да. Како рече још, мање од 1,5% је било извршено дела са легалним оружјем.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Фебруар 10, 2015, 08:48:10
Онај свиленкасти министар рече у некој тв емисији вечерас да следеће недеље улази закон на усвајање у скупштину. Рече да ће морати преглед од психијатра али да ће то и раднике МУП-а да захвати исто. Не рече што и министре не прегледају?
Е да. Како рече још, мање од 1,5% је било извршено дела са легалним оружјем.

Ne zna Shone Nusli, mnogo, kratak je na svim poljima, ima polu-pismene saradnike, donece oni zakon tek da se kaze da su radili nesto


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 12, 2015, 09:56:43
Moram da kazem da sam zadovoljan ovim silnim pisanijem, na našem i još nekim forumima. Mislim da smo dopruneli da se malo pokrene priča oko zakona u medijima.
Mislim da bi pre usvajanja zakona trebalo, da se pokrene neka jača akcija, a da smo napravili dobar uvod za istu.
Tu akciju pi mogli da pokrenu LSS, LSV, NAOS, STRELJAČKI SAVEZI....., a medijski bi to mogao da proprati Lorist. Kad je rec o vidu, ja predlažem da to bude okupljanje ispred vlade.
Smatram da je to jedini način da se privuče paznja malo šire javnosti.
Lovaca, strelaca, ljubitelja oruzja u ovoj zemlji ima nekoliko desetina-stotina hiljada, mislim da bi trebalo da se čuje glas nas.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 13, 2015, 08:47:09
18. februara u 10h počinje zasedanje Narodne skupštine sa dnevnim redom o predlogu zakona o oružju i municiji:

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2015/SAZIV%20Sedmo%20vanredno%20zasedanje%20NSRS%202015..docx


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 16, 2015, 09:57:20
Zna li se kad ce biti legalizacija, odmah po usvajanju zakona ili od nove godine?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 16, 2015, 10:47:13
Dečko, koja ti je adresa?  :sarcastic:


 :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 16, 2015, 09:47:58
Poznata redakciji :good:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 16, 2015, 09:50:30
Stvarno, nije mi jasno sta znaci stupa na snagu po objavljivanju, a primenjuje se od 2016.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 16, 2015, 09:53:09
Pa, ne moze odmah da se primenjuje, jer u medjuvremenu treba da se donesu podzakonski akti, uredbe i sl., kojima tje se regulisati mnoge novotarije koje se uvode zakonom...  :hi:

Tih godinu dana tje se primenjivati stari zakon.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Фебруар 16, 2015, 10:22:33
Zna li se kad ce biti legalizacija, odmah po usvajanju zakona ili od nove godine?
Zadnji put je bila posle vanr.dnog stanja,mozda gresim,ne znam,ili ide periodicno.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 17, 2015, 08:21:18
Пренос седнице Народне скупштине:

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2015. години 18.02.2015 - са почетком у 10ч:

http://www.parlament.gov.rs/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5.2075.html


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 18, 2015, 11:33:38
Поднето 93 амадмана на предлог закона о оружју и муницији!?
Није им пало на памет да предлог закона не ваља?
Наравно да не праве разлику између легално и нелегалног оружја :(


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 18, 2015, 11:35:52
imaju li negde ti amandmani okaceni?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 18, 2015, 12:02:55
Да ми је неко рекао да ћу да се сложим са сваком речју ненада чанка, посебно по овој материји, рекао бих му да је луд!Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 18, 2015, 12:03:46
ja zbog obaveza nisam stigao da čujem šta je gosn Čanak rekao


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 18, 2015, 12:08:25
Да ми је неко рекао да ћу да се сложим са сваком речју ненада чанка, посебно по овој материји, рекао бих му да је луд!Kome, Čanq?   :sarcastic:


Ajd prepričaj, ne bilo ti zapoveđeno!  :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Cezar Фебруар 18, 2015, 12:13:23
Videcemo da li ce amandmane gosp. Canka usvojiti,ali sto se tice lovaca njegovi amandmani su u korist razvoja lovstva.... 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 18, 2015, 12:22:10
Значи још сам у шоку!
Јбт испада да се чанак пита да би имали закон о оружју скоро као у америци.
Сигурно сањам!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 18, 2015, 12:25:29
Tjah, zabole, veruem, njega, ako nije lofac, nego verovatno ima jarane lofce, zbog kojih i priča to što priča... Npr., možda je dobar sa Veselinovim? El su u istu partiju bili?

Nije Sheytan boodala!!!  :punish:


 :sarcastic:


 :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 18, 2015, 12:32:01
ček, Čanak je podržao, SNS je sigurno podržao, SPS je podržao.

Šta je sa DS? :)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 18, 2015, 12:38:24
realno, ovaj Senić priča malo gluposti


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dejanQ Фебруар 18, 2015, 12:45:10
i šta bi na skupštini ??


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 18, 2015, 01:25:32
U skupštini je još aktivna debata. Ministar Stefanović reče da zakon teoretski može biti usvojen kroz nedelju dana.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 18, 2015, 01:51:42
Као да су мало спустили лопту и постали разумнији по питању предлога закона. Барем за сада. Можда га  промене на боље у односу на оригинални предлог?
Забрињава не познавање материје оних који одлучују о законима по којима треба да живимо.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 18, 2015, 03:16:18
Canak je kolko se secam i lovac i kolekcionar oruzja.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Фебруар 18, 2015, 03:25:34
canak je lovac sigurno.a kada je trebao sormaz da govori on nije u sali :sorry:njega kao da ovo ne zanima.i to nam je predsednik lss zalosno


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 18, 2015, 03:52:26
 :haha:al ovaj Pavićević šaketa!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 18, 2015, 04:02:14
Rističević me prijatno iznenadi


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Brno Фебруар 18, 2015, 04:10:36
Nisam slušao Skupštinski prenos, ali Čanak je lovac strastveni, provereno.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 18, 2015, 04:20:56
Јбт први пут ми тај Ристићевић сасвим нормално звучао.
А она баба биљана илић - стошић би требало да посети геријатрију!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 18, 2015, 04:40:18
Zasedanje skupštine je završeno za danas. Rasprava sa amandmanima zakazana je za petak od 10h.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Фебруар 18, 2015, 04:58:02
sramota ko nas vodi.i sormaz i  milan kovacevic koji je podpredsednik lss pobegli iz sale kada je pocela diskusija.sta reci nego bagra


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 18, 2015, 05:14:44
Ne mogu nesto da se setim svih lepih, a tek pametnih reči koje je rekao predsednik LSS-a o ovoj temi. Sramota.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 18, 2015, 05:18:15
Јбт испада да би боље прошли да је чанак председник ЛСС.
Изгледа да још сањам. :swoon:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 18, 2015, 05:22:38
Pa on je bar intelektualno superiorniji u odnosu na sadašnjeg presednika, a verujem i u odnosu na masu drugih u skupštini.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Фебруар 18, 2015, 05:28:53
a jeste li videli one zenturace kako kokodacu.znam za jednu pricu kada je zena sudija osudjivala nekog lovca a on joj kaze.za zene je da drze ku..c i varjacu i vidim da je u pravu


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 18, 2015, 05:29:14
ovi iz SDS-a su ponajgori od svih koliko vidim? Mada ni Nova stranka ne zaostaje


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 18, 2015, 05:30:23
kolega, nemojte tako da generalizujete žene, nije korektno. ima puno devojaka/žena strelaca/lovaca


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ProfiHunter Фебруар 18, 2015, 05:42:00
Mozemo da pisemo sta hocemo i koliko hocemo,al ako pocnemo da pominjemo bilo koju politicku stranku bice brisanje postova na veliko  :yahoo:

Lov ne bi trebao tome da sluzi nikada i ovo se neodnosi na poslednji upis nego generalno,mislim da treba mi  to bar  sve da zaobidjemo  :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Baki58 Фебруар 18, 2015, 05:54:22
Sramota za Sormaza,dosao, naplatio dnevnicu i otisao. :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: branko204 Фебруар 19, 2015, 09:02:28
Sve mi se cini da cemo nadrljati sa ovim novim zakonom


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MilosM Фебруар 19, 2015, 11:42:18
A jok, biće nam bolje!
Srbija + novi zakon (bilo koji) = raja na*ebala! :focus:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 19, 2015, 12:40:49
Sramota za Sormaza,dosao, naplatio dnevnicu i otisao. :hi:

Можда је сматрао да не треба ништа да каже пошто је чанак рекао да су се сложили некако око свих амадмана :wacko:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Фебруар 19, 2015, 01:08:15
moze sormaz da se slozi scim hoce ko da njega neko nesto pita.zalosno je sto nas vodi covek koji nema dva pisanja u lovu :sorry: juce je pokazao pravo lice


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 19, 2015, 01:23:49
Lovci moraju pod hitno da se dovedu pameti, moraju kvalitetnije ljude da biraju na mesta predsednika i onih koji će ih predstavljati.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 19, 2015, 02:04:44
Da li vlasti znaju koliko za jednog građanina znači 5000din za zahtev i 5000din za odobrenje? Da li je to briga za bezbednost građana?

Naravno da su brinuli o kolekcionarima koji da bi to postali treba da plate pet zahteva i pet odobrenja. Narod od takve bezbednosti napušta Srbiju.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Jäger und Jagd Фебруар 19, 2015, 02:43:52
moze sormaz da se slozi scim hoce ko da njega neko nesto pita.zalosno je sto nas vodi covek koji nema dva pisanja u lovu :sorry: juce je pokazao pravo lice
Da je ovaj spomenuti neko i nesto kao "covek", i da drzi do sebe, nebi se pojavljivao onako kako je navikao da se pojavljuje.
Procula se prica  medju Lovcima da ide svuda u sve jednu istu majicu i sljofanku(podkosulju). Valjda mu moze savez kupiti jedan komplet kako lici predsedniku.

Nego mnogo ga razvukli sa tu brojku u vezi cevki na crno   :angry2: od 200.000 do 900.000 komada.
I sta sada? Sada ce pustiti legalizaciju i tu ce legalizovati i Kurta i Murta, i psiho i ostali slucajevi a kasnije ce nekome ko poseduje oruzje dugi niz godina da traze medicinske nalaze. Zalosno, steta sto se malo neugledaju na neke uredjene Evropske drzave!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 19, 2015, 03:19:26
Лично сам убеђен да више од пар хиљада цевки неће бити легализовано ни у овој тури легализације. А зашто? Није разлог тај порез на оружје тј пиштоље. Који и није да је не знам колико велик да би их то одбило. Разлог је друге природе. Дискреционо право МУП-а! Са овим новим законом то се право сада и проширује уместо да се укида! Нормално је онда да људи који оружје држе илегално закључују што да легализују оружје кад га увек неки полицајац може узети и без обајшњења јер имају ''оправдану сумњу'' и тако га оставити без оружја или ти рањивим за криминалце! А и ако дође до нечега не може га употребити јер је легално а не легално се увек може одбацити ;)
Убеђен сам да је то један од највећих проблема свих досадашњих закона о оружју и да тај део одбија људе да легализују оружје!

Није ми јасно како немају оправдану сумњу и за њима увек познате криминалце? Мислим ваљда добро знају чиме се баве јер углавном и седе са њима по кафићима.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 19, 2015, 03:34:13
Stefanović je spominjao te nesavesne policajce. Ne možeš ti političaru dovijati.

Problem je što mi dozvoljavamo da nečiji ''argumenti'' budu iznad prava naroda. Treba da shvatimo da političari imaju isti posao i istu zaradu kao holivudski glumci.

Oni će odglumeti svaku brigu, svaki trud za bezbednost i boljitak građana, međutim oni su kao ,,najamnici'' koji suštinski ne mare za građane. Problem je u tome što smo mi pod anestezijom, što smo kao žaba koja se polako kuva.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Baki58 Фебруар 19, 2015, 06:44:22
Meni nije jasno kako je regulisano prenosenje oruzja do strelista ako lovac hoce da proveri svoju pusku,ili nosenje kod majstora u slucaju kvara.Mislim da je ova legalizacija oruzja cis promasaj.Onaj ko legalizuje ne dobiva nista time,a rezikuje mnogo,naravno ni finansiski nije bas malo plus lek.uverenje svake pete godine.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 19, 2015, 11:03:08
ПРИВРЕМЕНЕ СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
са седнице где се расправљало о предлогу закона о оружју и муницији.
http://www.otvoreniparlament.rs/2015/02/18/633459/


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 20, 2015, 10:46:32
To što lovac može da pogine bez mogućnosti da se odbrani pomoću pištolja - to nikom ništa. Bitno je da lovac ne sme biti u prilici da ''prošeta'' pištolj.

To je jako neodgovorno od min.Stefanovića. Dok strelci mogu da prenose svoje pištolje do strelišta, lovcima se ne daje nikakva mogućnost.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MilosM Фебруар 20, 2015, 11:34:06
ПРИВРЕМЕНЕ СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ
са седнице где се расправљало о предлогу закона о оружју и муницији.
http://www.otvoreniparlament.rs/2015/02/18/633459/
Stoka!
Od pet upisa, jedan jedini je o onome o čemu se raspravlja.
Samo se svađaju i bockaju!
Preplaćena gamad!
 :focus:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 20, 2015, 11:49:22
Izgleda da su stranke prihvatile da se što manje govori o predlogu zakona.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 20, 2015, 12:31:53
nema šanse da se proprati koji su amandmani podneti?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Фебруар 20, 2015, 02:05:14
do sada je nenad canak podneo naj vise amandmana i kako mi se cini svi su prihvaceni.vidi se ko je pravi lovac pa je covek i predlozio nesto pametno.ala sam se slatko nasmejao kada je nas sormazovic obrazlagao svoj amandman zbog cega bi u lovu trebale da se nose kratke cevi.sta ce lovac ako ga napadne vuk ili jelen pa ce jos na to znate li vi koja je to sila.takve gluposti ne bi odvalio ni moj sin koji je treci razred osnovne skole


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 20, 2015, 02:20:42
aki dobro razumeh iz prenosa, danas se glasa...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 20, 2015, 02:29:55
Ако сам добро разумео прихватили су мало више од трећине амадмана.
Није ми јасно ако нам је сво оружје на истој картици тј оружаном листу, шта радимо у случају ако пушка треба да остане код пушкара? Пре смо остављали оружани лист уз пушку, како сада по новом?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 20, 2015, 02:33:38
Moža ćeš morati da prijaviš nadležnom organu uz neku taksicu. :-)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Фебруар 20, 2015, 02:43:53
Ако сам добро разумео прихватили су мало више од трећине амадмана.
Није ми јасно ако нам је сво оружје на истој картици тј оружаном листу, шта радимо у случају ако пушка треба да остане код пушкара? Пре смо остављали оружани лист уз пушку, како сада по новом?
Sedimo kod puskara dok ne opravi,jos ako ima dvosed i frizider. :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 20, 2015, 03:01:07
Па и роштиљ  :yahoo:
 :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Фебруар 20, 2015, 03:03:46
nisam shvatio dal su kartice sa cipom ili su  i dalje na kartonu.
ako prodam pusku sa spiska dal ce morati da se vadi novi oruyani list...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 20, 2015, 03:35:35
koliko sam ja razumeo jedna je kartica sa čipom, na toj kartici su svi komadi unešeni. ako se proda, skida se sa "memorije"


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 20, 2015, 03:39:48
kao što rekoh, danas ga usvajaju. glasanje je u 16h. posle toga nema nazad  8)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: DakiNS Фебруар 20, 2015, 04:44:35
Ni Šormaz nije glasao za svoje amandmane. :jester:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Фебруар 20, 2015, 05:20:21
Iznenadilo me je preveliko nepoznavanje materije.Slusao sam danas i jedno od objasnjenja da lovacko oruzje nije moguce formulisati sa kratko i dugo jer se moze zloupotrebiti  na putu do lovista jer se moze prikriti.A MORALI BI DA ZNAJU da i dugo oruzje MORA biti rasklopljeno i u futroli [lovacka puska]a kod karabina   izvadjen zatvarac iz  sanduka[repetirajuce oruzje] ili kod poluattomatskog oruzja odvojen magacin posebno na stranu  municija u kutiji i takodje odvojena od oruzja  a oruzje MORA biti na vidnom mestu.Da su dozvolili i  pistolj ili revolver u kalibru  koji je za upotrebu u lovi samoodbranu ili dostrel odgovarajuci bi MORAO da takodje bude rastavljen i u futroli takodje odvojen od municije.Sklapanje oruzja i kratkog i dugog je neposredno pred lov u lovistu. Pri prebacivanju sa jednog dela terena u drugi  vozilima ako se ide putem [saobracajnicom ] se rasklapa stavlja u futrole  odvojeno od municije i na vidnom mestu.
Ni da sanjam nisam mogao da nepoznaju elementarne stvari koje  su i do sada bile PRAVILO koje se MORALO POSTOVATI.Uprotivnom je pisana prijava i oruzje oduzimano.
Voleo bi da gresim ali izvorni predlog zakona je bilo puko prepisivanje i prevodjenje najstrozeg "evropskog" .Ali  sa losim i pogresnim prevodom.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 20, 2015, 05:22:57
usvojen je i zvanično


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 20, 2015, 05:38:47
Iznenadilo me je preveliko nepoznavanje materije.Slusao sam danas i jedno od objasnjenja da lovacko oruzje nije moguce formulisati sa kratko i dugo jer se moze zloupotrebiti  na putu do lovista jer se moze prikriti.A MORALI BI DA ZNAJU da i dugo oruzje MORA biti rasklopljeno i u futroli [lovacka puska]a kod karabina   izvadjen zatvarac iz  sanduka[repetirajuce oruzje] ili kod poluattomatskog oruzja odvojen magacin posebno na stranu  municija u kutiji i takodje odvojena od oruzja  a oruzje MORA biti na vidnom mestu.Da su dozvolili i  pistolj ili revolver u kalibru  koji je za upotrebu u lovi samoodbranu ili dostrel odgovarajuci bi MORAO da takodje bude rastavljen i u futroli takodje odvojen od municije.Sklapanje oruzja i kratkog i dugog je neposredno pred lov u lovistu. Pri prebacivanju sa jednog dela terena u drugi  vozilima ako se ide putem [saobracajnicom ] se rasklapa stavlja u futrole  odvojeno od municije i na vidnom mestu.
Ni da sanjam nisam mogao da nepoznaju elementarne stvari koje  su i do sada bile PRAVILO koje se MORALO POSTOVATI.Uprotivnom je pisana prijava i oruzje oduzimano.
Voleo bi da gresim ali izvorni predlog zakona je bilo puko prepisivanje i prevodjenje najstrozeg "evropskog" .Ali  sa losim i pogresnim prevodom.


U predlogu NAOS-a bilo je aktuelano to da kratko oružje bude omogućeno u lovačke svrhe. Ja sam bio srećan i uveren da je to gotova stvar, da će tako biti u novom zakonu.

Međutim, donošenje novog zakona diktirao je MUP. Lovci su predočeni kao mangupi koji bi zapojasali pištolje i uvek imali izgovor da idu u lov.

Čitav dan skupštinske rasprave niko nije rekao da prenos pištolja do lovišta može biti uređen tako da bude uz duga oružja i pravila koja za njih važe. Unapred je rešeno da se lovcima to ne dozvoli, a niko nije istupio drugačijim argumentom osim sramotnog trućanja Šormaša.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Brno Фебруар 20, 2015, 05:47:09
I od kada će početi primena novog zakona?
Kad ću bar moći za karabin da odem u prodavnicu i kupim municiju na oružani list?
Bar tu povoljnost da iskoristim.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 20, 2015, 05:49:54
^ Za cca. godinu dana...  :pioneer:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 20, 2015, 05:52:31
A sta je usvojeno od amdamana


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 20, 2015, 05:55:14
ne bih znao iako sam pratio posto se nije pricalo o tekstovima amandmana da tako kazem


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Фебруар 20, 2015, 06:07:14
Па и роштиљ  :yahoo:
 :drinks:
I dodje Erwolf da sprema specijalitete :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 20, 2015, 08:04:33
Čekamo da se uskoro pojavi donet zakon, pa ćemo videti:

http://www.parlament.gov.rs/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8.45.html


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 22, 2015, 12:17:58
Kažu da tek za godinu dana počinje primenjivanje zakona. Da li se to odnosi i na neograničeno kupovanje municije uz oružni list, i na kupovinu vazdušnog oružja uz ličnu kartu?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: darkohunter Фебруар 22, 2015, 06:54:23
Da, odnosi se na sve, osim na legalizaciju... :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 22, 2015, 09:06:19
Možda će pozitivna strana zakona da se primenjuje odmah, a negativna za godinu dana. :-)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 22, 2015, 09:06:49
Bas kao sto kolega darko rece. :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 23, 2015, 07:00:48
Транскрипт са другог дана расправе и гласања
http://www.otvoreniparlament.rs/2015/02/20/


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 24, 2015, 04:46:50
objavljen je u Sluzbenom glasniku 20/15, 24.02.2015.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER KG Фебруар 24, 2015, 04:47:04
Zakon je objavljen u Sluzbenom Glasniku RS 20/2015 ako neko moze da udje u bazu neka ga objavi na sajtu evo i link gde se nalazi jer bez prijave nemoze da se vidi
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/pages/Package.xhtml?packageId=9


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 24, 2015, 05:23:29
Ne vidim način da se preuzme fajl.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 24, 2015, 05:47:55
Pogledajte fajl uz godišnju pretplatu od 27.500,00 din. :)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 25, 2015, 09:19:16
evo za čitanje


http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/4826-14.pdf


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 25, 2015, 10:41:06
znaci jedino sto vazi sad je clan 51.
pravnici bi mogli da uskoce da nam pravilno istumace


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Joomla Фебруар 25, 2015, 11:09:53
Изгледа


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Bogi Фебруар 25, 2015, 11:22:59
znaci jedino sto vazi sad je clan 51.
pravnici bi mogli da uskoce da nam pravilno istumace

Ne kapiram ???
Kako mislite da vazi samo jedan clan a ostali ne ?
Zakon je u kompletu i jasno pise kad stupa na snagu.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: darkohunter Фебруар 25, 2015, 11:26:31
Momci, da se razumemo i da vam objasni, obzirom da sam pravnik.
Dakle, Zakon STUPA NA SNAGU 06.03.2015.godine i od tada počinje zakonska legalizacija.
Zakon POČINJE SA PRIMENOM 06.03.2016.godine


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 25, 2015, 11:26:56
jedino deo oko legalizacije vazi od 04.03.2015. godine - procitajte detaljno clan 51, a sa primenom se počinje 04.03.2016.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: darkohunter Фебруар 25, 2015, 11:43:13
kOLEGA, OTKUD TI 04.03.2015.???


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: darkohunter Фебруар 25, 2015, 11:45:55
Kolega, otkud ti 04.03.2015.?????


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 25, 2015, 11:59:28
član 51 važi 8 dana od dana objavljivanja u Sl.Glasniku. Objavljeno je juče 24.02.2015., osmi dan je 4.3


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 25, 2015, 12:13:47
msm februar ima 28 dana  :spiteful: :biggrin: :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: darkohunter Фебруар 25, 2015, 02:29:07
Kolega, ovako da se razumemo.  :hi: Danas je objavljeno, a ne juče. Drugo, ne računa se u rok i dan objavljivanja, već rok teče od sledećeg dana. Dakle, 26.02., 27.02, 28.02, 01.03, 02.03., 03.03., 04.03., 05.03.. Zakon stupa na snagu 05.03.2015.godine, ali sam namerno stavio 06.03.2015. da neko od kolega ne bi baš prvog dana otišao na legalizaciju i sebi eventualno napravio neki nesporazum, da neko ne bi tumačio ovako ili onako po policijskim stanicama širom Srbije, već da budemo sigurni. Dakle, zakon stupa na snagu 05.03.2015.godine, ali krenite u akciju tek sutradan za svaki sluča, dakle 06.03.2015.godine.  :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: darkohunter Фебруар 25, 2015, 02:33:02
Izvinjavam se kolega  :hi: Nisam gledao Sl Glasnik, ipak je juče objavljeno. Moja greška


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 25, 2015, 02:44:27
nikakav problem  :biggrin: :friends:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majstorkg Фебруар 25, 2015, 06:50:47
Novi zakon po mom skromnom mišljenju samo če da zakomplikuje život nama običnim lovcima i imaocima uredno registrovanog oružja. Uz sve obaveze koje nam se nameće u smislu izdavanja novih oružanih listova i lekarskih pregleda ako sam dobro razumeo donosi još jednu obavezu sa kojom će doar deo nas da se susretne. Naime u čl.28 se kaže da se oružje oduzima u slučaju prestanka ispunjenosti nekog od uslova iz čl. 11 stav 1. tačka 3,4,5,6,8 i 9 tu posebno mislim na tačku 8. Da li će lovci pored ispunjenosti uslova za posedovanje lovne karte ukoliko poseduju oružje za ličnu bezbednost morati da učine verovatnim da im je bezbednost ugrožena ili pak ako poseduju malokalibarsko uružje koje sada spada u sportsko da postanu članovi streljačkog udruženja da ne bi ostali bez istog?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: darkohunter Фебруар 25, 2015, 08:44:57
Po sili zakona, ako ga budu poštovali da, to znači upravo to...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Фебруар 25, 2015, 08:46:55
 http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/537623/UPOZORENJE-Bice-jos-vise-ubistava-samoubistava-i-drugih-teskih-zlocina            2+2=4  :rtfm:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Фебруар 25, 2015, 09:27:28
 Da li će lovci pored ispunjenosti uslova za posedovanje lovne karte ukoliko poseduju oružje za ličnu bezbednost morati da učine verovatnim da im je bezbednost ugrožena ili pak ako poseduju malokalibarsko uružje koje sada spada u sportsko da postanu članovi streljačkog udruženja da ne bi ostali bez istog?

 na konto sto pita majstor kg
da li se to odnosi na pistolje i revolvere i mk ivicnog paljenja ili i  na mk centralnog paljenja
i da li ako posedujes vise od 5 cevi  sto kracih sto duzih spadas u kategoriju kolecionara bez obzira sto si lovac koje su tu obaveze i da li si uskracen (po pitanju lov oruzja)u necemu ako se izjasnis kao kolekcionar.
tj koja su tvoja prava i obaveze kao (lovca)kolekcionara
ako sam kolekcionar dal moram da budem clan nekog streljackog udruzenja da bih posedovao mk oruzje  i da li moram "morati da učine verovatnim da im je bezbednost ugrožena" da bih posedovao pistolje i revolvere


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 26, 2015, 08:25:02
mislim da nam je mnogima promaklo da su u definiciju osnovnih delova oružja, pored navlake, rukohvata, zavarača, cevi dodali i termovizijse/IC optičke nišane. znači moći će da se nabavljaju, uz nabavnu dozvolu. nije da mene interesuje, samo da istaknem.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 26, 2015, 06:25:06
Шта значи ово у члану 50.
''Физичка лица која имају издат оружни лист са правом коришћења ловачког оружја са неолученим цевима, дужна су у року од шест месеци од дана почетка примене овог закона да предају наведену исправу надлежном органу''


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: darkohunter Фебруар 26, 2015, 09:26:43
To znači da nema više dva vlasnika i korisnika jedne puške  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: fleki Фебруар 26, 2015, 09:54:01
Koje su nadležne lekarske ustanove i kako će izgledati pregled?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 26, 2015, 10:10:38
Dato je godinu dana da se to ustanovi.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dragan77 Фебруар 28, 2015, 08:17:40
nije mi jasno nakraju,dali treba nabavna dozvola za vazdusno oruzje ili ne,citam pa nevidim  :blush2:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 28, 2015, 08:20:03
jos godinu dana treba, posle toga se kupuje na lk. sa obavezom prijave nadleznomorganu u roku od 8 dana ukoliko po snazi potpada u kategoriju c.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dragan77 Фебруар 28, 2015, 08:22:09
po novom zakonu moja spada u d,posto je 4,5i po snazi ne prelazi u c


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 28, 2015, 08:27:20
^ Tvoja trenutno spada u NELEGALNO oruzje, i moze se legalizovati sledetja tri meseca!  :sarcastic:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 28, 2015, 08:29:47
Не да може, него мора ако хоће да је поседује легално, јер ти и после треба пријава МУП-у и порекло.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dragan77 Фебруар 28, 2015, 08:30:27
a koji je postupak,sta treba?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 28, 2015, 08:32:05
Postupak:

1. predstavish se u rubriq foruma predvidjenu za to

2. malo jasnije formoolishesh pitanje

3. dobijesh odgovor(e)


 :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 28, 2015, 08:32:27
kolege, nigde u zakonu se ne spominje legalizacija d kategorije. za d ne treba nikakakv dokument, ali za godinu dana. i prelaznom periodu, ne znam kako se tretira?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 28, 2015, 08:33:51
Tretira se kao i do sada - SAKRIJ OD DUSHMANA!  :sarcastic: Josh godinu dana...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 28, 2015, 08:35:01
Zamisli donesesh 4.5mm vozdooshnoo u SUP, s zeljom da je legalizoojesh. Gledali bi te kao boodaloo najvetju!  :lol:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Фебруар 28, 2015, 10:40:36
....ili pak bazuqu kazes za licnu zastitu   :lol: :lol:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 12, 2015, 05:03:34
Kakva su sada pravila za posedovanje termalnih optika? Drugde se uveliko koristi za noćni lov kojota itsl.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Brno Март 12, 2015, 06:35:34
Ja da se pitam zabranio bi žl***ljeno oružje, samo sačmarica i kraj, a kamoli termalno, termovizijsko, pasivno, IC i ostalo... Lov je viteški sport i treba dati divljači šansu i privući se divljači ili ona nama na 30-40m i to je to.
Kako mogu Grci, Turci, Ameri u mnogim državama....šta smo mi gori od njih?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 12, 2015, 07:05:43
Za male predatore i štetočine bolja je termalna optika nego trovanje. Bolje je iskoristiti prednost noćne optike nego ekološka katastrofa.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 12, 2015, 07:06:57
Ja da se pitam zabranio bi žl***ljeno oružje, samo sačmarica i kraj, a kamoli termalno, termovizijsko, pasivno, IC i ostalo... Lov je viteški sport i treba dati divljači šansu i privući se divljači ili ona nama na 30-40m i to je to.
Kako mogu Grci, Turci, Ameri u mnogim državama....šta smo mi gori od njih?

Za male predatore i štetočine bolja je termalna optika nego trovanje. Bolje je iskoristiti prednost noćne optike nego ekološka katastrofa.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Barbarosa Март 12, 2015, 09:09:10
Ja da se pitam zabranio bi žl***ljeno oružje, samo sačmarica i kraj, a kamoli termalno, termovizijsko, pasivno, IC i ostalo... Lov je viteški sport i treba dati divljači šansu i privući se divljači ili ona nama na 30-40m i to je to.
Kako mogu Grci, Turci, Ameri u mnogim državama....šta smo mi gori od njih?

Dobro je da se ne pitaš


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 12, 2015, 11:09:04
Stvarno dobro je sto se ne pitas :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kole Март 13, 2015, 08:22:32
Ja da se pitam zabranio bi žl***ljeno oružje, samo sačmarica i kraj, a kamoli termalno, termovizijsko, pasivno, IC i ostalo... Lov je viteški sport i treba dati divljači šansu i privući se divljači ili ona nama na 30-40m i to je to.
Kako mogu Grci, Turci, Ameri u mnogim državama....šta smo mi gori od njih?

Ne razumem potrebu da celoj lovačkoj populaciji nametneš svoje vidjenje lova i način sprovodjenja istog. Smatrao sam da si lovac sa obe noge na zemlji ... bar su tako delovali tvoji upisi.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 13, 2015, 08:30:13
Iskreno ne vidim nista vitesko u lovu u kome "samo" koristiš glatke cevi, a u isto vreme te glatke cevi primaju 5-10 metaka, kao sto Grci najcesće rade. Verujem isto rade i Ameri, ciji lov nema apsolutno nikakve veze sa lovom u Evropi.
Ni unjednoj ot tih zemalja karabin, odnosno zl***ljene cevi nisu zabranjene zbog viteštva već tbog szraha od sopstvenog naroda i zl***ljenog ("opasnijeg") oruzja u njihovim rukama.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Mike Hammer Март 13, 2015, 09:03:01
Ipak je najbolje u lov ici na racunaru ili tabletu.
Pa ovo je virtuelno vreme.
Tastatura pa raspali ili tapkaj.
Zima, sneg, smrznes se puska 3 kg pa je jos treba posle cistiti.

Uzmes BigMac i koka kolu pa sednes u toploj sobi ispred 24" monitora
i lovis satima.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 13, 2015, 12:05:48
Još kad bi ugradio pušku na dron. Sa termalnom optikom i iz vazduha bio bi kao sa Apačem.;-)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Brno Март 13, 2015, 03:27:44
Ma šalim se malo, šta ste se odmah navrzli na mene.
Imam i sam žl***ljeno oružje, pored sačmarica.
Lično me ne zanima kad bi,  šta bi, ako dozvole termovizijsku optiku ili šta li već ne zanima me, jer nemam ni novca za tako nešto a i imam odbojan stav prema tome. Ali smatram da svaka životinja ima svoje mesto u prirodi, i da netreba baš sve tehnološke mogućnosti koristiti i upotrebiti u lovu bilo da se radi o predatoru pa i onom najgorem. Da dođe do toga da se nešto mora redukovati zbog nekih zaraza (zoonoza) i slično razumeo bi primenu istih.
Ja nisam nikada odstrelio lisicu kada ima mlade u proleće i leto, lovim ih samo jesen-zima, mada sam opet mišljenja da zbog ove oralne vakcinacije ima ih puno i treba korigovati brojnost i sada već treba ih loviti i u proleće i leto koliko toliko.
Opet sto ljudi sto ćudi, to je samo moje mišljenje, koje je možda i pogrešno.
80-tih godina, a naročito 70-tih lovački karabin su imali samo partijski drugovi i to ne obični nego provereni od babe, stričeva i strini i svi su lovili sačmaricama, pa je tek krajem 80-tih počelo masovbnije da se odobrava nabavka karabina, lovac je morao imati 5 godina lovačkog staža da bi mu LD dalo potvrdu i saglasnost, ja kada sam kupio karabin dobio sam od LD-a saglasnost da mogu dobiti odobrenje za LK kucano pisaćom mašinom na celoj strani, kako, zašto, zbog čeka itd.... malo stariji lovci neka se prisete, opet to nema veze sa mojom šalom, ali bolje da se ne pitam za neke stvari jer bi dosta tu menjao, što neko reče....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: cile Март 13, 2015, 04:18:43
[quote author=Brno link=topic=6343.msg150058#msg150058 date=1426256

80-tih godina, a naročito 70-tih lovački karabin su imali samo partijski drugovi i to ne obični nego provereni od babe, stričeva i strini i svi su lovili sačmaricama, pa je tek krajem 80-tih počelo masovbnije da se odobrava nabavka karabina, lovac je morao imati 5 godina lovačkog staža da bi mu LD dalo potvrdu i saglasnost, ja kada sam kupio karabin dobio sam od LD-a saglasnost da mogu dobiti odobrenje za LK kucano pisaćom mašinom na celoj strani, kako, zašto, zbog čeka itd.... malo stariji lovci neka se prisete, opet to nema veze sa mojom šalom, ali bolje da se ne pitam za neke stvari jer bi dosta tu menjao, što neko reče....
[/quote]

  Sve je tačno, muka mi je kad se prisetim štuca kog nisam kupio jer su mi diskrecionim pravom odbili zahtev za nabavku karabina, a posle i kombinovane.
  Bilo, ne ponovilo se.
 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 13, 2015, 04:30:56
Vidimo da je Čanak branio upotrebu termalne optike. Šta je novim zakonom odlučeno?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kole Март 13, 2015, 04:41:00
Ma šalim se malo, šta ste se odmah navrzli na mene.
Imam i sam žl***ljeno oružje, pored sačmarica.
Lično me ne zanima kad bi,  šta bi, ako dozvole termovizijsku optiku ili šta li već ne zanima me, jer nemam ni novca za tako nešto a i imam odbojan stav prema tome. Ali smatram da svaka životinja ima svoje mesto u prirodi, i da netreba baš sve tehnološke mogućnosti koristiti i upotrebiti u lovu bilo da se radi o predatoru pa i onom najgorem. Da dođe do toga da se nešto mora redukovati zbog nekih zaraza (zoonoza) i slično razumeo bi primenu istih.
Ja nisam nikada odstrelio lisicu kada ima mlade u proleće i leto, lovim ih samo jesen-zima, mada sam opet mišljenja da zbog ove oralne vakcinacije ima ih puno i treba korigovati brojnost i sada već treba ih loviti i u proleće i leto koliko toliko.
Opet sto ljudi sto ćudi, to je samo moje mišljenje, koje je možda i pogrešno.
80-tih godina, a naročito 70-tih lovački karabin su imali samo partijski drugovi i to ne obični nego provereni od babe, stričeva i strini i svi su lovili sačmaricama, pa je tek krajem 80-tih počelo masovbnije da se odobrava nabavka karabina, lovac je morao imati 5 godina lovačkog staža da bi mu LD dalo potvrdu i saglasnost, ja kada sam kupio karabin dobio sam od LD-a saglasnost da mogu dobiti odobrenje za LK kucano pisaćom mašinom na celoj strani, kako, zašto, zbog čeka itd.... malo stariji lovci neka se prisete, opet to nema veze sa mojom šalom, ali bolje da se ne pitam za neke stvari jer bi dosta tu menjao, što neko reče....

Znaš kolega, pretpostavio sam da se nešto krije iza onog tvog posta, al' nisam bio siguran. Iz svega što si pisao prethodnih godina, rekao bih da si lovac, a ne za***ant.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ProfiHunter Март 13, 2015, 04:41:33
Ja sam i sada da se to vrati tj moras da imas pusku tj sacmene cevi 5 god ili 3 najmanje pa tek posle karabin,jer sada ko prvi put postaje lovac narocito se to odnosi na mladju populaciju,odmah prvo karabin kupuju za svaki slucaj pa kasnije i sacmene cevi sto veze sa vezama nema.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goma0702 Март 13, 2015, 05:11:25
E a koji li je ovo zakon a?

https://www.youtube.com/watch?v=89UliEiQQyU

Wild west ili ti Divlji Zapad!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Brno Март 13, 2015, 05:32:07
Prošle godine, mlad lovac dobije odmah nabavku za sačmaru i žl***ljeno, kod mene je član LD-a, i jesen bila, aktuelan lov na fazana ali i na svinje čekanjem, i on prvo kupi karabin, ne interesuje ga fazan i sitna divljač, sad skoro pred istek nabavke kupio sačmaricu, mp 153, ne zna ni da je puni i prazni. E to je problem, sutra kad zvekne nekoga biće po lovcima, organizovana grupa koja ide u kafanu. To,  taj ispit za rukovanje oružjem i kada se kvalitetno sprovede nije ništa spram malo iskustva, rutine, da vidi kako šta funkcioniše, kako se ponaša itd.... zato kažem ja sam morao imati 5 godina lovačkog staža sa sačmaricom da bi dobio odobrenje za karabin, tad je policija poštovala odluke LD-a, odnosno obavezan dokument bio je pored potvrde da si član LD-a i preporuka koju je potpisivao predsednik, sećam se o mojoj tzv molbi za nabavku lovačkog karabina zasedao je prvo izvršni odbor (to je bilo za svakog lovca ali iznosim moj primer) na sastanku tačka dnevnog reda pod Razno, diskusija, glasanje, sekretar odkucao preporuku, predsednik potpisao i sve to nosim u SUP. Kada sam kupio karabin još dugo sam češće nosio sačmaricu na svinje jer sam se navikao na nju, a i neki maler me pratio kada ponesem karabin niti šta vidim niti šta čujem, posle je došao drugi karabin, pa kombinovana i tako redom.....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 13, 2015, 07:00:39
Svaka takva odredba predstavljala bi diskriminaciju.
Mnogo se bezbednije osećam pored nekog mladog momka sa karabinom nego pored nekog matorca sa sacmaricom napunjenom PP-om.
Ne vidim skojim bi pravom necija duzina lovackog staza mogla da mubda veća prava. Umesto toga bi pripravnički staz trebalo da bude pravilniji i korisniji.
Kako se uvek zalazem za ukidanje  gluposti od saveza, drustava i ostalog i podrzavam uvodjenje privatnih lovista Mislim da sadasnja drustva ne smeju da imaju nikakvu ulogu u dobijanju oruzja.
No sve ovo su beskorisne price,posto nov zakon je usvojen i manje vise sve je njime predvidjeno.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јул 10, 2015, 06:10:31
Да помогнемо самима себи. Учланимо се!
(http://s5d2.turboimagehost.com/t1/23548128_11743777_1591636081110127_137662201_o.jpg) (http://www.turboimagehost.com/p/23548128/11743777_1591636081110127_137662201_o.jpg.html)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јул 10, 2015, 11:12:36
Interesantno ideje, mada dosta nezrelo predstavljene(mislim na ovaj flajer)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јул 11, 2015, 05:06:00
Они што су нас ''зрелије'' представљали су нас и довели довде! Ови момци се труде за нас и раде најбоље што могу са средствима којима располажу.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јул 29, 2015, 09:19:47
Да  једном и код нас буде ово могуће
http://edition.cnn.com/2014/10/17/living/10-year-old-competitive-shooter-irpt/


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Јул 29, 2015, 09:44:05
Netje NIKAD, ziv ti ja, a i chemu? Teshko tjesh natji josh poono istomishljenika!

Ne treba itji iz krajnosti u krajnost. Treba neke stvari dozvoliti maloletnicima(lov uz nadzor roditelja, pucanje na strelishtu i sl.), ali ne treba preterivati.

Pucao sam iz ochevog pishtolja na strelishtu, maloletan, uz nadzor struchnjaka-instruktora, i mislim da nikakav zakon nismo prekrshili. To je sasvim OK pricha, pa qj voli - nek izvoli, a USA je ipak USA, kolevka demokracije i ostalih genocida!  :sarcastic:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јул 29, 2015, 10:48:49
Тиха вода брег рони ;)
Ако си одгледао снимак до краја и овде су стално под надзором.
Коме се не свиђа не мора да ради али нека се дозволи онима који желе да то могу!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Јул 30, 2015, 09:59:17
Izvini Aco nisam ispratio,u temi poslednje upise na temi, al mislim da je potpuno nezrelo zalagati se sa bezuslovnu amnestiju onih koji izvrse krovicno delo "u odbrani".....

Pre svega to ne moze da se predvidja zakonom o oruzjem vez krivicnim zakonikom, a to ne vec i predvidjeno cl. 18KZ-a.
Sama formulacija i tekako daje mogucnost za oslobodjenje od odgovornosti, a mali broj takvih oslobodjenje u praksi nije uzrukovan losim zakonskim odredbama vec sudskom praksom koja je brlo rigidna po tom pitanju.

Potpuno sam saglasan sa odobravanjem nosenja oruzja, medjutim istine radi kod nas nije zabranjeno nosenje oruzja vec je to ograničeno na odredjene provilegovane grupe. Takvo resenje smatram najgorim mogucim ili je dozvoljeno ili nije nema resenja izmedju.

Smatram da srpsko drustvo, a bio bih spreman da tvrdim i da na globalnom planu, nije spremno da bude "razoruzano".

Uvodjenje odredbi tipa "ugrozena bezbednost", smatram sramnim za jedno drustvo koje tezi nekim evropskim vrednostima.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јул 30, 2015, 04:15:13
Нисам представник овог удружења, тако да су то питања за њих, не за мене ;)
Не знам шта су то ''европске вредности'', па не могу да то коментаришем


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јул 31, 2015, 11:58:18
а код нас им ми МК не дају :(
https://www.youtube.com/watch?v=94q_-imtnlo&feature=youtu.be&app=desktop


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Октобар 07, 2015, 10:03:23
Једна фина дебата са познатим лицима.
https://www.youtube.com/watch?v=d-GV2BnoMhE&hd=1


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: vajsmiler Октобар 17, 2015, 10:45:31
Dobro veče, imam jedan problem u vezi legalnog držanja oružja pa bih vas zamolio za savete. Moj deda je bio lovac, imao je tri puške (dve bokerice i karabin), i nakon njegove smrti (2006. godine) te puške je nasledila moja baba. Medjutim, iz neznanja (ili iz straha da puške ne budu oduzete ) ona to nije prijavila SUP-u, tako da su oružani listovi ostali na ime mog dede. Ove godine je i ona umrla, a njeni zakonski naslednici (otac i stric) nisu puške prijavili u ostavinu. Mislili su da je baba puške odnela u SUP i da je to izregulisala. Medjutim pre neki dan su našli puške i oružane listove koji glase na dedu, pa ne znaju šta da rade sada. Ja bih želeo da položim obuku za rukovanje oružjem i lovački ispit i da se učlanim u lovačko udruženje, pa me interesuje da li postoji ikakva šansa da mi to oružje zadržimo? Stric je lovac ali on živi u inostranstvu i ne bi voleo da nam policija oduzme te puške ali eto došli smo u takvu situaciju. Molim vas ako ima neko rešenje da ga podelite samnom. Pozdrav!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Октобар 17, 2015, 11:01:03
Vrlo jednostavno, podnesite zahtev za raspravljanje novopronadjene zaostavstine nadleznom sudu.

Navedeno oruzje predajte MUP-u do okoncanja ostavinskog postupka. U medjuvremenu ukoliko si ti ili bilo ko od nalsednika podnesite zahtev za nabavku oruzja. Kada se okonca odtavinska rasprava taj ko bude imao odobrenje za nabavku mocice navedeno oruzje da registuje.
Još da dodam da u praksi ukoliko nije oruzje predato MUP-u do okončanja ostavinske rasprave, ne predstavlja problem da neki problem za promet tog oruzja, nakon kstavinskog postupka. Napominjem da je to praksa veceg broja OUP-a u Beogradu.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: vajsmiler Октобар 17, 2015, 11:18:37
A da li u tom slučaju može, kao dokaz da je baba bila vlasnik oružja, da se koristi rešenje o nasledstvu gde se te puške navode i oružani listovi koji glase na dedu ?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Октобар 18, 2015, 12:00:14
Ukoliko je iza dede vodjena ostavimska rasprava i puske su usle u zaostavstinu dede, a baba je oglasena naslednikom moze ukoliko puske od smrti dede nisu raspravljane, onda njih ne raspravljas u ostavinskom postupku iza babe vec pokreces dopunski postupak za raspravljanje novopronadjenje zaostavštine dede.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: vajsmiler Октобар 18, 2015, 12:11:51
Super onda, baba jeste u rešenju oglašena kao naslednik tih pušaka, hvala vam puno na odgovoru, pozdrav! :)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Новембар 20, 2015, 01:19:48

Након свих ових дешавања у Паризу задњих дана, Европска комисија је 18. новембра 2015 усвојила пакет мера за строжија правила набавке и поседовања ватреног оружја у Европској унији, о чему се почело размишљати почетком текуће године, након јануарских дешавања у Паризу. Већ у априлу је урађен нацрт мера који се кувао све до пре неки дан, тачније јуче је угледао светлост дана.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm

Између осталог, дефинисано је да се успоставе строга правила о забрани одређених врста полуаутоматског ватреног оружја, које неће, ни под којим околностима, бити дозвољено да буду у поседу физичких лица, чак и ако су трајно онеспособљена.

С тим у вези, покренута је велика међународна петиција на нивоу ЕУ, од стране власника оружја у легалном поседу (спортских и рекреативних стрелаца, ловаца, колекционара, итд), "ЕУ :  You cannot stop terrorism by restricting legal gun ownership", која је упућена Савету ЕУ, са циљем да се покупи 50.000 потписа подршке, што би натерало парламентарце да промене своје ставове, те да се овако рестриктивне мере ставе ван снаге.
До сада се истој придрузило висе од 40.000 људи.
Овде можете све прочитати и евентуално се укључити у "битку" за права и слободу...
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?recruiter=430426530&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Новембар 20, 2015, 01:27:37
isto ono što pokusavaju u americi da naprave...a realno posmatrano, veća restrikcija ničemu doprineti neće, lepo je čovek obrazložio, krimosi ionako ne traže dozvolu


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Новембар 20, 2015, 10:00:44
Cisto foliranje. Evo kako covek iz struke razmišlja nakon teroristićkih napada.

Generalni sekretar Interpola Ronald Noble je izjavio da je Amerika kao i ostatak demokratskog sveta na raskrscu po pitanju sigurnosti, u vezi sa smrtonosnim napadom u al-Sharab soping centru u Najrobiju, Keniji - i predlozio da bi resenje bilo naoruzavanje civila.

Drustvo mora da razmislja o tome kako ce pristupiti problemu - rekao je Noble. Jedan od nacina je da zelimo naoruzano gradjanstvo, mozete videti razlog za to.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Новембар 21, 2015, 08:30:41
Альберт Андиев
7 сати
У Паризу, у једном од кафића у који су улетели терористи са намером да побију народ који су затекли на лицу места, исти терористи су били ликвидирани од стране тројице колумбијских наркодилера, наоружаних пиштољима, који су пили кафу у том кафићу. Још један доказ тога на шта је способан наоружани народ. Овде у Србији полиција има као дужност да нас штити од свих и свачега, али кад нас неко опљачка или нам убије драгог нам човека онда за дивно чудо та иста полиција не сноси одговорност за оно што је њој дужност. У исто време је народу одузето право на активну самоодбрану примањем на снагу свакаквих рестриктивних закона о оружју и муницији, који законопослушном грађанину забрањују ношење пиштоља што је на руку само криминалцима и терористима јер њима за то дозвола није потребна, а сазнање да обичан народ нема оружје уз себе даје ветар у крила свакој врсти олоша.

http://ren.tv/novosti/2015-11-20/v-parizhe-kolumbiyskie-mafiozi-zastrelili-boevikov-igil-kotorye-s-avtomatami

https://www.facebook.com/groups/306815352851382/


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Новембар 21, 2015, 11:02:33
Verovatno ste culi u francuskoj je tek sad dozvoljeno da nose oružje van radnog vremena.
Kod nas je to dozvoljeno.

Kriminalci isto tako nose oružje bez ikakvih dozvola.

Jedino su obični gradjani lišeni tog prava.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Новембар 21, 2015, 11:40:49
https://www.youtube.com/watch?v=UGYKU7mbv74


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Новембар 21, 2015, 11:53:42
^  https://www.youtube.com/watch?v=xs9pRwcyWIk


 :laugh: :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Новембар 21, 2015, 06:21:40
Da se ja nesto pitam, svaka kuca bi morala da ima jedan AK 47 i jedan pistolj... kao i svaki poslovni objekat da ima naoruzane cuvare... dao bih dozvole samo za drzanje i samoodbranu u slucaju napdada na imovinu i narusavanje privatnog poseda... uz naravno lekarsko uverenje da je onaj ko duzi oruzje sposoban da isto drzi i bila bi obavezna obuka i za zene i muskarce... ali takvo nesto bi mogla da sprovedesamovlast koja je postena, i koja se ne boji da narod sa time ne izadje na ulicu...a takvih nema


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Новембар 21, 2015, 08:43:18
Oruzje u zastiti pucanstva.
https://www.youtube.com/watch?v=-pipr3nSTXY


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Децембар 12, 2015, 07:38:43
https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%98%D0%B5-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0-1522152144725188/?ref=stream


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Децембар 17, 2015, 06:04:04

https://www.youtube.com/watch?v=vh-glZ2YSnk


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: jokabas Јануар 24, 2016, 10:24:44
Da li ima puzdanih vesti, kada stupa na snagu novi zakon o oruziju i municiji?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Јануар 24, 2016, 10:25:52
nema pouzdanih vesti ili ne, zakon je stupio na snagu, sa primenom pocinje 4. marta ove godine


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: jokabas Јануар 24, 2016, 10:42:22
Znaci od 4 marta nece trebati nabavna dozvola za karabinsku municiju?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Јануар 24, 2016, 10:52:05
Tako je, samo je potreban oružni list koji se daje na uvid prodavcima u radnji i može se kupiti municija bez ograničenja količine. :)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Јануар 28, 2016, 12:39:33
Тачно се нешто чудно дешава када је и Курир објавио текст а да се не пљује по оружју.
Немем чизме како треба :(
Ех што ми немамо овакву организацију. У ствари ми немамо ни једну која се брине о нама и лобирала за нас.
http://www.kurir.rs/planeta/naoruzanje-kao-simbol-slobode-ovo-je-nra-jedna-od-najmocnijih-organizacija-u-americi-clanak-2113103


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Фебруар 01, 2016, 12:54:37
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:588830-Krnjevo-Pucao-na-razbojnike-zaradio-krivicnu-prijavu

УДАРИЛА ФУКАРА А БОГМЕ И ДРЖАВА НА СТАРЦА ОД 90 ЛЕТА!   :angry2:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 01, 2016, 01:45:16
Moroni, dobro je sto tog dela u svakom slučaju nema, nekog drugog mozda ima al izazivanja opšte opasnosti nema sigurno.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Фебруар 01, 2016, 02:50:16
Jbg sta mislis da je bilo jedno 5-6 lopova i da ih je dedica sve pokosio po nogama onda bi bilo izazivanje opste opasnosti!I kod nas je skoro bilo neki likovi se navrzli na jednog dekicu isto tu oko 90god. napiju ga i onda ga opeljese kad on zaspe,a dekica lepu penziju i sam zivi i tako jednom-dva puta i treci put on ih isfolira da je pijan i kao zaspe oni poceli da preturaju po kuci i da nose sta im padne pod ruke prekinu njih starkelja u pola posla kad oni nasrnuli na njega da ga peglaju i on ti poteze kuhinjski noz koji je sakrio za pojas pa ih razreze ko Milos,Murata i na kraju on siroma po istom ovom zakonu naje...ba,a lopine prodjose sa po prekrsajnom prijavom!
A da smo negde na zapadu dobio bi i zahvalnicu sto je junacki odbranio sebe i svoj dom!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 01, 2016, 03:10:48
Ниси у праву Томо. Из твоје приче деда је то учинио са предумшљајем испланирао и спровео извршење дела и по томе му је вероватно и суђено и добио је тако мало због сентиметалности судије. Овде о чему причамо је право појединца да одбрани себе и своју имовину од зликоваца које закон штити!
Шта мислите зашто се увек каже, од раније познати полицији? Па зато јер полицајци седе и пију са њима по кафићима!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 01, 2016, 05:23:29
Ni jedna od ovih varijanti ne moze da bude izazivanje opste opasnosti. Zalazem se za odbranu to nie slorno, al ovo sto je uradio taj deda(tomin primer) nikako se ne podvodi pod odbranu.
U svakom slucaju sud nije vezan 0ravnom kvalifikacijom tužilastva.
Veliko je pitanje sta ce biti sa prijavom iz ov0g novinskog clanka.
Policija je omasila temu doduše to je uradjeno uz konsultaciju sa dezurnim tužiocem.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Фебруар 03, 2016, 07:45:00
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:588830-Spasavao-sam-zivot-a-sad-hoce-meni-da-sude

Опасан криминалац.  :angry2:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: nikolavuks Фебруар 03, 2016, 09:40:07
oblici vinosti u krivicnom pravu su umisljaj i nehat, umisljaj moze biti direktan i eventualni, a nehat svesni i nesvesni i svaki od ovih oblika povlaci krivicnu odgovornost ali razlicitu kaznu. "Predumisljaj" ne postoji, kao sto ne postoji ni "saobracajna nesreca" vec saobracajna nezgoda... cisto da malo popravimo terminologiju, jer mi odstreljujemo a ne ubijamo zivotinje ... dobar pogled


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 03, 2016, 09:58:39
^ A kad ti ja popravljam terminologiju oko tvog ZASTAVINOG karabina, to ti se ne đasvi?  :sarcastic: :drinks:


p.s. Ja UBIVAM divljač, a i mojoj ubivenoj i tvojoj odstreljenoj dođe isto... Nije ništa skrivila ni meni ni tebi, da pretpostAvimo stvar!  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 03, 2016, 06:39:29

Пошто мало ко гледа прву страну сајта, да пребацимо и овде.
 
http://lorist.co.rs/zakon-o-oruzju-i-municiji-nemoj-posle-nisam-znao/


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: fleki Фебруар 03, 2016, 07:33:24
Sve je to lepo...samo gde da se "pregledamo"? Zna li se?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 03, 2016, 09:09:06
Ништа од тих подзаконских аката није донесено. Проблем и јесте у њима јер њих одобрава Одбор за безбедност што значи да неће пролазити скупштинску процедуру :(


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Vlada_hunter Фебруар 06, 2016, 02:34:10
Jel bi mogao neko da mi kaže koja je procedura pri zameni oružja, tipa trampa? Na primer imam bokericu i hoću da zamenim za PA lovačku pušku. Jel moram ponovo da podnosim zahtev za nabavku ili je nesto prostije? Hvala unapred i veliki pozdrav za sve clanove. Dobar pogled


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Фебруар 06, 2016, 06:54:28
odnesete obe puske u sup i uradite tranpu placate samo registraciju i or.list dozvoljena je tranpa samo za istu vrstu oruzja


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Vlada_hunter Фебруар 06, 2016, 10:42:08
Nema veze sto je ono Poluautomatska lovačka puška?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Фебруар 06, 2016, 11:00:57
Ako je dozvoljena zamena oružja iste vrste kao što je Stalcer rekao, nema veze kog je sistema to oružje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Vlada_hunter Фебруар 06, 2016, 11:05:21
Ok, hvala na informaciji. Pozdrav.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: fleki Фебруар 08, 2016, 08:44:27
odnesete obe puske u sup i uradite tranpu placate samo registraciju i or.list dozvoljena je tranpa samo za istu vrstu oruzja
Proveri u lokalnom Sup-u prvo !!! Na primer u Sup Zemun to ne može. Mora dve nabavne.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 08, 2016, 09:16:51
^ Ne mora, ali su mi tražili OBUQ za oba bećara... Pre par jahre, dodooše...

Od marta će, veruem, trebati i lekarski...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dzudzubajac Фебруар 08, 2016, 11:06:33
Ako sam dobro shvatio, trebalo bi da se za kolekcionare definišu uslovi čuvanja oružja odgovarajućim pravilnikom. Da li će to kačiti i ne-kolekcionare?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: laufer223 Фебруар 08, 2016, 01:44:58
Reći će vam evropa traži ovo, evropa traži ono. Lažu. Evropa ništa ne traži. Nema lekarski u evropi, nema nabavna dozvola, kad kupiš jednu pušku kupuješ ostale samo odneseš prijavit. E sad lekarski na koliko 3 god. 5. god. 10 god doživotno i koje bolesti te diskvalifikuju. Imaš tlak ne može, imaš šečer ne može, slabo čuješ ne može uglavnom može te od***at kak hoće. Sreća pa su podmitljivi.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Pedja1965 Фебруар 08, 2016, 06:03:46
Tražili smo gledamo svi osim Janeza pozdrav


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Фебруар 08, 2016, 10:06:05
Da li ima nekih izmena oko cuvanja oruzja, tj.  da li oruzje mora da se cuva u sefovima i sl. ?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 12, 2016, 10:57:47
Ljudi mi se radujemo novom, navodno malo boljem zakonu, ali vrlo lako moze da se desi da nas mnoge iz***u sa uredbom o uslovima za cuvanje oruzja. Niko ne zna sta ce tu da pise, a mogu traziti svasta nesto, metalne kase, resetke na prozorima i ko zna sta jos. Ako to nemas nemozes imati oruzje, prodajes ga ili dajes drzavi.

Ja sam podstanar, selim se na 2-3 godine, ko ce vuci metalni ormar. U neke stanove nema gde ni da stane. Sigurno dosta ljudi moze biti u problemu.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: vajsmiler Фебруар 13, 2016, 12:00:52
Skoro sam podneo zahtev za nabavku oružja, i malo sam razgovarao sa službenicom u vezi novog zakona. Ona mi je rekla kako će policija sada imati ovlašćenje da bez najave dolazi na kućnu adresu da proveri kako i u kojim uslovima držimo oružje. E sad, kako će se sve to sprovoditi, to se izgleda još ništa ne zna.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 13, 2016, 08:25:41
O tome i pricam. To ce doneti ministar policije, na mala vrata, a posle toga ko ne moze da ispuni uslove zbogom oruzje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 13, 2016, 08:49:30
И до сада су имали то право ;) Разлика је у томе што су до сада могли привремено да ти одузму оружје, док суд не донесе пресуду а сада могу трајно без суда. Што полицију ставља изнад закона јер не можеш да водиш спор по том питању.
О свему томе је писано још пре годину дана, пре доношења закона и већину није било брига уопште о томе. Сада када креће примена су приметили да је дошло до промена, е па сада је касно :(


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kolelok Фебруар 23, 2016, 11:33:23
pričao sam sa nekim prodavcima municije iako se bliži " taj mart"  nema pozitivnog mišljenja o  prodaji municije bez dozvole,samo oružni list,kažu možda u zgradi vlade gde vladaju zakoni i verovatno se i primenjuju,da bi počelo  primenjivanje zakona kod njih (prodavnice)oni moraju da dobiju neke direktive, a evo sad će mart


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 23, 2016, 12:17:20
Koliko je meni poznato novi zakon stupa od 01.04.2016 a do tada ima bremena jer Srbistanci i prase tove na božic i sve u poslednji minut rešavaju.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 23, 2016, 12:26:03
Продавцима не би требало да стигне никаква ,,директива''. Довољно је позивати се на закон, а ничија директива не би смела да га условљава.

На пример, за свако спречавање купопродаје муниције уз оружни лист може се затражити писмено образложење. Ако спречавање купопродаје нема основа у закону, може се за такво спречавање поднети тужба.

Директива, у смислу регулисања продаје муниције изнета је Службеним гласником о новом закону у коме су невадени детаљи о продаји муниције. Тај закон одређује годину дана до примене закона која ступа 4. марта 2016.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 23, 2016, 12:40:10
У ствари ступа на снагу 05.03.2016 а пошто је то субота, примена почиње од понедељка 07.03.2016. Самим почетком примене почиње могућност куповине муниције како закон предвиђа и за њега није ни требао никакав подзаконски акт ни да се доноси као за неке друге чланове.
Правилници, обрасци, упуства су подељена станицама полиције а обука за референте за оружје је била прошле или претпрошле недеље.
Већ сам качио два правилника на неке форуме, овде нисам јер не могу фајлови да се каче.
Иначе дозвола ће коштати 1500рсд. Лекарски мало више од 2000рсд.... Још се не зна цена колекционарске дозволе јер цене не одређује МУП, само је предложио цену која није мала.
Једина ''директива'' за закон је Скупштина РС! Нема суспензије закона, нити селективне примене без Скупштине РС. Све мимо тога је против уставно и супротно закону.

Треба прочитати закон.  :rtfm:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ProfiHunter Фебруар 23, 2016, 01:12:34
I ajd sad mi kazite jel od 7.3.2016.moze da se ode sa oruzanim listom  u prodavnici,i da se kupi municija ili ne?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 23, 2016, 01:16:57
^ Na to pitanje ću ti odgovorim istog datuma, u večernjim časovima!  :laugh:


Srbistan, dame i gospođo!  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: akma Фебруар 23, 2016, 02:51:56
citam te vase postove..
ja sam u HR kod nas je stanje ovako:
-moras imati metalni ormar za cuvanje i drzanje oruzja-obavezno
 (ako vadis nabavnu dozvolu za oruzje prvo ti pandurija dodje pregledati imas li ormar ili
  ako vec posjedujes oruzje mogu ti banuti u koje bilo doba dana i noci da pregledaju kako
  cuvas oruzje s tim da nitko od tvojih(ak nisu lovci)ne smije znati gdje je kljuc od ormara
-lijecnicki pregled je svakih 5 god i to kosta cca malo manje od 1oo evropljanja
-municiju ides kupovati sa oruznim listom, koliko hoces to ovisi o parama
mislim da ce tako sad biti i kod vas  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Фебруар 23, 2016, 03:07:46
Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju prostorno-tehnički uslovi za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije koje treba da ispunjavaju fizička lica koja nabavljaju oružje, fizička lica koja su podnela zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, kao i pravna lica i preduzetnici koja podnose zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti popravljanja i prepravljanja oružja, obukom za rukovanje vatrenim oružjem i prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municijom.
Smeštaj i čuvanje oružja i municije za fizička lica

Član 2

Fizička lica koja nabavljaju oružje, dužna su da obezbede uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica, odnosno, da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama ili sličnim ormanima koji se ne mogu lako otvoriti.
Oružje i municija se mora čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mestu prebivališta, na adresi stanovanja fizičkog lica.
Smeštaj i čuvanje oružja i municije za izdavanje kolekcionarske dozvole

Član 3

Fizička lica koja podnose zahtev za izdavanje kolekcionarske dozvole, dužna su da obezbede uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica, odnosno, da oružje iz kategorije B i municija budu zaključani i odvojeni u metalnim ormanima, sefovima, kasama ili trezorima koji se ne mogu lako otvoriti i koji su opremljeni sigurnosnim mehaničkim sistemom za zaključavanje.
Oružje i municija se mora čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mestu prebivališta, na adresi stanovanja fizičkog lica kome se izdaje kolekcionarska dozvola.
Smeštaj i čuvanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije za pravna lica i preduzetnike koji se bave prometom oružja

Član 4

Prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji obezbede prostorno-tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koji u poslovnom prostoru imaju najmanje dve prostorije, koje čine jedinstvenu građevinsku celinu: prostorije u kojima se čuva oružje i municija i prodajni prostor.
Prostorije u kojima se čuva oružje, osnovni delovi za oružje i municija izgrađuju se tako da se obezbedi da:
1) građevinski otvori na spoljašnjoj fasadi budu obezbeđeni rešetkastom konstrukcijom, maksimalnih dimenzija okaca 150 x 150 mm, koja je izrađena varenjem, od sledećih vrsta i minimalnih dimenzija čeličnih profilisanih nosača:
(1) ravnokraki ugaonik 20 x 20 x 3 mm,
(2) raznokraki ugaonik 20 x 20 x 3 mm,
(3) U-nosač 65 mm,
(4) I-nosač 80 mm,
(5) kutijasti (kvadratni i pravougaoni) čelični profili čija jedna stranica nije manja od 20 mm,
(6) pljosnati čelici (trakasti - ravni) 20 x 3 mm;
2) veza između rešetkaste konstrukcije iz tačke 1) ovog stava i podloge koja je nosi, obezbeđuje isti nivo jačine na kidanje, kao i sama rešetkasta konstrukcija;
3) ispunjavaju osnovne zahteve zaštite od požara, i tako da:
(1) predstavljaju poseban požarni sektor odvojen od prodajnog prostora i ostalih prostorija horizontalnim i vertikalnim pregradama i vratima otpornim na požar, najmanje 60 min,
(2) završna obrada bude od negorivog materijala, izuzev poda koji može biti od teško gorivog materijala karakteristike reakcije na požar klase Bfls1, tako da površine budu glatke i lake za održavanje,
(3) obezbede bezbedno rasterećenje usled pojave eksplozije ugradnjom otvora za oslobađanje natpritiska na fasadnom zidu, zaštićeni od spoljašnjih uticaja i postavljeni da ne ugrožavaju bezbednost lica i imovine;
4) obezbedi najmanje dva mobilna uređaja za početno gašenje požara tipa S-9 u neposrednoj blizini ulaznih vrata; grejanje, ako postoji, bude izvedeno centralnim putem (toplom vodom ili parom);
5) u prostoriji ne sme biti električnih uređaja, osim rasvete sa prekidačima koji se moraju nalaziti izvan prostorije i
6) instalacija prinudne ventilacije, ako postoji, na ventilacionim kanalima na ulazu u prostoriju ima postavljene protivpožarne klapne.
U prostorijama iz stava 2. ovog člana oružje, osnovni delovi za oružje i municija čuvaju se u kasama, čeličnim ormanima ili boksovima od armiranog betona sa čeličnim vratima.
Municija se čuva odvojeno od oružja.
Izuzetno, ako u objektu postoji prostorija sa stalnim dvadesetčetvoročasovnim dežurstvom, koja se ujedno koristi i kao prostorija za smeštaj i čuvanje oružja i municije u količini do 500 metaka, prostorija u kojoj se čuva oružje i municija ne mora ispunjavati uslove iz stava 2. tač. 1), 2) i 3) ovog člana.
U prostoriji u kojoj se čuva municija i u prodajnom prostoru može se držati municija, tako da ukupna količina baruta u obe prostorije ne prelazi 20 kg, ali tako da u prodajnom prostoru ne prelazi 5 kg.

Član 5

Vrata i izlozi prodajnog prostora iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika, moraju biti zaštićeni metalnom mrežom ili okvirom sa rešetkama ili rol vratima, koja se spuštaju po završetku radnog vremena, kao i posebnom folijom za povećanje izdržljivosti stakla na lom, minimalne debljine 0,1 mm.
Vrata prodajnog prostora koja služe za evakuaciju lica moraju biti postavljena tako da vode isključivo u spoljni prostor.

Član 6

U toku radnog vremena, oružje, osnovni delovi za oružje i municija mogu se izlagati u prodajnom prostoru u zaključanim vitrinama i izlozima, a po završetku radnog vremena ili u drugim slučajevima napuštanja prostorije, zaključavaju se u kase, metalne ormane ili prostorije iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.
Puške se mogu čuvati u prodajnom prostoru izvan zaključanih vitrina i izloga ako su povezane čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branik obarača. Čelično uže ili lanac moraju biti pričvršćeni za fiksnu podlogu (zid, pod ili plafon) i zaključani na oba svoja kraja.
Na sajamskim manifestacijama oružje, osnovni delovi oružja i municija izlažu se i čuvaju na način iz st. 1. i 2. ovog člana. U toku sajamske manifestacije, po završetku izlaganja oružje i municija čuvaju se u kasama, odvojeno. Municija se može držati, tako da, na jednom štandu, ukupna količina baruta koji se nalazi u municiji ne prelazi 20 kg, od čega na izložbenom delu štanda, u toku radnog vremena, može biti maksimalno 5 kg, a ostatak u kasi, odnosno metalnom ormanu. Na štandu moraju biti postavljena najmanje dva mobilna uređaja za početno gašenje požara tipa S-9.
Smeštaj i čuvanje oružja i osnovnih delova za oružje za pravna lica i preduzetnike koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja

Član 7

Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici (ovlašćeni serviseri) koja obezbede prostorno-tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koja u poslovnom prostoru imaju najmanje dve prostorije, koje čine jedinstvenu građevinsku celinu - prostoriju u kojoj se čuva oružje, koja ispunjava uslove iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika i prostoriju u kojoj se vrši popravka i prepravka oružja.

Član 8

Oružje koje se drži radi popravljanja i prepravljanja, do predaje vlasniku, ne može se iznositi iz prostorija ovlašćenih servisera, osim u slučaju kada to zahtevaju razlozi ispitivanja sigurnosti i tačnosti oružja.
Prilikom iznošenja oružja, iz stava 1. ovog člana, zaposleni kod ovlašćenog servisera sa sobom nosi ovlašćenje za iznošenje oružja iz poslovnog prostora izdato od ovlašćenog servisera (potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom ovlašćenog servisera), u kome se navodi razlog iznošenja oružja iz prostorija, gde se prenosi i vremenski period u kome treba da bude oružje vraćeno u prostorije za smeštanje i čuvanje oružja i municije.
Smeštaj i čuvanje oružja i municije za pravna lica i preduzetnike koji se bave obukom u rukovanju vatrenim oružjem

Član 9

Obukom u rukovanju vatrenim oružjem mogu se baviti pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: organizatori obuke) koja obezbede prostorno-tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, odnosno, koja pored uslova utvrđenim drugim propisima, u mestu svog sedišta poseduju i prostoriju u kojoj se čuva oružje i municija, koja ispunjava uslove iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.

Član 10

Organizator obuke može oružje i municiju prenositi, kada je to neophodno, iz prostorije u kojoj se čuva oružje i municija do strelišta, odnosno prostorije za obuku, samo u dane izvođenja praktične nastave gađanja vatrenim oružjem.
Prilikom iznošenja oružja, iz stava 1. ovog člana, zaposleni kod organizatora obuke sa sobom nosi ovlašćenje za iznošenje oružja izdato od organizatora obuke (potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom pravnog lica), u kome će biti naveden razlog iznošenja oružja iz prostorija, gde se prenosi i vremenski period u kome oružje treba da bude vraćeno u prostorije za smeštanje i čuvanje oružja i municije.
Prelazna i završna odredba

Član 11

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i načinu smeštaja i čuvanja oružja i municije ("Službeni glasnik RS", broj 1/99).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje de se primenjuje 5. marta 2016. godine.

Evo pravilnika od držanju oružja koji je Aca spomenuo malopre da je okačio u nekim grupama na fejsu. Kopirao sam tekst, verujem da će koristiti nekome.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Фебруар 23, 2016, 03:15:42
У ствари ступа на снагу 05.03.2016 а пошто је то субота, примена почиње од понедељка 07.03.2016. Самим почетком примене почиње могућност куповине муниције како закон предвиђа и за њега није ни требао никакав подзаконски акт ни да се доноси као за неке друге чланове.
Правилници, обрасци, упуства су подељена станицама полиције а обука за референте за оружје је била прошле или претпрошле недеље.
Већ сам качио два правилника на неке форуме, овде нисам јер не могу фајлови да се каче.
Иначе дозвола ће коштати 1500рсд. Лекарски мало више од 2000рсд.... Још се не зна цена колекционарске дозволе јер цене не одређује МУП, само је предложио цену која није мала.
Једина ''директива'' за закон је Скупштина РС! Нема суспензије закона, нити селективне примене без Скупштине РС. Све мимо тога је против уставно и супротно закону.

Треба прочитати закон.  :rtfm:

Drago mi je da čujem to za municiju, nigde ranije nisam mogao to zasigurno da proverim, a nadam se da će biti sve u redu (izgleda mi da će ove godine oko 8. marta biti više poklona za nas zbog ovoga :lol: ). Bio sam juče u SUPu kod mene, kod referenta za oružje, i dalje govore da se o tom novom Zakonu ne zna ništa zasigurno, iako mi nije jasno kako mogu tako nešto da kažu. Mislio sam da će taj lekarski pregled biti skuplji, onda nije tako strašno. :smile:
Aco, za koju dozvolu kažeš da će biti 1500 dinara? :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 23, 2016, 05:04:41
Član 1


Član 2

Fizička lica koja nabavljaju oružje, dužna su da obezbede uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, tako da ono ne može doći u posed neovlašćenih lica, odnosno, da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama ili sličnim ormanima koji se ne mogu lako otvoriti.
Oružje i municija se mora čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalazi u mestu prebivališta, na adresi stanovanja fizičkog lica.


 :angry2: I sta sad? Jel mogu drveni ormari "koji se ne mogu lako otvoriti"?

Opet ce biti razlicitih tumacenja.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Фебруар 23, 2016, 07:49:02
U članu 3. je precizirano kakvi moraju da budu ormani, kase i sefovi za čuvanje i držanje oružja, ali se to odnosi samo na fizička lica koja su podnosioci zahteva za kolekcionarsku dozvolu. Na fizička lica koja nabavljaju oružje iz B kategorije (tj. nas) odnosi se član 2. gde kao po običaju nije precizirano kakvi moraju da budu ti ormani, kase i sefovi. Ako pravilno razmišljam, onda mogu i drveni ormani i neki drugi da ispunjavaju uslove držanja oružja ako imaju bravicu i još neke sitnice... zašto da ne. Samo mi nije jasno šta znači za njih "koji se ne mogu lako otvoriti" i koliko je to merodavno, šta ispunjava te uslove itd...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Фебруар 23, 2016, 07:54:36
Evo drugog pravilnika koji je Aca pominjao Ž(nadam se da ne smeta što sam kopirao tekst, ali nekome možda može da koristi). Pravilnik o onesposobljavanju oruž, za koji mislim da nije baš dobar jer je to pretvaranje trofejnog oružja u hrpu čelika i njegovo uništavanje.

На основу члана 27. став 7. и члана 45. став 1. тачка 6) Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15),
Министар унутрашњих послова доноси
 
ПРАВИЛНИК
о онеспособљавању оружја
"Службени гласник РС", број 9 од 5. фебруара 2016.
 
Члан 1.

Овим правилником прописују се поступак, услови и начин онеспособљавања оружја.

Члан 2.

Оружје се онеспособљава на захтев власника регистрованог оружја, који се подноси правним лицима и предузетницима овлашћеним за испитивање, жигосање и обележавање оружја, правним лицима и предузетницима овлашћеним за производњу оружја или правним лицима и предузетницима овлашћеним за поправку и преправку оружја (овлашћени сервисери).

Члан 3.

Oружје се трајно онеспособљава тако да губи својства оружја, а на следећи начин:
1) пиштољи (осим аутоматских):
(1) цев: заварити чеп или шипку (пречника калибра цеви) у цеви од лежишта метка минималне дужине 2/3 дужине цеви; или у првој трећини цеви од лежишта метка избушити три рупе (које морају бити величине целог пречника; једну иза друге, или просећи канал у облику латиничног слова В (максимална ширина 25 mm, угао 60° ± 5°) или просећи уздужни канал (ширина 8–10 mm дужина ≥ 52 mm) на истим местима као за рупе, заваривањем испунити комплетно лежиште метка,
(2) цев: одстранити резањем уводник метка,
(3) навлака: машинском обрадом исећи предњи део блока навлаке којим се затвара лежиште метка под углом најмање 45 степени, уклонити или скратити ударну иглу, заварити отвор ударне игле и машинском обрадом уклонити делове за брављивање у навлаци,
(4) рам: уклонити уводник метка, машинском обрадом уклонити најмање 2/3 дужине клизача навлаке са обе стране рама, заварити задржач навлаке и спречити расклапање пиштоља са полимерним рамом заваривањем,
(5) магацин: тачкасто заварити магацин за рам или рукохват, у зависности од конструкције оружја или ако нема магацина извршити тачкасто заваривање у отвору за магацин;
2) револвери:
(1) цев: чврсто заварити чеп или шипку (пречника калибра цеви) у цеви од почетка цеви минималне дужине 2/3 дужине цеви; или у првој трећини цеви од почетка цеви избушити три рупе (које морају бити величине целог унутрашњег пречника; једну иза друге) или просећи канал у облику латиничног слова В (максимална ширина 25 mm, угао 60° ± 5°) или просећи уздужни канал (ширина 8–10 mm, дужина ≥ 52 mm) на истим местима као за рупе,
(2) цев: обезбедити да се не може одвојити цев од рама уградњом попречне осовине и учврстити је заваривањем или заварити цев за рам,
(3) добош: разбушити сва лежишта метка у добошу минимално на 2/3 његове дужине тако што ће се машинском обрадом исећи кружни прстен већи од пречника чауре и заварити осовину добоша како би се спречило уклањање добоша са рама,
(4) механизам за окидање: одстранити ударну иглу и заварити или повећати отвор ударне игле,
(5) револвери који се пуне са предње стране на црни барут: заварити или уклонити нипле (испупчења) и заварити отворе;
3) једнометно дуго ватрено оружје (непреламајуће):
(1) цев: пробушити и спојити цев и сандук осовином (пречник ≥ 50% лежишта метка, најмање 4,5 mm) кроз лежиште метка,
(2) цев: заварити осовину или шипку (пречника калибра цеви) у цеви од лежишта метка минималне дужине 2/3 од дужине цеви; или у првој трећини цеви од лежишта метка избушити 6 рупа (које морају бити најмање 2/3 пречника отвора код оружја са глатком цеви и величине целог пречника код свих осталих врста оружја; једну иза друге,) или просећи канал у облику латиничног слова В (максимална ширина 25 mm, угао 60° ± 5°) или просећи уздужни канал (ширина 8–10 mm, дужина ≥ 52 mm) на истим местима као за рупе и заваривањем испунити комплетно лежиште метка,
(3) затварач: уклонити или скратити ударну иглу, машинском обрадом исећи чело затварача под углом од најмање 45 степени и заварити отвор ударне игле;
4) преламајуће ватрено оружје (са глатком цеви, олученом цеви, комбиновано):
(1) цев: заварити чеп или шипку (пречника калибра цеви) у цеви од лежишта метка минималне дужине 2/3 дужине цеви; или у првој трећини цеви од лежишта метка избушити 6 рупа (које морају бити најмање 2/3 пречника отвора код оружја са глатком цеви и величине целог пречника код свих осталих врста оружја; једну иза друге) или просећи канал у облику латиничног слова В (максимална ширина 25 mm, угао 60° ± 5°) или исеците уздужни канал (ширина 8–10 mm, дужина ≥ 52 mm) на истим местима као за рупе и заваривањем испунити комплетно лежиште метка,
(2) цев: попречно пробушити и убацити осовину (пречник ≥ 50% лежишта метка, најмање 4,5 mm) кроз лежиште метка и учврстити је заваривањем,
(3) глава: машинском обрадом направити конусни канал од минимум 60 степени на предњем делу блока (главе) којом се затвара лежиште метка,
(4) механизам за окидање: одстранити ударну иглу и заварити (или повећати) отвор ударне игле;
5) репетирајуће дуго ватрено оружје (са глатком цеви, олученом цеви):
(1) цев: пробушити и спојити цев и сандук осовином (пречник ≥ 50% лежишта метка, најмање 4,5 mm) кроз лежиште метка,
(2) цев: заварити осовину или шипку (пречника калибра цеви) у цеви од лежишта метка минималне дужине 2/3 од дужине цеви; или у првој трећини цеви од лежишта метка избушити шест рупа (морају бити најмање 2/3 пречника отвора код оружја са глатком цеви и величине целог пречника код свих осталих врста оружја; једну иза друге) или просећи канал у облику латиничног слова В (максимална ширина 25 mm, угао 60° ± 5°) или просећи уздужни канал (ширина 8–10 mm, дужина ≥ 52 mm) на истим местима као за рупе и заваривањем испунити комплетно лежиште метка,
(3) затварач: одстранити или скратити ударну иглу, машинском обрадом исећи чело затварача под углом од најмање 45 степени и заварити отвор ударне игле,
(4) магацин: тачкасто заварити магацин за рам или рукохват, у зависности од конструкције оружја или ако нема магацина, извршити тачкасто заваривање у отвору за магацин. За цевасти магацин убацити попречно осовину, минималног пречника 4,5 mm кроз магацин и рам. Осовину причврстити заваривањем;
6) полуатоматско ватрено оружје (са глатком цеви, олученом цеви):
(1) цев: пробушити и спојити цев и сандук осовином (пречник ≥ 50% лежишта метка, најмање 4,5 mm) кроз лежиште метка,
(2) цев: убацити и заварити чеп или шипку (пречника калибра цеви) у цеви од лежишта метка минималне дужине 2/3 од дужине цеви; или у првој трећини цеви од лежишта метка избушити шест рупа (које морају бити најмање 2/3 пречника отвора код оружја са глатком цеви и величине целог пречника код свих осталих врста оружја; једну иза друге) или просећи канал у облику латиничног слова В (максимална ширина 25 mm, угао 60° ± 5°) или просећи уздужни канал (ширина 8–10 mm, дужина ≥ 52 mm) на истим местима као за рупе и заваривањем испунити комплетно лежиште метка,
(3) цев: одстранити уводник метка,
(4) затварач: уклонити или скратити ударну иглу, машинском обрадом исећи чело затварача под углом од најмање 45 степени и заварити отвор ударне игле. Одстранити тело затварача, заменити га челичним делом и заварити га или смањити тело затварача за најмање 50% и заварити га,
(5) поклопац сандука: ослабити поклопац за затварање сандука или онемогућити растављање заваривањем,
(6) механизам за полуаутоматски рад: уништити клип и систем за позајмицу гасова сечењем или заваривањем,
(7) магацин: тачкасто заварити магацин за рам или рукохват, у зависности од конструкције оружја или ако нема магацина, извршити тачкасто заваривање у отвору за магацин;
7) аутоматско ватрено оружје: аутомати, војничке пушке, пушкомитраљези и митраљези:
(1) цев: пробушити и спојите цев и сандук осовином (пречник ≥ 50% лежишта метка, најмање 4,5 mm) кроз лежиште метка,
(2) цев: убацити и заварити чеп или шипку (пречника калибра цеви) у цеви од лежишта метка минималне дужине 2/3 од дужине цеви; или у првој трећини цеви од лежишта метка избушити шест рупа (које морају бити величине целог пречника отвора код оружја; једну иза друге) или просећи канал у облику слова В (максимална ширина 25 mm, угао 60° ± 5°) или просећи уздужни прорез (ширина 8–10 mm, дужина ≥ 52 mm) на истим местима као за рупе и заварити у лежишту метка,
(3) цев: одстранити уводник метка,
(4) затварач: уклонити или скратити ударну иглу, машинском обрадом исећи чело затварача под углом од најмање 45 степени и заварити отвор ударне игле. Одстранити тело затварача, заменити га челичним делом и заварити га или смањити тело затварача за најмање 50% и заварити га,
(5) поклопац сандука: ослабити поклопац за затварање сандука или онемогућити растављање заваривањем,
(6) механизам за аутоматски рад: уништити клип и систем за позајмицу гасова сечењем или заваривањем. Спојити механизам за окидање заваривањем. Заварити доводни механизам код оружја са доводом муниције путем реденика,
(7) магацин: тачкасто заварити магацин за рам или сандук, у зависности од конструкције оружја или ако нема магацина, извршите тачкасто заваривање у отвору за магацин.

Члан 4.

Oсовина, чепова и шипки које се уграђују у оружје морају имати тврдоћу 58 HRc + 6 HRc.
Заварени спојеви – шавови на оружју морају имати затезну чврстоћу минимално 400 MPa и морају бити обрађени тако да не нарушавају спољни изглед оружја.

Члан 5.

Онеспособљено оружје мора бити испитано, обележено и жигосано у складу са законом.
Онеспособљено оружје на себи мора имати видљиве и трајне ознаке о извршеном онеспособљавању и то: жиг за онеспособљено оружје и годину испитивања.
Ознаке из става 2. овог члана морају бити утиснуте или угравиране на погодном месту на металном делу оружја.
Правна лица и предузетници који су извршили онеспособљавање, након спроведене процедуре испитивања, обележавања и жигосања издају Потврду о онеспособљавању оружја (Образац), која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део, чију копију власник оружја прилаже надлежном органу уз пријаву о трајном онеспособљавању оружја.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује 5. марта 2016. године.

Број 01-10826/15-4
У Београду, 2. фебруара 2016. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Фебруар 23, 2016, 08:04:47
...Stefane to je za trofejno oruzje Aca je mislio za nabavku kolekcionarske dozvole to je valjda platis,cuo sam da je cifra oko 50.000din i nemoras u SUP po odobrenje kad hoces sledecu pusku da kupis ali moras da imas odredjen broj cevi.....mislim da je tako!?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Фебруар 23, 2016, 09:09:05
ala ga iskoplikovase za onesposobljavanje oruzja kad vec treba da se unisti neka tudja imovina zar nije lakse oruzije na nakovanji i udri . zamislite na oruzje od 10000e busi, vari udri.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 23, 2016, 09:35:02
Начин онеспособљавања трофејног оружја је понижење. Не постоји примерени коментар.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Фебруар 23, 2016, 10:31:47
To za kolekcionarsku dozvolu sam i ja tako razumeo, e sada bi biko dobro da neko ko to zna potvrdi ili dopuni. :hi: Ovo za onesposobljavanje je totalno pogrešno, to je čisto uništavanje i sakaćenje trofejnog oružja koje može da predstavlja uspomenu ili da ima materijanu vrednost. Čitam ovo i ne mogu da verujem šta su sve odredili da mora da se radi na mehanizmu, cevi, sanduku, ramu, glavi... čak su i za okvire naveli da moraju da se zavare. Tu izgleda jedino kundak ili korice ostaju netaknute. :rtfm:
Miko, nisam razumeo šta ste rekli da je Aca mislio? :drinks: Ja sam pitao za ono što je naveo u njegovom prošlom postu da je dozvola 1500 dinara, ali ne znam na šta se to odnosi...? :smile:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Grba Фебруар 23, 2016, 10:33:46
Pravilnik je potpisao Dr, doktor nauka i ko smo mi da posumnjamo u dobrobit doktorovog pravilnika i njegovom doprinosu nauci.
Kad je već ovako precizno uređen pravilnik o trofejnom oružju valjalo bi donjeti neki o ostalim trofejima, npr. da neko ne bi zloupotrebio jelenske rogove, trebalo bi nakon ocjenjivanja odrezati sve paroške pa ih spojiti armaturom tako da ostane isti oblik...
Megatrend je čudo...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Фебруар 24, 2016, 01:28:53
Ne razumem deo,oruzje mora biti na mestu prebivalistva.
Da li mogu drzati oruzje na radnom mestu u sefu gde postoji video nadzor,preko noci fizicko obezbedjenje gde provodim 12-14 sati dnevno(kada nisam u lovu)a nije mi mesto stanovanja?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 24, 2016, 07:36:59
То је добро питање и предлог је био када се доносио нови закон да за разлику од старог, буде наведено више адреса где ће лице држати оружје а не само тамо где станује. Међутим изгледа да су одустали од тога као и од оног дела да се оружје може поверити некоме на чување.
Прошло је већ годину дана па сам помало и заборавио шта је сви и како било :(


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Фебруар 24, 2016, 09:59:25
zar nije lakse da se udari poseban zig koji prestavlja onesposobljeno oruzj.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MilosM Фебруар 24, 2016, 11:39:29
Pravilnik je potpisao Dr, doktor nauka i ko smo mi da posumnjamo u dobrobit doktorovog pravilnika i njegovom doprinosu nauci.
Kad je već ovako precizno uređen pravilnik o trofejnom oružju valjalo bi donjeti neki o ostalim trofejima, npr. da neko ne bi zloupotrebio jelenske rogove, trebalo bi nakon ocjenjivanja odrezati sve paroške pa ih spojiti armaturom tako da ostane isti oblik...
Megatrend je čudo...
Sad je Džon Nezbit, mojne tako,kolega! A čim se zove tako, stranjski, komplikovano, ozbiljno mora da su im i doktori visokog ranga znanja, ne kao ovi što su kupili, pardon stekli diplome na Megadensu!
:bad:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 24, 2016, 12:40:18
ne dirajte mi školsku ustanovu!  :hi:

elem, ima još nedoumica, ja sad čuh da će nabavka municije moći samo sa novim oružnim listom, ne i sa starim, papirnim, što mi je malo nonsens?

a što se tiče kase/sefa/ormana za čuvanje, valjda će dati neko tumačenje pravilnika u dogledno vreme? realno, brava i katanac su tu da spreče poštene da padnu u iskušenje, nepoštenima ni katanac ni brava ne predstavljaju problem...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Фебруар 24, 2016, 01:04:33
Verujem da će se srediti to oko držanja oružja. Kolega SharpShooter, i ja sam sada to pročitao u grupi Lovci Srbije, ali mi je to nelogično. Ako je rok za zamenu starih oružnih listova za nove 5 godina, onda ispadne da još skoro nećemo moći da nabavljamo municiju bez odobrenja.  U zakonu ne kaže uz koje oružne listove će moći da se nabavlja municija, već piše da će to moći početkom primene ZOM-a i ne znam odakle takve informacije.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Фебруар 24, 2016, 01:06:05
Ma svako priča kako mu se sviđa i kako samostalno tumači. Džabe je i razmišljati i razmatrati bilo šta, videćemo kad počne


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 24, 2016, 01:14:31
Verujem da će se srediti to oko držanja oružja. Kolega SharpShooter, i ja sam sada to pročitao u grupi Lovci Srbije, ali mi je to nelogično. Ako je rok za zamenu starih oružnih listova za nove 5 godina, onda ispadne da još skoro nećemo moći da nabavljamo municiju bez odobrenja.  U zakonu ne kaže uz koje oružne listove će moći da se nabavlja municija, već piše da će to moći početkom primene ZOM-a i ne znam odakle takve informacije.

Rok za zamenu je beše 3 godine od marta ove godine, i prilikom zamene se prilaže lekarsko uverenje?  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mb-bb Фебруар 24, 2016, 01:45:54
Posto sam u HR imao prilike da onesposobim jednu pusku kad sam prepisivao od oca oruzje na sebe pa da vam opisem kako je to izgledalo kod puskara. U pitanju je zastavin hamerles, u kalibru 16 sa serijskim brojem 314.Puska je bila jako stara i njie bila vise za upotrebu tako da sam je morao onesposobiti da bi ostala u mom vlasnistvu kao uspomenu na djedu.Od "zahvata" sta je puskar uradio je sljedece, u leziste metka obe cjevi je nabio metalne cepove, izvadio je obe udarne igle, vjerovatno jos nesto na mehnizmu uradio sad se vise i ne sjecam, ispod pod kundaka je na svakoj cjevi izbusio 6 rupa u nizu pa vratio pod kundak i zapikovao onaj dio sto se stisne da bi se skinuo pod kundak.Ispod one polugice za prelamanje je ugravirao datum i "onesposobljeno". Izdao mi je potvrdu da je puska ta i ta sa ser br tim onesposobljena koju sam odnjeo i predao u sup.
Za to sam platio 200kn cca 27 eura. Nisam morao nositi pusku na uvid i covjek na salteru mi je rekao da se sad sa tom puskom mogu djeca igrati....
Sad mi samo stoji u soski kao uspomena, nista drugo...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Фебруар 24, 2016, 01:53:14
Este Sheki, u pravu si. Sada sam pogledao Član 50. i piše fizička lica koja su pre početka primenjivanja novog Zakona imala oružne listove, imaju rok 3 godine da zamene oružne listove i tom prilikom u SUPu podnose zahtev zajedno sa tim uverenjem o lekarskoj sposobnosti. :drinks:
Saznao sam da će se municija kupovati uz oružni list i ličnu kartu, zatim da prodavci vode knjige evidecije i na svakih 15 dana o tome obaveštavaju lokalni SUP. Više će se o svemu znati sledeće nedelje. Mene najviše kopka to za nabavku i spravljanje municije.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Фебруар 24, 2016, 02:06:40
Znači i u HR je slično što se onesposobljavanja tiče kao i kod nas po ovo novom Zakonu. Ali svakako mislim da ima mnogo boljih načina onesposobljavanja tako da se oružje ne uništi. Ili zašto nisu uveli neku vrstu privremenog onesposobljavanja, tako da se oružje može vratiti u originalno stanje nekada ako bude trebalo ili ako pređe u nasledstvo, promeni vlasnika itd... To što se deca mogu igrati sa njim i jeste dokaz da to više nije oružje već hrpa metala, igračka ili ne znam kako bih još nazvao to uništavanje i oštećivanje vrednog trofejnog oružja. :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Фебруар 24, 2016, 02:23:01
Ако посматрамо кроз српску историју, уништавање трофејног оружја требало би бити кривично дело.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mb-bb Фебруар 24, 2016, 02:28:18
To je sve slicno kolega ako ne i isto jer su i ti zakoni uglavnom prepisani i kod nas i u hr.
isto tako je u hr kao sto si napisao za nabavku municije uz oruzni i upisivanje u njigu evidencije.Sad da li na svakih 15 dana to prolsjedjuju u sup ne bih znao.
Sto se tice trofejnog oruzja je relativna stvar. Do sad je mogao malte ne svako imati trofejno oruzje.Uslov je bio samo da nemas municiju u kuci za njega. Eto moja snajka ima nasljedjen pistolj od oca a nema ni polozeno za rukovanje a niti zna da rukuje sa njim, samo ga ja ocistim i podmazem sa vremena na vrjeme. ali je taj pistolj potpuno upotrebljiv a smatra se da je ne upotrebljiv jer je trofejno oruzje i drzi ga lice koje nije obuceno za rukovanje sa tim istim. zato i nece postojati trofejno oruzje koje je ispravno jer ako je ispravno treba da se moze korisitti i napravili su kategoriju lica kolekcionara koji treba da zadovolje sve te uslove cuvanja oruzja i da to oruzje koriste. U prevedenom ili ces zadovoljiti sve uslove od rukovnja, ljekarsokg, uslova drzanja itd... pa imati oruzje ili ga neces imati to je to...Nazalost


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Фебруар 24, 2016, 03:32:47
Tako je Milane! :drinks:
U pravu ste kolega mb-bb, znam za jedan takav slučaj u kome je žena nasledila pištolj posle smrti muža, i registrovala ga kao trofej, ali na njemu ništa nije dirano i pištolj funkcioniše kao nov. Slični su ti zakoni jer se sve prepisuje i malo izmenjuje. Nadam se samo da će moći već 7. marta da nabavljamo municiju kao što su rekli jer ubija ova neizvesnost oko toga. :biggrin: Voleo bih da čujem ako neko zna nešto o toj "Obuci o rukovanju minsko-eksplozivnim sredstvima" koja će biti neophodna za punjenje municije, i kolekcionarskoj dozvoli...?? Ta dozvola mi skroz OK izgleda, ali i dalje ne znamo tačne podatke o tome, osim onoga što je neko naveo ovde.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Фебруар 24, 2016, 06:16:23

a što se tiče kase/sefa/ormana za čuvanje, valjda će dati neko tumačenje pravilnika u dogledno vreme? realno, brava i katanac su tu da spreče poštene da padnu u iskušenje, nepoštenima ni katanac ni brava ne predstavljaju problem...

Tumacenje pravilnika  :suicide_fool:

Toga sam se i plasio. Sad ce opet pojedini mali carevi u policiji, od opstine do opstine, da tumace kako kome odgovara.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mb-bb Фебруар 24, 2016, 06:44:54
Sad se ja uhvatio kako je u HR ali mislim da ce.to biti sve slicno ako ne i isto...
Tamo se zahtjeva metalna kaseta/sef/orman. Bitno je da se ne moze bas lako otvoriti prirucnim alatom tipa sarafciger, kombinirke i slicno. Ima dosta tih ormana koji se prodaju po oglasima u hr, neki su pravljeni a neki kupljeni gotovi. Da bitno je da je municija odvojena od oruznja posebnom bravom. Ja sam kupio prije dve godine u Osijeku orman koji zadovoljava standarde EU. Posebno je oruzje koje ima na vratima bravu koja zakljucava u tri tacke i poseban dio za municiju. Orman treba da je zatiplan u pod ili zi da ne moze lako da,se odnese. Nema toga sta se ne moze obiti, razvaliti,iscupati ili odnjeti samo je pitanje sa cime i koliko vremena treba...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 26, 2016, 11:12:51

Правилник о давању оружја на послугу.

http://bazapropisa.net/sr/32-zakonodavstvo/pravilnici/9416-pravilnik-o-postupku-davanja-oruzja-na-poslugu.html


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Фебруар 27, 2016, 01:31:47
al pise na koji vremenski period se moze dati oruzje na poslugu


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 03, 2016, 08:32:12
Možda nekome zatreba, evo još jednog pravilnika koji sam kopirao.

PRAVILNIK
O OBUCI U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM, USLOVIMA ZA BAVLJENJE POPRAVLJANJEM I PREPRAVLJANJEM ORUŽJA I PROMETOM ORUŽJA I MUNICIJE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem (u daljem tekstu: obuka), program, uslovi i način sprovođenja obuke, uslovi i način popravljanja i prepravljanja oružja, prometa oružja, osnovnih delova za oružje i municije.

1. Obuka u rukovanju vatrenim oružjem

Član 2

Obukom mogu da se bave pravna lica i preduzetnici kojima je, od strane nadležnog organa, u skladu sa zakonom, odobreno bavljenje tom delatnošću, odnosno obukom (u daljem tekstu: organizator obuke).

Član 3

Obuka se sastoji od teoretskog i praktičnog dela.
Teoretski deo obuke sastoji se od 12 časova u trajanju od 45 minuta i obuhvata sledeće oblasti, i to:
1) pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja - u trajanju od 4 časa;
2) bezbedno rukovanje oružjem - u trajanju od 4 časa,
3) osnove balistike i tehnike gađanja - u trajanju od 4 časa.
Praktični deo obuke sastoji se od 8 časova u trajanju od 45 minuta i obuhvata sledeće oblasti, i to:
1) bezbedno rukovanje oružjem - u trajanju od 4 časa,
2) praktično gađanje vatrenim oružjem - u trajanju od 4 časa.
Obuka se sprovodi po Programu obuke za rukovanje vatrenim oružjem (u daljem tekstu: Program) koji je odštampan u prilogu ovog pravilnika (Prilog) i koji čini njegov sastavni deo.

Član 4

Organizator obuke za sprovođenje teoretskog dela obuke mora imati prostor koji, je u sastavu istog građevinskog objekta, i obuhvata:
1) učionicu za teoretsku obuku odnosno provere znanja (u daljem tekstu: učionica), čija površina mora iznositi najmanje 25 m2 i biti oblika koji omogućava frontalno, grupno i individualno izvođenje teorijske obuke, odnosno individualnu proveru znanja, sa sredstvima, učilima i opremom za sprovođenje obuke;
2) prostoriju za administrativne poslove, čija površina mora iznositi najmanje 8 m2.

Član 5
 
Organizator obuke za sprovođenje praktičnog dela obuke obezbeđuje prostor za izvođenje gađanja vatrenim oružjem, odnosno strelište za praktičnu obuku u rukovanju vatrenim oružjem (u daljem tekstu: strelište), koje može biti na otvorenom ili zatvorenom prostoru i koje mora biti opremljeno tehničkim sredstvima i opremom neophodnom za sprovođenje praktične obuke gađanja vatrenim oružjem, tj. metama, školskom municijom, antifonima i sredstva za čišćenje oružja.

Član 6

Strelište se izgrađuje tako da se obezbede mere zaštite koje prilikom izvođenja praktične obuke gađanja onemogućavaju izletanje projektila iz zone ili prostora strelišta i odbijanje ispaljenih projektila, odnosno garantuju bezbednost lica unutar i izvan strelišta, što se utvrđuje balističkim elaboratom izrađenim od strane balističara koji ima stečeno visoko obrazovanje mašinske struke.
Strelište mora da ispunjava propisane mere zaštite od požara i eksplozija utvrđene posebnim propisima kojima je uređena oblast zaštite od požara i eksplozija i uslove zaštite životne sredine.
Zatvorena strelišta se izgrađuju se tako da se, pored uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, obezbeđuje:
1) da sistem za ventilaciju prostorije za izvođenje gađanja vatrenim oružjem bude nezavisan, sa najmanje pet izmena vazduha na sat, sa električnim blokadama instalacija osvetljenja i pokretača meta u funkciji ventilacije i sa ventilatorom u protiv-eksplozivnoj zaštiti;
2) da ispred hvatača zrna bude ugrađena gumena traka - zavesa, na način koji onemogućava povratak zrna;
3) da sve izbočine, stubovi, otvori, ventilacioni kanali i električne instalacije budu zaštićeni blendama;
4) da između streljačkih mesta na vatrenoj liniji budu postavljene neprobojne pregrade, koje onemogućavaju proboj od bočno ispaljenog metka, nekontrolisanog kretanja čaura, povređivanje ili ometanje susednog strelca i
5) da unutrašnji zidovi i pod budu ravni i glatki.
Otvorena strelišta izgrađuju se tako da se pored uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, obezbede i uslovi iz stava 3. tač. 2)-5) ovog člana.

Član 7

Organizator obuke sprovodi obuku, u smislu ovog pravilnika, upotrebom vatrenog oružja za koje se sprovodi obuka - pištolja, revolvera, malokalibarske puške, lovačkog oružja - sa olučenim ili glatkim cevima, sportskog oružja i automatske puške, sa upotrebom odgovarajuće municije.

Član 8

Obuku mogu da izvode predavači i instruktori koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo i to:
1) predavač za oblast "Pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja"
(1) sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, sa zvanjem diplomiranog pravnika ili zvanjem kriminaliste i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima bezbednosti,
(2) deset godina radnog iskustva u bezbednosnim službama na poslovima sa oružjem sa visokom stručnom spremom u obimu od najmanje 240 ESPB bodova;
2) predavač za oblast "Osnove balistike i tehnike gađanja" - sa stečenom, najmanje, srednjom stručnom spremom u četvorogodišnjem trajanju i koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima bezbednosti;
3) predavač za oblast "Bezbedno rukovanje oružjem" i "Praktično gađanje vatrenim oružjem" - sa stečenom, najmanje, srednjom stručnom spremom u četvorogodišnjem trajanju i koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u bezbednosnim službama na poslovima sa oružjem ili koji je rangirani sportista streljačkog sporta, sa položenim ispitom iz oblasti protivpožarne zaštite.

Član 9

Prijavu za pohađanje obuke podnosi fizičko lice koje namerava da pohađa obuku (u daljem tekstu: kandidat).
U prijavi kandidat precizira oružje za koje želi da bude obučen, i to:
1) pištolj i revolver;
2) malokalibarska puška;
3) lovačka puška sa olučenim cevima;
4) lovačka puška sa glatkim cevima;
5) automatska puška.

Član 10

Organizator obuke dužan je da evidentira prisustvo kandidata teoretskoj i praktičnoj obuci i način provere znanja stečenih tokom obuke, kao i ocenu nivoa obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem.
Tokom provere znanja stečenih za vreme obuke organizator obuke dužan je da obezbedi prisustvo predstavnika nadležnog organa.
Kandidatu koji je pohađao obuku u celini i koji je u potpunosti osposobljen za rukovanje vatrenim oružjem organizator obuke izdaće potvrdu.
Potvrda o pohađanju obuke i obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem (Obrazac), odštampan je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Kandidat koji iz opravdanog razloga prekine pohađanje obuke ili ne pristupi proveri znanja može, u roku od tri meseca, nastaviti pohađanje obuke i pristupiti proveri znanja.
Ukoliko kandidat, bez opravdanog razloga, prekine pohađanje obuke ili ne pristupi proveri znanja, smatraće se da nije pohađao obuku.
2. Poslovi popravljanja i prepravljanja oružja

Član 12

Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici kojima je, od strane nadležnog organa, u skladu sa zakonom, odobreno bavljenje tom delatnošću (u daljem tekstu: ovlašćeni serviser).

Član 13

Fizičko lice koje neposredno obavlja poslove popravke i prepravke oružja u ime ovlašćenog servisera mora imati najmanje srednju stručnu spremu mašinskog ili tehničkog smera, uverenje o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem (pištolji i revolveri, lovačke puške sa olučenim cevima, lovačke puške sa glatkim cevima, malokalibarska puška i automatska puška).
3. Poslovi prometa oružja

Član 14

Prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici kojima je, od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom, odobreno bavljenje ovom delatnošću (u daljem tekstu: ovlašćeni prodavac).

Član 15

Stručnim kadrom koji obavlja poslove iz delatnosti ovlašćenog prodavca smatra se fizičko lice koje ima najmanje srednju stručnu spremu i uverenje o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem (pištolji i revolveri, lovačke puške sa olučenim cevima, lovačke puške sa glatkim cevima, malokalibarska puška i automatska puška).

Član 16

Pre prodaje oružja iz kategorije B, ovlašćeni prodavac može pristupiti softverskoj aplikaciji Ministarstva unutrašnjih poslova radi provere autentičnosti priloženog odobrenja za nabavljanje oružja ili osnovnih delova za oružje.
3. Prelazna i završna odredba

Član 17

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i programu obuke za rukovanje vatrenim oružjem ("Službeni glasnik RS", br. 1/99 i 30/00).

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje de se primenjuje 5. marta 2016. godine.
Prilog
 
PROGRAM OBUKE ZA RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM

I. Teme i pitanja za teoretski deo:
Pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja:
Pojam oružja, vatreno oružje, osnovni delovi za oružje, kategorije oružja, dozvoljenost i zabrana nabavljanja, držanja i nošenja oružja, zabrana prometa, nabavljanja i držanja određene dodatne opreme i određenih vrsta municije, isprave o oružju, uslovi za fizička lica za nabavljanje i držanje oružja iz kategorije B, zdravstvena sposobnost, nabavljanje oružja iz kategorije B, nabavljanje i držanje oružja iz kategorije C, nabavljanje i držanje oružja iz kategorije D, vrste oružnih listova, kolekcionarska dozvola, ugovori o prenosu vlasništva nad oružjem, nabavljanje municije, spravljanje municije, nabavljanje osnovnih delova oružja, registracija oružja, nošenje oružja, onesposobljavanje oružja, prestanak ispunjenosti uslova za držanje oružja, postupak u slučaju smrti vlasnika oružja i nasleđivanje oružja, postupak sa nađenim oružjem i municijom, postupak sa nestalim oružjem, rukovanje oružjem i davanje oružja na poslugu, prenošenje oružja, prenošenje oružja preko državne granice, prelazak oružja u vlasništvo Republike Srbije, nabavljanje i prodaja oružja i municije od strane ovlašćenih prodavaca, nabavljanje i držanje oružja pravnih lica i preduzetnika, posredovanje u prometu oružja i municije (brokering), prevoz oružja i municije, prekršaji predviđeni Zakonom o oružju i municiji, nužna odbrana, krajnja nužda, prekoračenje nužne odbrane, prekoračenje krajnje nužde, nezakonit lov, izazivanje opšte opasnosti, nasilničko ponašanje, izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, osnovi krivičnog postupka.
Bezbedno rukovanje oružjem:
Bezbednosni uslovi skladištenja municije, uticaj toplote na iniciranje municije, pirotehnička sredstva i municija, opasnosti od icijalnih eksploziva i baruta, eksplozija, detonacija i deflagracija, municija - vrsta, kalibri, osobine i način održavanja, opis pojedinih vrsta oružja i njihovih delova, tehničke karakteristike oružja, poređenja i razgraničenja u odnosu na druga oružja iste vrste, bezbedno nošenje oružja, bezbednost na strelištu, pražnjenje i punjenje oružja, rasklapanje i sklapanje oružja, upucavanje (rektifikacija) oružja, održavanje oružja (pregled, čišćenje, podmazivanje, konzervacija), sredstva za čišćenje i podmazivanje oružja, najčešći zastoji na oružju i njihovo otklanjanje.
Osnovi balistike i tehnika gađanja vatrenim oružjem:
Proces opaljenja metka, oblik i elementi putanje projektila kroz vazduh, činioci koji utiču na kretanje projektila kroz vazduh, energija i probojnost projektila na cilju, maksimalni domet projektila, rikošet, stavovi za gađanje, vrste i opis pojedinih stavova, najpogodniji stavovi za određene vrste gađanja, pravilno držanje oružja, način nišanjenja određenim vrstama oružja i nišana i izbor nišanske tačke, disanje i okidanje, najčešće greške pri gađanju.
II. Teme i zadaci za praktični deo:
Bezbedno rukovanje oružjem:
Pražnjenje i punjenje oružja, rasklapanje i sklapanje oružja, održavanje, pregled, čišćenje i podmazivanje oružja, najčešći zastoji na oružju i njihovo otklanjanje.
Praktično gađanje vatrenim oružjem:
1) pištolj i revolver - kružna meta 50 x 50 cm na 15 m sa 25 metaka i grudna meta na 10 m sa 25 metaka; za proveru znanja: za kružnu metu - 5 probnih i 10 metaka za ocenu, potom u grudnu metu - 5 probnih i 10 metaka za ocenu;
2) malokalibarska puška - kružna meta za serijsku MK pušku na 50 m ležeći stav sa 25 metaka i na 25 m stojeći stav sa 25 metaka; za proveru znanja: za kružnu metu za serijsku MK pušku na 50 m ležeći stav - sa 5 probnih metaka i 10 metaka za ocenu, potom na 25 m stojeći stav - sa 5 probnih metaka i 10 metaka za ocenu;
3) lovački karabin - kružna meta 50 x 50 cm na 100 m, ležeći stav sa 25 metaka i na 50 m stojeći stav sa 25 metaka; za proveru znanja: kružna meta 50 x 50 cm na 100 m ležeći stav - 5 probnih metaka i 10 metaka za ocenu, potom na 50 m stojeći stav - 5 probnih metaka i 10 metaka za ocenu;
4) lovačka puška sa glatkom cevi - kružna meta 50 x 50 cm na 35 m sa 25 patrona sa sačmom; za proveru znanja: kružna meta 50 x 50 cm na 35 m sa 5 probnih patrona sa sačmom i 10 patrona sa sačmom za ocenu;
5) automatska puška - kružna meta 50 x 50 cm na 100 m ležeći stav sa 25 metaka i na 50 m stojeći stav sa 25 metaka, kratkim rafalima; za proveru znanja: kratkim rafalima - kružna meta 50 x 50 cm na 100 m ležeći stav - 10 probnih metaka i 20 metaka za ocenu, potom, kratkim rafalima na 50 m stojeći stav - 10 probnih metaka i 20 metaka za ocenu.
Vlasnici kombinovanog oružja obuku i proveru znanja vrše po kriterijumima koji važe za lovačke karabine i lovačke puške sa glatkom cevi.
Prilikom provere praktičnog gađanja vatrenim oružjem, kandidat će dobiti ocenu "uspešno" ukoliko bude imao više od 40% pogodaka u metu.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 03, 2016, 09:31:21
Da prenesem šta sam još čuo. Raspitivao sam se malo o Obuci o rukovanju minsko eksplozivnim sredstvima, koja je neophodna za spravljanje municije za olučene cevi, i koštaće oko 6000-7000 dinara (prenosim samo šta sam čuo). Ta obuka nema nekog praktičnog značaja u punjenju municije, već je razlog opet da bi se i tu izvukle pare. Potrebnije je neka obuka o samom punjenju municije. Biće u neko skorije vreme CD-ova u prodaji sa instrukcijama i detaljnijim objašnjenjima oko ručkog punjenja municije, pored onih tekstova iz kalibra. :hi: I komponenti će biti u skorije vreme, mislim da već sve ima od alata u Snajperu. :hi:
Inače, da ne zaboravim da kažem o kupovini municije za olučene cevi i vazdušnih pušaka bez isprava, o kojima smo pre pričali. Neki prodavci su na stranicama i profilima na fejsu objavili i zvanično potvrdili da će od subote, odnosno ponedeljka zvanično biti moguće kupovine municije za olučene cevi uz važeću ličnu kartu i oružni list, tako da ne bude više zabune o tome. Rekli su i da će biti omogućena kupovina vazdušnih pušaka bez nabavne dozvole samo uz važeću ličnu kartu, iz C i D kategorije, stim da će ove prve morati da se prijave nadležnom organu i registruju u roku od osam dana od kupovine puške. Toliko o tome. Ostalo je da sačekamo još koji dan. :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dejanQ Март 03, 2016, 02:13:07
ljudi ima li ko konkretne informacije koja su takse za nabavku oružja po novom zakonu ? procedura me manje više poznata, interesuje me šta se i kako plaća?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 05, 2016, 08:38:23
Mislim da jos uvek niko nista ne zna.
Sta vise PS jos uvek ne znaju sta da rade sa onima koji su dobi odobrenje po starom, odnosno ukoliko kupuju od fizičkih lica da li im treba ugovor ili ne.
Posto prodavac ujedno odjavljuje oružje na osnvovu tog ugovora.

Obzirom da je rok za izdavanje odobrenja 2 meseca mislim da ce u tom periodu pokusati da uspostave neku praksu.
Nista se ne zna u poglde ormara, odnosno sedova i kasa. Trenutno za kolekcionarsku dozvolu po priči ovih iz PS je dovoljan metalni ormar, najobicniji, nikavi sefovi nisu potrebni. Sad sta ce biti u buducnosti videcemo.

Ovekujem da ce u naredne 3 godine biti jako puno polovnog oruzja na prodaju, svi vlasnici ce morati da zamene oružne listove, morace tom prilikom da prilože i lekarska uverenja, još kad se dodaju i porezi.
Sve ce to kostati a ljudi nemaju para.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Март 06, 2016, 09:35:35
sto se municije tice, prodavci koji se reklamiraju na drustvenim mrezama, vec nekoliko dana pozivaju na kupovinu municije za oluceno oruzje od ponedeljka uz oruzni list i vazecu licnu kartu! siguran sam da ce to vrlo malo uticati na kupovinu municije i pucanje, mozda malo u pocetku, ali na godisnjem nivou ce doci na isto! mozda ce se samo malo vise eksperimentisati sa raznom municijom sto je odlicno! onaj ko je imao uslove je i do sada trosio vise od 60 komada godisnje, a ostali ce i dalje biti ispod 60 ispaljenih godisnje! uopste ne zelim da pokrenem pricu ko treba da lovi, i da lov nije za svakoga i td......


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 06, 2016, 09:52:15
Исто не верујем да ће доћи до неког драстичног пораста продаје муниције. Реално ми ни немамо стрелишта где би и могли да утрошимо муницију :(
МК муниција можда буде доживела повећану продају и она за стрелце и то је то. У сваком случају је одлично да је укинуто ретардно ограничење на количину муниције.
Још нико од продаваца није истакао продају оружја на црни барут :(


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 06, 2016, 11:36:56
Za karabinsku municiju mislim da će se povećati malo prodaja, ali će to najviše da znači strelcima koji kupuju pištoljsku i MK municiju. :spiteful: Samo ne znam kako će se cene menjati po streljanama jer će im sada opasti zarada zbog ovoga. Primera radi, cena MK metka u radnji se kreće oko 15-ak dinara, a u streljani ide do 30 dinara. Metak 9mm u streljanama košta i do 70 dinara. S obzirom da sve streljne uglavnom naplaćuju uslugu kroz municiju, mislim da će ovo predstavljati udarac za njih. A kada se puca sa svojom municijom, cena usluge je smešna, tako da je ovo za strelce idealno. :drinks: Aco, mislim da će u Magnumu biti oružja na crni barut krajem godine, ali nisam siguran... čekamo da vidimo šta će u Grofu biti. :smile:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 06, 2016, 12:40:03
Стрељане могу имати повећање зараде кроз повећан број чланства. У наредних пар година, сви власници оружја, осим ловачког, имаће проблем са пререгистрацијом и доказивањем разлога за поседовање оружја, а кроз активно чланство у стрељани могу принети потврду од стрељане и регистровати оружје као спортско.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 06, 2016, 01:00:39
Tu se slažem, u pravu ste za taj deo oko članstva u streljačkoj organizaciji Milane. Konkretno sam mislio na zaradu od rekreativnih gađanja i to, gde će verovatno svako ko ima svoje oružje nabavljati jeftiniju municiju i nešto malo platiti streljani za uslugu, osim ako ne budu nešto menjali. A ono što još njima ide na ruku (mislim na strelišta) je i ta obuka o rukovanju vatrenim oružjem po novom zakonu jer će biti skuplja i dugotrajnija nego pre...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Март 06, 2016, 02:41:54
posto je opsta kriza nekog znacajnijeg porasta u prodaji municije ne treba ocekivati.
sto kolega rece, cudi me da vec neke trgovine u ponudi nemaju oruzje na crni barut, koje sada podpada pod kategoriju C.
strelista su ranije bila uslovno receno bezobrazna prilikom naplacivanja za municiju po komadu, posto im je zakonsko ogranicenje islo na ruku. pa i sadasnje cene municije u maloprodajama su poprilicno visoke, ali posto smo malo trziste, i posto je kriza, cene ce u narednom periodu biti takve...
a sto se tice lovaca, koji trose karabinsku municiju, kamo lepe srece da steknu naviku da redovno idu na streliste i pucaju u metu i vezbaju sa lovnim metkom, umesto dosadasnje prakse da se potrose 3, eventualno 4 metka godisnje. i da, bilo bi vrlo zgodno kada bi naucili sami da fino upucavaju svoje karabine a ne da kao do sada (sam sam video i prisustvovao mnogo puta do sada) da daju nekom oruzaru i sl 4-5 metaka da to uradi za njih.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Stefan Март 07, 2016, 10:47:12
Jutros je moj drug bio u PU Niš da se raspita oko suvlasničkog oružnog lista koji će po novom zakonu morati da vrati i da ponovo podnese zahtev za nabavku oružja, što je stvarno bezobrazluk jer je pušku registrovao septembra 2015. godine. Hteo je odmah da podnese novi zahtev međutim rekli su mu da to ne može da uradi jer još uvek ne znaju koja je ustanova nadležna za izadavanje lekarskog uverenja i da mora da sačeka dok se to ne reši, kao i da će da se povećaju visine taksi! Strašno!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Март 08, 2016, 04:16:27
sa zvanične internet stranice mup-a su uklonili stavku "oružje" iz padajućeg menija, to je ona strana gde se nalazilo šta je potrebno za podnošenje za nabavnu dozvolu i registraciju.... i cene naravno...... čekamo da vidimo šta će biti u bliskoj budućnosti....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Март 08, 2016, 07:19:02
jos nisu apdejtovali osnovnu stranicu

ima li ko info kakav im je pravilnik za registraciju C kategorije, odnosno vazdusnih pusaka? i sta se desava kada se pazari vazdusna od fizickog lica koje je ranije imalo vazdusnu na dozvolu?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 08, 2016, 07:31:11
Један колега је јуче купио ваздушну пушку из Ц категорије у Снајперу, и отишао данас до СУПа да је региструје, али су му рекли да не знају још увек ништа засигурно о томе и шта треба да раде па је не могу регистровати, али би требало да сазнају и да могу да региструју у неко скорије време. Колико сам чуо, неће издавати класичне оружне листове за ваздушну пушку већ само неку потврду (за држање и ношење оружја ваљда) која се добија приликом регистрације оружја из Ц категорије. То сам чуо и преносим како је код мене у СУПу.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 08, 2016, 07:48:33
Која је то станица полиције?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Март 08, 2016, 07:52:20
http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/dokumenta-gradjana.h

e tu je stajalo i "oružje"......


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Darkon Март 08, 2016, 08:04:02
Ponovno podnositi zahtev za nabavku, kod suvlasničkog lista, ako je informacija tačna... Jao mene, pare, pare, treba malo dopuniti budžet...

StefanS, da sam ja na mestu tog tvog kolege, ja bi tražio napismeno sa današnjim datumom da oni meni ne mogu izvršiti registraciju, da posle tih par dana dok se uhodaju, ne bude, prošlo onih 8 u koje treba prijaviti oružje, pa tek onda nastaje problem mnogo većih razmera.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 08, 2016, 09:51:56
Даркон, не знам да ли сам добро схватио Ваш пост, али се сувласништво укида, а рок за предју сувласничког оружног листа је 6 месеци. :hi: А што се регистрације тиче те колегине пушке из Ц категорије, не верујем да ће бити проблема око тога, него сам само хтео да кажем да се неће за ову врсту оружја добијати оружни лист него та нека врста потврде, тј папир и да ни они још не знају шта ће и како тачно радити, али се надам да ће у скорије време све профункционисати како треба јер је доста људи куповало ваздушне пушке јер се сада појавило доста прилично јефтиних турских пушака и пушака од неких других произвођача.
На тој страници МУП-а је било такси за набавку оружја и писало је шта је све потребно и који су услови за набавку оружја. Сећам се да сам неколико пута читао ту о томе да по старом Закону чланство у стрељачкој и ловачкој организацији није било услов за добијање оружја, иако се на доста места могло чути да јесте. И мене је занимало какав је поступак набавке вашдушне пушке од другог физичког лица и уопште шта се још зна о томе?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Март 09, 2016, 02:26:42
Kolege lovci, stupio je na snagu novi zakon o oruzju i municiji a i pojedini pravilnici i na zalost dogadja se a i dogadjace se ono sto sam predvideo i zbog cega sam i drasticno smanjio broj oruzja u vlasnistvu.
Novi zakon i ono sto proistice iz njega moze se komotno nazvati korak napred, dva koraka nazad.
Korak napred je ukidanje odobrenja za nabavku municije i pojedinih kategorija oruzja a koraci nazad su ponovo uvodjenje odobrenja za nabavku optike, ukidanje kategorije suvlasnistva, uvodjenje lekarskog pregleda, povecanje gotovo svih taksi, nakaradno onesposobljenje trofejnog oruzja itd. itd...
Ni novim zakonom ni pravilnikom jos nije uredjena nabavka i drzanje oruzja na crni barut odnosno da li ce tu u C kategoriju potpasti samo staro oruzje i njihove replike ili i moderne puske na crni barut odnosno na nesjedinjen metak tzv. sprednjace ili stranjski Muzlleloaders i ako tu ne potpadaju ne znam da li ce ga i gde uturiti, naj verovatnije nigde.
Takodje i dalje je ostalo diskreciono pravo za odbijanje zahteva lepse nazvano Negativna terenska provera.
Pravilnik o cuvanju oruzja krajnje nedorecen odnosno kako mali Perica na terenu proceni ispunjenost uslova, sto otvara mogucnost za primenu metode slaba ti rakija ili kakvo pecenje takvo resenje.
O pravilniku o davanju oruzja na poslugu ne bih da trosim reci, kao Causesku da ga je pisao.
Ono sto jos vise zabrinjava je i predlog seta poreskih zakona sto u kombinaciji sa ovim zakonom omogucava kisobran uvlacenje, da pojasnim uterali su ga sad ide otvaranje,a ko prezivi sleduje mu i izvlacenje tako otvorenog. Znaci sprema se lepo oporezivanje i oruzja i takse na kolekcionarske dozvole itd... odnosno dranje za preglede i preregistraciju nece da bidne dovoljno.
Ono sto mi lovci jedino mozemo da se nadamo je da ako se nasi savezi i drugi predstavnici angazuju, maksimum kao nekad oslobadjanje od ove dadzbine na jednu sacmaricu i jedan karabin, mada je to sada cini mi se manje izvodljivo nego kada smo se u proslom vremenu za to izborili.
Kolege lovci srecna vam primena novih zakonskih propisa uz svo iskreno nadanje da nisam u pravu, mada tesko.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dzudzubajac Март 09, 2016, 02:44:26
ponovo uvodjenje odobrenja za nabavku optike

Odakle ti ovo?
Ili misliš na nabavku optike iz inostranstva, tj da je potrebna dozvola za uvoz


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Март 09, 2016, 02:55:19
Vec sam pisao na drugoj temi ali ajde kratko da ponovim.
Za sada ako ne uvide gresku i nesto se ne promeni Opticki nisani su svrstani u osnovne delove za oruzje pa ce za njihovu nabavku u skladu sa zakonom biti potrebno predhodno odobrenje.
Koliko sam uspeo da se informisem do sada nabavljeni bez odobrenja registrovace se uz oruzje tokom preregistracije, znaci u naredne 3 godine.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Март 09, 2016, 02:56:53
odnosi se na opticke nisane za nocno nisanjenje


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Март 09, 2016, 03:19:40
odnosi se na opticke nisane za nocno nisanjenje

Na zalost NE, posedovanje nocnih i termovizijskih nisana mislim da nije dozvoljeno fizickim licima, jednostavno u osnovne delove za oruzje A i B kategorije u koje spadaju rezervna cev, zatvarac, sanduk... za ciju je nabavku ili zamenu potrebno predhodno odobrenje, uvrsten je i opticki nisan.
Sad kako misle da razdvoje kupovinu optike za oruzje C i D kategorije za koje nije potrebno odobrenje kada moze da se radi o istim optikama kao za oruzje A i B kategorije nije mi jasno. Ali ajde da sacekamo, kao sto rekoh mozda se radi o gresci ili losem tumacenju nadleznih pa ipak ostane sve po starom sto se tice Optika.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Март 09, 2016, 03:30:16
kolega, ne znam koji zakon citate ali vazano za temu, u vazecem zom za osnovne delove oruzja pored standardnih pise:

(4) телескопски-оптички нишан са светлосним снопом или са
уређајем за електронско појачавање светлости, инфрацрвеним или
термовизијским уређајем;

tako da je ono sto sam rekao tacno, klasicni opticki nisani nisu na dozvolu, ali opticki nisani za nocno nisanjenje jesu.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Март 09, 2016, 03:54:57
Problem je u tumacenju prve navedene kategorije Teleskopski opticki nisan sa svetlosnim snopom.
Za sada imam odgovor da to tumace kao klasican opticki nisan.
Ako bude drugog tumacenja klasicni opticki nisani ne podpadaju pod rezim predhodnog odobrenja.
Takodje vec imam odgovor da fizicka lica nece moci da dobijaju dozvole za nocne i termovizijske nisane.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Март 09, 2016, 03:59:46
kolega, nema sta da se tumaci sta je sta, doduse i ne znam ko vam to tumaci, ali se zna sta je opticki nisan sa svetlonsnim snopom a sta klasican.
ako su mislili da fizicka lica ne dobijaju dozvole za to, zasto ga predvidjati zakonom? posebne jedinice su ih koristile ranije i nema potrebe da se zakonski obrazlazu kao osnovni delovi oruzja.
zakonodavac je hteo da da mogucnost da gradjanstvo ima mogucnost da pribavi night vision optike, ali da to ipak drzi pod kontrolom, vise je vojna stvar nego za gradjanstvo ako me razumete.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Март 09, 2016, 04:37:45
Posteno ja prvi put cujem za kategoriju optickog nisana sa svetlosnim snopom. Pogotovo sto zakonodavac dalje nabraja kao posebne i uredjaje sa pojacavanjem svetlosti  odnosno Rest Iight i IC uredjaje i Termovizijske pa stvarno ne znam gde bi ovaj nisan svrstao a da ne podpada pod navedene 3 kategorije.
Obzirom da zivimo u zemlji gde su cesto uredbe kao pod zakonski akti bile jace i od zakona i ustava ne cudi me da sve ovo bude regulisano i nekim internim uputstvom.
Sto se tice dozvole za ove uredjaje fizickim licima jasno vam je da iz onoga sto se trazi podnosiocu zahteva npr. clanstvo u streljackoj organizaciji za streljacko oruzje ili uverenje o polozenom lovackom ispitu za lovacko oruzje, zakonodavac jednostavno predvideo dokazivanje potrebe za odredjenim oruzjem a tesko da ce iko dokazati potrebu za termovizijskim uredjajem jer su u lovu zabranjeni a u streljastvu se ne koriste pa i ako je predvidjena mogucnost tesko da ce se dozvole za ove uredjaje dobijati izgleda da je vise to napravljeno kako bi se registrovali oni koji ih vec imaju, znaci ko ih je do sad nabavio nabavio je.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 09, 2016, 05:32:14
U zakonu o porezima, ne pominje se lovačno oružje kao ono na koje se ne plaća porez. Pitam se da li to znači da će se i za lovačko oružje plaćati porez?
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_porezima_na_upotrebu_drzanje_i_nosenje_dobara.html


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: K.J.L Март 09, 2016, 07:11:37
Jos jedna zanimljivost vezana za novi zakon o oruzju i municiji, otisao covek kod inspektora za oruzje da ga pita dali moze tofejni pisttolj koji je tehnicki ispravan da preregistruje  kao oruzje za licnu bezbednost i dobio je odgovor da NEMOZE vec da modra da ga onesposobi.Na pitanje zasto dobio je odgovor da je to stav MUP-a i njegove uredbe i da svo trofejno oruzje moze samo da se preregistruje u onesposobljeno.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER KG Март 09, 2016, 07:27:43
Imate sve nove pravilnike na sajtu MUPa na delu regulativa -propisi. Sutra ce biti objavljen i ПРАВИЛНИК о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја video sam na paragrafu, a sto se tice trofejnog u pravilniku lepo piše
1. preregistruje
2. onesposobi
3. otudji ili ti proda ili pokloni nekom i
4. odrekne u korist države bez naknade
tu neznam sta nije jasno imace 4 mogucnosti


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Март 09, 2016, 08:28:55
Posteno ja prvi put cujem za kategoriju optickog nisana sa svetlosnim snopom. Pogotovo sto zakonodavac dalje nabraja kao posebne i uredjaje sa pojacavanjem svetlosti  odnosno Rest Iight i IC uredjaje i Termovizijske pa stvarno ne znam gde bi ovaj nisan svrstao a da ne podpada pod navedene 3 kategorije.
Obzirom da zivimo u zemlji gde su cesto uredbe kao pod zakonski akti bile jace i od zakona i ustava ne cudi me da sve ovo bude regulisano i nekim internim uputstvom.
Sto se tice dozvole za ove uredjaje fizickim licima jasno vam je da iz onoga sto se trazi podnosiocu zahteva npr. clanstvo u streljackoj organizaciji za streljacko oruzje ili uverenje o polozenom lovackom ispitu za lovacko oruzje, zakonodavac jednostavno predvideo dokazivanje potrebe za odredjenim oruzjem a tesko da ce iko dokazati potrebu za termovizijskim uredjajem jer su u lovu zabranjeni a u streljastvu se ne koriste pa i ako je predvidjena mogucnost tesko da ce se dozvole za ove uredjaje dobijati izgleda da je vise to napravljeno kako bi se registrovali oni koji ih vec imaju, znaci ko ih je do sad nabavio nabavio je.

Nebime nista cudilo da nasi" strucnjaci"   opticki nisan na koji je montirana najobicnija baterijska lampa   prekrstili u" specijalni "opticki nisan sa svetlosnim snopom... :sarcastic:Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Март 10, 2016, 08:01:15
KAKO SAM I OBECAO E TEK SAD CE DA BUDE MUKA

Na osnovu člana 12. st. 3. i 9. i člana 45. stav 2. Zakona o oružju i municiji, („Službeni glasnik RS”, broj 20/15),
Ministar zdravlja donosi
PRAVILNIK
o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja i bliži uslovi koje, u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, moraju da ispunjavaju fizička lica koja drže i nose oružje.
Član 2.
Zdravstvena sposobnost fizičkih lica za držanje i nošenje oružja utvrđuje se lekarskim pregledima koji se obavljaju u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava propisane uslove i koja dobije rešenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja da može obavljati navedene lekarske preglede (u daljem tekstu: ovlašćena zdravstvena ustanova).
Ovlašćena zdravstvena ustanova mora da ispunjava uslove za obavljanje delatnosti medicine rada propisane odredbama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe.
Pored uslova iz stava 2. ovog člana, za obavljanje lekarskih pregleda fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, zdravstvena ustanova mora da ima:
1) u radnom odnosu doktora medicine – specijalistu oftalmologije, doktora medicine specijalistu psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije i diplomiranog psihologa;
2) prostor za čuvanje medicinske dokumentacije, odnosno metalni ormar sa ključem za zdravstvene kartone o zdravstvenoj sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.
Član 3.
Lekarski pregled fizičkih lica za držanje i nošenje oružja obuhvata:
1) uvid u Izveštaj izabranog lekara o zdravstvenom stanju fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, ne stariji od 30 dana, izdat od strane izabranog lekara – doktora medicine ili doktora medicine specijaliste za oblast opšte medicine, odnosno specijaliste medicine rada (Obrazac 1.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo;
2) uzimanje anamnestičkih podataka o zdravstvenom stanju fizičkog lica;
3) klinički pregled fizičkog lica koji obavlja tim zdravstvenih radnika i saradnika (u daljem tekstu: tim), koga čine doktor medicine – specijalista medicine rada, doktor medicine – specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije i diplomirani psiholog;
4) po potrebi, dodatne dijagnostičke procedure i druge lekarske preglede.
Član 4.
Klinički pregled iz člana 3. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika sastoji se iz:
1) lekarskog pregleda sa osnovnom antropometrijom (telesna masa, telesna visina, izračunavanje indeksa telesne mase);
2) laboratorijskih analiza, i to krvi (brzina sedimentacije eritrocita, broj leukocita, eritrocita, hematokrit, koncentracija glukoze), urina (prisustvo belančevina, šećera, bilirubina, urobilinogena i sediment urina) i testa na psihoaktivne supstance (po indikaciji specijaliste medicine rada ili psihijatra / neuropsihijatra);
3) ispitivanja čula sluha (tonalna liminarna audiometrija) i vestibularne funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi);
4) elektrokardiograma (12 odvoda);
5) spirometrije sa krivom protok – volumen;
6) pregleda doktora medicine – specijaliste oftalmologije: anamneza, spoljašnji pregled oka i adneksa oka, pregled očnog dna, ispitivanje vidnih funkcija (oštrina vida na daljinu i blizinu, binokularni vid, kolorni vid, forije, fuzije, dubinski vid i vidno polje);
7) pregleda doktora medicine – specijaliste psihijatrije, odnosno, neuropsihijatrije: anamneza, psihički status, pregled glave, vrata, kranijalnih živaca, kičmenog stuba, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja;
8) pregleda diplomiranog psihologa: psihološki intervju, procena kognitivnih sposobnosti, procena osobina ličnosti, sa posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost.
Član 5.
Podaci dobijeni na osnovu zdravstvenog pregleda i izjavi fizičkog lica sa potpisom o davanju saglasnosti na tačnost datih anamnestičkih podataka, kao i pristanak na obavljanje testa na psiho-aktivne supstance, evidentiraju se u Zdravstveni karton o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 2.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.
Član 6.
Fizičko lice smatra se zdravstveno sposobnim za držanje i nošenje oružja ako se lekarskim pregledima iz člana 3. ovog pravilnika utvrdi da je fizički i duševno zdravo, odnosno da nema kontraindikacije (bolesti i zdravstvena stanja) koje fizičko lice čine zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja.
Kontraindikacijama za držanje i nošenje oružja u lekarskim pregledima iz člana 3. ovog pravilnika smatraju se sledeće bolesti i zdravstvena stanja:
1) psihijatrijske i neurološke bolesti i stanja:
(1) demencije svih etiologija,
(2) sklonost stanjima panike i fobije,
(3) akutne ili hronične psihoze,
(4) posttraumatski stresni poremećaj (PTSP),
(5) alkoholizam,
(6) zavisnost od psihoaktivnih supstanci,
(7) svi oblici epilepsije,
(8) bolesti i poremećaji spavanja (narkolepsija i katapleksija) ukoliko su otporni na lečenje,
(9) afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja),
(10) bolesti i stanja koja se manifestuju poremećajem koordinacije, rigorom, tremorom, horeičkim i atetotičkim pokretima,
(11) Alchajmerova bolest i druge degenerativne bolesti i poremećaji nervnog sistema,
(12) oboljenja nerava, korena nerava i pleksusa koji utiču na bezbedno rukovanje oružjem,
(13) trauma,
(14) zapaljenje i vaskularne bolesti centralnog nervnog sistema sa trajnim neurološkim i psihičkim posledicama, koje utiču na bezbedno rukovanje oružjem,
(15) druge neurološke bolesti i stanja, povrede i anomalije nerava i mišića koje utiču na bezbedno rukovanje oružjem;
2) psihološka stanja:
(1) intelektualna insuficijentnost (IQ ispod 80),
(2) izraženi poremećaji ličnosti i ponašanja (sklonost neprilagođenom ponašanju, socijalna i emotivna nezrelost i nestabilnost, diskontrola afekta i impulsa, diskontrola agresivnog impulsa u auto i hetero pravcu, anksioznost, snižena tolerancija na frustracije),
(3) izraziti ispadi u kognitivnom funkcionisanju (pamćenje, pažnja, koncentracija),
(4) psihomotorni i psihosenzorni poremećaji (oslabljena vizuelno-motorna koordinacija, psihomotorna i senzomotorna usporenost);
3) bolesti i stanja organa vida:
(1) bolesti i mane organa vida koje dovode do smanjenja oštrine vida. Oštrina vida, sa ili bez korekcije, ne sme biti manja u zbiru na oba oka od 0,8, uz uslov da jedno oko ima oštrinu vida najmanje 0,5 i očuvanu širinu vidnog polja. Ako osoba koristi samo jedno oko (funkcionalni monokulus ili anoftalmus), oštrina vida tog oka, sa ili bez korekcije mora biti najmanje 0,7, pri čemu širina vidnog polja mora biti najmanje 140 stepeni u horizontalnoj osovini i bez apsolutnih skotoma u centralnom vidnom polju u širini od 30 stepeni od centralne tačke fiksacije,
(2) druge bolesti i mane organa vida koje remete funkciju vida tako da mogu ugroziti bezbedno rukovanje oružjem;
4) bolesti i stanja sluha i vestibularnog aparata:
(1) obostrano oštećenje sluha, ukoliko je gubitak sluha veći od 40 dB (decibela) na frekvencijama 500, 1000, 2000 i 4000 Hz (Herca),
(2) u slučaju da je stanje sluha na jednom uvu potpuno uredno, oštećenje sluha na drugom uvu ne sme biti veće od 50 decibela na frekvencijama 500, 1000, 2000 i 4000 Hz (Herca),
(3) oboljenja vestibularnog aparata sa poremećajem ravnoteže koji mogu ugroziti sigurno rukovanje oružjem;
5) bolesti i stanja respiratornog sistema koja mogu izazvati tešku respiratornu ili kardiorespiratornu insuficijenciju;
6) stanja i bolesti srca i kardiovaskularnog sistema koja mogu dovesti do težih poremećaja srčanog ritma i promena stanja svesti, osim u medicinski kontrolisanim slučajevima;
7) bolesti i stanja endokrinog sistema: hipertireoza i hipotireoza teškog oblika;
8) bolesti i stanja mišićno-koštanog sistema: urođene ili stečene malformacije i deformiteti, kao i funkcionalni poremećaji koji utiču na bezbedno rukovanje oružjem;
9) tumori, kao i ostala stanja i bolesti koji, s obzirom na mesto i/ili funkcionalnu aktivnost i/ili morfologiju i/ili ponašanje, utiču na bezbedno rukovanje oružjem.
Član 7.
Nakon obavljenog lekarskog pregleda fizičkog lica, ovlašćena zdravstvena ustanova je dužna da donese ocenu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja najkasnije u roku od pet dana od dana početka lekarskog pregleda iz člana 3. ovog pravilnika, odnosno najkasnije u roku od 15 dana u slučaju sprovođenja dodatnih dijagnostičkih procedura i lekarskih pregleda.
Član 8.
Nakon obavljenog lekarskog pregleda, ovlašćena zdravstvena ustanova izdaje Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 3.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.
Uverenje sadrži ocenu zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, i to:
1) sposoban/na ili;
2) nesposoban/na.
Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja potpisuje doktor medicine – specijalista medicine rada.
Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina.
O oceni zdravstvene sposobnosti ovlašćena zdravstvena ustanova izveštava:
1) pregledanu osobu;
2) najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova, najkasnije u roku od osam dana od dana obavljenog pregleda, ako je ocena zdravstvene sposobnosti „nesposoban/na” i/ili ako je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo vlasnika oružja na vanredni lekarski pregled.
Ako je fizičko lice proglašeno zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja, ponovni zdravstveni pregled nije moguć pre isteka roka od šest meseci.
Član 9.
Izveštaj o promeni zdravstvenog stanja fizičkog lica koje poseduje dozvolu za držanje i nošenje oružja (Obrazac 4.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo, izabrani lekar iz člana 3. ovog pravilnika dostavlja najbližoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova – odmah po saznanju o promeni zdravstvenog stanja tog fizičkog lica.
Član 10.
Fizičko lice koje nije zadovoljno izdatim Uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana prijema Uverenja drugostepenoj lekarskoj komisiji, koju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja.
Drugostepena lekarska komisija sastoji se od predsednika komisije, zamenika predsednika, tri člana komisije i njihovih zamenika. Predsednik i zamenik predsednika komisije je doktor medicine – specijalista medicine rada. Članovi i zamenici članova komisije su doktor medicine – specijalista oftalmologije, doktor medicine – specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije i diplomirani psiholog.
Predsednik, zamenik predsednika komisije, članovi i zamenici članova drugostepene lekarske komisije ne mogu biti doktori medicine i psiholozi koji su učestvovali u prvostepenoj oceni zdravstvene sposobnosti fizičkog lica po čijem se prigovoru rešava.
Drugostepena lekarska komisija zaseda i vodi žalbeni postupak u Zavodu za medicinu rada osnovanom za teritoriju Republike Srbije.
Na zahtev drugostepene lekarske komisije, ovlašćena zdravstvena ustanova dužna je da dostavi zdravstveni karton sa medicinskom dokumentacijom, na osnovu koje je data ocena zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja u prvostepenom postupku.
Sadržaj lekarskog pregleda u drugostepenom postupku je utvrđen u čl. 3. i 4. ovog pravilnika.
Drugostepena lekarska komisija daje ocenu zdravstvene sposobnosti u roku od 30 dana od prijema prigovora na Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja.
Ocena zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja u drugostepenom postupku je konačna i može biti:
1) sposoban/na;
2) nesposoban/na.
O oceni zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja drugostepena lekarska komisija izveštava:
1) pregledanu osobu;
2) ovlašćenu zdravstvenu ustanovu u kojoj je fizičkom licu data ocena zdravstvene sposobnosti na koju je uložena žalba;
3) nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova.
Član 11.
Na internet stranici Ministarstva zdravlja objavljuje se lista ovlašćenih zdravstvenih ustanova.
Član 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-64/2016-02
U Beogradu, 3. marta 2016. godine
Ministar,
ass. dr Zlatibor Lončar, s.r.


Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Март 10, 2016, 08:16:42
Opaa, Gjurgjo!  :swoon:

VAĐENJE KRVI???

U svakom slutčaju, ovo će da KOŠTAAAAAAAA...  :bad:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dzudzubajac Март 10, 2016, 08:23:17
Već vidim kako se kolege spremaju i kreću sa džogingom kako bi se pripremili za pregled za 3 godine :D :D


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MilosM Март 10, 2016, 08:37:50
Samo još jedna u nizu notornih gluposti, koja će naravno da pukne po grbačama legalnih vlasnika i poštenih građana.
Krimosima ovo ne treba da bi "posedovali i nosili" oružje.

Cilj je naravno uzeti što više para, a posredno i razoružati guliju.

I na kraju će stvarno da ostane Srba za pod jednu šljivu, jer će ko god ima malo mozga da pobegne iz ove usr*ne zemlje!

Pa nek stručnjaci iz vlasti, poput ovog DR Zemunca, nabiju ove glupe zakone sebi u d00pe!

 :bad:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 10, 2016, 08:39:35
Ух добро је, нема ректалног прегледа  :yahoo:
Од овога нема ништа кад се пензионери буду попалили :)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Fisherman Март 10, 2016, 08:42:31
Već vidim...
- " Ti debeli, ti, ti... e ti nećeš da dobiješ dozvolu"
- " Ali zašto?"
- "Zato što si debeo... m'rš!"  :lol:
Pa mi živimo u diznilendu !!!  :fool:

- " IMAŠ POVIŠENE TRIGLICERIDE !!! A HOĆEŠ DOZVOLU ??!!! ... M'RŠ !!! "


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 10, 2016, 08:47:24
Има ли линк за ово? На сајту министарства здравља не могу да нађем ово.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 10, 2016, 09:01:51
А ево и одакле су преписали душмани!
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_375.html


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Март 10, 2016, 09:19:49
moje misljenje je da ce oko 80 posto ljudi da padne na ovom lekarskom.po primeni ovog kursa za lekarski mislim da ni policiju nece da imamo.
a imam jedno pitanje posto sam ovlasceni serviser za popravku i prepravku oruzja pa me interesuje nesto  oko onesposobljavanja.primer recimo kod pistolja, magacin clan 3. kako da zavarim magacin na gloku kako da zavarim magacin na cz99 kako bre da zavarim plastiku i aluminijum za celik
kakooooo.dali postoji takva tehnologija u svetu
 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Март 10, 2016, 09:35:31
Da li ce da traze licnu kartu na pregledu?(da povedem neko dete)
Al ce da bude kupujem prodajem.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Март 10, 2016, 09:57:20
moje misljenje je da ce oko 80 posto ljudi da padne na ovom lekarskom.po primeni ovog kursa za lekarski mislim da ni policiju nece da imamo.
a imam jedno pitanje posto sam ovlasceni serviser za popravku i prepravku oruzja pa me interesuje nesto  oko onesposobljavanja.primer recimo kod pistolja, magacin clan 3. kako da zavarim magacin na gloku kako da zavarim magacin na cz99 kako bre da zavarim plastiku i aluminijum za celik
kakooooo.dali postoji takva tehnologija u svetu
 
Dragi kolega  pitanje je dali ce i imati sta da se popravlja i prepravlja.Kako su naumili u zemlji Srbiji nece uskoro ni nozeva viljusaka i kasika da bude u legalnom posedu sve iz brige da se neko slucajno   ne povredi.

 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Март 10, 2016, 10:14:53
Lepo meni juce referent rece hoce po svaku cenu da nas razoruzaju da bi ovi sto ko stoka prelazi preko granice mogla da nas orobi i pobije ko ovce!
Ovo je izdajnicki cin jedne drzave prema svojem narodu!
A braca Hrvati su nam ga tako lepo sada uterali sa ovim lekarskim da mi je prosto milo sto ove nase gluperde od  ministara nisu sposobni ni da prepisu kako valja zakon.Ja verujem da kad su videli da od njih prepisuemo da su onda iz za***ancije dodali sve te stavke za lekarski da vide dali smo stvarno toliko glupavi pa nevidimi da nas za***avaju!
a mene ***e 30kg viska znaci da pocnem ili sa rigoroznom djetom ili da pocnem da prodajem puske dok je vreme :scare:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MilosM Март 10, 2016, 10:36:14
Države?
Koje države? :bad:

Ovo ne zavređuje više ni naziv "banana republika"  :focus:
Rezultat svega je da će ona procena broja nelegalnog oružja u posedu građana drastično da skoči.

Što bi rekao Forest Gamp: "Glup je onaj ko pravi gluposti", a u Srbiji što si gluplji to ti bolje, tj duže si u fotelji! :angry2:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 10, 2016, 10:41:46
Meni je pravilnik skroz u redu samo pod uslovom da 100% (pošto jel tako svi oni moraju da nose oružje) pripadnika policije zadovolje kriterijume.

Ljudi ovo ke totalni kretenizam. Ovaj pravilnik jasno pokazuje sta je namera zakonodavca. Upravo ono sto je govorio Toma.
Ovo će dovesti iki do dotalnog razorožavanja ili do ne vidjenog oblika korupcije.

Kao sto je She rekao kolko ce ovo da kosta.
Ispod 50-100e nema šanse. Kolko ljudi u Srbiji će da da te pare.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sremac Март 10, 2016, 11:16:30
i treba da nas ***u dok mogu,kada nam je predsednik ona spodoba od preletaca.koji je svoje usrano dupe izvukao iz skupstine kada se raspravljalo o ovom zakonu.jedino je canak i jos par poslanika stalo na nasu stranu.lepo kaze jedan moj drugar,ono sto ljudi imaju na crno je hjihovo a sve drugo je ove bagre i u pravu je


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: White Horse Март 10, 2016, 11:40:29
Trebali su i broj čizama da stave! :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: snoopy7 Март 10, 2016, 11:51:02
da li ovaj lekarski važi i za profesionlne vojnike i policiju ili samo za nas "ljubitelje" prirode i oružija?  :read:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Miroslaw Март 10, 2016, 12:45:26
Ne znam cemu tolika buka, jesmo li glasali da dodju ovi na vlast, jesmo, cemu kuknjava onda. Jesmo li hteli demokratiju? Jesmo ali demokratija nije ista za sve to nam niko nije rekao! Da li se neko pobunio? Nije! U normalnim drzavama ljudi izadju na protest a mi cutimo i primamo ako je tako onda guzi koliko god mozes!!! Tomo je spomenuo izdajnicki cin, pa sporazum sa nato savezom je najveci izdajnici cin u zadnjih 100 godina pa ga je opet narod prihvatio i sta je onda bilo???nista cutimo i primamo i dalje, posle takvig cina ne znam zasto bi nas ovaj frapirao!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Март 10, 2016, 01:10:37
Meni je pravilnik skroz u redu samo pod uslovom da 100% (pošto jel tako svi oni moraju da nose oružje) pripadnika policije zadovolje kriterijume.

Ljudi ovo ke totalni kretenizam. Ovaj pravilnik jasno pokazuje sta je namera zakonodavca. Upravo ono sto je govorio Toma.
Ovo će dovesti iki do dotalnog razorožavanja ili do ne vidjenog oblika korupcije.

Kao sto je She rekao kolko ce ovo da kosta.
Ispod 50-100e nema šanse. Kolko ljudi u Srbiji će da da te pare.

Totalnog razoruzavanja ce biti ali SAMO onih koji postuju drzavu njene zakone to jest imaju legalno oruzje i hoce sa njime da se bave sportom i lovom.
Kriminalcima  netreba ni lekarsko a ni dozvola oni upotrebe i bace.
 .


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 10, 2016, 01:16:53
Jel, ovaj pregled za astronaute. Pa necemo mi da letimo na mars, nego da lovimo kao sto smo i do sada lovili.

Predlog ovog skaradnog zakona je bio postavljen na forum pre.njegovog donosenja i bilo je iznenadjujuce malo komentara i predloga, a sad se nesto cudimo sta nas je snaslo.
Isto veliki doprinos ovoj sprdnji od zakona je doprineo i NAOS sa svojim kvazi poznavanjem ove materije i isli su protiv lovaca sto im je i bio zadatak.  Vise nisam njihov clan i pozivam druge da se ispisu jer od njih nikakve vajde i pomoci. Treba ih bojkotovati. Savez isto nista nije uradio po ovom pitanju i veoma brzo ce ostaci bez clanstva sto je verovatno i bio cilj da savez propadne i naravno posle sledi privatizacija, pa ce mozda samo princevi iz Arabije i  Bajcetine da love.

Jedini nacin da se ispravi ovo ludilo je pritisak na savez preko bojkota, odnosno neuplacivanja obaveza prema njima i da vidimo od cega ce da se finansiraju, pa ce se setiti da postoje i lovci u ovoj drzavi koji su njihovi clanovi i poslodavci, finansijer i da treba da stanu u zastitu istih.

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: acobp Март 10, 2016, 01:33:24
Na zalost ovakvi zakoni samo podsticu drzanje oruzja na 'crno'.
Ne zato sto nasi gradjani obozavaju da krse zakone nego zato sto ispada da je bolje jeftinije i manje komplikovano imati nelegalno oruzje.
Znam ljude koji desetine godina imaju pistolje na crno i koji se nikad nisu upotri***ili ili iznijeli iz kuce i nikad nisu napravili problem a drze ih 'zlu ne trebalo'. Rado bi registrovali ali sa raznim komplikacijama koje zakoni donose prosto se ne isplati a neki i ne mogu da to ostvare iz bezveznih razloga, u proslosti poznatih kao cetnicko porijeklo familije, razna diskreciona prava pripadnika MUP-a koji se pitaju i sl.
A kad dodje do stani pani situacije i kad je zivot u pitanju tada je najmanja steta sto ce biti prekrsen zakon posjedovanjem nelegalnog oruzja kojim se stiti zivot i licna bezbijednost.
Naravno ja nikad nebih preporucio nekome da krsi zakon na bilo koji nacin ali neki ljudi su prinudjeni da to rade da bi sacuvali neka svoja osnovna ljudska prava!
Sve ovo naravno ne vazi za lov i po meni u lovu nema mjesta nikavim nelegalnostima pocev od oruzja pa na dalje! Lov je hobi i zadovoljstvo i treba omoguciti da se ljudi koji to vole bave lovom i da imaju koristi i pojedinac i drzava od te oblasti.
Sve se to moze postici uz razumno regulisano zakonodavstvo a to ovakvi zakoni koji su proizvod tudje pameti ocugledno nisu.
Konkretno ovaj ljekarski pregled vise odgovara za testiranje pripadnika specijalnih jedinica policije ili kosmonauta  :angry2:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Март 10, 2016, 01:48:38
turci nisu uspeli da razoruzaju Srbiju za 600 godine koliko bili ovde nerazumem svrhu ovoga ovde


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: snoopy7 Март 10, 2016, 01:53:20
Jel, ovaj pregled za astronaute. Pa necemo mi da letimo na mars, nego da lovimo kao sto smo i do sada lovili.

Predlog ovog skaradnog zakona je bio postavljen na forum pre.njegovog donosenja i bilo je iznenadjujuce malo komentara i predloga, a sad se nesto cudimo sta nas je snaslo.
Isto veliki doprinos ovoj sprdnji od zakona je doprineo i NAOS sa svojim kvazi poznavanjem ove materije i isli su protiv lovaca sto im je i bio zadatak.  Vise nisam njihov clan i pozivam druge da se ispisu jer od njih nikakve vajde i pomoci. Treba ih bojkotovati. Savez isto nista nije uradio po ovom pitanju i veoma brzo ce ostaci bez clanstva sto je verovatno i bio cilj da savez propadne i naravno posle sledi privatizacija, pa ce mozda samo princevi iz Arabije i  Bajcetine da love.

Jedini nacin da se ispravi ovo ludilo je pritisak na savez preko bojkota, odnosno neuplacivanja obaveza prema njima i da vidimo od cega ce da se finansiraju, pa ce se setiti da postoje i lovci u ovoj drzavi koji su njihovi clanovi i poslodavci, finansijer i da treba da stanu u zastitu istih.

Dobar pogled
Kos

kolega prvi put u javnosti se pojavljuje na koji način se vrši lekarski pregled za vlasnike oružija


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 10, 2016, 02:01:58
Преглед је 6058рсд на медицини рада :(


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Март 10, 2016, 02:04:56
^ Inzistiram na pregledu kod/preko onog tvog izvora, za 2000 i qsur!  :give_heart: :lol:


Davno ti rekoh da je tvoj izvor izgleda - zagadjen, i nije za uoptrebu.. . :wacko:


 :yahoo:    :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 10, 2016, 03:46:37
Извор је био одличан! Ово су накнадно све измењали пошто су референти прошли обуку за нови закон.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 10, 2016, 04:40:12
KAKO SAM I OBECAO E TEK SAD CE DA BUDE MUKA

Na osnovu člana 12. st. 3. i 9. i člana 45. stav 2. Zakona o oružju i municiji, („Službeni glasnik RS”, broj 20/15),
Ministar zdravlja donosi
PRAVILNIK
o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja i bliži uslovi koje, u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, moraju da ispunjavaju fizička lica koja drže i nose oružje.
Član 2.
Zdravstvena sposobnost fizičkih lica za držanje i nošenje oružja utvrđuje se lekarskim pregledima koji se obavljaju u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava propisane uslove i koja dobije rešenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja da može obavljati navedene lekarske preglede (u daljem tekstu: ovlašćena zdravstvena ustanova).
Ovlašćena zdravstvena ustanova mora da ispunjava uslove za obavljanje delatnosti medicine rada propisane odredbama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe.
Pored uslova iz stava 2. ovog člana, za obavljanje lekarskih pregleda fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, zdravstvena ustanova mora da ima:
1) u radnom odnosu doktora medicine – specijalistu oftalmologije, doktora medicine specijalistu psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije i diplomiranog psihologa;
2) prostor za čuvanje medicinske dokumentacije, odnosno metalni ormar sa ključem za zdravstvene kartone o zdravstvenoj sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.
Član 3.
Lekarski pregled fizičkih lica za držanje i nošenje oružja obuhvata:
1) uvid u Izveštaj izabranog lekara o zdravstvenom stanju fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, ne stariji od 30 dana, izdat od strane izabranog lekara – doktora medicine ili doktora medicine specijaliste za oblast opšte medicine, odnosno specijaliste medicine rada (Obrazac 1.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo;
2) uzimanje anamnestičkih podataka o zdravstvenom stanju fizičkog lica;
3) klinički pregled fizičkog lica koji obavlja tim zdravstvenih radnika i saradnika (u daljem tekstu: tim), koga čine doktor medicine – specijalista medicine rada, doktor medicine – specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije i diplomirani psiholog;
4) po potrebi, dodatne dijagnostičke procedure i druge lekarske preglede.
Član 4.
Klinički pregled iz člana 3. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika sastoji se iz:
1) lekarskog pregleda sa osnovnom antropometrijom (telesna masa, telesna visina, izračunavanje indeksa telesne mase);
2) laboratorijskih analiza, i to krvi (brzina sedimentacije eritrocita, broj leukocita, eritrocita, hematokrit, koncentracija glukoze), urina (prisustvo belančevina, šećera, bilirubina, urobilinogena i sediment urina) i testa na psihoaktivne supstance (po indikaciji specijaliste medicine rada ili psihijatra / neuropsihijatra);
3) ispitivanja čula sluha (tonalna liminarna audiometrija) i vestibularne funkcije (ortostatski i dinamostatski testovi);
4) elektrokardiograma (12 odvoda);
5) spirometrije sa krivom protok – volumen;
6) pregleda doktora medicine – specijaliste oftalmologije: anamneza, spoljašnji pregled oka i adneksa oka, pregled očnog dna, ispitivanje vidnih funkcija (oštrina vida na daljinu i blizinu, binokularni vid, kolorni vid, forije, fuzije, dubinski vid i vidno polje);
7) pregleda doktora medicine – specijaliste psihijatrije, odnosno, neuropsihijatrije: anamneza, psihički status, pregled glave, vrata, kranijalnih živaca, kičmenog stuba, ekstremiteta, motorike, refleksa, senzibiliteta, govora, pisanja;
8) pregleda diplomiranog psihologa: psihološki intervju, procena kognitivnih sposobnosti, procena osobina ličnosti, sa posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost.
Član 5.
Podaci dobijeni na osnovu zdravstvenog pregleda i izjavi fizičkog lica sa potpisom o davanju saglasnosti na tačnost datih anamnestičkih podataka, kao i pristanak na obavljanje testa na psiho-aktivne supstance, evidentiraju se u Zdravstveni karton o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 2.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.
Član 6.
Fizičko lice smatra se zdravstveno sposobnim za držanje i nošenje oružja ako se lekarskim pregledima iz člana 3. ovog pravilnika utvrdi da je fizički i duševno zdravo, odnosno da nema kontraindikacije (bolesti i zdravstvena stanja) koje fizičko lice čine zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja.
Kontraindikacijama za držanje i nošenje oružja u lekarskim pregledima iz člana 3. ovog pravilnika smatraju se sledeće bolesti i zdravstvena stanja:
1) psihijatrijske i neurološke bolesti i stanja:
(1) demencije svih etiologija,
(2) sklonost stanjima panike i fobije,
(3) akutne ili hronične psihoze,
(4) posttraumatski stresni poremećaj (PTSP),
(5) alkoholizam,
(6) zavisnost od psihoaktivnih supstanci,
(7) svi oblici epilepsije,
(8) bolesti i poremećaji spavanja (narkolepsija i katapleksija) ukoliko su otporni na lečenje,
(9) afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja),
(10) bolesti i stanja koja se manifestuju poremećajem koordinacije, rigorom, tremorom, horeičkim i atetotičkim pokretima,
(11) Alchajmerova bolest i druge degenerativne bolesti i poremećaji nervnog sistema,
(12) oboljenja nerava, korena nerava i pleksusa koji utiču na bezbedno rukovanje oružjem,
(13) trauma,
(14) zapaljenje i vaskularne bolesti centralnog nervnog sistema sa trajnim neurološkim i psihičkim posledicama, koje utiču na bezbedno rukovanje oružjem,
(15) druge neurološke bolesti i stanja, povrede i anomalije nerava i mišića koje utiču na bezbedno rukovanje oružjem;
2) psihološka stanja:
(1) intelektualna insuficijentnost (IQ ispod 80),
(2) izraženi poremećaji ličnosti i ponašanja (sklonost neprilagođenom ponašanju, socijalna i emotivna nezrelost i nestabilnost, diskontrola afekta i impulsa, diskontrola agresivnog impulsa u auto i hetero pravcu, anksioznost, snižena tolerancija na frustracije),
(3) izraziti ispadi u kognitivnom funkcionisanju (pamćenje, pažnja, koncentracija),
(4) psihomotorni i psihosenzorni poremećaji (oslabljena vizuelno-motorna koordinacija, psihomotorna i senzomotorna usporenost);
3) bolesti i stanja organa vida:
(1) bolesti i mane organa vida koje dovode do smanjenja oštrine vida. Oštrina vida, sa ili bez korekcije, ne sme biti manja u zbiru na oba oka od 0,8, uz uslov da jedno oko ima oštrinu vida najmanje 0,5 i očuvanu širinu vidnog polja. Ako osoba koristi samo jedno oko (funkcionalni monokulus ili anoftalmus), oštrina vida tog oka, sa ili bez korekcije mora biti najmanje 0,7, pri čemu širina vidnog polja mora biti najmanje 140 stepeni u horizontalnoj osovini i bez apsolutnih skotoma u centralnom vidnom polju u širini od 30 stepeni od centralne tačke fiksacije,
(2) druge bolesti i mane organa vida koje remete funkciju vida tako da mogu ugroziti bezbedno rukovanje oružjem;
4) bolesti i stanja sluha i vestibularnog aparata:
(1) obostrano oštećenje sluha, ukoliko je gubitak sluha veći od 40 dB (decibela) na frekvencijama 500, 1000, 2000 i 4000 Hz (Herca),
(2) u slučaju da je stanje sluha na jednom uvu potpuno uredno, oštećenje sluha na drugom uvu ne sme biti veće od 50 decibela na frekvencijama 500, 1000, 2000 i 4000 Hz (Herca),
(3) oboljenja vestibularnog aparata sa poremećajem ravnoteže koji mogu ugroziti sigurno rukovanje oružjem;
5) bolesti i stanja respiratornog sistema koja mogu izazvati tešku respiratornu ili kardiorespiratornu insuficijenciju;
6) stanja i bolesti srca i kardiovaskularnog sistema koja mogu dovesti do težih poremećaja srčanog ritma i promena stanja svesti, osim u medicinski kontrolisanim slučajevima;
7) bolesti i stanja endokrinog sistema: hipertireoza i hipotireoza teškog oblika;
8) bolesti i stanja mišićno-koštanog sistema: urođene ili stečene malformacije i deformiteti, kao i funkcionalni poremećaji koji utiču na bezbedno rukovanje oružjem;
9) tumori, kao i ostala stanja i bolesti koji, s obzirom na mesto i/ili funkcionalnu aktivnost i/ili morfologiju i/ili ponašanje, utiču na bezbedno rukovanje oružjem.
Član 7.
Nakon obavljenog lekarskog pregleda fizičkog lica, ovlašćena zdravstvena ustanova je dužna da donese ocenu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja najkasnije u roku od pet dana od dana početka lekarskog pregleda iz člana 3. ovog pravilnika, odnosno najkasnije u roku od 15 dana u slučaju sprovođenja dodatnih dijagnostičkih procedura i lekarskih pregleda.
Član 8.
Nakon obavljenog lekarskog pregleda, ovlašćena zdravstvena ustanova izdaje Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja (Obrazac 3.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo.
Uverenje sadrži ocenu zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, i to:
1) sposoban/na ili;
2) nesposoban/na.
Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja potpisuje doktor medicine – specijalista medicine rada.
Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina.
O oceni zdravstvene sposobnosti ovlašćena zdravstvena ustanova izveštava:
1) pregledanu osobu;
2) najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova, najkasnije u roku od osam dana od dana obavljenog pregleda, ako je ocena zdravstvene sposobnosti „nesposoban/na” i/ili ako je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo vlasnika oružja na vanredni lekarski pregled.
Ako je fizičko lice proglašeno zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja, ponovni zdravstveni pregled nije moguć pre isteka roka od šest meseci.
Član 9.
Izveštaj o promeni zdravstvenog stanja fizičkog lica koje poseduje dozvolu za držanje i nošenje oružja (Obrazac 4.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini njegov sastavni deo, izabrani lekar iz člana 3. ovog pravilnika dostavlja najbližoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova – odmah po saznanju o promeni zdravstvenog stanja tog fizičkog lica.
Član 10.
Fizičko lice koje nije zadovoljno izdatim Uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja, može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana prijema Uverenja drugostepenoj lekarskoj komisiji, koju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja.
Drugostepena lekarska komisija sastoji se od predsednika komisije, zamenika predsednika, tri člana komisije i njihovih zamenika. Predsednik i zamenik predsednika komisije je doktor medicine – specijalista medicine rada. Članovi i zamenici članova komisije su doktor medicine – specijalista oftalmologije, doktor medicine – specijalista psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije i diplomirani psiholog.
Predsednik, zamenik predsednika komisije, članovi i zamenici članova drugostepene lekarske komisije ne mogu biti doktori medicine i psiholozi koji su učestvovali u prvostepenoj oceni zdravstvene sposobnosti fizičkog lica po čijem se prigovoru rešava.
Drugostepena lekarska komisija zaseda i vodi žalbeni postupak u Zavodu za medicinu rada osnovanom za teritoriju Republike Srbije.
Na zahtev drugostepene lekarske komisije, ovlašćena zdravstvena ustanova dužna je da dostavi zdravstveni karton sa medicinskom dokumentacijom, na osnovu koje je data ocena zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja u prvostepenom postupku.
Sadržaj lekarskog pregleda u drugostepenom postupku je utvrđen u čl. 3. i 4. ovog pravilnika.
Drugostepena lekarska komisija daje ocenu zdravstvene sposobnosti u roku od 30 dana od prijema prigovora na Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja.
Ocena zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja u drugostepenom postupku je konačna i može biti:
1) sposoban/na;
2) nesposoban/na.
O oceni zdravstvene sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja drugostepena lekarska komisija izveštava:
1) pregledanu osobu;
2) ovlašćenu zdravstvenu ustanovu u kojoj je fizičkom licu data ocena zdravstvene sposobnosti na koju je uložena žalba;
3) nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova.
Član 11.
Na internet stranici Ministarstva zdravlja objavljuje se lista ovlašćenih zdravstvenih ustanova.
Član 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-64/2016-02
U Beogradu, 3. marta 2016. godine
Ministar,
ass. dr Zlatibor Lončar, s.r.


Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".


Zašto da bude prosto i jednostavno kad može biti Komplikovano da koplikovanije nemože biti i to sad kad je stanje u državi ***eno da ***enije ne može da bude.

Braćo moja sta su ovi sirci avganistanci pametniji od vas?

Hajde lepo i vi po jedan svežuljak pod mišku i u kolone jedan po jedan u potragu za nekom boljom pametnijom domovinom sa normalnim propisima uredbama i zakonima.

Da nije tužno pa da se čovek zdravo ismeje.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: spaleph Март 10, 2016, 04:47:41


Da nije tužno pa da se čovek zdravo ismeje.


[/quote]
Ne možeš zdravo da se ismeješ nemaš lekarsko uverenje. :angry2:
A gde je pečat? :rtfm:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 10, 2016, 06:09:01
Kolega Svetos, može li pojašnjenje oko toga što ste rekli da je NAOS doprineo donošenju ovog Zakona... nisam upućen u to? :smile:
Ispade da je jedino dobro u ovom Zakonu ukidanje ograničenja za nabavku municije i olakšano nabavljanje oružja iz C i D kategorije...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ProfiHunter Март 10, 2016, 06:47:41
Zašto da bude prosto i jednostavno kad može biti Komplikovano da koplikovanije nemože biti i to sad kad je stanje u državi ***eno da ***enije ne može da bude.

Braćo moja sta su ovi sirci avganistanci pametniji od vas?

Hajde lepo i vi po jedan svežuljak pod mišku i u kolone jedan po jedan u potragu za nekom boljom pametnijom domovinom sa normalnim propisima uredbama i zakonima.

Da nije tužno pa da se čovek zdravo ismeje.
Ovog puta se slazem sa tobom Gorane,al se pitam gde mi to zivimo,taman pomislim da ne moze gore i komplikovanije nesto da se izmisli al nas brze bolje demantuju,pa ok je ovo,al sta je onda potrebno i koje preglede da urade profesionalni policajci i vojnici,jer ovo lici na naucnu fantastiku sta su sve propisali,blago nama  :sarcastic:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Март 10, 2016, 07:05:18
predlazem da se ova tema zakljuca posto su nam vec iscrtali zakon a a se otvori nova.zakon o oruzju i municiji 2016 pravilnici i njihovo tumacenje


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Март 10, 2016, 10:50:18
Nista to nije strasno ako se malo bolje procita delimicno isto kao i za lekarski za voznju.Nerazumem u cemu je problem kad ce 99,9% lovaca u Srbiji to da prodje dize se uka buka i na kraju videce te da ce biti prosto samo dok se sistem uhoda.Glupost koja se namece vlasnicima oruzja cisto zbog otimanja para,zabole tamo nekog koje zdrav,a ko nije.Verovatno je to neki kontra udarac od drzavnih organa iz revolta posto su pojedine stvari odobrene vlasnicima oruzja,a kako drugacije da coveka zabrines sem novim nametima i novim obavezama o kojima mora da razmislja dali je na vreme obavio.

Gorane ja ovde mnogo vise imam od "svezuljka"( i ako nema te reci u Srbskom recniku) tako da mene iz moje avlije nemoze nista da otera pogotovo glupi nameti.Da sve sto stvaram i za sta se borim ostavim i pobegnem zbog zakona o oruzju nepada mi napamet nisam cava,pikica i kukavica.Ti ljudi sa kojima nas poredis nisu pobegli zbog zakona o oruzju nego zbog rata.Zakon mora da se postuje ili nemora kako ko odluci i ko moze da podnese posledice.Prvi ja volim da je sve po zakon jer sam onda cist i nemoze mi niko nista da zbog nepostovanja zakone izgubim oruzje pa nisam valjda lud.Svi su bunili oko novog zakona u saobracaju,cene kazni,poena...itd i sta sad delimicno ga svi postuju  iz straha,neko iz razloga da nebi drzavi bezveze placao kazne.Kod nas u Mladenovcu je bio haos oko placanja parkinga,sabotaze pauka....itd sad prenego izadje iz kola uplati parking.....sve to dodje na svoje vremenom.Gorane ti si bar jevropski covek znas kako je tamo nesmes ni da prdnes bez odobrenja ovde se mnogo bolje zivi nego ti tamo ovde Srbi zive sa mesecno 20.000din. platom ko ima oko 40.000 plus zena ako radi imaju za lep odmor...jos uvek smo mi nebeski narod koji ma niko i nikad nece moci nista.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Март 11, 2016, 12:07:00
Jesmo nebeski narod, svake godine nas je po 60.000 manje sto zbog mortaliteta sto zbog rasejanja po belom svetu, prosecna starost nam je odavno presla 45 godina, imamo naj manja primanja a evropske cene, Imamo naj vise fakultetskih diploma a naj manje kvalitetnog visokoskolskog kadra.
Pregled nije Bauk ali ce da kosta oko 50 eura + novi oruzani list koji je do sada bio 190 dinara od sada je 1500 dinara + gubljenje celog dana, a gde su ostali dokumenti sa istim trajanjem, Pasos, saobracajna, vozacka... A i veliko je pitanje sta ce izmene poreskih propisa da donesu.
O zakonu sam vec rekao sta sam imao u predhodnom postu znaci ukratko jedan korak napred, dva koraka unazad.
Znam ja da ce ovo sve biti tresla se gora rodio se mis i da ce mo cutke sve prihvatiti, odavno smo prerasli u stado ovaca.
Tema moze komotno da se zatvori, skrojili su nam ga, ostaje nam da ga nosimo. Ima jedan dan iduceg meseca kad cu bar ja da se setim svih novih propisa a narocito novih nameta.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: vajsmiler Март 11, 2016, 01:33:45
Član 48.
Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora
do 60 dana kazniće se za prekršaj:
......
10) fizičko lice koje nije u roku od osam dana od dana uvoza oružja, podnelo
zahtev za registraciju oružja u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona

Da li ovo znači da će fizičkim licima biti omogućen uvoz oružja po novom zakonu? Pregledao sam tekst novog zakona medjutim skoro ništa se ne spominje, osim ovih prekršaja u vezi kašnjenja sa registracijom uvezenog oružja.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dzudzubajac Март 11, 2016, 07:33:26
Član 48.
Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora
do 60 dana kazniće se za prekršaj:
......
10) fizičko lice koje nije u roku od osam dana od dana uvoza oružja, podnelo
zahtev za registraciju oružja u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona

Da li ovo znači da će fizičkim licima biti omogućen uvoz oružja po novom zakonu? Pregledao sam tekst novog zakona medjutim skoro ništa se ne spominje, osim ovih prekršaja u vezi kašnjenja sa registracijom uvezenog oružja.

mogao si i do sad kao fizičko lice da uvezeš oružje, samo što je procedura bila skupa i dugotrajna


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Barbarosa Март 11, 2016, 11:00:27
^ Teoretski si mogao, a praktično... pre mečku da rodiš.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Март 11, 2016, 12:44:32
Obzirom na novi Zakon o oružiju i podzakonska akta te po onom što se iza brega valja svo jeftino oružije + sekire, šunagle, srpovi ,budaci, motike, dugi nokti, zdravi zubi... dobar su izbor za korisnike koji za pišanje uz vetar, prek pogled, lošu pomisao il* ne daj bože seksualno uznemiravanje ostaju bez istog u trenu.Da dodam i to da lovci prema kriterijumima vlasti moraju bit zdraviji od kosmonauta i profesionalaca pod oružijem. Evropo fala ti što ćeš mene izvesti na pravi put a obaška ti hvala što od mene idiota, retarda i balkanskokog primitivca napravi polupedera i što nisam znao koliko sam glup i zatucan bio sve dok ne dođoh pod tvoje skute. Napred samo u nove reforme seme vam se zatrlo! Ne psujem nego samo kažem ima bolje seme GMO da se kupi kod Monsanta od ovog našeg koje je primitivno!

A sad malo da se zabrojim.
Kažu ima 600 000 lica sa oružanim listom x50 evra za pregled = 30 miliJona evra u državnoj kasi.
Tih istih 600 000x 20 evra za zamenu oružanog lista i ostalih taksica = 12 miliJona evra u državnoj kasi

Vajdica je nit luk jeo nit luk mirisao


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 11, 2016, 01:14:20
Сви власници који већ имају или ће тек набавити оружје, а којима оружје нестане, биће кажњени ,,новчано у износу од 20.000 до 150.000 динара или казном затвора до 60 дана'' уколико нису чували оружје у складу са чланом 32.

Према члану 45. остављено је да министар ближе уреди ,,просторно-техничке услове за безбедно смештање и чување оружја''. Сада је објављен правилник за физичка лица, по коме оружје мора да буде 1) закључано бравом за оружје и 2) закључано у сефове, касе или сличне ормане.

То значи да нећете бити кажњени за нестанак оружја само у случају обијања складишта и крађе оружја. Све друго је с карактером ,,несавесног'' чувања оружја као прекршај из члана 48. став 7.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Март 11, 2016, 02:44:11
Posto pravilnik kaze
Član 2.
Zdravstvena sposobnost fizičkih lica za držanje i nošenje oružja utvrđuje se lekarskim pregledima koji se obavljaju u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava propisane uslove i koja dobije rešenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja da može obavljati navedene lekarske preglede (u daljem tekstu: ovlašćena zdravstvena ustanova).
Javite kad neka ustanova dobije resenje da obavlja ove preglede i da vidimo koja ce cena biti.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Март 11, 2016, 02:47:40
I da postoji vec duze vreme da se izdaje zdravstveno uverenje za nosenje oruzija vecina medicina rada to izdaje i to je ya FTO obezbedjenje i detektive i ono kosta od 3.500 do 4.500 dinara i mnogo je manjeg obima neuporedivo od ovog koje nas ceka iako je ovo nama hobi a njima posao


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Helsing Март 11, 2016, 06:14:17
Nista to nije strasno ako se malo bolje procita delimicno isto kao i za lekarski za voznju.Nerazumem u cemu je problem kad ce 99,9% lovaca u Srbiji to da prodje dize se uka buka i na kraju videce te da ce biti prosto samo dok se sistem uhoda.

nadam se da si u pravu ali navescu jedan primer. Imam 13 zaposlenih, pikap i kombi, registrovani na firmu, oba b kategorija. Pre nekog vremena, policija pocela da trazi lekarsko uverenje vozacima, da su sposobni za profesionalno upravljanje vozilom b kategorije. I da se bih objasnjavao svaki put, uplatim svima pregled, jedva dvojica prosla. Trojica nisu videli sve one boje u onoj knjizici, nesposobni, jedan ima bilirubine, trigliceride, sta li, nesposoban. Pa povisen secer i da ne nabrajam dalje. Svi imaju uredno vozacku dozvolu b kategorije i na moje pitanje sta sad, jel ostaju bez dozvole, dobijam odgovor: ne, sposobni su za upravljanje amaterski vozilom, tj svojim vozilom ali ne i profesionalno, tj, firminim vozilom. Pregled je kostao nesto oko 4000 po coveku i ako budu slicni kriterijumi, vecina nece proci.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 11, 2016, 06:45:48


Gorane ja ovde mnogo vise imam od "svezuljka"( i ako nema te reci u Srbskom recniku) tako da mene iz moje avlije nemoze nista da otera pogotovo glupi nameti.Da sve sto stvaram i za sta se borim ostavim i pobegnem zbog zakona o oruzju nepada mi napamet nisam cava,pikica i kukavica.Ti ljudi sa kojima nas poredis nisu pobegli zbog zakona o oruzju nego zbog rata.Zakon mora da se postuje ili nemora kako ko odluci i ko moze da podnese posledice.Prvi ja volim da je sve po zakon jer sam onda cist i nemoze mi niko nista da zbog nepostovanja zakone izgubim oruzje pa nisam valjda lud.Svi su bunili oko novog zakona u saobracaju,cene kazni,poena...itd i sta sad delimicno ga svi postuju  iz straha,neko iz razloga da nebi drzavi bezveze placao kazne.Kod nas u Mladenovcu je bio haos oko placanja parkinga,sabotaze pauka....itd sad prenego izadje iz kola uplati parking.....sve to dodje na svoje vremenom.Gorane ti si bar jevropski covek znas kako je tamo nesmes ni da prdnes bez odobrenja ovde se mnogo bolje zivi nego ti tamo ovde Srbi zive sa mesecno 20.000din. platom ko ima oko 40.000 plus zena ako radi imaju za lep odmor...jos uvek smo mi nebeski narod koji ma niko i nikad nece moci nista.

MikaHunter i JA SAM da se postuje zakon.

Vidi miko od moji 39godina 22 pune godine zivim u zemlji koja ima naj stroziji zakon u evropi ali open naj prihvatljiviji kako za Turiste tako i za Strance sa privremenom kao i sa stalnom adresom prebivalista tako za Duple Drzavljane tako i za Svoje Starosedeoce.
Kakav je zakon za Fabrikatna Vlasnika Kopanija Bisnismena Proseckog Radnoka takav je i za onog stanovnoka koji zivi od Socijalne Pomoci.

Vidi MikaHunter da bi kupio lovacko oruzije glatkih cevi  ili zl***ljenih cevi potreban ti je samo potvrda iz glavnog suda-sudskog registra. Da se protiv tebe ne vodi neki prekrsajni ili krivicni postupak.
Za tu potvrdu ti je potrebno da odes na bilo koji salter POSTE i uz ID kartu svajcarkog drzavljanina,a za stranca koji je iz clanica EU dozvola boravka za svajcarsku uz taj dokument postarski sluzbenik unese u sistem centralnog suda vase podatke i ta potvrda se placa -20.Franaka, a u raoku od 2 radna dana potvrda iz centralnog sudskog registra vama stize na kucnu adreu.
Uz tu potvrdu i uz ID kartu ili dozvolu boravka odete u bilo koju prodavnicu i kupite oruzije.

Za licno naoruzanje i za oruzije sa poluautomackim rezimom paljbe procedura je malo drugacija ali nista koplikavano udjes na sajt policije u biro za ozuzije odstampate zahtev,  popunite zahtev na jedan zahtev mozete kupiti tri oruzija koja podlezu odobrenjem za nabavku ali u jednoj prodavnici i u isto vreme.
Zahtev popunite i uz potvrdu iz centralnog suda dostavite policiji putem poste ili odnesete licno ako odnesete licno naprimer u Ponedeljek u Sredu u vas u vasem postanskom sanducetu vceka odobrenje za nabavku jednog ili tri oruzija sa uplatnicom od -50.Franaka za jedno oruzije ili tri oruzija.

Nemas rok za registraciju ako hoces da ga registrujes registrujes ako neces ne moras prodavac je obavezan da u policiju dostavi kome je i na kojoj adresi stanovanja prodao odredjeno oruzije .
Registracija i dobijanje Evropske dozvole za oruzije kosta 150 Franaka koja vredi 5 godina produzenje dozvole nakon 5 godina kosta -50. Franaka upisivanje jednog oruzija ili vise oruzija ali u jednom prijavljivanju unutar vrednosti dozvole od 5 godina  kosta -50Fr.
i opet sve te zahteve i prvobitni dozvolu stavite u koverat posaljete postom uz postansku markicu od -1.Franka zaduzena osoba sve tolepo opise zavede unese stavi u koverat i posalje vam nazad i sve to u roku od najvise 5 radnih dana i opet u kovertu popunjena uplatnica od -50.Fr sa rokom uplate od 31 dana.

Niko vas ne sumnjici da sete bolesni niko u vama ne vidi potencijalnog kriminalca ili razbojnika na po najmanje UBICU ne dokazujete nikom nista.

Ako ste u registru cisti i ako nemate nikakvo krivicno ili prekrsajno delo koje se moze dovesti ili povezati da bi osoba mogla zloupotrebiti vatreno oruzije za policiju i zakon je to dovoljan dokaz da je osoba zdrava i odgovorna to je sasvim dovoljno jer bolesna i poremecena osoba nemoze  se ponasa i vlada odgovorno i savestno.

MikaHunter sta mislis da mi koji smo vani da mi u Srbiji nemamo nista imamo dragi moj prijatelju dosta toga. Ja licno posedujem dole dosta a i u ovoj zemlji u kojoj eto zapocinjem vec 23 godinu zivota dosta toga poznajem obicaje i navike gradjanstva i stanovnistva u obe drzave jer sam drzavljanin i jedne i druge drzave poznajem zakone i propise i jedne i druge drzave pa shodno tome imam malo bolji uvid sta je gde bolje i prihvatljivije gde zakon uredbe i propisi imaju nekog osnova a gde su zakoni samo izbaceni iz stomaka.

Ja se licno ne plasim i mene taj novi zakon nece pogoditi mozda ce mi oduzeti jedan godisnji odmor dog budem stajao u raznoraznim cekaonicama dog se zdrastveni radnici izivljavaju i ispijaju raznorazne kafice dok sluzbeni radnici u raznoraznim ustanovama ne rade svoj posao vec gledaju u solje vode carsiske abrove i tako dalje i tako dalje jer licna karta mi je prespavala u kancelariji skoro 400 dana jer su redovi bili kao kada se za vreme sancija cekalo ispred marketa za hleb i mleko a ja nisam zeleo da ustajem ujutru u 05:00 casova da bi zaizeo red ispred vrata kancelarije za izdavanje i podizanje licnei putne isprave a izdavanje tih dokumenata se krece da se izdaje od 11:00 casova .

Ko ce da plati to izgubljeno vreme vlasnicima oruzija  ko ce tim ljudima dati toliko slobodnog vremena sa svojih radnih mesta da bi sve to obavili ?

U srbiji je jedno samo sigurno niko ne postuje nicije vreme zato nam i jeste kako nam je.


E ja napisak Bukvar.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 11, 2016, 07:13:01
Ovo sam nasao na portaluФизичка лица која набављају оружје, дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување оружја и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно, да буде закључано и посебно одвојено у сефовима, касама или сличним орманима који се не могу лако отворити.

Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази у месту пребивалишта, на адреси становања физичког лица.Samo mi nije jasno koji su to slicni ormani i da li moraju da budu metalni.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 11, 2016, 07:27:51
То ће бити тумачено од саме полиције. Према члану 13, услове за безбедан смештај и чување оружја утврђује полицајац непосредним опажањем у стамбеном простору.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 11, 2016, 07:34:25
Значи игра на срећу  :lol:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 11, 2016, 09:28:27
Ovo je ok.
Oružije mora biti osigurano da nebi dislo u ruke ne ovlašcenog i ne obucenog lica kao i da bude spreceno od krađe bez muke.
Da se razumemo ljudi pobegnu iz Zatvora i pokradu banku i oruzije iz sefa moze biti pokradeno pitanjeje dali ce se neko ***avati sa obijanjem sefa u kome je oruzije a ne kes i nakit .


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 11, 2016, 09:38:51
Slazem se sa tim, ali mislim da se svi izlazemo nepotrebnim troskovima. Kako je krenulo na kraju ce lov da bude privilegija...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Fisherman Март 12, 2016, 08:30:02
Imam još jedan argument PROTIV sefova. NE ŽELIM da držim gvozdenu, ružnu ormančinu u stanu. NE ŽELIM da mi policija uređuje enterijer u domu. Moj stan nije kasarna. Ojačana ulazna vrata na stanu su više nego dovoljno obezbeđenje.
Da li mogu da se obiju takva vrata?
Naravno... kao i sef. Ali nije lako obiti ih.
Suvišno je da raspravljamo o sefovima jer nisu obavezni. Ovakvim raspravama prosto prizivamo nevolju, čini mi se.  :biggrin:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dzudzubajac Март 12, 2016, 08:36:52
Pa da se lopovi hapse i osudjuju, ne bismo ni morali da drzimo sefove po kucama, ali posto to nije slucaj...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 12, 2016, 11:01:38
Pa da se lopovi hapse i osudjuju, ne bismo ni morali da drzimo sefove po kucama, ali posto to nije slucaj...
Pa ovo je i smisljeno da stiti lopove, da moze slobodno usred bela dana ili  u pola noci da ti upadne u kucu bez bojazni ba ces moci da se branis, a ako bi se, ne daj Boze branio ugrozio bi njegova prava i slobodu i ostao bi bez oruzja. Tako ispada da te zakonodavac stiti od sebe samog i slobodno se poturi ako dodje neki proevropski moderan lopov pa jos moze i da te naguzi.
Posle mu lepo skuvaj kafu i lepo isprati gosta.
Kazu, mada nezvanicno da za Zemunce pregled ne vazi. Casti ministar stare drugare.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: KOBI Март 12, 2016, 01:10:00
Kod nas u R. Srpskoj ljekarski 100 km (e50) a tu je i porez na oruzje pa ko ima vise od jedne olucene i jedne neolucene duzan je da se javi na godisnjem nivou.Clanarina je e60 i to placas udruzenju a lovis u komercijali pa i njima kad uplatis opet nedaju nam da lovimo uvijek nesto polulegalno i moras se sakrivati.A sta cemo kad volimo taj lov malo se ronda i galami pa se zaboravi kad se sastane sa prijateljima,pojede popije i tako drzi nas ta neimastina sve na okupu inace ovaj ritam i lopovluk normalan covjek sa zapada ne bi mogao izdrzati.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 12, 2016, 01:26:18
На западу су овакве ствари нормалне јер им таксе и остали трошкови коштају исто као код нас само што су им плате десет пута веће.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Barbarosa Март 12, 2016, 03:10:34
^ slažem se, samo tamo na "trulom" zapadu nemaju porez na oružje.
Zamisli samo da neko npr. Nemcu kaže da mora ponovo da plati važeći oružni list jer je država odlučila da promeni izgled, ili ličnu kartu... To prolazi samo ovde, dok bude (l)ovaca biće i vune.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Deroko Март 13, 2016, 07:40:15
Pozdrav svim kolegama lovcima.Interesuje me vase misljenje u vezi sa lekarskim pregledom koji ce nam uskoro biti obavezan. Ne znam da li ste svi ovo procitali  http://lorist.co.rs/pravilnik-o-utvrdjivanju-zdravstvene-sposobnosti-fizickih-lica-za-drzanje-i-nosenje-oruzja/
 ali ovo mi na papiru izgleda kao da se pregledamo za prijem u neku specijalnu jedinicu u najmanju ruku.Potpuno se slazem da treba da se oformi tim psihijatara,psihologa i da tu bude prisutan izabrani lekar,ali krvne analize ( izuzev onih na prisustvo psihoaktivnih supstanci),pa kardiogram,spirometrija, citiram : лекарског прегледа са основном антропометријом (телесна маса, телесна висина, израчунавање индекса телесне масе) i jos par gluposti su u najmanju ruku preterivanje po meni.Ne spremamo se mi za zandarmeriju ili rat vec za jedan lep hobi i sportski lov.Razumem da drzava pokusava da uzme novac na svemu,pa i na nama ali dobar deo ovakvih pregleda su po meni nepotrebni.Da li ce nekome ako mu je pritisak visok ili ako mu je telesna masa veca od dozvoljene ili ako mu je holesterol visok neko da ne izda uverenje mozda?Ako je nekome dioptrija -5 i nosi sociva ili je u plusu,pa ne vidi dobro na blizu da li ce to biti prepreka za izdavanje uverenja? Ko ce to da proceni i da donese konacni sud o nekome da je sposoban da bude lovac ?! Ko je i gde propisao parametre da neko bude da kazem diskvalifikovan da nosi oruzje i lovi ako mu je nalaz spirometrije losiji od proseka i da li ce se npr. i to uzimati u obzir? Mnogo nepotrebnih analiza za buduceg i sadasnjeg lovca,barem po meni.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 13, 2016, 07:47:39
Нешто сумњам да ће то да заживи овде. Закон је ступио на снагу али не верујем да ћемо да идемо на такав преглед. Слична је прича била за возачку па ти је сад најбитнији део тог прегледа да даш паре, а за остало се не секирај. Искрено се надам да ће то да буде случај и са овим законом.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Март 13, 2016, 08:02:57
Da li ovakva pravilnik o lekarskom pregledu diskvalifikuje sve parasportiste u streljaštvu? Šta je sa njima?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 13, 2016, 08:10:53
Управо то говори о озбиљности наше државе и овог закона. Написали су триста глупости а заборавили су да убаце у закон правилник који се односи на параспортисте. Не верујем да се ово односи на њих али ће сигурно доћи до забуне на лекарском прегледу.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: pescarac Март 14, 2016, 10:39:09
Закон ко закон, усвојен пре годину дана и нисмо се бунили, иако има мана у принципу није лош.
А са овим правилницима га закитише брате.
Имам осећај да онај ко их је предложио влади на усвајање нема благе везе са животом, или  да је то направљено како би се у овом предизборном времену манипулисало са гласачима.
сваки од ових правилника има својих недостатака
нпр  у делу у коме се дефинише Смештај и чување оружја и муниције за физичка лица у Члану 2 се каже

Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази у месту пребивалишта, на адреси становања физичког лица.
Шта је са нашим грађанима који живе у иностранству и који проводе више од 300 дана годишње и којима место пребивалишта односно становања иностранство, а овде долазе код родитеља, браће сестара или пак деце и у тим кућама им се налази оружје (закључано у сефовима), јер су њихове куће празне током ових 300 дана и да ли су они или деца у прекршају што им се оружје не налази на адреси пребивалишта,
осим тога на сајту МУП-а пребивалиште се дефинише као "место у коме се грађанин настанио с намером да у њему стално живи, односно место у коме се налази центар његових животних активности, професионалних, економских, социјалних и других веза које доказују његову трајну повезаност са местом у коме се настанио". Имам не мали број пријатеља пензионера, Београђана који су преко целе зиме у Београду, а чим гране пролеће долазе до делиблатске пешчаре и цело пролеће, лето и јесен проводе у пешчари. Шта је са њиховим оружјем које је у викендицама, да ли су ти људи у прекршају ако у викендицама оставе пушку иза врата, јер је законом прописано да се те касе налазе на адреси становања физичког лица.
Наравно да се шалим, али .....
Даље да не улазим детаљно у полемику о здравственом прегледу, али чланом 4 дефинисано је да се
Клинички преглед из члана 3. став 1. тачка 3) овог правилника састоји се из:

1) лекарског прегледа са основном антропометријом (телесна маса, телесна висина, израчунавање индекса телесне масе);
Да ли то значи да неки лекар може да каже да ја са својих 105 кила и 182 цм. висине да ми каже да сам неспособан за ношење оружја, иако све остале прегледе прођем, јер би по неком индексу телесне масе ја требао да имам на моју висину 80-90 кила.
Да ли ће ми полиција издати решење да уколико не смршам 20 килограма мора да продам оружје.
Даље,
сви ови правилници нису у сагласности са законом о уружењима грађана, јер по Закону о удружењима грађана сви чланови удружења су једнаки у својим правима и обавезама
По овом истом закону чланови удружења могу бити и странци (у мом удружењу их имамо неколико),
Као страним држављанима на њих се овај Закон не односи и они се налазе у повлашћеном положају у односу на наше држављане.
Даље шта са грађанима који имају двојно држављанство и који могу да имају оружје и као држављани матичне земље и као држављани Србије. За њих онда важи да нису способни да имају оружје које је регистровано код нас, али су способни да носе оружје које су пријавили на царини и унели у нашу земљу
Даље
Ја имам ваздушну пушку која не спада у оружје за које се издаје оружни лист.
Да ли ја ту пушку могу продати првом ко наиђе, а оружни лист само раздужити у полицијској станици, или се на ваздушно оружје које је регистровано по досадашњем закону ово не односи.
Имам још много нејасноћа које ће надам се пракса отклонити


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 14, 2016, 10:48:58
Da nije zalosno bilo bi smesno. Meni se cini kao da je ovaj zakon pisao neki komicar.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kris Март 14, 2016, 10:53:48
Meni nikako nije jasna kolekcionarska dozvola? Ako imam vise od 5 komada oruzija po automatizmu je dobijam ili mogu da biram hocu li je uzeti ili ne. I glavna stvar vidim da se ona oporezuje sa nekih 17.000 dinara.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 14, 2016, 11:05:38
Kako sam ja razumeo kolekcionarsku dozvolu mozes da uzmes ako trajno onesposobis oruzje ili ako ne zelis da ga onesposobis onda ga registrujes kao oruzje za licnu bezbednost i sl. Porez na kolekcionarsko oruzje ni ja ne razumem jer u jednom delu pise da je 3000, a u drugi deo mi nije jasan jer pise da je 17000 sa dozvolom za nosenje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kris Март 14, 2016, 11:16:54
Kolekcionarsku dozvolu dobija onaj ko ima 5 ili vise cevi. Kojih cevi? Kratkih ili dugih ili kombinovano?


Onda pise 3000 din poreza u tacki 4 pise 17000 sa dozvolom za nosenje.

Trajno onesposobljavanje je trofejno oruzije?

Ako neko zna tumacenje bio bi mu zahvalan na odgovoru.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 14, 2016, 11:19:05
Izvini pomesao sam kolekcionarsko i trofejno.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 14, 2016, 11:30:21
Све одговоре имате у претходним постовима.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kris Март 14, 2016, 11:32:56
Aco budi ljubazan da mi pomognes i das odgovor kako ne bi citao ranije postove.
Iscitao sam zakon koji si okacioo na forumu ali mi opet nije jasno.
Treba mi obrazlozenje za kolekcionarsku dozvolu


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Март 14, 2016, 12:12:33
Zakon o republičkim administrativnim taksama izašao je krajem prošle godine i tu su sadržane takse koje se tiču oružija tarifni broj 32 i 33 Zakona o taksama, ali nema takse za kolekcionarsku i još neke stvari(rešenje za punjenje i dr)i nemože se sad promeniti zakon uraditi izmene jer je raspuštena skupština

Ono što sam ja saznao da se za uverenje za pozajmljivanje oružija plaća 300 dinara taksa
za oružije C kategorije 300 dinara za podnošenje zahteva za prijavu i 500 dinara za rešenje-potvrdu koju imate da vidite u pravilniku o obrascima ukupno 800
Za sada svi koji su dobili odobrenje za nabavku sada kad kupe oružije registruju ga po starom i dobijaju stari oružani list i plaća se taksa koja se do sada plaćala.
Moje je mišljenje da po sada važećem Zakonu o taksama za kolekcionarsku trebalo bi da se plati 300 dinara za podnošenje zahteva i još naknada za izradu Kolekcionarske dozvole kako kaže zakon a koja je papir A4 formata koji je zaštićen kao izvod iz MKR i prebo bi da košta toliko koliko i izvod iz matične knjige, a što se tiče odobrenja za punjenje 300 dinara zahtev i 500 dinara rešenje jer tako kže zakon o taksama tarifni broj 1 i tarifni broj 9 u zakonu o taksama.
Kolekcionarsku dozvolu po zakonu je rečeno ko može da dobije i imalac iste na osnovu nje može da kupuje svo oružije iz kategorije B bez odobrenja, ali je dužan u roku od osam dana da ga registruje tj. u prevodu da prijavi MUPu da plati registraciju i da mu ubace podatke na oružani list(novi cipovani) na koji je upisano i oružije koje već ima, stim što je jedan oružani list za lovačko i sportsko a drugi za pištolje, Tako ja tumačim čitajući i zakon i pravilnike.
Što se tiče zdravstvenog pregleda ustanove medicine rada treba da podnesu zahtev za obavljanje pregleda po novom pravilniku Inspektoru ministarstva zdravlja koji donosi rešenje da ustanova ispunjava kriterijume za takvu vrstu pregleda.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Март 14, 2016, 12:14:02
I oružani list košta 1500 dinara po Uredbi o visini naknada koje pruža MUP


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Dusan900 Март 14, 2016, 03:51:16
Mnogo nejasnoca u ovom zakonu. Kao i u starom zakonu pripadnici sluzbi bezbednosti su oslobkdjeni obuke u rukovanju vo.( podrazumeva se da isti to znaju jer su svaki dan sa oruzjem), a sta je sa lekarskim pregledom ??? Mup na 4 godine ima sistematcke preglede za sve zaposlene, ne znam kako je kod vojske. Cim ti ljudi rade svaki dan sa oruzjem valjda se smatra da su zdravstveno sposobni zato


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 15, 2016, 04:06:02

Где су представници власника легалног оружја у овој и сличној емисији?
Имамо ли ми уопште представнике?
https://www.youtube.com/watch?v=wVWfEjAwqZc


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 15, 2016, 04:57:13
Тражиш представнике власника оружја у систему за онеспособљавање грађана.  :smile:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 15, 2016, 05:40:35
Ljudi džaba uke i buke zakon je prošao kroz skupstinu objavljen u službenom glasniku 366 dana posto je Februar 2016 imao 29 umesto 28 dana za to vreme svi ste spavali.

E sad po onoj narodnoj Kasno Janko na Kosovo Stiže.

Sad ćutite i pripremajte se dinansiski psigicki a bogami i fizicki da prikupite sve potvtde i lekarska uverenja da stojimo u redovima dok se svi redom iživljavaju nad nama.
Dok ispijahu kafe češu jezike čaršiskim ogovaranjima jedu masne bureke i jure po bivljacima u roku radnog vtemena električnu džezvu za kafu jer je predkodna probila od silnih skuvanih tankih i slatkih Divka kafa.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 15, 2016, 10:32:22
A Gorane.kalo ces sad ti da posedujes oruzje. Obzirom da ne zivis u Srbiji.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 16, 2016, 11:09:58
Ako ne mogu da da poseduje sastalnom adresom prebivališta i Stbiji i sa svim merama bezbednosti koje zakon predvidja, onda cu ono meni dtago i vredno oružije legalnim putem prebaciti u Svajcarsku.
Ono manje vredno cu ustupiti oci ili prodati u krajnjem slucaju poklonicu prijatelju koji ima dozvolu za prodaju i promet oruzija i minicije.
Dovoljno imam orižija u Svajcarskoj.
 Ja i onako kad god dolazim za Srbiju sa sobom ponesem i vratim oruzije sa kim planiram lovit.

Vidite vi sta cete sa scojim praćkama isvim zahtevima koje morate ispuniti vi koji nemate rezernu varijantu .Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Март 16, 2016, 11:13:53
^ Neće to baš tako lako ići, kao što si zamislio... Nisu ovi na vlasti baš blesavi!  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: sajla Март 16, 2016, 01:36:09
POZDRAV svim kolegama na ovom forumu,procitah nov zakon o oruzju i municiji,naime lovom sam se bavio aktivno 18 godina,pre 3 sam morao da prekinem ,takva je situacija bila,sad imam u vlasnistvu ,dedinu,ocevu,i svoju pusku,karabin ,pistolj isto nasledjen,kao lovac i ljubitelj oruzja sve sam oruzje posebno ulepsao,reparirao kundake,spakovao u ormar pod kljucem,pa me zanima sta ce biti sa nama koji smo prekinuli lov ,jer ne postoji mirovanje lovackog staza,a opet svo oruzje koje imam mi je uspomena ,za mene ima veliku vrednost ,trzisnu nema,a ja sam cetvrto koleno u porodici koja ima tradiciju preko 100 godina u lovu ,i verovatno cu se aktivirati ponovo kad mi vreme i uslovi to dozvole,nisam mogao da procitam sta ce biti sa vlasnicima gde je situacija kao moja,ima dosta ljudi koji su prekinuli lov iz raznoraznih  opravdanih razloga ,zamolio bih nekog od kolega sa foruma ,ako moze da mi odgovori sta ce biti sa sa vlasnicima oruzja u ovakvim slucajevima.UNAPRED HVALA ,DOBAR POGLED


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: White Horse Март 16, 2016, 04:43:23
Najlakše ti je da se učlaniš ponovo da budeš lovac,inače oduzimaju ili moraš skroz da ih uništiš da bude kao trofejno oružlje da nemožeš da ih koristiš! :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 16, 2016, 04:46:38
Kakav je zakon za malokalibarku? Jel i dalje moras da budes uclanjen u streljanu ili ne?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 16, 2016, 04:50:26
Za nabavku MK puške pre nije bilo potrebno članstvo u streljačkoj organizaciji, ali će po ovom novom ZOMu morati da se priloži prilikom predaje zahteva.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Март 16, 2016, 06:16:38
Po novome ce samo morati da se prilozi obrazlozenje za cega vam treba oruzije,a clanstvo u streljacko drustvo nije obavezno pre je bilo,a sada ne!Ja sam jesenas kupio MK pusku i trazili su mi da napisem za cega ce mi ja sam napisao za streljastvo i trening!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 16, 2016, 06:22:47
По старом закону није било обавзно чланство у ничему ни за МК ни за једно оружје!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 16, 2016, 06:48:12
Tako je Aco, pisalo je na zvaničnoj stranici MUPa da članstvo u lovačkoj i streljačkon organizaciji nije potrebno za nabvku vatrenog oružja... iako čujem da su neki SUPovi kršili to i tražili članstvo u streljačkom klubu za izdavanje dozvole za nabavku MK puške.
Tomo, to šti ste pisali kada ste predavali zahtev je samo izjava, a sada su kao što ste rekli, uveli i taj opravdan razlog za nabavku oružja.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 16, 2016, 07:33:09
^ Neće to baš tako lako ići, kao što si zamislio... Nisu ovi na vlasti baš blesavi!  :hi:

Nista lakše


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Март 16, 2016, 07:34:17
TomoVrbas, potonji betjari su u pravu!  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Март 16, 2016, 07:42:39
U Kikindi trazili potvrdu o clanstvu u streljackom drustvu i potvrdu da postizes vrhunske rezultate u streljastvu i za MK i za vazdusnu pusku. Provereno 100%.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Март 16, 2016, 07:53:41
Sreca pa sam i clan streljackog kluba ali po meni totalna nebuloza znaci moras po svaku cenu nekome harac platiti!Sve mi to smrdi na dil izmedju MUP-a i streljackih klubova "mi vama clanove,vi nama usluge raznorazne"!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 16, 2016, 09:08:06
Tako nekako...
.357 Magnum, to je upravo ovo što sam rekao o kršenju starog Zakona od strane policijskih službenika. Ne razumem odakle pravo njima da traže da fizičko lice koje podnosi zahtev postiže takmičarske rezultate. Ali sada ne vredi o tome pričati jer je počeo da se primenjuje novi ZOM.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 16, 2016, 11:26:57
Gorane pitao sam informativno kakav ce ti pololoza biti sa novim zakonom, odnosno kakav je polozaj kjudi koji poseduju oruzje a ne zive kod nas
U tvom stilu cu ti odgovoriti nemoj mnogo da brines za nas.

357 ti veliki umovi iz supa u kikindi bilo bi pametnije da su adekvatno radili svoj posao prosle godine i da su na vreme sprecili onaj haos koji je izazvao onaj tip sa LP.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 17, 2016, 07:50:25
Gorane pitao sam informativno kakav ce ti pololoza biti sa novim zakonom, odnosno kakav je polozaj kjudi koji poseduju oruzje a ne zive kod nas
U tvom stilu cu ti odgovoriti nemoj mnogo da brines za nas.

357 ti veliki umovi iz supa u kikindi bilo bi pametnije da su adekvatno radili svoj posao prosle godine i da su na vreme sprecili onaj haos koji je izazvao onaj tip sa LP.


Ja ne brinem za vas, vi pojedinci previse se brinete za nas koji živimo vani. 
Pojedincu su vec pre i donosenja ovog zakona skakali od srece i radovali se kako cemo mi koji živimo i radimo van ostati bez oružija da stupsnjem na snagu ovog zakona.

Ali nije to baš tako kako su se pojedini ljubomorni i zavidni likovi nadali.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 17, 2016, 08:27:15
Имали сте могућност да поднесете жалбу против референта у муп-у јер вам тражи нешто ван закона. Обично је реше у року од 15 и у 99% случајева у корисит подносиоца жалбе!

ГПК где је игде помињано да ће људима који живе преко бити одузимано оружје и по ком би то основу могло да се деси?
Мимо тебе, има овде још пунооооо наших колега који живе преко а лове овде и сигурно да нико од нас жели да их снађе таква несрећа.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 17, 2016, 08:38:47
Na strani 44 post 1 uvaženog člana majera i njegovo pitanje ili klasična provokacija?
Procitaj te.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Huntercro Март 17, 2016, 12:53:57
sad čitam malo ove zadnje postove, pa se pitam dal je neko uopće probao uputit neki mail ili dopis sa prijedlozima promjene zakona odkad je zakon dan prvo na javnu raspravu pa onda na glasanje u skupštinu?

mi smo kod nas u RH uputili preko par tisuća mailova preko svih znanih i neznanih veza sa primjedbama i prijedlozima zakona, oćel bit valjde ko zna, al smo bar probali


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 17, 2016, 01:28:05
Колега, јесмо! Упутили, објашњавали, ишли у скупштину.... Знаш шта су прихватили? Ништа! Само бајке и празне речи. Да не помињен незаинтересованост свих. Ваљда је и неко преко савеза ишао исто. О свему томе сам писао прошле године у време када се то све дешавало. Да не помињемо да неки који су требали да нас подже самим својим постојањем су нам заболи нож у леђа. Ово је полицијска држава. Суштина је да МУП предлаже закон а усвајају се примедбе од пензионера МУПа-а :(
Да не помињемо да је за време расправе једино Чанак имао појма о материји о којој се расправља.
У то време је Јеремија био љут на мене што нападам савезе што ништа не чине за нас па смо се мало и закачили. Тада је избачен први од неколико клипова од момака који су основали Оружје Слободе, јер се видело да никога нема ко би приказао страну легалних власника оружја.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 17, 2016, 03:47:23
Na strani 44 post 1 uvaženog člana majera i njegovo pitanje ili klasična provokacija?
Procitaj te.

Procitao i ne mislim da je provokacija. Tebe je verovatno uzeo kao primer. I ja se pitam sta se desava sa lovcem koji je iz unutrasnjosti, a studira u Beogradu i prijavlnen je na adresi u studenjaku, da li treba da kupi metalni sef u da ga sa oruzjem drzi u studenjaku. Ili stanuje kod nekoga privatno,da li ce stanodavac to da mu dozvoli.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 17, 2016, 04:13:42
Metalni sef za oružije to podržavam u potpunost to je neophodno to je dobro i to treba iz 1001 razloga.

Znate pronasao sam negde podatak da je u 2014 god.od strane ljudi koji rade i žive negde po belom svetu ušlo 2.2 Milijarde Eura u Srbiju.
 U 2015 toj god.500 Milona € manje 1,7 milijarda €.
Znate nije nas pogodila kriza nego opšte bahato ophođenje prema nama od strane svih u otadžbini.
Vecina nas svoj novac trošimo po nekim drugim državama gde nas kao turiste cene poštuju i trude se da ostave sto bolji opšti utisak da bi im došli ponovo i da bi ih preporucili i nasim poznanicima.
Ne razumem zasto je to tako ali i zašto smo mi svima na nisanu a  uprincipu smo mi naj redovniji platiše svih državnih nameti i pritom od svojih dobara i državnih pogodnosti ne koristimo ni onaj naj osnovniji minimup..


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: cile Март 17, 2016, 07:04:04

   Ovih dana sam se raspitivao kod nekih poznanika koji rade kao referenti za oružje, odgovor je isti - da sačekam, još se ništa nezna, primetno je malo nezadovoljstvo građanstva.

   Svi se slažu da je za posedovanje lovačkog oružja potrebno biti član nekog LU. A šta ako neko želi da se bavi gađanjem glinenih golubova bez obaveze da bude lovac ?  Nema odgovora.

   Možda ovo i donese neku korist - povećanje članstva ili povećanje članarine.

   U svakom slučaju lovstvo nam nezadrživo srlja u progres.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dzudzubajac Март 17, 2016, 07:12:16
Povećanje članstva? mda

1. obuka za lovačku pušku 9000 din
2. polaganje lovačkog ispita 4000 din
3. takse za nabavku lovačke puške 2500 + 2500 + 1200 oružni list + 4000 lekarski
4. članarina recimo 12.000
5. upisnina recimo 2 članarine

Znači da postane lovac, čoveku treba 60.000 din za razne takse, a tu još nema odeće, obuće, sitnica koje će odneti brat bratu još 150 eur, pa za pušku bar još toliko. Ukupno oko 100.000.

A još ako hoće i karabin, eto obuke od 15.000 pa takse za nabavku 10.000 i nešto sitno, pa se kupi karabin sa nekom skromnijom optikom u kompletu za 450 eur. Ubaci tu još nešto sitno i dogurasmo skoro do 200.000 da bi se sa lovačkom puškom i karabinom ušlo u opustelo lovište, da se love lisice i šakali.

Broj članova može samo da se smanjuje, da raste sigurno neće.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Март 17, 2016, 08:10:55
Covek dobio na poklon lovacku pusku i karabin. Puske nije platio nista, a sve ukupno izaslo ga 24.000 dinara (imao je od ranije obuku za sacmaru). Zastavina puske ne vredi koliko kostaju samo papiri za nju.

Kad dodje zamena oruznog lista, pa lekarski...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Huntercro Март 17, 2016, 08:36:07
jel po novom mogu da se kupe komponente karabinskog streljiva kod vas?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 17, 2016, 08:55:41
Још није изашао правилник за пуњење али ће моћи пошто је по новом закону дозвољено пуњење и ожљебљених цеви.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: cile Март 17, 2016, 09:23:34

   Kolega dzuzubajac, nisam se najbolje izrazio. Mislio sam na lica koja već poseduju lovačko oružje, možda su nekad bili lovci, više nisu. Šta im valja činiti ?
 
   Ako žele da zadrže svoje oružje u izvornom funkcionalnom stanju onda bi morali da se učlane u LU (tako smatraju u MUP) inače sledi malo sečenja i zavarivanja, ili prodaja ako ima kome prodati, ili se odreći oružja u korist države.

   Uzgred, jake su vam cene obuke za oružje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 17, 2016, 09:43:18
Проблем је што је поседовање оружја постало толика привилегија, да се и за обичног власника може поставити питање одакле му толики новац, да није можда криминалац. Мислим да многе људе који могу да приуште себи оружје које желе треба да буде срамота.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dzudzubajac Март 17, 2016, 09:58:46
   Kolega dzuzubajac, nisam se najbolje izrazio. Mislio sam na lica koja već poseduju lovačko oružje, možda su nekad bili lovci, više nisu. Šta im valja činiti ?
 
   Ako žele da zadrže svoje oružje u izvornom funkcionalnom stanju onda bi morali da se učlane u LU (tako smatraju u MUP) inače sledi malo sečenja i zavarivanja, ili prodaja ako ima kome prodati, ili se odreći oružja u korist države.

Slažem se, za njih će biti nezgodno. Ko je pauzirao od lova zbog zdravlja ili para, taj se neće vraćati...

   Uzgred, jake su vam cene obuke za oružje.

To su aktuelne cene u skladu sa novim zakonom... 9000 obuka za neolučene cevi, 15000 za olučene.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Март 17, 2016, 10:11:10
Проблем је што је поседовање оружја постало толика привилегија, да се и за обичног власника може поставити питање одакле му толики новац, да није можда криминалац. Мислим да многе људе који могу да приуште себи оружје које желе треба да буде срамота.
  Da da veliki su to naucnici. Sledeca privilegija je odajle njemu tri obroka dnevno cista kosulja i gace. Kako uspeva da se kupa svaki dan i pere zube a i ima cime dupe da obrise. Stvarno smo u reformskim procesima sramota kako nam dobro ide.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 18, 2016, 01:15:44
Ja ne brinem za vas, vi pojedinci previse se brinete za nas koji živimo vani. 
Pojedincu su vec pre i donosenja ovog zakona skakali od srece i radovali se kako cemo mi koji živimo i radimo van ostati bez oružija da stupsnjem na snagu ovog zakona.

Ali nije to baš tako kako su se pojedini ljubomorni i zavidni likovi nadali.

Gorane pitanje je bilo i vise nego jednostavno. Nikakva provokacija nije bila, niti mislim da ima razloga da te provociram. Pitanje je bas tebi bilo upućeno posto od mase članova za tebe svi znamo da zivis negde preko.
No ti u masi stvari vidis neku provokaciju te tebi ne vredi nesto mnogo ni objasnjavati. Moja greška je što s te nešto u opste i pitao, jer ćes i ovu kao i svaki drugi temu uskoro pretvoriti u teško sr....nje.

Novi zakon uvodi neke stvari koje bi se mogle smatrati normalnim ali način na koje to čini gubi svaki smisao.

Previse ima dislrencioniog ovlašćenja koje ce izmedju ostalog biti i problem PS službenicima koji budu primenjivali ovaj zakon.

Težnja svih zakona je ubrzavanje procedura to je jos jedna mana ovog zakona je prosuzavanje rokova za odlučivanje odnosno sa 30 dana na 60 dana.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Dusan900 Март 18, 2016, 01:45:05
Jer stiglo iz ministarstva zdravlja koje su to ustanove koje ce vrsiti preglede???


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 18, 2016, 12:37:15
Gorane pitanje je bilo i vise nego jednostavno. Nikakva provokacija nije bila, niti mislim da ima razloga da te provociram. Pitanje je bas tebi bilo upućeno posto od mase članova za tebe svi znamo da zivis negde preko.
No ti u masi stvari vidis neku provokaciju te tebi ne vredi nesto mnogo ni objasnjavati. Moja greška je što s te nešto u opste i pitao, jer ćes i ovu kao i svaki drugi temu uskoro pretvoriti u teško sr....nje.

Novi zakon uvodi neke stvari koje bi se mogle smatrati normalnim ali način na koje to čini gubi svaki smisao.

Previse ima dislrencioniog ovlašćenja koje ce izmedju ostalog biti i problem PS službenicima koji budu primenjivali ovaj zakon.

Težnja svih zakona je ubrzavanje procedura to je jos jedna mana ovog zakona je prosuzavanje rokova za odlučivanje odnosno sa 30 dana na 60 dana.

Da da baš tako tema se odavno pretvorila u s..nje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 18, 2016, 01:02:17
Vidi maer imam prijatelja dobrog Hrvat iz Zagreba Lovac pre poceta Sepsko Hrvatskog bratoubilackog ludila.
Nije zeleo da ratuje ni protuv koga napustio vojne redove i emigrirao u susednu Mađarsku a vec vise od 20 god živi u Svajcarskoj.

Od režima Franje Tuđmana i sve do smrti istogs nije smeo u Hrvatsku.
Amnestiran je nakon dolaska na vlas novog prdsednika koji je zamenio pokojnog F.T.

I da skratim prvi put kada je otisao u Zagreb i kad je zatekao situaciju u drzavi i sistemu takvu  je zatekao.
Vratio se za Svajcarsku pokupio odredjene dokumente za unošenjem svog lovackog i licnog naoružanja iz zemlje svog porekla u Švajcarsku ćiji je vec bio državljanin odnosno sa statusom dvojnog državljanina.

Danas je svo njegovo oružije iz Hrvatske u Švajcarskoj sa jos 50-ak što dugih to kratkih cevi.

Ako mi ne preostane nista drugo uneću i ja svoje iz Srbije u Švajcarsku taj luksuz ce me kostati 50 Franaka i putni troskovi do Kuće u Srbiji do kuće u Švajcarskoj.

Dosta smo nas izujedani od strane zakona i službenih radnika koji  samo na nas sprovodi i primenjuje koi smo van srbije.
 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Март 18, 2016, 01:16:41


...I da skratim prvi put kada je otisao u Zagreb i kad je zatekao situaciju u drzavi i sistemu takvu  je zatekao.
Vratio se za Svajcarsku pokupio odredjene dokumente za unošenjem svog lovackog i licnog naoružanja iz zemlje svog porekla u Švajcarsku ćiji je vec bio državljanin odnosno sa statusom dvojnog državljanina.

Danas je svo njegovo oružije iz Hrvatske u Švajcarskoj sa jos 50-ak što dugih to kratkih cevi.

Ako mi ne preostane nista drugo uneću i ja svoje iz Srbije u Švajcarsku taj luksuz ce me kostati 50 Franaka i putni troskovi do Kuće u Srbiji do kuće u Švajcarskoj...


Pa to te čovek i pitao al* si počeo da skačeš k*o da ti neko prodrmao kafez!  :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 18, 2016, 02:57:03
  Da da veliki su to naucnici. Sledeca privilegija je odajle njemu tri obroka dnevno cista kosulja i gace. Kako uspeva da se kupa svaki dan i pere zube a i ima cime dupe da obrise. Stvarno smo u reformskim procesima sramota kako nam dobro ide.

Свака част за коментар. :declare:

Не треба бити посебно паметан да се предвиди како ће у наредних три године мноштво власника оружја бити разоружано. Оружје ће продавати будзашто, а већина тога ће остати непродато и морати да се остави у полицијској станици.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Dusan900 Март 18, 2016, 04:43:16
Valjda posle 6 meseci oruzje koje sedi u sup prelazi u vlasnistvo drzave, tako sam cuo od policajaca.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 18, 2016, 06:27:17
Свака част за коментар. :declare:

Не треба бити посебно паметан да се предвиди како ће у наредних три године мноштво власника оружја бити разоружано. Оружје ће продавати будзашто, а већина тога ће остати непродато и морати да се остави у полицијској станици.

Upravo ovako u narednom periodu ocekujem da ce oruzja biti bud zasto.
Samo pomisao na sve procedure koje ce morati da se prodju cekanje u redovima, naravno i nemale takse mmnoge ce naterati da se resavaju oruzja.

Zastavino oruzje vec sad nema nikakvu vrednost. Vraćeno je na hiljdae pistolja. Biće masa stranog oružja na prodaju. Sa druge strane procedure prilikom nabvki, takse i ostalo isto neće biti nesto narucito za mnoge da nabavljau oruzje.

Ovim zakonom u velikoj meri se udara na namensku industriju odnosno na sve one koji su u toj privrednoj grani neki cinioci.

Takodje medijski linc koji se organizovano vodi protiv vlasnika legalnog oruzja mislim da će uticati na to da mnogi ne investiraju neki veliki novac u oruzje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 18, 2016, 08:49:26
Da li ce po ovom pravilniku za preglede svaki lovac koji je u invalidskoj penziji morati da prestane da se bavi lovom i da proda svoje oruzje? 
Svako ko ima neki oblik invaliditeta je uskracen da poseduje oruzje za licnu bezbednost i prava na odbranu.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Март 18, 2016, 08:57:25
Pa to te čovek i pitao al* si počeo da skačeš k*o da ti neko prodrmao kafez!  :drinks:
Nije ni cudo što je Srbija otišla u K..ac kad joj je narod ovalav.

Drmali ste vi raznorazne kaveze ali samo je vama iz godine u godonu sve nekako gore i gore sve ste jadniji i bedniji i sve vise i vise ve ni jedna vlas ne pita šta vas muci i šta vam smeta samo vam sve vise zatezu uzda .


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 18, 2016, 09:14:27
Nije ni cudo što je Srbija otišla u K..ac kad joj je narod ovalav.

Drmali ste vi raznorazne kaveze ali samo je vama iz godine u godonu sve nekako gore i gore sve ste jadniji i bedniji i sve vise i vise ve ni jedna vlas ne pita šta vas muci i šta vam smeta samo vam sve vise zatezu uzda .

Kakve veze ovaj tvoj upis ima sa ovom temom?
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kole Март 19, 2016, 09:49:23
Da li ce po ovom pravilniku za preglede svaki lovac koji je u invalidskoj penziji morati da prestane da se bavi lovom i da proda svoje oruzje? 
Svako ko ima neki oblik invaliditeta je uskracen da poseduje oruzje za licnu bezbednost i prava na odbranu.
Dobar pogled
Kos
Odavno nisam naišao na zlobniju osobu od tebe. Takvih kao ti ima na političkim forumima tipa Krstarice, jer su tamo u društvu sličnih. Ali za takve ovde ne bi trebalo da bude mesta. Ne znam zašto te administracija trpi. Izvrćeš teme i iznosiš neproverene i netačne informacije cilju uznemiravanja i podbunjivanja.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Март 19, 2016, 10:30:07
kole ispada da je tako kao sto je svetos napisao
ako ga  budu tumacili doslovce po onome sto je napisano u uputstvu za  za zdravstvene preglede
ispada da svaka zdravstvena "anomalija" nedostatak  pocev od vida ,sluha ...
je preduslov za oduzimanje oruzja.

nadam se da ce u narednom periodu mnoge stvari urediti podzakonskim aktima koje su im navedene sa raznih strana
ali su ih doslovce sklonili sa razmatranja.

misljenja sam da ona stranka koja u svom programu navede reviziju ovog zakona 
dobiti veliki broj glasaca na predstojecim izborima.
 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 19, 2016, 12:51:57
Odavno nisam naišao na zlobniju osobu od tebe. Takvih kao ti ima na političkim forumima tipa Krstarice, jer su tamo u društvu sličnih. Ali za takve ovde ne bi trebalo da bude mesta. Ne znam zašto te administracija trpi. Izvrćeš teme i iznosiš neproverene i netačne informacije cilju uznemiravanja i podbunjivanja.

Kolega Kole u cemu je problem. Ja sam imam.zdravstvenih problema sa kardiovaskularnim sistemom i jos drugih problema i na zadnjem sistematskom pregledu mi je ponudjeno da idem.na invalidsku komisiju i sta covek da sad radi. Da ode i dobije dijagnozu po kojoj vise nece moci da lovi i poseduje oruzje i verujem da ima dosta lovaca sa istim problemom. Hocu da probudum.svest nasih lovaca o tome sta moze da nas zadesi jer ova pravilnik je diskriminatorski jer lovce svrstava u drugu kategoriju ljudi.
Zamisli sledeci korak vlasti gde mogu da uvedu lekarski i za ribolovce uz obavezno znanje plivanja. Od ove vlasti svasta mozes da ocekujes.
Nisam te nigde licno prozvao i izvini ako si se negde u mojim upisima prepoznao.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 19, 2016, 01:03:55

Odavno nisam naišao na zlobniju osobu od tebe. Takvih kao ti ima na političkim forumima tipa Krstarice, jer su tamo u društvu sličnih. Ali za takve ovde ne bi trebalo da bude mesta. Ne znam zašto te administracija trpi. Izvrćeš teme i iznosiš neproverene i netačne informacije cilju uznemiravanja i podbunjivanja.

Šta tačno u ovom sto je svetos napisao nije tačno.

Odredbe pravilnika o zdravsteboj sposobnosti diskriminisu ljude, a ne povećavaju sigurnost gradjana.
Slobodan sam da tvrdim da ovaj pravilnik čini nesto sasvim suprotno vodiće jednoj potpuno lažnoj slici kad je reč o zdravstbenoj slici i misljenja sam da će dovesti do ekspanzije nelegalnog oruzja.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Март 19, 2016, 01:15:35
Dao bih dve puske za penziju.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kole Март 19, 2016, 01:35:36
Kolega Kole u cemu je problem. Ja sam imam.zdravstvenih problema sa kardiovaskularnim sistemom i jos drugih problema i na zadnjem sistematskom pregledu mi je ponudjeno da idem.na invalidsku komisiju i sta covek da sad radi. Da ode i dobije dijagnozu po kojoj vise nece moci da lovi i poseduje oruzje i verujem da ima dosta lovaca sa istim problemom. Hocu da probudum.svest nasih lovaca o tome sta moze da nas zadesi jer ova pravilnik je diskriminatorski jer lovce svrstava u drugu kategoriju ljudi.
Zamisli sledeci korak vlasti gde mogu da uvedu lekarski i za ribolovce uz obavezno znanje plivanja. Od ove vlasti svasta mozes da ocekujes.
Nisam te nigde licno prozvao i izvini ako si se negde u mojim upisima prepoznao.
Dobar pogled
Kos
Koje su dijagnoze za zabranu lova?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Март 19, 2016, 02:09:33
može lako da bude problema ne samo sa lekarskim, to je formalnost koja će puno da košta, nego ako budu kontaktirali izabranog lekara, a u kartonu stoji da je neko nekad davno dobijao na recept neku tableticu za smirenje, neki bensedinčić, i još to lekar opravdao sa nekom dijagnozom koja počinje na slovo F.... a to su problemi sa glavom, od obične nesanice i uznemirenosti, do ko zna čega..... a daju se i za pritisak, reumu, želudac..... opet će biti stvar slobodnog tumačenja.... nadam se da neće ići tako daleko..... lekarski će biti samo formalnost, pa neće valjda oni da se umore zbog nekog tamo lovca....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kole Март 19, 2016, 02:14:00
Šta tačno u ovom sto je svetos napisao nije tačno.

Odredbe pravilnika o zdravsteboj sposobnosti diskriminisu ljude, a ne povećavaju sigurnost gradjana.
Slobodan sam da tvrdim da ovaj pravilnik čini nesto sasvim suprotno vodiće jednoj potpuno lažnoj slici kad je reč o zdravstbenoj slici i misljenja sam da će dovesti do ekspanzije nelegalnog oruzja.
Pa i odredbe zakona o bezbednosti saobraćaja diskiminišu mnoge kategorije. Alkoholičare, na primer.
Odredbe zakona o duvanskom dimu takodje diskriminišu. I tako možemo dokle hoćeš ...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: marlin Март 19, 2016, 02:22:29
Koje su dijagnoze za zabranu lova?

 :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:   :hi:. Bas sam se nasmijao.
Nema potrebe da se pribojavate oko ovog ljekarskog,jedino ga nece moci dobiti osoba koja nije u "vinkl".Sve ostalo manje vise ce proci svi oni koji mogu da imaju vozacku dozvolu.Da to uporedimo sa tim.E sad da li neko ima neku bolest,da li je penzioner ili radnik to nema nikakve veze,jedina i osnovna veza je vec pomenuti "vinkl",a osobe koje su imale vozacku pa nisu zadovoljile ljekarski pregled(nisu produzili vozacku)...e ti nazalost nece moci dobiti taj famozni ljekarski.To je kod nas vec prisutno odavno,i kostao je 50e,sada je nesto manje. :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 19, 2016, 02:23:35
Koje su dijagnoze za zabranu lova?

Kolega Kole , nisi dobro razumeo. Pravilnik se odnosi za pregled za dobijanje i nosenje oruzja, a ne za lov i radi se o zakonu o oruzju i municiji,a ne o zakonu o lovstvu. Kontraindikacije za odbijanje dobitka dozvole za oruzje su pobrojane u pravilniku i procitaj pazljivo i vidi sam da li si u nekoj grupi bolesti zbok kojeg mozes biti odbijen. Ja se borim protiv toga.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kole Март 19, 2016, 02:35:26
Kolega Kole , nisi dobro razumeo. Pravilnik se odnosi za pregled za dobijanje i nosenje oruzja, a ne za lov i radi se o zakonu o oruzju i municiji,a ne o zakonu o lovstvu. Kontraindikacije za odbijanje dobitka dozvole za oruzje su pobrojane u pravilniku i procitaj pazljivo i vidi sam da li si u nekoj grupi bolesti zbok kojeg mozes biti odbijen. Ja se borim protiv toga.
Dobar pogled
Kos

Odlično znam na šta se odnosi pravilnik. Ti si ovo napisao:
Citat
dijagnozu po kojoj vise nece moci da lovi


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kole Март 19, 2016, 02:40:29
Ti se ne boriš protiv pravilnika nego unosiš nemir i podbunjuješ ljude.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 19, 2016, 03:21:01
Ti se ne boriš protiv pravilnika nego unosiš nemir i podbunjuješ ljude.

Kolega Kole , mislio sam na dijagnozu koja te sprecava za dobijanje i koriscenje lovackog oruzja, a samim tim i lova.
Navavno da podbunjujem ljude da se bore protiv ovog nakaradnog pravilnika i ne znam zasto imas razloga da se ljutis i ako si za ovakav pravilnik ja cu postovati tvoje misljenje i razloge i ti naravno imas pravo na to.
Necu ti vise replicirati i ako imas nesto predjimo na privatne poruke.
Pozdrav
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: reze73 Март 19, 2016, 04:59:24
Član 6,rešava sve.  :read:
http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/LAT.Pravilnik%20o%20utvrdjivanju%20zdravstvene%20sposobnosti%20ZOOM.pdf


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: crni đorđe Март 19, 2016, 08:29:54
   Prekjuče Republika Srpska dobi novi Zakon o oružju i municiji.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 19, 2016, 08:34:51
Проблем је у томе што нико не види начин да ово што каже Вашингтон буде могуће код Срба. Толико нисмо своји.

(http://s12.postimg.org/s1h5cu18d/a_free_people_ought_not_only_be_armed_discipline.jpg)

Слободни људи треба да буду не само наоружани и дисциплиновани, него треба да имају довољну количину оружја и муниције да одрже своју независност наспрам било кога ко би покушао да их пороби, укључујући ту и њихову сопствену власт/владу.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 19, 2016, 09:01:19
   Prekjuče Republika Srpska dobi novi Zakon o oružju i municiji.

Kako vi prodjoste sa novim zakonom?
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 19, 2016, 09:46:13
Проблем је у томе што нико не види начин да ово што каже Вашингтон буде могуће код Срба. Толико нисмо своји.

(http://s12.postimg.org/s1h5cu18d/a_free_people_ought_not_only_be_armed_discipline.jpg)

Слободни људи треба да буду не само наоружани и дисциплиновани, него треба да имају довољну количину оружја и муниције да одрже своју независност наспрам било кога ко би покушао да их пороби, укључујући ту и њихову сопствену власт/владу.

Au, pa ti rizikujes da budes veci podbunjivac i izdajnik od mene.

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: crni đorđe Март 20, 2016, 11:08:16
   Vjerujem da je sličan onome u Republici Srbiji. Po vlasnike oružja, sadašpnje i buduće, mnogo je povoljniji od prethodnog. Na primjer ukoliko neko posjeduje određenu vrstu oružja i želi novi komad, ne prolazi svu onu glomaznu proceduru za nabavku, već se obraća samo MUP-u, municija za olučene cijevi kupuje se samo uz pokazivanje na uvid oružnog lista, moguća je zamjena oružja između vlasnika, zamjena za novu u dogovoru sa trgovcom koji je registrovan i za promet polovnim oružjem, oružni list za oružje za ličnu bezbjednost se izdaje na deset godina, vazdušno oružje je moguće kupiti bez odobrenja za nabavku... Sad još slijede podzakonski akti koije će donijeti Ministar unutrašnjih poslova i Vlada.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: vuk sa motajice Март 20, 2016, 11:24:59
Crni Djordje a kada to stupa na snagu u RS prvenstveno me interesuje zbog nabavke municije za karabin. I super da i nesto nama lovcima ide u prilog.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Март 20, 2016, 02:03:49
Kakva je sada situacija sa zamenom oruzija izmedju dva lovca kod nas po ovome novom zakonu?Ono pre je bilo ista vrsta oruzija i samo se plati taksa i novi oruzni list,a sada dali je to moguce da se izvrsi zamena?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 20, 2016, 02:35:51
Kakva je sada situacija sa zamenom oruzija izmedju dva lovca kod nas po ovome novom zakonu?Ono pre je bilo ista vrsta oruzija i samo se plati taksa i novi oruzni list,a sada dali je to moguce da se izvrsi zamena?

U Cacku jos nisu dobili tacne instrukcije. Kolega isao da se raspita i rekli mu da nisu sigurni zbog lekarskog, da li treba kod zamene. Treba ugovor o zameni overen .
Dobar pogled
Kos

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: crni đorđe Март 20, 2016, 07:26:30
   Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, osim ako samoim Zakonom nije drugačije određeno. U Republici Srpskoj za zamjenu oružja između dva fizička lica dovoljan je ovjeren ugovor i naknada za oružne listove.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Grba Март 20, 2016, 07:42:42
Isto je i u Srbiji.
   Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, osim ako samoim Zakonom nije drugačije određeno. U Republici Srpskoj za zamjenu oružja između dva fizička lica dovoljan je ovjeren ugovor i naknada za oružne listove.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: marlin Март 21, 2016, 07:10:11
Sve je to manje vise prepisano jedni od drugih,uz neke manje korekcije.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Fisherman Март 21, 2016, 08:02:00
Iako je bilo vise nego dovoljno vremena da se svi pripreme za primenu novog zakona mi smo i dalje svi zbunjeni. I trgovci i referenti i vlasnici oruzja. Prekjuce sam bio u prodavnici koja ima u ponudi repliku revolvera Colt Navy 1851 u cal. 36 na crni barut. Dakle, nema jedinstveni metak vec se puni komora po komora ( burenceta ) Barut/ zrno/ mast pa kapisliranje... i traze klasicno odobrenje za nabavku ako zelis da ga kupis. U zakonu jasno stoji: " ...3) категорија Ц – онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и његове модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем,..."
I dalje kaze: " Оружје из категорије Ц може се слободно набављати у случајевима предвиђеним овим законом, а држати уз пријаву надлежном органу."
Kazu ljudi da su kontaktirali inspektorku i trazili savet, kako da se ponasaju u vezi s tim i dobili odgovor da " Ne moze ona nista da im kaze tim povodom... ne zeli da izgubi posao?!"
Zalosno...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 21, 2016, 09:24:32
Стварно жалосно. Доста се до сада могло прочитати о раду службеника у појединим СУП-овима, и питам се, чему онда нови Закон, ако свако од њих ради како хоће и како они мисле да треба!? Све лепо пише у Закону, и бар је овај део сасвим јасан. И мене је занимало то оружје на црни барут. Можете ли да напишете, ако није проблем, у којој сте радњи видели то оружје, какве су цене, и има ли компоненти за пуцање истим...?? :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: srdjan7272 Март 21, 2016, 10:22:23
Kakva je sada situacija sa zamenom oruzija izmedju dva lovca kod nas po ovome novom zakonu?Ono pre je bilo ista vrsta oruzija i samo se plati taksa i novi oruzni list,a sada dali je to moguce da se izvrsi zamena?
Pitao danas ja kod mene u Petrovcu na Mlavi isto kazu da sacekam jer nisu sigurni dali treba lekarski kod zamene oruzja,jos kazu da ce se razjasniti  u narednh mesec dana


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Март 21, 2016, 10:48:35
Iako je bilo vise nego dovoljno vremena da se svi pripreme za primenu novog zakona mi smo i dalje svi zbunjeni. I trgovci i referenti i vlasnici oruzja. Prekjuce sam bio u prodavnici koja ima u ponudi repliku revolvera Colt Navy 1851 u cal. 36 na crni barut. Dakle, nema jedinstveni metak vec se puni komora po komora ( burenceta ) Barut/ zrno/ mast pa kapisliranje... i traze klasicno odobrenje za nabavku ako zelis da ga kupis. U zakonu jasno stoji: " ...3) категорија Ц – онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и његове модерне копије које не користе метак са централним или ивичним паљењем,..."
I dalje kaze: " Оружје из категорије Ц може се слободно набављати у случајевима предвиђеним овим законом, а држати уз пријаву надлежном органу."
Kazu ljudi da su kontaktirali inspektorku i trazili savet, kako da se ponasaju u vezi s tim i dobili odgovor da " Ne moze ona nista da im kaze tim povodom... ne zeli da izgubi posao?!"
Zalosno...
kolega to je 1/1 C kategorija, ali eto, niko ih nije obavestio na seminaru kako se to tretira...ko zna cime su im ispirali usi. isto kao sto ne znaju koja je procedura kada kupujes vazdusno od fizickog lica koje je to vazdusno do sada imalo na odobrenje/oruzni list.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Март 22, 2016, 07:48:26
Evo šta je MUP objavio na svom sajtu, ali nema nista za punjenje municije kolika je taksa i kako se podnosi zahtev i ništa za kolekcionarsku dozvolu, kao i pojedine takse nisu date.

http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/oruzje.h

Koja je to prodavnica koja ima oružije na crni barut.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Fisherman Март 22, 2016, 10:32:32
Grof MBM iz Pozarevca ima jos jedan komad revolvera Colt Navy 1851 cal. 36. Sjajan komad izradjen da izgleda kao star ( Vestacki patiniran ). Cena mu je 60.000 ali kao sto rekoh, traze nabavku ( Iako zapravo ne bi trebala ). Drugi problem je sto ista prodavnica nikada nije nudila na prodaju crni barut, kapisle i ostali pribor za punjenje. Kod nas ne postoji veliko interesovanje za tu vrstu oruzja iako ce ( kada se razjasni ova situacija sa zakonom )  nabavka biti olaksana i samo ako bude interesovanja neko od trgovaca ce nas i podrzati ponudom ovakvog oruzja i pribora. Ljudi nisu ni dovoljno informisani o tom oruzju niti kod nas postoje izvori informacija na srpskom.
Ali da ne kvarimo ovu temu. Na forumu postoji tema "Kremen i crni barut" pa pitajte tamo sve sto vas zanima, ozivite malo vrlo interesantnu temu. Ako vas bude zanimalo okacicu slike i drugih komada oruzja na CB i pribora za punjenje istog.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 22, 2016, 11:46:32
Hvala na obaveštenju fisherman. Verujem da će za ovu vrstu oružja biti dosta zainteresovanih, samo dok se kao što ste rekli, sve ne razjasni. Mada mi nije jasno kako je do sada bilo novih i funkionalnih replika starog oružja na crni barut, a nigde nije bilo komponenti. Verujem da će i trgovcima ići na ruku da što više bude ovog oružja. Verujem da ovde ima još zainteresovanih za to, pa bi bilo dobro ako biste mogli da okačite slike i da napišete nešto o tome. :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Fisherman Март 22, 2016, 12:16:43
Mada mi nije jasno kako je do sada bilo novih i funkionalnih replika starog oružja na crni barut, a nigde nije bilo komponenti. :drinks:

 ::) Dragi moj mladi prijatelju .... bilo je toga oduvek, ali...  8)
Ljudi su se snalazili za komponente. Nije Austrija preko sveta  :biggrin: a neke stvari ( Osim baruta ) Ameri salju bez problema postom... regularno.

http://www.dixiegunworks.com/default.php?cPath=22&osCsid=kneh155de4hbblvkfm4mom3017


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 22, 2016, 12:57:26
Heheh hvala prijatelju. ;) Pretpostavljao sam tako nešto, ali nisam hteo da idem u detalje. :biggrin:
Inače, pre nekoliko minuta je na stranici Grofa na fejsu izbačeno nekoliko slika Uberti revolvera, od kojih su neki perkusioni, pa možete pogledati, a i cene nisu previsoke. Sad sam nekako dobio nadu da će se ona tema o oružju na crnu barut malo ozbiljnije pokrenuti, a tome se i nadam. Veliki pozdrav! :friends:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: K.J.L Март 23, 2016, 03:42:53
Kako je novim zakonom izbrisana kategorija trofejno oruzje, pa je izmenju ostalog uvedena kategorija staro oruzje gde je u cl 3 tacka 25 staro oruzje jeste oruzje koje ima istorisku vrednost ili koje je proizvedeno pre 1900. Zanima me ko ce davati misljenje dali je i koje oruzje istorisko, primera radi dali bi recimo pistolji P38,P-O8.vIS, ili browning koji poticu iz rata ispunjavali uslov iza istorisko oruzje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: White Horse Март 24, 2016, 12:06:31
Kako je novim zakonom izbrisana kategorija trofejno oruzje, pa je izmenju ostalog uvedena kategorija staro oruzje gde je u cl 3 tacka 25 staro oruzje jeste oruzje koje ima istorisku vrednost ili koje je proizvedeno pre 1900. Zanima me ko ce davati misljenje dali je i koje oruzje istorisko, primera radi dali bi recimo pistolji P38,P-O8.vIS, ili browning koji poticu iz rata ispunjavali uslov iza istorisko oruzje.
Moj drug je isto pitao u Sup-u i dobio odgovor nadležni organi! :pleasantry:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: K.J.L Март 24, 2016, 03:30:43
Slazem se nalezni organi ali koji da ne bude to tumacenje referenta za oruzje u Sup-u e onda i nastaje problem sta je sta. :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Март 24, 2016, 03:37:52
Shto problem??? Pa, valjda oni znau svoj poso???


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: K.J.L Март 24, 2016, 03:47:11
Odgovorit cu ti sto problem ako referenti tumace zakon jer koliko referenata toliko i tumacenja, cast izuzecima koji rade svoj posao valjano i postupaju u skladi sa instrukcijama koje dobiju iz Ministarsva


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Март 24, 2016, 03:48:49
sheytan, tako je! školovani ljudi! godinu dana posle radnog vremena idu po raznim seminarima da se obuče (obuku) i da odmah primene zakon čim stupi!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 24, 2016, 04:21:08
Референти су имали обуку две недеље пре почетка примене новог закона о њему и како да раде.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Март 24, 2016, 04:26:16
i kada će zakon početi da se primenjuje?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Март 24, 2016, 06:00:18
Shto problem??? Pa, valjda oni znau svoj poso???
Placamo ih Ti i ja,SHE kao i drugi poreski obveznici,a i sto i moraju da znaju svoj posao kome oni polazu racune,vrana vrani oci ne vadi,a mozda su im plate male,odu u penziju sa 53,i imaju vecu penziju nego platu.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Март 24, 2016, 06:10:03
^   :angry2: :angry2: :angry2:


https://www.youtube.com/watch?v=2UY92GZZfvk :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 26, 2016, 10:51:32
Kaze novi zakon da moraju metalne kase,ormani,sefovi. Sta se desava u praksi, na terenu, da li neko ko organizuje turisticke, komercijalne lovove i hajke mora da obezbedi i odgovarajuce sefove, kase, ormane da bi lovci u toku predaha, po zavrsetku lova, u toku nocenja u lovackom objektu mogli bezbedno i po zakonu da odloze svoje oruzje i municiju, naravno posebno.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Александар Март 26, 2016, 12:44:17
Da li neko zna kakvi su ti metalni ormani koje moramo da imamo? U zakonu ne pise nista o bravi, debljini lima i sl.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Март 26, 2016, 02:15:07
od 5 komada oruzja pa navise treba metalni ormana pr 4kom ako imas moze i drveni samo da nije lako otvorljiv tj da nemoze brzo i lako da se obije sve ostalo spada u rec medjutim


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: vajsmiler Март 26, 2016, 02:50:06
Ja sam pre neki dan pitao referentkinju za oružje u sup-u da li oružje može da se drži zaključano u drvenom ormaru, i rekla mi je da ne može, nego mora isključivo u metalnom ormaru. Neće valjati ako se ovaj pravilnik ne izmeni jer će svako da tumači pravilnik onako kako njemu odgovara.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Март 26, 2016, 03:43:08
Ljudi mi se radujemo novom, navodno malo boljem zakonu, ali vrlo lako moze da se desi da nas mnoge iz***u sa uredbom o uslovima za cuvanje oruzja. Niko ne zna sta ce tu da pise, a mogu traziti svasta nesto, metalne kase, resetke na prozorima i ko zna sta jos. Ako to nemas nemozes imati oruzje, prodajes ga ili dajes drzavi.

Ja sam podstanar, selim se na 2-3 godine, ko ce vuci metalni ormar. U neke stanove nema gde ni da stane. Sigurno dosta ljudi moze biti u problemu.

Tumacenje pravilnika  :suicide_fool:

Toga sam se i plasio. Sad ce opet pojedini mali carevi u policiji, od opstine do opstine, da tumace kako kome odgovara.

Ovo sam napisao na strani 34 pre donosenja pravilnika i 36. I ako za ovo nije potrebna nikakva pamet i svi smo znali sta ce se desiti, niko nista nije preduzeo, ni NAOS ni Sormaz ni neko treci.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Март 26, 2016, 04:37:07
to su i mala deca iz zabavistu znala da oni nece ni prstom mrdnuti jer su svi videli neki svoj interes iz ovog novog zakona.Zato nemojmo da smo lenji i da sedimo i kuckamo ovde i na drugim forumima kako zakon nevalja vec dajte vise da se pokrenemo i pocnemo raditi jer nase su guzice u procepu.Na FB-u ima jedna grupica entuzijasta koji pokusavaju da nesto se uradi i ako bude bilo ista od toga trebace nam pomoc od svih koji su voljni da pomgnu i da se zrtvuju za nase bolje sutra jer ovim tempom za tri godine vecina nas moze da se oprosti od lova i oruzja! :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Март 26, 2016, 05:28:57
to i jeste problem kod nas zato sto se zakoni tumace na 7000000 nacína


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Fisherman Март 26, 2016, 05:56:07
Ako neko vec tvrdi da je neophodan metalni orman, molim da se pozove na zakon i da nam citira zakon. Ja tvrdim da NE TREBA.
Posebni uslovi cuvanja i metalni ormani ce biti neophodni onima koji dobiju kolekcionarsku dozvolu i imaju vise od 5 kom oruzja. Molim Vas da ne zbunjujete clanove foruma sa rekla-kazala informacijama.
GospoDZa iz MUP-a koja je rekla da ne moze da se cuva oruzje u zakljucanom drvenom ormanu se razume u svoj posao k'o Marica u kriv ku.ac! I na zalost nije jedina. Ima ih previse koje su taj posao dobile preko kumovskih i drugih veza i cak i posle mnogo godina rada na tim mestima se ne potrude da se malo, bar malo edukuju.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Март 26, 2016, 08:54:57
Mos ti tvrditi sta oces kad mi ne stavljas ti potpis na odobrenje nego ona.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Март 26, 2016, 09:25:04
Колега fisherman је у праву. У Члану 2 правилника о држању оружја лепо пише да физичка лица која поседују оружје морају држати оружје закључано у орману који се не може лако обити, тако да оружје не дође у посед неовлшћеном лицу. Ништа није прецизирано око тога какав орман треба да буде. У Члану 3. где каже који су просторно-технички услови за чување оружја за које физичко лице поседује колекционарску дозволу је наведено да ормар мора бити од метала или да се оружје чува у одређеним сефовима или касама. Референти не треба о томе да одлучују... јер ваљда овде и за њих важи Закон.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Март 26, 2016, 09:32:34
čim su oni uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja stavili kao poseban stav 9 člana 11... bojim se da će zahtevati svašta tu! voleo bih da sam pogrešio......


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: K.J.L Март 27, 2016, 04:40:15
Jos jedno tumacenje inspektora za oruzje u PU gde je drzao sastanak sa policajcima vezano za primenu novog zakona.Lekarsko uverenje predaje se prilikom podnosenja zahteva za nabavku vatrenog oruzja i ukoliko za naredni sest meseci hoces jos jedno oruzje nemoras dostavljati novo lekarsko, ako posle toga poneses zahtev treba ti lekarsko uverenje novo, na pitanje policajca  od kad tece rok za zamenu u konretnom slucaju lekarskog uverenja dobio je odgovor da od momenta kada je predao prvo lekarsko uverenje tece rok od pet godina.Potom je usledilo pitanje a sta sa imaocima kolekcionarske dozvole  prilikom nabavke vatrenog oruzja odnosno registracije dali i oni dostavljaju nova lekarska uverenje posto su jedno vec dali sledi odgovornogo pitas mnogo.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Март 27, 2016, 06:40:44
ovo je nonsens, lekarsko vazi pet godina. ako prilikom podnosenja prilozis lekarsko, to dato lekarsko vazi i za svako sledece podnosenje u narednih pet godina.
nema sta, imamo iskusne "tumace".....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 27, 2016, 08:13:19
Lekarsko uverenje vazi 5 god, al plasim se da ce to podrazumevati da svaki vlasnik bi trebalo da ima dosije u PS i da oi vode racuna o trajanju Lekarskog uverenja, samim tim i da nabavke unutar tih 5 god idu po autmatiymu. Plasim se da ce ovo u praksi ici malo teze.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 27, 2016, 08:16:50
Bilo bi postenije i jednostavnije da su jednostavno napisali;    
                
"Gradjanima Srbije se zabranjuje posedovanje oruzja"

a ne da nas ovako muce i ponizavaju.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 27, 2016, 08:28:11
U Cacku u Remontu obuka za lovacku pusku 10000 dinara.
Meni samo nisu jasni uvoznici i prodavci oruzja da li su svesni da uskoro nece imati kome da prodaju oruzje, vec samo dijabole. Nastace velika praznina u izdavanju dozvola i mnogi nece nista prodavati, dazbine i obaveze ce da stizu za placanje i na kraju bankrot.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Март 27, 2016, 08:54:44
U Cacku u Remontu obuka za lovacku pusku 10000 dinara.

Svetos da li vaze stare obuke?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 27, 2016, 09:33:42
Meni nisu jasni uvoznici i prodavci oruzja, zasto cute. Jer misle da ce ziveti od prodaje dijabola. Sa ovakvim zakonom uskoro nece imati kome da prodaju vatreno oruzje jer je stalo izdavanje dozvola i nece krenuti sigurno duze vreme,a njima ce za to vreme stizati obaveze za placanje i retko ko ce to moci da izdrzi finansijski i sledi bankrot.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 27, 2016, 09:43:50
Svetos da li vaze stare obuke?

U GM momak isao da preda spremio sve po starom nije znao za nov zakon, referent bio na bolovanju i on nije zurio. Vratili ga sad zbog lekarskog, nista mu nisu rekli za obuku po starom. Mada iz dosadasnjeg iskustva ostalih bice raznih tumacenja. Raspitacu se i cim nesto saznam, javljam.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Grba Март 27, 2016, 10:19:57
U GM momak isao da preda spremio sve po starom nije znao za nov zakon, referent bio na bolovanju i on nije zurio. Vratili ga sad zbog lekarskog, nista mu nisu rekli za obuku po starom. Mada iz dosadasnjeg iskustva ostalih bice raznih tumacenja. Raspitacu se i cim nesto saznam, javljam.
Dobar pogled
Kos

Naravno da važe!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Март 27, 2016, 10:24:20
sto se lekarskog tice, u sistemu za svako lice koje je vlasnik oruzja imaju "marker" da li ima lekarsko ili ne.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 28, 2016, 12:17:14
Za ovih 25 dana primene u Bg, prema onom sto su meni rekli, podnet je samo jedan zahtev. Sve ovo ce uticati i na prodavce. Oni cute, iako je i za njih masa nepovoljnih stvari. Na prvom mestu bi oni trebalo da se bune.
Puno je nepoznanica.
Zakon predvidja overu u PS imaju uputstvo da to mora od strane notara, nejasno je sto ugovori ne bi mogli da se overavaju i u sudu, obzirom da u sudovima se i dalje overavaju ugovori. Uopste zasto overa, radi se o prometu pokretne stvari.
 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 28, 2016, 10:08:04
Za ovih 25 dana primene u Bg, prema onom sto su meni rekli, podnet je samo jedan zahtev. Sve ovo ce uticati i na prodavce. Oni cute, iako je i za njih masa nepovoljnih stvari. Na prvom mestu bi oni trebalo da se bune.
Puno je nepoznanica.
Zakon predvidja overu u PS imaju uputstvo da to mora od strane notara, nejasno je sto ugovori ne bi mogli da se overavaju i u sudu, obzirom da u sudovima se i dalje overavaju ugovori. Uopste zasto overa, radi se o prometu pokretne stvari.
 


To verovatno znaci, jedan zahtev za celu Srbiju. Skoro cemo oruzje gledati na izlozbama, savez ce da organizuje ekskurzije na izlozbe umesto na sajmove i naravno posete zooloskom vrtu.

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 28, 2016, 10:29:51
sto se lekarskog tice, u sistemu za svako lice koje je vlasnik oruzja imaju "marker" da li ima lekarsko ili ne.

Lekarski fakticki ne vazi 5 godina, vec ce je to rok do sledeceg javljanja na pregled,a ako u medjuvremenu dodje do neke promene u zdravstvenom stanju, odnosno neka bolest ili stanje koje je konntraindikacija za drzanje oruzja izabrani lekar je duzan da obavesti nadleznu policijsku upravu i zna se sta sledi. Retko ko ce biti zdrav 5 godina u kontinuitetu.

Nezvanicno, svako ko naduva preko 1 promil alkohola i vise ili ode na ispiranje i treznjenj bice tretiran kao alkoholocar sto je takodje kontraindikacija za drzanje oruzja.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Март 28, 2016, 12:03:16
 Dobio sam jutros informacije od ljudi iy više gradova koji su bili u PU da se raspitaju oko zamene oružanog lista i ono što im je rečeno je mnogo loše po nas tj po naš džep.
Prvo da bi se zamenio oružani list potrebno je lekarsko uverenje i uplata od 1500 dinara za obrazac oružanog lista i to svi znamo, ALI pored toga potrebna je jedna uplata od 5.360 dinara ako imaš olučene cevi, i jedna uplata od 2600 dinara ako imaš oružje sa neolučenim cevima (nije važno koliko komada imaš samo se plaća jedna uplata) plus još jedna uplata od 1500 dinara za još jedan oružani list(Jedan za olučeno jedan za neolučeno, a treći poseban je za pištolje) plus ti dolaze u proveru da ustanove da li imaš uslove za čuvanje oružja.
Tako su mi preneli prijatelji da su im u mupu rekli da su takvu depešu dobili kako da rade.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Март 28, 2016, 12:16:09
Dobio sam jutros informacije od ljudi iy više gradova koji su bili u PU da se raspitaju oko zamene oružanog lista i ono što im je rečeno je mnogo loše po nas tj po naš džep.
Prvo da bi se zamenio oružani list potrebno je lekarsko uverenje i uplata od 1500 dinara za obrazac oružanog lista i to svi znamo, ALI pored toga potrebna je jedna uplata od 5.360 dinara ako imaš olučene cevi, i jedna uplata od 2600 dinara ako imaš oružje sa neolučenim cevima (nije važno koliko komada imaš samo se plaća jedna uplata) plus još jedna uplata od 1500 dinara za još jedan oružani list(Jedan za olučeno jedan za neolučeno, a treći poseban je za pištolje) plus ti dolaze u proveru da ustanove da li imaš uslove za čuvanje oružja.
Tako su mi preneli prijatelji da su im u mupu rekli da su takvu depešu dobili kako da rade.

Znači, qj ima i utoq, i sačmaru, i qrabeenq, samo za zamenu or. listova minimalno ga sledi:

- 3 x 1500 = 4500 PVC oružni plastići(nisu listići, ako su od PVC  :sarcastic: )

- 2600 reket za glatke

- 5.360 reket za žlyebljene cevke(možda i 2x ovo, qj ima utoq?  :scare: )

- cca. 4.000 kosmo lekarski pregled

_____________________________________________
cca. 17.000, a možda i preko 20.000, ako su utočice posyebno reketirate...  :scratch_ones_head:Qj oće da se prolovči(startuje sa neveselom lovačkom karijerom), treba mu cca. 20.000 za obuq za glatko i žlyebljeno...

Itd, itd...  :read:(http://i173.photobucket.com/albums/w45/zeljko74/Otpor_zpsnu6qskzv.png) (http://s173.photobucket.com/user/zeljko74/media/Otpor_zpsnu6qskzv.png.html)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 28, 2016, 12:16:59
У Београду није тако!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Март 28, 2016, 12:30:53
Aco, nadam se da si u pravu i da im ovo ludilo neće proći, ali dok neko ne izvadi novi oružni plastić, i kaže nam šta je sve bio PRINUĐEN da plati, nećemo izgleda znati 100% sigurno...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 28, 2016, 12:50:24
Тако ми је реко референт за оружје у станици на мојој општини. Тиме се баве референти, не полиција ни инспектори!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Март 28, 2016, 04:24:18
Tako nam i treba kad smo dozvolili da

-lovacka drustva postoje zbog sebe a ne zbog lovaca. Lovci su im nuzno zlo jer ne mogu da zive od prodaje srndaca pa im dobro dodje clanarina,
-LSS/LSV/LSCS postoje samo zbog sebe. Niko ne zna cemu sluze,
-drzava postoji samo zbog sebe, a ne zbog gradjana. Da imamo nafte ko arapi pa da mogu da zive od nje trecinu bi pobili, trecinu raselili a trecina bi radila za drzavu.

Drzavo ***em te, samo da dobijem 7 na lotou odo na Novi Zeland, to je najdalje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: komi Март 28, 2016, 05:53:22
 :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 29, 2016, 10:14:55

Овако организација која се бори за своје чланове ради: пропагира оружје где год стигне!
http://www.kurir.rs/planeta/video-i-to-smo-docekali-crvenkapa-ivica-i-marica-sada-se-brane-vatrenim-oruzjem-clanak-2193545

То све онај наос није радио!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 29, 2016, 11:43:17
Tako nam i treba kad smo dozvolili da

-lovacka drustva postoje zbog sebe a ne zbog lovaca. Lovci su im nuzno zlo jer ne mogu da zive od prodaje srndaca pa im dobro dodje clanarina,
-LSS/LSV/LSCS postoje samo zbog sebe. Niko ne zna cemu sluze,
-drzava postoji samo zbog sebe, a ne zbog gradjana. Da imamo nafte ko arapi pa da mogu da zive od nje trecinu bi pobili, trecinu raselili a trecina bi radila za drzavu.

Drzavo ***em te, samo da dobijem 7 na lotou odo na Novi Zeland, to je najdalje.

Zato ih treba bojkotovati. Oni nece da se mesaju ni u svoj posao,a kamoli da brane i zastupaju lovce. Ne treba nista uplacivati nijednom drustvu niti savezu, pa ce gospoda da se seti da postoje tamo negde neki lovci koji ih placaju i cije interese bi trebalo da brane i zastupaju. Jos nije kasno.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: K.J.L Март 29, 2016, 01:16:45
Na skupstini Lovackog Saveza Srbije odrzane 26.03.2016 izmedju ostalog diskutovalo se i o novom zakonu o oruzju i municiji, gde je konstatovano da je isti nepovoljan po lovce i izneta su i misljenja da usled primene istog docice i do opadanja broja lovaca i to drasticno.Na osnovu toga formirana je radna grupa koja ce sve uocene nepravilnosti, odnosno losa resenja predociti naleznom ministarstvu a sve u cilju promene pozakonskih akata i pronalazenju povoljnijih resenja po lovce i druge koji poseduju vateno oruzje.Ovu inicijativu svakako treba podrzati i nadati se da ce imati uspeha .


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mrwa22250 Март 29, 2016, 01:49:15
Toliko su detaljno diskutovali da je cela skupstina zavrsena za sat i po vremena a problema onoliko.Bitno da su sve odluke donesene jednoglasno,a da sigurno vise od polovine fikusa koje nazivamo delegatima ni ne zna o cemu se glasalo.
Samo da vas podsetim da su preCednik i podpreCednik sedeli u skupstini ove jadne zemlje kad se zakon izglasavao i nisu zuba zabeleli.Sad kad je zaigrala mecka i kad su videli da ce se broj lovaca zahvaljujuci famoznim pravilnicima prepoloviti(a samim tim i pare koje su tako slatke i nezaradjene),diletanti i metuzalemi na celu saveza naprasno obolese od sindroma naknadne pameti.Njihov je moto,IMA leba bez motike i tek kad im ga uzmu kuknjava.Da li se ranije moglo uticati na izgled zakona(namerno pisem malim slovom) o oruzju i municiji???Da li se moglo uticati na izgled zakona o divljaci i lovstvu(koji da nije tuzan bio bi smesan)???
Da li se mogla spreciti zabrana lova na grlicu????Sta su radili,za sta ih placamo,ko nas predstavlja.Gde je "strucna sluzba"sa kontraargumentima kad nas kojekakvi zelembaci gooze???
Zato se plate,dnevnice i putni troskovi redovno podizu na blagajni.Zasto i nebi kad mi cutimo.

Ako je ovaj i ovakav savez,na celu sa saraniteljem lovstva Sormazom alias Gargamelom i njegovim podguznim muvama osnovao neku radnu grupu,ne da ih ne treba podrzati(jer ce napraviti jos vece sranye ako je ikako moguce),vec ih nogom u doope ispratiti u istoriju gde im je i mesto.
Samo pogledajte kako su nas do sada predstavljali i sve ce vam biti kristalno jasno :nono:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 29, 2016, 03:15:27
Na skupstini Lovackog Saveza Srbije odrzane 26.03.2016 izmedju ostalog diskutovalo se i o novom zakonu o oruzju i municiji, gde je konstatovano da je isti nepovoljan po lovce i izneta su i misljenja da usled primene istog docice i do opadanja broja lovaca i to drasticno.Na osnovu toga formirana je radna grupa koja ce sve uocene nepravilnosti, odnosno losa resenja predociti naleznom ministarstvu a sve u cilju promene pozakonskih akata i pronalazenju povoljnijih resenja po lovce i druge koji poseduju vateno oruzje.Ovu inicijativu svakako treba podrzati i nadati se da ce imati uspeha .

Ma nije mi samo jasno odkud su saznali za novi zakon.
Neko nas izdade ko Toza Krilasa za ono pucanje.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Март 29, 2016, 03:17:07
Добро нису за три године дискутовали о закону који је усвојен прошле године  :taunt:
Када је требала да буде расправа о томе закону, нису хтели ни да нас чују а сада ће они нешто?!
Препелице и грлице не би ни тада ловили да Чанак, ма шта мислили о њему, није устао и напао због забране.
......... Ма не вреди ни набрајати све. Само понављамо приче које сви знају :(

Савези су мртви! Правимо ново организацију за ловце!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Март 29, 2016, 07:52:07
Trenutno mislim da je jedno od najvaznijih pitanja za lovce pitanje zakona o oružju i municiji.
Ovo pitanje je jednako pitanju zabrane lova.
Dobro

Iako sam misljenja da su trenutno jako male šanse da dodje do promene što zakona što pravilnika, ovzirom da je izborna godina brzom-hitnom akcijom, sto lovačkih, sto streljačkih organizacija, udruženja firmi za obezbedjenje uz pomoć udruženja namenske industrije, trgovaca moguće je izvršiti možda neki uticaj.

Na NAOS ne treba računati jer oni ne predstavljaju nikog osim minornog broja svojih članova. Takva organizacija sa trenutnim aktivnostima smatram da ne treba ni da postoji.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 29, 2016, 10:09:46
Na skupstini Lovackog Saveza Srbije odrzane 26.03.2016 izmedju ostalog diskutovalo se i o novom zakonu o oruzju i municiji, gde je konstatovano da je isti nepovoljan po lovce i izneta su i misljenja da usled primene istog docice i do opadanja broja lovaca i to drasticno.Na osnovu toga formirana je radna grupa koja ce sve uocene nepravilnosti, odnosno losa resenja predociti naleznom ministarstvu a sve u cilju promene pozakonskih akata i pronalazenju povoljnijih resenja po lovce i druge koji poseduju vateno oruzje.Ovu inicijativu svakako treba podrzati i nadati se da ce imati uspeha .

Izgleda da dame imaju veca m..a od nas muskaraca. Kako sam saznao Artemida je pokrenula ovo pitanje u savezu uz pomoc koleda lovaca iz Kovina.
Svaka cast,dame! Moje postovanje.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Март 30, 2016, 06:35:17
Prestao sam da citam ovu temu,zamorno postaje,jer baviti se necime na sta ne mozes da utices postaje po meni smorno i vredja svakoga od nas kako lovaca tako i ostalih ljubitelja oruzja.
Bio ja juce u Krusevcu,kod prijatelja lovca,coveka koji radi u zdravstvu i pokazuje mi da je lekarski 4500 din i da je pravo stekla privatna ordinacija,lekarski traje 3 sata,letimicno pogledah sta treba,pa videh da se radi dopler krvnih sudova,ispitivanje na Alchajmerovu bolest,a za vid cela strana,pominju ugao vida te nesto 3 stepena,do 140 stepeni-napustih prelistavanje i ostadoh nem.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Март 30, 2016, 11:47:44
Prestao sam da citam ovu temu,zamorno postaje,jer baviti se necime na sta ne mozes da utices postaje po meni smorno i vredja svakoga od nas kako lovaca tako i ostalih ljubitelja oruzja.
Bio ja juce u Krusevcu,kod prijatelja lovca,coveka koji radi u zdravstvu i pokazuje mi da je lekarski 4500 din i da je pravo stekla privatna ordinacija,lekarski traje 3 sata,letimicno pogledah sta treba,pa videh da se radi dopler krvnih sudova,ispitivanje na Alchajmerovu bolest,a za vid cela strana,pominju ugao vida te nesto 3 stepena,do 140 stepeni-napustih prelistavanje i ostadoh nem.

Prvo mora papir od izabranog doktora da vec nema nekih kontraindikacija za dobijanje dozvole, pa tek onda u ovlascenu ustanovu. Ja zvao moju doktorku koja mi kaze da jos nisu dobili jasne instrukcije i da im treba dosta vremena da pregledaju ceo kartom i stroriju bolesti u bolnici u mestu prebivalista.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Milan Nikolic Март 30, 2016, 12:32:41
Мислим да има много практичнијих тема од ове.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: reze73 Март 30, 2016, 05:22:10
Od 4 aprila će biti sve jasno.Stiže tumačenje zakona tj.instrukcija.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: steel Април 03, 2016, 07:23:23
Koji je rok za donosenje lekarskog uverenja i gde se dobija?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Април 03, 2016, 09:11:13
Мислим да има много практичнијих тема од ове.

Kolega plašim se da ce ovo biti tema svih tema.

Koliko ce ostati lovaca u srbiji posle obaveze plaćanja svih dažbina.

Koliko lovaca može da zadovolji sve ove kriterijume, koji inače nemaju svrhu.

Koja je svrha da se ugovor o prometu oružja overava kod notara.

Lov je nešto u čemu ljudi treba da uzivaju, a uvodjenjem svega ovog postaje opterećenje.

Kao argument za donošenjw ovog zakona i uvodjenje ovagvog lekarskog pregleda koriste se masakri u velikoj ivanči, jabukovci koji nisu primer ni za sta. Takvi masakri mogu da se dese i u najrazvijenijim zemljama sta više i desavaju se.

Nažalost svakodnevno se dešavaju uzasne saobraćajne nezgode koje godišnje odnose jako puno žovota. Da li je to možda razlog da se zabrani posedovanje vozila.

Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Април 03, 2016, 10:37:38
Kolega plašim se da ce ovo biti tema svih tema.

Koliko ce ostati lovaca u srbiji posle obaveze plaćanja svih dažbina.

Koliko lovaca može da zadovolji sve ove kriterijume, koji inače nemaju svrhu.

Koja je svrha da se ugovor o prometu oružja overava kod notara.

Lov je nešto u čemu ljudi treba da uzivaju, a uvodjenjem svega ovog postaje opterećenje.

Kao argument za donošenjw ovog zakona i uvodjenje ovagvog lekarskog pregleda koriste se masakri u velikoj ivanči, jabukovci koji nisu primer ni za sta. Takvi masakri mogu da se dese i u najrazvijenijim zemljama sta više i desavaju se.

Nažalost svakodnevno se dešavaju uzasne saobraćajne nezgode koje godišnje odnose jako puno žovota. Da li je to možda razlog da se zabrani posedovanje vozila.

Veliki broj vlasnika oruzja nije ni upoznat sta ih ceka. Malo sam se raspitivao kod komsija u ulici i otprilike pojedini lovci su upoznati da je donet novi zakon ali ne pojedinosti, dok vlasnici pistolja i oni koji nisu lovci pojma nemaju. Sve koga sam znao sam obavestio i komentari su negativni. Mislim da polovina vlasnika oruzja nema pojma o novom zakonu i obavezama i troskovima. Lovacka drustva vecinom cute i ne obavestavaju svoje clanove nijednim putem o novom zakonu. U Cacku kazu nije to njihov posao.

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Април 03, 2016, 11:48:55
Ljudi su generalno neupuceni o novinama u zakonima koji ih pogadjaju.

Vlada potpuna nezainteresovanost izazvana mnogim drugim drustvenim problemima.

To vazi i za zakon o izvršenju i obezbedjenju, zakonik o krivičnom postupupku, kojima su ugrožena mnoga prava gradjana, medjutim posto je ovo lovački forum mislim da najviše imam mesta da govorimo baš ovde o Zakonu o oružju i municiji.

Siguran sam da svi legalni vlasnici su protiv različitih zloupotreba oružja, protiv ne bezbednog korišćenja oruzja medjutim ovaj zakon nece ni najmanje doprineti da se stanje popravi na bolje.

Misljenja sam da ce dovesti do ekspanzije nelegalnog oružja.
Do smanjenja broja lovaca, strelaca...
Do gašenja mase radnih mesta sto u privrednim društvima koja se bave prometom oružja sto u agencijama za FTO.

Ponovo sve to nece smanjiti pogrešno nebezbedno rukovanje oruzjem. Sama činjenica da ce biti sve više nelegalnog oruzja je velika opsanost. Porez koji je uveden na oružje nema nikakvo opravdanje. Koji je to racionalni razlog za oporezivanje lovačkih poluatomata.

Svi se možemo saglasiti da je prethodni zakon bio loš, medjutim osnovni razlog i dalje nije otklonjen a to je ne stručnost autora. Uvodjenje opravdanog razloga je u velikoj meri jedan korak u nazad.
Koje vece opravdanje za nabavku oružja za ličnu bezbednost treba od trenutnog stanja u evropi, od činjenice da je stopa krivičnih dela sa elementima nasilja u stalnkm porastu, da imamo rast napada na lekare, novinare, sudije, advokate....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Април 04, 2016, 06:25:19
Kolega Majer, nikakvo oporezivanje lovachkih PA pushaka ne postoji, negro se ono odnosi na PA pushke u vlasnishtvu pravnih lica, tj. sve je, shto se tiche oporezivanja, kao shto je i do sada bilo.  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Април 04, 2016, 11:44:17
Ja vas zaista ljudi ne ratumem zašto toliko prašine oko ovog novog zakona oko oružija.
I gde ste bili od dana objavljivanja u službenom glasniku natesnih 366 dana.

Nego sad kada je zakon stupio na snasgu vi sad nesto p....e uz Vetar.

Sad vam ne valja ici ono skupi lusp šasavo to je atoje Božićnjak se ne tovi na Božic vec tokom cele godinr da hraniš neguješ čuvaš peipremaš.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Април 04, 2016, 11:53:04
Krilaš, ajd prošetaj malo, leba ti! Ako nigdi drugdi, ondaK do parisq prodavnicu, da qpiš čarapke za pucanje golubića!

Ako naidješ, qpi usput i gramatiq stranog ti serbskog jezika, ove tvoje mudrolije jako slabo razumemo!  :wacko:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Април 04, 2016, 02:12:14
Krilaš, ajd prošetaj malo, leba ti! Ako nigdi drugdi, ondaK do parisq prodavnicu, da qpiš čarapke za pucanje golubića!

Ako naidješ, qpi usput i gramatiq stranog ti serbskog jezika, ove tvoje mudrolije jako slabo razumemo!  :wacko:

Za tvoju informaciju Paris mi je bio samo usputna stanica.

Vidim da ti od tvoje gramatike možes sticu do Bubanj potoka i to ako imaš još jednog sebi sličnog u poznavaju gramatike pa podelite putne troskove!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Април 04, 2016, 04:03:18
Gorane zakon je stupio na snagu pre godinu dana, a sad je počela primena najvećeg broja članova.
To sto je proslov više godinu dana od izglasavanja apsolutno ne umanjuje pravo da se ukaže na mane.
Najčešće upravo kad dodje do primene nekog zakonskog resenja se i uoče mane.
Takodje pravilnici do pre nekoh dvadeset dana nisu postojali pa samim tim nisu mogle ni da se uoče zamerke.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Април 04, 2016, 05:44:42
Gorane zakon je stupio na snagu pre godinu dana, a sad je počela primena najvećeg broja članova.
To sto je proslov više godinu dana od izglasavanja apsolutno ne umanjuje pravo da se ukaže na mane.
Najčešće upravo kad dodje do primene nekog zakonskog resenja se i uoče mane.
Takodje pravilnici do pre nekoh dvadeset dana nisu postojali pa samim tim nisu mogle ni da se uoče zamerke.
Hvala ja sam imao ustav i prava gracana u trecoj godini srednje skole ali zbog gramatike ga nisam baš najbolje uklaviri.

Hvala na objašnjenju


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Fisherman Април 05, 2016, 05:52:37
Od 4 aprila će biti sve jasno.Stiže tumačenje zakona tj.instrukcija.

Sta se to juce desilo? Je li nesto jasnije? Zna li se nesto?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Април 08, 2016, 02:37:41
nikakav info?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Април 08, 2016, 02:58:59
ma mi smo sve to kolektivno pogrešno shvatili.... zakonu treba godinu dana od početka primene da počne da se primenjuje! a možda je tako i bolje, jer kad počne da se primenjuje, oni što su zaduženi za vatreno oružje će prikupiti mnogo više oružja nego u svim legalizacijama zajedno! zato ne žure, treba to lepo remontovati, spakovati i poslati kaubojcu u Texas, gde on prodaje povoljno, malo korišćene zalihe zemalja trećeg sveta u kojima je tek stigla moderna demokratija! ne mislim starogrčka demokratija..... :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Fisherman Април 19, 2016, 11:16:43
Ima li neko informaciju, da li se od 6.marta do danas izvrsila ijedna kupoprodaja i registracija oruzja na crni barut ( kategorija "C" ), po novom zakonu?
Informacije kojima za sada raspolazem su da svaka policijska stanica ima svoje tumacenje zakona( vrlo jasnog i nedvosmislenog u tom delu ).


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Април 20, 2016, 08:20:11
Ima li iko info da li je prodat i jedan komad oružja po novom zakonu.

Sto se tice tumačenja medju policijskim stanicama tu si sigurno u pravu fisherman.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Април 20, 2016, 08:57:42
Ne ništa nije prodato po novom ZOMu. Samo su rarkrčmljene stare nabavne dozvole a onda je sve stalo samo deca rastu. Prodaje se karabinska i pištoljska municija. Uglavnom su reakcije tipa: "Idem bre da se napucam imam fore još tri godine a onda verovatno će turim guzicu na žar" !   

U prilog temi Novosti -Kalibar
Vlada Mitrović smatra da novi Zakon donosi brojne nedoumice
Nemoguće je ljubitelju oružja, sportskom strelcu ili lovcu da ostane po strani u trenutku stupanja na snagu novog Zakona o oružju. Zakon je na snazi od marta 2016, ali njegova podzakonska akta i pravilnici tek potpuno definišu način njegove primene.
Pažljivo proučivši Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, dolazimo do brojnih nedoumica i pitanja. Umesto zdravstvenog pregleda sličnog onom za upravljanje motornim vozilom, uz akcenat na psiho procenu stanja, čemu smo se svi nadali, dobili smo lekarski pregled primeren kosmonautima i pilotima supersoničnih aviona. Ta zdravstvena analiza potencijalnog vlasnika oružja daleko nadmašuje lekarske preglede koje smo prolazili pred odlazak na odsluženje vojnog roka. S mnogo manje detalja smo pregledani pre korišćenja automatskih pušaka, mitraljeza, artiljerijskih oruđa i slanja u rat, nego sada kada tražimo pravo na nošenje lovačke sačmarice.
Da li to znači da svako ko ne zadovolji neki od nekoliko desetina strogo zacrtanih medicinskih uslova, potrebnih za dobijanje dozvole za npr. lovačku pušku, treba smesta s tim rešenjem da ode u vojni odsek i zahteva da ga trenutno izbrišu iz evidencije vojnih obveznika? Kako se može biti sposoban za nošenje i upotrebu vojničkog oružja, a ne za lovačko ili sportsko oružje?
Svi polako starimo. Lovili smo čitav život bez ijednog prekršaja. Sada, kada su se stekli znanje i iskustvo, medicinska analiza nečeg, po bezbednost u lovu beznačajnog, može vam presuditi: s lovom je gotovo - predaj ili prodaj pušku!
A šta je s nekim starim čovekom iz zabačenog planinskog zaseoka koji ne lovi, već mu puška služi da odbrani od vukova svoju ostarelu suprugu i par komada domaćih životinja od kojih se prehranjuju. Njemu će se oduzeti oružje po više osnova. Nije lovac, nema lovački ispit ni ispit o bezbednom rukovanju i nije prošao lekarski pregled, jer mu polako slabi sluh, a ni ne vidi kao sa 20 godina. Da ne govorimo da su mu potrebne na desetine hiljada dinara za sve preglede, polaganja, članarine i takse, kako bi sačuvao puškicu koju poseduje, bez prekršaja, već 50 godina!
Ne služimo vojsku, razoružavamo narod, stavimo bar prst na čelo i zapitajmo se: nismo li otišli predaleko?

Vlada Mitrović


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Април 20, 2016, 09:32:14
Uz dužno poštovanje
gosp. Vladi Mitroviću koga sam imao čast upoznati i sa njim razmeniti mišljenje.

Vremena se menjaju danas su dosta zivotnih segmenata drugačiji od pre 50 godina.

Menjaju se standardi i zakoni u srbiji se nikads aman baš nikada nije tačno znalo sta znači ne PRETERIVATI ili BEZ PREKOMERNE UPOTREBE SILE.

Koliko sam ja upoznat Zlatna Stedina nikad nije bila niti vrednovsna niti postovana kanoli predložena usvojens primenjena po principu opšteg zadovoljstva i mira.

Uvek je bilo Sve ili Ništa!
To takvo ponašanje nam se vekovima obija o glavu uglavnom nama samima,ispaštali su naši predci mi sad i naši naslednici.

Ali mi izgleda da ništa na greškama ličnim ne učimo već uporno teramo Sve ili ništa a na kraju obićno bude ništa.

Kod nas se ne postuje ni ona Voznju prilagodi uslovima na putu ogranićenje je samo maximalna preporucena bezina.

Na našim putevima se tera gas u patos zato pokraj puteva spomenika ko kaktusa u Texasu i niko se na njih ne obazire.

 


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Април 20, 2016, 11:23:40
Nenad Canak je lepo objasnio na pinku i nadam se da ce da ispuni ocekivanja od strane lovaca dali to radi da bi pridobio glasove od lovaca ili mu je stvarno stalo posto je i sam lovac neznam ali bitno je da je neko seo i razgovarao sa Loncarem jer jedino on moze da promeni zakon u vezi tog lekarskog koji lovcima apsolutno nije potreban.Ostaje samo novi oruzani listovi ali to neverujem da ce neko da pogura da se promeni jer negde mora da se kompezuje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Stefan Април 20, 2016, 11:44:13
Još jedna loša stvar u ovom zakonu je ukidanje suvlasničkog oružnog lista.
Korisnici oružja su dužni da oružni list vrate i na taj način im se oduzima pravo na posedovanje lovačke puške. Moraju da podnose novi zahtev i prolaze celokupnu proceduru nabavke oružja što je stvarno bezobrazluk. Pa koliko svako od nas zna kolega lovaca gde npr. otac i sin koriste jednu lovaču pušku? I sad odjednom ti oduzmu oružni list i to je to, nikom ništa. Trebalo bi da se barem na osnovu vraćenog oružnog lista dobije odobrenje za nabavku, bez naknade naravno, a da se plaća registracija nove puške. I naravno, da dozvole da suvlasnici sami odluče koji od njih će da vrati oružni list, jer su suvlassnici jednaki i u pravima i u obavezama (na tim oružnim listovima piše "suvlasnik" a ne "vlasnik" i "korisnik").


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Април 21, 2016, 11:31:07
Ima li iko info da li je prodat i jedan komad oružja po novom zakonu.

Sto se tice tumačenja medju policijskim stanicama tu si sigurno u pravu fisherman.

И продати и регистровани. Издају се набавне дозволе али и даље мора лекарски преглед. Иначе не издају дозволе већ само потврде. Следеће недеље ће ваљда да стигну нове дозволе без грешке па ће да крене издавање и њих. Требало би тада да стигне и колика је такса за потврду за Справљање муниције. За сада не треба никаква обука у експлозивима већ је довољна потврда ЛУ да знаш (си обучен) у справљању муниције.
За категорију Ц је регистровано оружје још док је трајао сајам.
Највероватније (кажу мора сигурно) ће доћи до измене појединих делова закона јер је непримењив у појединим деловима а за то ће морати да се чека скупшитна да се формира.
За сада су претрпани са ваздушним пушкама. Добра ствар је што су почели и да их одузимају због пуцања на животиње и на томе ће морати да се донесе нека казнена одредба.
Лекарски преглед ће наравно и даље остати и на томе наос инсистира и даље као што је инсистирао и при доношењу закона. Оно што ће се мењати је тај правилник али за референте за оружје је то ирелеватно пошто њима само треба потврда да је прошао а не и како изгледа тај преглед.
Проблем и даље остаје шта са полицајцима који пролазе редовни лекарски преглед а нису прошли овај за оружје.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Мај 20, 2016, 03:08:53
ovo se tice i nas obicnih ovaca
http://www.telegraf.rs/vesti/2151523-ako-vam-neko-upadne-u-kucu-i-napadne-vas-moci-cete-da-ga-ubijete-revolucionarni-predlog-zakona-sindikata-policije/komentari/svi


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Мај 20, 2016, 10:38:23
Nije bas to tako jednostavno kao sto zamislja sindikat.

Za početak bilo bi siajno da oni rade svoj posao kako treba, a da ove stvari ostave onima koji i znaju nesto o svemu tome.

Naravno da sam misljenja da je nedopustiva praksa koja je trenutno kod nas, da onaj ko se brani treba da dokazuje stepen ugrozenosti.

Medjutim predlaganje zakona koji ti daju pravo da stitis neko svoje pravo je samo po sebi sporno. Ako neko ima pravo na nesto onda to pravo samim svojim postojanjem ovlascuje nekog i da zastiti to isto, naravno u skladu sa okolnostima napada.

Kada govorimo o predlaganju zakona od strane policije ne treba zaboraviti da je MUP predlagac ovog nakaradnog zakona o oružju i municiji.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Мај 20, 2016, 10:43:42
^ Nije nakaradan toliko zakon, koliko pravilnik/ci.  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Мај 21, 2016, 09:22:01
I jedno i drugo.

Zakon uvodi opravdane razloge za nabavku, vraca diskrenciona ovlasćenja mup-a, propisuje kao osnovni deo oružja teleskopski nisan....

Uvodi termine odnosno kategorije koje ne postoje u praksi, koje ne poznaje ni teorija oruzarstva poput konvertabilnog oruzja.

Pravno standard koji je oveden za oruzje za ličnu bezbednos - ugrozenost za ličnu bezbednost, a za nošenje izuzetnu ugrozenost- na koji ce se to nacin utvrdjivati i koje su to radnje koje MUP tada treba da preduzme da da nekom dozvolu za nosenje ili da  preduzme sve druge mere.

Da li to znaci da ljudi koji nemaju profesionalnu ugrozenost ne mogu da dobiju dozvolu za nosenje.

Naravno da mislim da je pravilnik kretenski al posto je tema zakon ja sam se malo vise osvrnuo na zakon.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Мај 21, 2016, 09:41:14
U pravu si za sve, naravno, ali uz ovaj krivilnik o zdr. pregledu osta barem 70% Srbistanaca bez oruzja za manje od 3 jahre...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Мај 21, 2016, 09:52:15
Sto im je uz takav zakon i pravilnik i bio   osnovni cilj.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Barbarosa Мај 21, 2016, 12:12:39
^ i uspeše u svemu tome...amin.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Мај 21, 2016, 12:31:24
za tri godine se moze svasta izdesavati i promeniti pogotovo u Srbiji
nikad nisi nacisto dal je 2+2=5 ili  2+2=6. :hi:Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Мај 21, 2016, 12:35:38
^ Tj. ti si optimista, ili...?


Ja samo znam da bolje nismo ni zasloozili...  :bad:


(ministar, kao, bio zabezeknut kad su mu predochili shta je potpisao, ali vreme prolazi li prolazi, a novega krivilnika nema...)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Barbarosa Мај 21, 2016, 12:49:02
^ Neće ga ni biti, mojne se nadaš...ako se i nadaš.
Ako se nešto kojim čudom bude i menjalo, po tradiciji menjaće se na gore (po nas raju naravno).
  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Мај 21, 2016, 01:16:28
Mogutjo, mogutjo...


Pesimista = optimista sa isqstvom   :sarcastic:


 :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: 357magnum Новембар 26, 2016, 05:12:31
Drug je otisao da zivi u Kanadi i najverovatnije nece doci u Srbiju naredne 2-3 godine.

Zna li neko moze li njegov otac (koji zivi na istoj adresi sa njim) uz neko pisano ovlascenje ili tako nekako da proda-pokloni lovacko oruzje koje on poseduje.

Pitacu u Sup-u kad stignem, al posto nismo ni blizu po mestu stanovanja, mozda je kod mene jedno, a kod njega drugo.

Ako je iko cuo za slican slucaj nek javi.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 02, 2017, 06:41:43

http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/kikinda/prijava-zbog-proizvodnje-oruzja_796934.html


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Фебруар 02, 2017, 06:58:28
Aco, vrag zna shta se ovdi deshavalo, "vest" je teshko s****. Npr., mozda chovek nema oruzje, tj. mozda mu je oduzeto, a punio dzebanu za nekog...  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 02, 2017, 08:13:45
Надам се да је глупост али опет, зло не спава а душман нам добро не жели.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Фебруар 03, 2017, 01:02:22
Kolko mi se ciji zakon predvidja običenost u spravljanju municije ukoliko nemas uverenje o obućenosti nisi ovlašćen za to pa samim tim podlegao bi odgovornosti.
Sad drugo ke pitanje u cemu se sastoji ta obuka i da li se negde vrši....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Фебруар 22, 2017, 03:29:00
За оне који не знају. Оружје које је на трофејној дозволи а произведено је пре 1940-те (чини ми се до те године), не мора да се уништава нити да се пререгиструје у категорију Б. Довољно је да се однесе у Трофеј и тамо извади потврда са којом се пререгиструје онда у категорију Ц. Потврда износи 1600рсд.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: coolerns Јун 21, 2017, 10:34:53
Ne znam da li je ovo prava tema za ovaj moj upis, ako nije neka administrator premesti gde vec treba, takodje nisam procitao svih 55 strana teme tako da unapred se izvinjavam ako ponavljam informaciju, ali mozda nekome bude od koristi da ne bude zatecen kao i ja danas.

Dakle odem danas do sup-a da podnesem dva zahteva za nabavku za neke nove cevke koje su u planu. Sve po PS-u, odradio zdravstveni, odradio doobuku posto prvi put nabavljam pistolj, izvadio uverenje iz suda mada koliko sam cuo ne mora al reko ajd da bude brze, uplatio takse. Pitam za novi oruzani list, video sam da su u pitanju dve takse od ukupno 1500 din.

Ono sto nisam znao jeste da se prilikom vadjenja novog oruzanog lista ponovo placa registracija za oruzje koje vec posedujes i koje si redovno registrovao! Dakle receno mi je da platim 1x 5380din za karabin i 2570din za lovacku pusku. Nisam siguran da li se uplata vrsi samo jednom po tipu oruzja, sobzirom da ja imam karabin i dve lovacke puske.

Eto toliko kolege, kao sto rekoh citao sam po forumima i malo bacio pogled na pravilnike ali ova informacija mi je promakla tako da se danas neprijatno iznenadih.

Takodje prilikom takve preregistracije mora da se donese oruzje na uvid kao i kopija lovne karte, opet meni totalno nelogicno sobzirom da se radi o prethodno potpuno legalno nabavljenom i registrovanom oruzju.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Јун 21, 2017, 11:00:48
Ne znam da li je ovo prava tema za ovaj moj upis, ako nije neka administrator premesti gde vec treba, takodje nisam procitao svih 55 strana teme tako da unapred se izvinjavam ako ponavljam informaciju, ali mozda nekome bude od koristi da ne bude zatecen kao i ja danas.

Dakle odem danas do sup-a da podnesem dva zahteva za nabavku za neke nove cevke koje su u planu. Sve po PS-u, odradio zdravstveni, odradio doobuku posto prvi put nabavljam pistolj, izvadio uverenje iz suda mada koliko sam cuo ne mora al reko ajd da bude brze, uplatio takse. Pitam za novi oruzani list, video sam da su u pitanju dve takse od ukupno 1500 din.

Ono sto nisam znao jeste da se prilikom vadjenja novog oruzanog lista ponovo placa registracija za oruzje koje vec posedujes i koje si redovno registrovao! Dakle receno mi je da platim 1x 5380din za karabin i 2570din za lovacku pusku. Nisam siguran da li se uplata vrsi samo jednom po tipu oruzja, sobzirom da ja imam karabin i dve lovacke puske.

Eto toliko kolege, kao sto rekoh citao sam po forumima i malo bacio pogled na pravilnike ali ova informacija mi je promakla tako da se danas neprijatno iznenadih.

Takodje prilikom takve preregistracije mora da se donese oruzje na uvid kao i kopija lovne karte, opet meni totalno nelogicno sobzirom da se radi o prethodno potpuno legalno nabavljenom i registrovanom oruzju.


Da, daa...  :hi:Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MilosM Јун 21, 2017, 12:36:19
A sta mislis od cega ce da se finansira drzava, ako se dazbine naplacuju racionalno,mh?  :scare:
Toliki drzavni aparat, pa plate, penziono, socijalno, viskovi regresi, izbori svakih 6 meseci, a ti bi da samo hednom platis...pa neeee mozeee sinovce! :blink:

Evo, sad dobijamo jos jedan pederbal godisnje, racunajte na dodatne harace... mislim da posto cutimo kao ovce, zakonodavci to povezuju sa tim da nam odgovara da nas j*bu u mozak?!

Koliko se ja razumem, tek ce da nas bole Q u pedoo!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: cile Новембар 07, 2017, 07:20:08

   Ja sam prošle nedelje započeo postupak preregistracije oružja. Kolege su već navele šta je sve potrebno, samo ima jedan novitet.
   Oružje se nosi na uvid, i referenti (naoružani lupom i šrafcigerom) su pažljivo pregledali svaki komad, upoređivali sve natpise sa oružja i podatke u kompu.
I kod mene je problem sa turskom sačmarom koja nema žigove tormentacije. Inače, dobili su na velikom papiru odštampane žigove raznoraznog oružja i turskog nema u ponudi.
   Dogovorili smo da oni traže tumačenje od više instance, a ja sam se u međuvremenu raspitivao.
   U Bg Kapriolu kažu da prilikom uvoza nije bilo potrebno raditi žigosanje u ZIŽ Kg tako da oni stem nemaju ništa, a i puška više nije u garanciji. Neki mi savetuju da tužim prodavca jer sam obmanut prilikom kupovine ... svejedno, nisam daleko od Kg, žigosanje je nekih 2000 din.
   Svratih danas u Mup kad tamo jedan tip za koga sam ranije čuo da je legalizovao neki karabin sumnjivog porekla, rasklopili su ga kompletno, jbm li ga šta traže.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Новембар 07, 2017, 10:10:53
Ti "stručni" referenti su negde počeli da traže čak i žigove na vazdušnim puškama koje ih inače nemaju...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Новембар 07, 2017, 11:44:44
Ne znam da li ste obratili pažnju na kategoriju tzv. Konvertibilno oružje predvidjeno čini mi se cl. 3 zakona o oružju i municiji.
U tu kategoriju spadaju gasno, STARTNO, signalno oružje. Koje se nabavlja prakticno bez iikakvih saglasnosti.
Izmenama i dopunama krivičnog zakonika članom 348 st. 1 zabranjeno je drzat, praviti prepravljati.... vatreno oruzje Al i konvertibilno oruzje. Ono sto je interesantno da onaj ko nosi konvertibilno oruzje u skladu sa cl.348 st 4 rizikuje kaznu od 2-12 godine zatvora. U prevodu za nošenje startnog pištolja zaprećena je kazna u trajanju od 2-12godina.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: borkic Новембар 08, 2017, 12:10:55
Startne pistolje bih zabranio i njegovo nosenje kaznjavao..

Lici na pistolj - nije pistolj

Ne daj boze da ga lice uperi u nekog policajca ili drugog naoruzanog, popi metak zbog igracke...

A te stvari su sve samo ne za igru.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Новембар 08, 2017, 07:18:05
11) konvertibilno oružje jeste ono oružje koje izgledom podseća na vatreno oružje i koje se s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno može prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju, a, s tim u vezi, konvertibilnim oružjem, u smislu ovog zakona, smatraju se gasno, startno i signalno oružje;
Konvertibilno oružje spada u B kategoriju i procedura je ista kao za nabavku redovnog pištolja. Ali, šta se navodi kao opravdani razlog za nabavku? Piše da je zabranjeno prerpavljati, a u zakonu piše da je konvertibilno oružje ono koje izgledom podseća na vatreno i može da se prepravi da ispaljuje bojevu municiju. Inače se po nelegalnim oglasima prodaje mnogo ovih pištolja bez dozvole. I po meni je to oružje nepotrebno.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Новембар 08, 2017, 07:33:04
Зашто би неко уперио то оружје ка полицајцу сем ако нема лоше намере'? Онда нека и попије метак јер је само питање тренутка када ће некога повредити или убити.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Новембар 08, 2017, 08:54:22
Gde piše da je starno oružje u kategoriji B. Isto tako ako neko uperi igračku kolja podseća u policajca može da popije metak samo ne razumem sto bi neko to radio
Nije to suština i ne možeš zakonom o oružju da predvidjas eventualnu zloupotrebu istog. Suština je da navedeno ne predstavlja oružje , činjenica da može nešto da se prepravci u vatreno pa je zbog toga u posebnom rezimu ie takodje je suluda. Možeš da prepraviš i vodovodnu cev.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Новембар 08, 2017, 09:06:40
Gde piše da je starno oružje u kategoriji B. Isto tako ako neko uperi igračku kolja podseća u policajca može da popije metak samo ne razumem sto bi neko to radio
Nije to suština i ne možeš zakonom o oružju da predvidjas eventualnu zloupotrebu istog. Suština je da navedeno ne predstavlja oružje , činjenica da može nešto da se prepravci u vatreno pa je zbog toga u posebnom rezimu ie takodje je suluda. Možeš da prepraviš i vodovodnu cev.

:hi: :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Новембар 08, 2017, 09:15:25
Jos bi ako dozvolite dodao da bez obzira sto po tezini i izgledu podsecaju na pravo oruzje  nemoguce ga je prepraviti da bude funkcionalno  i da  funkcionise kao pravo iz vise razloga.
Samo idiot  ce tako nesto uraditi a i koristiti.Onaj ko to prepravlja predaje tempiranu bombu sebi ili drugome u ruke a onaj ko to planira da koristi  izmedju ostalog  rizikuje i da  koristeci takvu "igracku " plati svojim zivotom i da mu se ona pri prvom ispaljenom projektilu u rukama raspadne!  :rtfm:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: acobp Новембар 08, 2017, 10:59:25
Nazalost prepravljenog oruzja ima dosta u upotrebi i ljudi ne obracaju paznju kakvim se opasnostima izlazu koriscenjem tih spravica.
Gledao sam nekoliko rucno pravljenih lovackih pusaka kalibar 12 gdje se kao cijev koristi vodovodna cijev od 3/4 cola i ima budala koji pucaju iz toga i ne pomaze nikakvo ubjedjivanje o tome kakvom se riziku izlazu.
Noviji startni pistolji su skoro nemoguci za "sigurnu" prepravku jer je materijal izuzetno loseg kvaliteta a i namjerno su oslabljeni na kljucnim mjestima i u odlivku ima ubacenih komada zice od vidijuma pa je prerada izuzetnoi teska.
Ali u proslosti nije bas bilo tako.
Njemacki startni pistolj RECK P8 S je masovno prepravljan u kalibar 6.35, materijal je bio dobrog kvaliteta a od zastite je bila samo jedna vidijumska plocica u cijevi koju je bilo lako izgurati i gledao sam bar desetak primjeraka koji rade perfektno i ispalili su preko 100-tinak metaka. Revolveri ROHM RG 69 su cesto prepravljani na kratki 38 S&W metak koji ima dosta slab pritisak itd.
Prije nekoliko godina su zaplijenili veliku kolicinu prepravljenih turskih startnih pistolja Ekol Volga uradjenih za kalibar 6.35 i na kojima je bio ugraviran natpis Crvena Zastava  ;) koji su se radili masovno na Kosovu...
Tako da svega ima a zakon opet nije najbolje propratio sve slucajeve jer ga pisu pravnici koji su operisani od stvarnosti i prakse...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Новембар 08, 2017, 11:07:28
Drago mi je da vi koji ste stručniji sto se tiče same mehanike oružja slažete da je to sumanuto prepravljati.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: borkic Новембар 08, 2017, 11:25:06
ne moras biti strucan za mehaniku da bi znao da je nesto suludo  :laugh: :laugh:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StefanS Новембар 08, 2017, 12:54:31
Gde piše da je starno oružje u kategoriji B. Isto tako ako neko uperi igračku kolja podseća u policajca može da popije metak samo ne razumem sto bi neko to radio
Nije to suština i ne možeš zakonom o oružju da predvidjas eventualnu zloupotrebu istog. Suština je da navedeno ne predstavlja oružje , činjenica da može nešto da se prepravci u vatreno pa je zbog toga u posebnom rezimu ie takodje je suluda. Možeš da prepraviš i vodovodnu cev.


Konvertibilno oružje spada u B kategoriju.  Naravno da je prepravka suluda, i slažem se sa tim što ste rekli da u samom zakonu već predviđaju zloupotrebe.

2) kategorija B - svako vatreno oružje (kratko, dugo, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, dvometno, sa olučenim i glatkim cevima), osim onog iz kategorije A i C i konvertibilno oružje;

(Da konvertibilno ne spada u B kategoriju, vljda bi pisalo "...osim onog iz kategorije A i C i konvertibilnOG ORUŽJA").

 :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Новембар 08, 2017, 07:33:47
E to valjda i jeste problem, ovo sto ti radoš je jezičko tumacenje pravne norme.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Новембар 08, 2017, 10:47:19
Konvertibilno oružje spada u B kategoriju.  Naravno da je prepravka suluda, i slažem se sa tim što ste rekli da u samom zakonu već predviđaju zloupotrebe.

2) kategorija B - svako vatreno oružje (kratko, dugo, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, dvometno, sa olučenim i glatkim cevima), osim onog iz kategorije A i C i konvertibilno oružje;

(Da konvertibilno ne spada u B kategoriju, vljda bi pisalo "...osim onog iz kategorije A i C i konvertibilnOG ORUŽJA").

 :hi:

Vidim da se razumete u zakon. Interesuje me u koju kategoriju spada puska za omamljivanje, odnosno uspavljvivanje zivotinja koje koriste veterinarske sluzbe?

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Децембар 20, 2017, 07:57:06
ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o republičkim
administrativnim taksama


Član 8.
Tarifni broj 30. menja se i glasi:
„Tarifni broj 30.
Stranom državljaninu za izdavanje:   
1) odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju   2.930
2) odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije    2.930”.
Član 9.
Tarifni broj 31. briše se.
Član 10.
Tarifni broj 32. menja se i glasi:
„Tarifni broj 32.
Za zahtev za izdavanje:   
1) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenim cevima (pištolji, revolveri, lovački karabini, malokalibarsko oružje)   5.360
2) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa glatkim cevima (lovačke puške)   2.560
3) odobrenja za nabavljanje konvertibilnog oružja   2.560
4) odobrenja za nabavljanje osnovnih delova za oružje   1.140
5) odobrenja za nabavljanje dugog automatskog oružja iz kategorije A    10.000
6) potvrde o prijavi držanja oružja iz kategorije C    1.650
7) odobrenja za nabavljanje kombinovanog oružja   2.560
8) rešenja kojim se odobrava spravljanje municije   31.890
9) rešenja kojim se odobrava bavljenje prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije    35.730
10) rešenja kojim se odobrava bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem    31.890
11) rešenja kojim se odobrava bavljanje popravljanjem i prepravljanjem oružja    31.890
12) rešenja kojim se odobrava posredovanje u prometu oružja i municije    35.730
13) rešenja kojim se odobrava prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije   5.360
14) odobrenja za nabavljanje oružja, odnosno osnovnih delova za oružje radi dalje prodaje   5.360
15) odobrenja za raspoređivanje zaposlenih lica   5.360
16) rešenja kojim se odobrava izdavanje kolekcionarske dozvole   31.890
NAPOMENA:   
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje za potrebe streljačke organizacije.”.   
Član 11.
Tarifni broj 33. menja se i glasi:
„Tarifni broj 33.
Za zahtev za:   
1) izdavanje dozvole za nošenje oružja   8.000
2) slučaj izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene dozvole za nošenje oružja   800
Za zahtev za izdavanje oružnog lista, registraciju, odnosno unos podataka o oružju u već izdatu ispravu za:   
1) vatreno oružje sa olučenim cevima (pištolji, revolveri i lovački karabini, malokalibarsko oružje)   5.360
2) vatreno oružje sa glatkim cevima (lovačke puške)   2.560
3) konvertibilno oružje   2.560
4) kombinovano oružje koje ima olučene i glatke cevi   5.360
5) osnovne delove za oružje   1.140
6) dugo automatsko oružje iz kategorije A   10.000
7) slučaj izgubljenog, ukradenog, oštećenog ili uništenog oružnog lista    800
NAPOMENA:   
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za registraciju oružja, odnosno unos podataka o oružju za potrebe streljačke organizacije.   
Lica koja su posedovala oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15), plaćaju taksu za zahtev:    
1) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima (taksa iz stava 2. tač. 1) i 4) ovog tarifnog broja);   5.360
2) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa glatkim cevima (taksa iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja).   2.560
Lica koja poseduju više komada registrovanog oružja iste vrste prilikom podnošenja zahteva za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom plaćaju samo jednu taksu.
Takse propisane u stavu 2. Napomene ovog tarifnog broja će se primenjivati za zahteve podnete do 5. marta 2019. godine.”.   
Član 12.
Tarifni broj 34. menja se i glasi:
„Tarifni broj 34.
Za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije   500
NAPOMENA:   
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije za potrebe streljačke organizacije.”.   
Član 13.
U Tarifnom broju 37. stav 4. broj: „11.900” zamenjuje se brojem: „550”.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HANTER1 Децембар 20, 2017, 07:58:19
iymene zakona stupaju na snagu od sledece nedelje sl.glasnik 113/2017


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: borkic Децембар 20, 2017, 08:00:02
znaci opet ide ista cena za izdavanje odobrenja i isto za registraciju...

da bar ukinu onu terensku proveru od 2 meseca kad su mi vec dali tri komada oruzja svakog tipa osim mk... gadi mi se sto ako zelim jos jednu sacmaru, znam da cu moci da je uzmem tek na prolece  ::)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kolelok Јануар 30, 2018, 01:31:05
da li neko stručan(pravnik)može da pojasni član 50 zakona o oružju i municiji,a da ne bude to je to ali ima i još ovo i ono ako se razumemo,hvala


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Јануар 30, 2018, 01:38:53
Pojasni


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kolelok Јануар 31, 2018, 09:25:38
u članu 50 piše da za zamenu oružnog lista treba zahtev,i lekarsko uverenje,a u supu na tabli piše:3 uverenja +  3 takse + oružje na uvid,pa sad vidi šta treba?zato kažem da možda ne razumem taj član pa neko treba da pojasni


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Јануар 31, 2018, 09:48:46
Qj će ih znati, svaka stanica zna da ima neke svoje boobe...
Ja imam bukvalno sve(obuke i sl.), pa se ne sećam detalja, ali definitivno u munZe dolaze QĆI, tj. terenska provera, da vide di čuvaš oružje i sl... :((

Obuke za različite vrste oružja - navodno starijim lovcima koji su imali oružje pre 1999., beše, neće morati da imau obuq položenu, ali...  :wacko:

Za žl***ljeno oružje plaćaš JEDNU taxu od cca 5500rsd, bez obzira koliko komada imaš, a za glatko takođe JEDNU, od cca. 2500rsd...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Јануар 31, 2018, 03:04:03
U zakonu lepo piše zamena oružanih listova .
Ovo nije zamena več regiszracija već jednom registovsnog oružija.

Kad vam sad registruju oružije dobro gledajte kalo vsm je regisztovano.

Tesava se da vam broj odgovara alo marka i tip modela nemaju nikakve veze.
Kao naprimer
Merkel Suhl 200E registrovan pod IŽ18.
Ili MC7 gde je naziv puške MC a model 7
Registrovana pod nativ TOZ model MC7
Ili Cahrls & Webley pod Charls & Deyl.
Nesto ćete uspeti da prepravite uz nuke i neljubaznist referenta za oruzije a nesto nećete uspeti jer oni u Sistemu nemaju marku i model vaseg oružija i onda ga krste kako oni Hoće.
To sto vsma originalan natpis stoji na vidnom i uoćljivom mestu to njih nije briga oni ga krste kako imsju u sistemu.

Ako nemste žih ns oružiju neće vam ga registrovsti i morate ići u kragujevsc da žigošete naprimer vaša Aya španska če dobiti Žig zavoda Crvena Zastava a Vsda Aya vredosti 10 000€ momentalno postsje orginal falcifikst koja na sveckom zržistu vise sa ti i takvim žigom ne kosts NIŠTA.
Cudna zemlha je to!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Јануар 31, 2018, 04:36:42
"Lako je naučiti životinju, lako je naučiti prostaka ali je teško naučiti nekog ko je nenaučen postao učitelj drugima"
Vladika Nikolaj
Poštovani članovi foruma radi vašeg dobra i pravog informisanja ignorišite predhodni post člana sa indijanskim imenom "Onaj koji stalno zauvek odlazi ali opet doleti" jer je pun netačnih informacija.
Ukoliko registrujete oružje čije marke, kalibra ili modela nema u nomenklaturi sistema MUP-a referent je dužan da dostavi zahtev za dopunu nomenklature vaše marke,tipa ili kalibra oružja pa tek da ga onda registruje.
Referent ne kontroliše žigove na oružju i samo ukoliko isto nema oznake proizvodjača, marke, tipa, kalibra odnosno ako je nemoguće utvrditi osnovne podatke potrebne za registraciju a ne postoji prateća dokumentacija za konkretno oružje koja sadrži te podatke isti se moraju utvrditi u ZIŽ-u Kragujevac.
Toliko za sad od mene sa indijanskim imenom " onaj koji prati GPK pokušaje da se pokaže pametan". SvECki zar ne.
Pozz...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Јануар 31, 2018, 06:15:24
(https://scontent.fzrh1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19665495_1447080982020394_4260283286268845093_n.jpg?oh=01c61ad10127f8ea295ccbedf37e83ed&oe=5B1AABF6)

Puska Charles Webley
(https://scontent.fzrh1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19598833_1447086502019842_2300671880887262114_n.jpg?oh=c023cffae1806e4539c2d247153fac74&oe=5B1D7FA9)
Registrovana pod
(https://scontent.fzrh1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19642619_1447086485353177_3915141572736151958_n.jpg?oh=725d0e1d9e0d6395c80d00b2e37ddc5e&oe=5B182797)

Vi ignorisite mene i to je vasa odluka ali nemojte ignorisati ovakve stvari.
Ovakve pojave su Falcifikati i vi niste duzni nista dodatno da placate jurite i resavatew pogotova oko je oruzije bilo u vafem posedu pre zamene oruzanih lostova i pogotovo ukoliko je u starom oruzanom listu bilo tacno zavedeno Marka Model Oruzija.

Nikad ne pricam za sta ne posedujem Argumente dragi moj kolega.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Јануар 31, 2018, 08:59:10
To što neko ne zna svoj posao ne sprečava nekog da ostvari svoja prava ako zna koja su i mehanizme da ih ostvari.
Vlasnik i oružje moraju biti prisutni prilikom registracije i treba zahtevati pravilan upis svih podataka a ne samo registarskog broja.
Ako već nije vlasnik to učinio na licu mesta treba da podnese zahtev i da traži ispravku upisanih podataka.
Nije to neka nauka već nas ubi neznanje i podanički mentalitet.
Da si znao i da nisi ćutao imao bi pravilno upisane podatke.
A sad i dalje ćuti pa ga nosi kako ti ga skrojili dok ne naletiš na revnosnog policajca u kontroli koji će sve to lepo da privremeno oduzme zbog očiglednog neslaganja pa će u postupku da se po službenoj dužnosti sve reši i ispravi.
Do duše za jedno 2-3 meseca a možda i duže.
Pozz...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Јануар 31, 2018, 09:24:44
trazena je isprevka ali referet kaze ti si na teritoriji Srbije ispravan jer ja u sistemu nemam drugi naziv.Tu se Sva prica zavrsava.
Ja prijatelju moj vole a ni vremena da se sa takim referentom ubeduje ni da se izlazen dodatnim troskovima u novcu i vremenu samo kazem vodite racuna.
Ja sam Dva karabina morao da rastavi i da ih odnesem be drvenog segmenta jer se zigovi nalaze u zoni koju drvo prekriva i nema nikakvih mogucnosto da se vide dok je mentalni i drveni segmen u celini.
Ima gde su ludi morali da poskidaju opticke nisane jer se zigovi nalaze ispod montaza.
I to vam niko ne nadoknaduje a vi morete skinuti optiku montazu da bi taj neko lupom samo pogledao da zig ima.

Koliko kosta montiranje optike i upucavanje u Srbiji 2000 3000Din zar to nije 10% prosecnog licnog dohotna?
Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Јануар 31, 2018, 09:32:50
Ovako to izgleda u postenim drzavama ge se zna sta se sme sta se ne sme sta i kako treba da izgleda.
I to izgleda ovako
(https://scontent.fzrh1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19554499_1447078148687344_3629077500512269499_n.jpg?oh=de0f7fe42031296fe37ea9b390c95b26&oe=5B1BDAFE)

A ne kao i Srbiji plastika koja bez ocitanog papira format A4 ne znaci nista a kontrola na putu citac ima a i upravnik lovackog udruzena kao i poverenik svake sekcije citac nose u unutrasnjem dzepu od fraka.
(https://scontent.fzrh1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19601583_1447078102020682_5791846004420313482_n.jpg?oh=67912a07c01294758694defe473c7cfb&oe=5B253F9F)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Фебруар 01, 2018, 09:52:59
odlično! baš lepo poređenje! svaka čast za kolekciju, čestitam za novi kiplauf!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 01, 2018, 11:31:37
Poređenje je možda dobro?
Možda i nije Dobro?
Ali se meni više sviđa i nekako mi je više mormalnije prihvatljivije ona gornja ferzija dozvole za oružije.
Lepo su upisane sve generalije osobe vladnika.
Lepo je navedana kategorija oruzija
Kalibar
Fabrički broj je u jednom.

Ako dođe do kontrole sve se lepo vidi brzo i jednostavno se utvrdi sve.
Druga stvar lepo je upisan Brend Tip i Model.
Niti nosi oruzije u poliziu niti ti neko trazi zigove na uvid .

Od ovlasćenog prodavca ugovor o pupoprodai
Ili od orivstnog lica takođe međusobni ugovot.
Nema overa Notara.
Nema iznimnih troskova kako vremenskih tako novcamih .
Stavis to u koverat sa vec postojecom dozvolom posaljes postom damas prekosutra u postsnskom sanducetu te cekaa dozvola sa dodatno upisanim oruzijem i uolatnica za rad porizie
Prosti da prostije ne mož biti i sve radis od kuće ne mrdas i ne cekaš ispred Vrati.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Фебруар 01, 2018, 01:22:29
Ne može se svima ugoditi.
Da je kao u Švajcarskoj dobar deo bi kukao "Ko to da vuče po džepu, šta ako pokisne u lovu, što ne stave na plastiku ko ostali svet..."
E postupak registracije je nešto drugo, i meni se lično ne svidja kao i celokupan postupak nabavke.
Ali šta je tu je, bar da znamo koji maksimum možemo da izvučemo iz toga i da nam registruju ono što imamo po marci,modelu i kalibru.
Pre par meseci overavah neki ugovor kod notara u jednom manjem mestu. Ladno me prvo poslaše u obližnju agenciju da mi očita čipovana dokumenta koja naplati svoju uslugu, zatim u obližnju banku da platim usluge notara naravno uz lepu proviziju po uplatnici pa tek onda čekaj jedno sat vremena da dodješ na red i da notar pročita ugovor pre overe. Izgubih pola i ovako kratkog dana.
E zemljo Srbijo...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Фебруар 01, 2018, 01:44:00
Ovako to izgleda u postenim drzavama ge se zna sta se sme sta se ne sme sta i kako treba da izgleda.
I to izgleda ovako
(https://scontent.fzrh1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19554499_1447078148687344_3629077500512269499_n.jpg?oh=de0f7fe42031296fe37ea9b390c95b26&oe=5B1BDAFE)

A ne kao i Srbiji plastika koja bez ocitanog papira format A4 ne znaci nista a kontrola na putu citac ima a i upravnik lovackog udruzena kao i poverenik svake sekcije citac nose u unutrasnjem dzepu od fraka.
(https://scontent.fzrh1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19601583_1447078102020682_5791846004420313482_n.jpg?oh=67912a07c01294758694defe473c7cfb&oe=5B253F9F)

Mozda gresim.
Nije mi jasan proizodjac drilinga, ime cudno, nikad cuo. Ispade u bukvalnom prevodu- lov vuka. Pusti sliku bas me interesuje sta pise na tom drilingu.
Zatim, dvokuglara pise samo merkel ali ne i model. Zamisli upisu ti u saobracajnu samo merceres dizel???

Lepo ti tece prosto...
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 01, 2018, 02:15:27
Albert Wolf.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: vajsmiler Фебруар 01, 2018, 11:32:46
U Americi je to još bolje rešeno. Ne postoji oružni list. Položiš obuku u rukovanju odredjene kategorije oružja, odeš u ovlašćenu prodavnicu, daš vozačku dozvolu (ili ličnu kartu ko nema vozačku), oni nazovu policiju, za 5 minuta te provere , i nosiš pušku kući. Nema taksi, registracija, terenskih provera, itd...A kad se kupoprodaja vrši izmedju dvoje fizičkih lica to je još jedostavnije, ja tebi pušku ti meni pare i gotovo.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: borkic Фебруар 02, 2018, 09:45:59
srecan rodjendan gorane  :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Фебруар 02, 2018, 09:50:58
Pridruzujem se cestitkama :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 03, 2018, 08:06:48
Hvala :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Фебруар 06, 2018, 12:14:15
U Americi je to još bolje rešeno. Ne postoji oružni list. Položiš obuku u rukovanju odredjene kategorije oružja, odeš u ovlašćenu prodavnicu, daš vozačku dozvolu (ili ličnu kartu ko nema vozačku), oni nazovu policiju, za 5 minuta te provere , i nosiš pušku kući. Nema taksi, registracija, terenskih provera, itd...A kad se kupoprodaja vrši izmedju dvoje fizičkih lica to je još jedostavnije, ja tebi pušku ti meni pare i gotovo.
...Ameri su institucija za lov i oruzje sam sistem lova je perfektan.Tim lovcima zavidim


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 06, 2018, 08:18:47
...Ameri su institucija za lov i oruzje sam sistem lova je perfektan.Tim lovcima zavidim
MikaHunter amerika ima svoje zakone i standarde koji nemaju nikakvu podudarnost sa Evropskim.

Amerikanci su jedno na TV-u a sasvim drugo u realnom svetu.

Postoje oblasti u americi koje i danas zive kao pre 100 god ali to ameri ne prikazuju.

Najvece socijalne razlike i najveci broj bezkučnika najaci stepen kriminala i ubistava silovsnja kao i ne postovanja zakona pravila i propisa se bas događa u americi.

Preko noć od nekog postaneš niko nikakva bezbednost i sigurnost ljudski život ne košta niša.

To je USA.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Фебруар 06, 2018, 09:03:13
Ponavljam :buba: Ameri su institucija za lov i oruzje sam sistem lova je perfektan.Tim lovcima zavidim.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Фебруар 06, 2018, 09:34:44
Ponavljam :buba: Ameri su institucija za lov i oruzje sam sistem lova je perfektan.Tim lovcima zavidim.

Tačno, u odnosu na njih veći deo Evrope ima "simulaciju lova"
O oružju, i proceduri nabavke, pogotovo lovačkog, tu je tek svaka rasprava suvišna.
U ovom pogledu ne treba zaboraviti Kanadu, Australiju, pa delimično i Rusiju bar sto se lova tiče...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Фебруар 06, 2018, 09:38:47
sta reci kada su u texasu pravo na lov  lovci zasticeni ustavom drzave :agree:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Фебруар 06, 2018, 10:14:01
Prosle godine sam ima tu cast da vodim lovkinji iz Amerike na srndaca mozda i ove.Detaljno mi je opisala kako to tamo funkcionise u Teksasu s’tim sto mozes da imas bilo koji tip oruzija u posedu u oruzije za licnu bezbednost.Totalno druga sfera komunikacije o lovu je sa njima.Bila je kod nas sa ocem i bratom.Otac joj upravlja tamo nekim lovistem u Teksasu gde ima elkova,crnorepih,belorepih jelena...itd,a burazer profi vodic lovaca u Africi kada covek razgovara sa njima o lovu vidi se koliko oni postuju taj sistem i koliko su disciplinovani jer znaju da svaka greska vodi u propast.Kako u Telsasu tako i u Africi.
U Kanadi imam rodjake koji su lovci to mozemo i mi i jevropa da sanjamo taj sistem.Zdravlje boze mozda odem u Kanadu nemoram nista ni da pucam samo da budem sa njima i dozivi deo sistema.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 06, 2018, 10:20:01
Imam jedno pitanje ali bih vas molio da mi odgivorite konkretno na njega bez metafora  i slicnih glupiranja.

Zasto pokušavate da pravite poređenje sa necim sto nikakve aman bas nikakve dodirne tačke nema jedno sa drugim.

Kakvih dodirnih tacaka imaju bolidi F1 sa putnickim automobilom marke recimo Fiat?

Toliko dodirnih tacaka imaju amercki australiski ruski propisi o lovu i lovstu sa starim kontinentom!

U ovim drzavama pomenutim još uvek postoji lovac kao profesija i zanimanje. Koji za svoje ulove ima tržiste i dobija platu ili prodajom ostvaruje novcanu dobit!

Dali toga postoji na starom kontinentu ne.

Postoje komecijalna lovista i poligoni lova ali to je neka druga prica.

Ameri imaju najveci lody po pitanju oruzija u privatnom posedu.
Mi u Srbiji se dovodimo u pitanje kako zameniti stare za nove oruzane listove?
Iz cisto finansiskih razloga!
Kako ostvariti pravo o posmrtoj zaostavštini i zadrzavnju lovacke pusku karabin u nasledstvo, ako niste clan lovačkog udruzenja.
Kao i kojs je proceduta potrebna da bi ispunili sve normative donete zakonom.


Mi se mozemo diviti amerikancima australijancima i rusima ali naj verovatnije nikada barem ne za vreme naših zivota necemo docekati tako nesto slično.
 Na stsrom kontinentu.

Jednostavno zivotni propisi kao i standardi.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Фебруар 06, 2018, 12:09:59
Imam jedno pitanje ali bih vas molio da mi odgivorite konkretno na njega bez metafora  i slicnih glupiranja.

Zasto pokušavate da pravite poređenje sa necim sto nikakve aman bas nikakve dodirne tačke nema jedno sa drugim.

Kakvih dodirnih tacaka imaju bolidi F1 sa putnickim automobilom marke recimo Fiat?

Toliko dodirnih tacaka imaju amercki australiski ruski propisi o lovu i lovstu sa starim kontinentom!

U ovim drzavama pomenutim još uvek postoji lovac kao profesija i zanimanje. Koji za svoje ulove ima tržiste i dobija platu ili prodajom ostvaruje novcanu dobit!

Dali toga postoji na starom kontinentu ne.

Postoje komecijalna lovista i poligoni lova ali to je neka druga prica.

Ameri imaju najveci lody po pitanju oruzija u privatnom posedu.
Mi u Srbiji se dovodimo u pitanje kako zameniti stare za nove oruzane listove?
Iz cisto finansiskih razloga!
Kako ostvariti pravo o posmrtoj zaostavštini i zadrzavnju lovacke pusku karabin u nasledstvo, ako niste clan lovačkog udruzenja.
Kao i kojs je proceduta potrebna da bi ispunili sve normative donete zakonom.


Mi se mozemo diviti amerikancima australijancima i rusima ali naj verovatnije nikada barem ne za vreme naših zivota necemo docekati tako nesto slično.
 Na stsrom kontinentu.

Jednostavno zivotni propisi kao i standardi.

Kao prvo imas vise pitanja od jednog. Znas li na koje pitanje trazis odgovor?

Da krenemo redom sa poredjenima ili paralelama na neka tvoja pitanja i konstatacije.

Kakvih ti imas dodirnih tacaka sa pravim lovom i lovcima?

Ovo je samo za pocetak, ali opet procitaj Kobijev post i citaj ga svaki dan jednom ujutru i jednom uvece.
Bice ti bolje, sigurno.

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 06, 2018, 12:14:43
Crtani Film i to onaj Barum Barum!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: MikaHunter Фебруар 06, 2018, 12:20:20
Krilas ajd’ molim te prvo procitaj postove pa ono sto hoces ti da napises sastavi na jedan papir pa opet lepo procitaj pa izbaci ovde.

....i opet ponavljam Ameri su izmislili lov za jevropu da nam je deo tog sistema nebi bilo ovakvih nadrih lovaca i njihovih kompleksa.Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Фебруар 06, 2018, 12:45:08
Gepek, moja puska i karabin su poceli karijeru u staroj Jugi. Cuce je jos dugo po nasim planinama.
Tada je se znao red i postovala pravila i ljudi koji upravljaju lovom.
Sunovrat nasih lovista pocinje sa tvojom i par godina starijom generacijom koja se naoruzala vojnim poluautomatima, pumparicama. koja je isla u lov sa pistoljima, revolverima, heklerima u trenerkama u koje ste upasali dzempere do sisa, isli porseima i nisan patrol dzipovima u krivolov, pucali na sve sto se pojavi, table Pozarevac , lizali jaja malom Marku i hvalili se poznanstvom sa njim.
Pobili sve zivo, dosao rat pa bezi preko.Promenio drzavljanstvo i veru i odma posten covek i lovac,jes kur moj.I ti sad imas morala da nekom drzis pridike o stanju u nasim lovistima.

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 06, 2018, 01:24:36
Svetos ako zeliš biti višli od svog ssgovorniks onda zs pocetak ga morsš oloviti onako kako ti se sagovornik predstavio.

Ovo tvoje glupiranje sa Gepek pokazuje dokle dopire tvoj um i svest koliko si odrastao i dali godine koje si potrosio potrosio si ih uludo da da osnovno ohođenje i kulturu komunikscije još nisi savladao.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 13, 2018, 11:13:19
Prosle nedelje pred kraj radne nedelje spemah se za ceku i u kontroli spazih da mi je dozvola za oruzije pred isticanje. Eloktronskim putem zatrazih potvrdu iz centralnog suda  ona mi stize u suboru. popunih Formular koji je na internet stranici policije mog kantaona odstampah ga potpisak 1 Fotografija sve to u koverat na adresu kancelarije za oruzije.
Podoh Juce u Ponedeljak na posao prodoh pored Policije ubacih koverat sa sadrzajem u sanduce.
Danas u postanskom sanducetu kad se s posla vratih kici pismo iz policije u njemu vracena potvrda i Nova izdata Dozvola u trajanju od 5god.
(https://scontent.fzrh1-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/28109210_1673103442751479_1573955315_n.jpg?oh=ed09d809c40c6a3945c6dfef13c61b63&oe=5A85C67A)

Nema lekarskog pregleda nema jurnjave po sudu i cekanje za potvrdu trci na salter poste uplacuj potvrdu. Nema potvrde o obuci vatrenog oruzija i overa notarska iste da bi zadrzali original jer sta uzmu vise ne vracajuko u crkvu. Nema besomucnog cekanja referenta dok on juri po gradu 200grama bureka sa sirom ili ispija tursku kaficu(izasto je zovu turskom kad u turskoj pretezno piju caj kafi skoro niko) i obino ti kaze faliti FT1P Fali ti 1 papir .kad pitas koji .Odgovor koji hoces. (ko kod mice salterske ubice).
Nema 7- x dana cekanja dok vam ostapaju novu pa cekanje da preuzmes.

Sve u jednom danu bez cekanja i maltretiranja. u nekom narednom periodu docice i uplatnica sa rokom placanja od 30 dana od dana odstampane uplatnice.

oOvo nije nista drugo hteo sam da vam kazem samo kako se u zemljama postuje sve svaki minut i ekspeditivnost.
Kad pocne svako da radi svoj poso i daje maksimum u svom radu dat ce sve ici puno bolje lakse i jednostavnije.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Фебруар 14, 2018, 09:35:52
šta da radimo, u srbiji je tako kako je! u jednoj skandinavskoj zemlji, kad se dobije vozačka dozvola neprofesionalna, B kategorije, ona važi 100 godina od datuma rođenja tog vozača kome je izdata! ali ta država ne puni budžet raznim taksama, porezima, suludim kaznama za prekršaje...... (ima i tamo kazni za prekršaje, ne kažem da nema....) oni pune budžet radom i prodajom u izvoz..... i nemaju brate penzionere u iznosu od pola populacije koji očekuju pare koje su zaradili u nekoj utopiji..... kod nas je to kao na obodu pijace, gde je kuglica, gde je kuglica.... i ko koga preyebe dok ne padne mrak, a sutra idemo sve ponovo! rešili su da vrate zemlju, uveli porez da se plati 4 godine unazad! retrogradno! to nije nigde nikad bilo, ni kod turaka...... i ovaj zakon za ljubitelje oružja.... sve više ljudi diže ruke, ima da nam ogade .... samo će malobrojni moći da plaćaju takse i zebancije..... dok sve ne opusti.....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 14, 2018, 10:04:47
šta da radimo, u srbiji je tako kako je! u jednoj skandinavskoj zemlji, kad se dobije vozačka dozvola neprofesionalna, B kategorije, ona važi 100 godina od datuma rođenja tog vozača kome je izdata! ali ta država ne puni budžet raznim taksama, porezima, suludim kaznama za prekršaje...... (ima i tamo kazni za prekršaje, ne kažem da nema....) oni pune budžet radom i prodajom u izvoz..... i nemaju brate penzionere u iznosu od pola populacije koji očekuju pare koje su zaradili u nekoj utopiji..... kod nas je to kao na obodu pijace, gde je kuglica, gde je kuglica.... i ko koga preyebe dok ne padne mrak, a sutra idemo sve ponovo! rešili su da vrate zemlju, uveli porez da se plati 4 godine unazad! retrogradno! to nije nigde nikad bilo, ni kod turaka...... i ovaj zakon za ljubitelje oružja.... sve više ljudi diže ruke, ima da nam ogade .... samo će malobrojni moći da plaćaju takse i zebancije..... dok sve ne opusti.....

Tuga.

Moje postavljane kako je to negde i kako to neko radi .
Da bi pocenio ili omalovazio zemlju iz koje sam potekao.

Poj cilj je mozda ovo neko gleda ko bi trebao da vidi i ko moze i ima mogućnosti da utice na promenu sistema rada.

Bek zadrze sve Talse i Naplate kso to ide u pidizanje standsrda i isplate penzija.

Samo nek pkednostsve sistem i oroceduru kao i svoje wfikasnost brzinu i revnost poosla za koji primaju plate a opet na osnovu tih Taksi i naplata.

Zar se ne moze poruciti Potvrda iz Suda i u Srbiji outem elektonskih sredstava komunikacije.

Zasto neko mira da izostaje sa posla bilo prvstnog ili ako je zaposlen.
Zar se to nemoze sesti za oc uci u sistem otvoriti progrsm za potraznju pootvrde ubacis sve podatke i posaljes. Doftver suda sve to proveri i odstamoa sluzbenik samo istampa uplatnicu sa taksom u vrednosti novcsnoj sve stsvi u koverat i pisalje postom na adresi potrazioca.
Taj kad to dobije sve svoje posalhe postom na afresu referenta on to primi obradi ne oakuje ma sto i gomila predmete jer ispija kafe i trači vreme u caršidka ogovaranja.
Sve ta obradeno sve postom nazad na adresu stranke msravno sa uplatom Svih Taksi.

Zar je to toliko komplikovsno.
Zar mora o i redovi ko da neko srecu deli na salterima.

I onolika guzva po grsdovima sticem utisak da Niko nista neradi i da svi kukaju iz Bezobrszluks jer prijatelju mij u naprednim zemljama za vreme radnog vremena ulice su puste mladog i sposobnog szanovnistva za rad.
Nace se po neki koji radi u 2 ili trecoj smeni ko ima preko radne nedelje slobodsn dan jer radi jedan dan u viked pauzi i söico.
Ivo po Srbiji nemozes proci od naroda nemas fe auto parkirati niko nists ne rafi svi stoje po redovima i kure FT1P taj 1 papir koji nekom iholom i bahatom sluzbeniku falu.
Bajmanje tri puta stojis u redu nwkog saltera zbog jednog problema koji zelis da resis ili obsviš.

I ovo nije nista drigo nego REALNO CONJENICNO SZAMJE NA TERENU SRBOJE.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 14, 2018, 10:55:51
Ovo ima samo na brdobitom Balkanu. Ziva istina koju smo svi mi ovo najmanje 1000 puta doziveli sa nasim salterskim i kancelariskim salterskim ubicama.

https://youtu.be/9obrt1jD7xk


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Фебруар 15, 2018, 10:55:42
    

da bih uveo klinca u lov , streljastvo ili obucio za bezbedno koriscenje oruzja kad napuni 18god
ne racunajuci clanarinu u lov.udruzenju i sportskom udruzenju,prenos oruzja na ime treba mi xxxxxx dinara
a imam ih troicu...?
da li je jeftinije to ili da pakujem kofere i da se selimo  :scare:45.    PIŠTOLJ I REVOLVER OBUKA

(predavanje, balistika, pravni aspekt, bezbedno rukovanje, ispit i gađanje sa 50 metaka kalibar 9mm Para)
   6.900,00    
46.    LOVAČKI KARABIN OBUKA

(predavanje, balistika, pravni aspekt, bezbedno rukovanje, ispit i gađanje sa 30 metaka kalibar 8×57 JS)
   7.500,00    
47.    MALOKALIBARSKA PUŠKA OBUKA

(predavanje, balistika, pravni aspekt, bezbedno rukovanje, ispit i gađanje sa 50 metaka kalibar 22 LR)
   6.300,00    
48.    LOVAČKA PUŠKA OBUKA

(predavanje, balistika, pravni aspekt, bezbedno rukovanje, ispit i gađanje sa 25 patrona)
   6.300,00    
49.    PIŠTOLJ I REVOLVER DOPLATA    4.800,00    
50.    LOVAČKI KARABIN DOPLATA    5.500,00    
51.    MALOKALIBARSKA PUŠKA DOPLATA    4.200,00    
52.    LOVAČKA PUŠKA DOPLATA    3.900,00    
53.    POPRAVNI TEORIJA    1.200,00    
54.    POPRAVNI GAĐANJE    Cena zavisi od kategorije oružja    
55.    DUPLIKAT UVERENJA    500,00    
56.    IPSC ČLANARINA KLUB    2.000,00    
57.    IPSC META    50,00    
58.    IPSC TERMINI ZA TRENING
Pon-Pet od 10-14h, Subota, Nedelja 13-15h    500,00    
59.    OBUKA ZA SVE 4 VRSTE ORUŽJA AKO SE POLAŽE U ISTOM TERMINU    20.500,00    


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: GPK Фебруар 15, 2018, 11:07:23
Kaludra ovo je porsžavajuće.
Zaista ne vidim kud sveivo vodi i sta je krajnji cilj.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: acobp Фебруар 15, 2018, 11:55:09
Ovo je jos jedan u nizu od metoda pljacke gradjana.
Vodi razoruzavanju nacije, onemogucavanje bavljenjem lovom prosjecnom gradjaninu i totalnim unistenjem lovstva.
Najbolje je da se sad svi prebacimo na oruzje na crni barut kategorije C pa onda kad stvorimo kriticnu masu vlasnika da i tu drzava raspali nove dazbine.
I onda nam ostaju jos samo pracke i kamencici...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Фебруар 15, 2018, 12:01:29
Sta da radimo. Mora da se polaze i za voznju. I to kosta. Opet jeftinije nego preko. Blago tebi kad imas tri sina, nek su ti zivi i zdravi. Nije to nista skupo u odnosu koliko potrose za mobilne i ostale gluposti. Saberi cifru koliko godisnje potrose za mobilne,internet, nove telefone. O islazcima i nocnim provodima, punoletstvima da ne govorim.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Фебруар 15, 2018, 06:50:49
Meni moji kazu da sam "ubica".

Nije moja zelja promena licne karte,vozacke,tablica,oruzanih listova poreza na oruzje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Jäger und Jagd Фебруар 15, 2018, 07:24:36
Ja prošle godine u martu obavio pregistraciju. Šetali me kao M--- 5 dana. Te ovo te ono, na kraju sve sam istrpeo i odradio. Za 6 cevke izašlo me oko 50.000 din. Plus jednu cevku poklonio(odrekao se) i verovatno ću sledeće godine da im poklonom još nešto iz nasledstva i jednu vazdušaru. Neka se teraju u tri lepe. I na kraju čekao za kartice 3 meseca.
U Austriji to je sve mnogo lakše i jednostavnije.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: kaludra Фебруар 15, 2018, 07:37:17
svetos to sam rekao ironicno
ne bi se ja selio odavde.  samo mi je muka od sve te papirologije.
elem kao slag ne tortu
da bih preregistrovao vazdusnu pusku za koju posedujem oruzani list vec  10 godina
traze mi da idem u kragujevac u zavod za zigosanje da lupe neki ko zna kakav okrugli zig. valjda tormentcija.
tada kada je kupljena pre 10g po tadasnjem zakonu nisu trazili nikakav zig na v.p
znaci
uplata 1650 taxa za vp +2200 za zig+ 2000 put do kg-a i nazad .

kako onda da ne budem revoltiran i ironican.
nisu pare u pitanju nego ....cina  na sitno


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: KOBI Фебруар 16, 2018, 02:11:58
Ovo ima samo na brdobitom Balkanu. Ziva istina koju smo svi mi ovo najmanje 1000 puta doziveli sa nasim salterskim i kancelariskim salterskim ubicama.

https://youtu.be/9obrt1jD7xk
Bio sam prije 2 godine u Svici da malo vidim i ja tu ljepotu..A u proslih 10-ak godina sam bio i u Francuskoj vise puta,Njemackoj(vise puta),Holandiji,Ceskoj,Madjarskoj,Engleskoj(vise puta)pa i u Bg pazario mreze,bucku za soma i jos neki sitnica ispod Pancevackog mosta.
Anyway,po dolasku na aerodrom u Cirih da predam prtljag na salter,obli me hladan znoj kad sluzbenik rece da za mene nema mjesta u avionu.Za koje sam platio prije 3 mjeseca.Nisam panicario ali mi se ipak zurilo jer sam isao dalje za Bosnu i planiram navecer na ceku..Kaze covek gospodine evo vama ponuda,270 eura direkt na bankovnu karticu i 50 eura vaucer za restoran dok cekas i besplatan put dalje ako cete cekati jos 6 sati za iduci avion za Zagreb.Radilo se o SWISS AIRLINES...Kako sad to njima da se desi??????
Prodje mi kroz glavu sve al se sjetih da svega imam samo vremena nemam,tako da mu odmah i rekoh NE ali i dalje spokojan jer greske se desavaju i nek tamo odgovara ko je kriv to se mene ne tice.Upali na razglas da trazi volontera za ponudu koju je meni davao,kad navali jedno 10 baba pretpostavljam hrvatice koje zive tamo 40-50 godina i pune love vidim po odjeci al prokleto pa bi jos...
Uglavnom krilas dozivljavao sam razne situacije u raznim drzavama pa i ovdje gdje zivim, kod nas jeste administracija sporija ali imaju i iznimke, kad god sam nesto rijesavao i rekao da sam vremenski ogranicen uvijek mi se izaslo u susret bez ikakvih uslova,mita i dodatnih troskova..Mozda sam imao srece.. A mozda i jer ne bogaram i ne slazem face i kritikujem kad mi se kaze da platim i ne pametujem tamo je ovako vamo je ovako ovdje nevalja isl.Ja uplatim i sve ide svojim tokom ako mi se zuri odem pokupim direktno ako ne posalju postom.
A kad sam bio u BG, inace dole mi je gotovo cijela familija od oca (on ima 5 brace i 6 sestara).. Odem sa rodjakom kod alasa,on je inace komandir vatrogasaca na Nikoli Tesli (bas je bio na tv-u veceras bila neka vjezba).. I sad idemo dogovarat mreze kod alasa.Kaze on meni nista ne progovaraj i ni slucajno ne govori da si iz Bosne.To je bilo 2004 god..Ja se prepo rekoh kud dodjos jesam lud.Vraga,kad smo dosli kod alasa i pocela je prica kako sta mi treba odmah se mi nadjosmo na toj temi,pita covek gdje lovis ribu itd,nema nego mu reci..E onda smo zaglavili u tim razgovorima i bas mi je bilo lijepo a jos kad sam izvalio gutu eura iz dzepa nosi covek mezu nosi pecenu ribu znaci biznis je bitan ko te pita odakle si i kako pricas..E to su ti krilas predrasude i sto mnogi ljudi vide crno i gdje treba i gdje ne treba...Ja i dan danas sa covekom sam u kontaktu i mnoge stvari u ribolovu sam naucio od njega..Planiram da ga posjetim i to tajno jer ako se javim svojima razvlacit ce me danima dole a meni se ide kuci i na ceku nije Knez Mihajlova za mene  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: KOBI Фебруар 16, 2018, 02:34:11
Jer krilati ovdje na zapadu policajac ima platu 3-4000 eura,nova kola,oprema,uredjaji,helikopteri,ljudstvo.Pa ti njemu ponudi 10 eura da te pusti jer si pijan ko mazga za volanom..
Dole mi sluzbenica zadnji puta otkucala oruzni list na masini staroj 35 godina i kako da ja njoj nesto zamjerim?A radi mozda cijeli mjesec sto ja zaradim za 2 dana.Nema smisla ocekivati od obicnih ljudi cuda kad nemaju to cime odraditi i nemaju motiva (eura-maraka).
Problem treba rijesavati svi mi znamo gdje,al umjesto toga opet ce biti ovaca i vune kad dodju izbori..I opet ce nam biti krivi amerikanci,rusi,vanzemaljci,hobiti i batman i njemu treba je.bat majku  :laugh:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Фебруар 16, 2018, 07:54:05
Kad Kobi pomenu CH neko mi rece da i kazne placas prema imovinskom stanju.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Мај 09, 2018, 08:24:10
https://www.kurir.rs/planeta/3046289/repetiraj-pa-kreni-na-molitvu-oklahoma-donela-bizaran-propis-u-vezi-sa-oruzjem-video


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Мај 27, 2018, 06:52:18
zna li neko sta je NAOS predlozio MUP-u u izmeni zakona o oruzju i municiji sto sada u junu treba da ide na skupstinu. procitah na sajtu NAOS-a al nenadjo sta predlozili


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Мај 27, 2018, 09:06:30
Nažalost možemo da se samo nadamo nekim pozitivnim stvarima, mislim da se lome koplja oko konvertibilnog oruzja, oko preregistracije...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Мај 28, 2018, 09:43:25
Nažalost možemo da se samo nadamo nekim pozitivnim stvarima, mislim da se lome koplja oko konvertibilnog oruzja, oko preregistracije...

Oko lekarskih je problem. Svako ko je kupio invalidsku penziju automatski gubi oruzje, a tu su mnogi privatnici,vlasnici menjacnica, hotela,politicari, funkcioneri u Lovackim udruzenjima.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Fisherman Мај 28, 2018, 09:55:55
Bilo bi lepo kada bi ucesce NAOS-a u izradi predloga izmena ZOOM bilo transparentno. Da se izjasne za sta se zalazu. Koje izmene?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Мај 28, 2018, 12:24:14
Bilo bi lepo kada bi ucesce NAOS-a u izradi predloga izmena ZOOM bilo transparentno. Da se izjasne za sta se zalazu. Koje izmene?

Traze predloge preko drustvenih mreza. Ovde je na ovom forumu imalo dosta kontruktivnih predloga koje je Naos imao na uvid za sadasnji zakon, a oni su to ignorisali i hteli sami da pokupe zasluge.
Sta god uspeju da promene nabolje ja pozdravljam.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Мај 28, 2018, 08:57:19
NAOS nažalost se bavi samim sobom. Hteo bi da bide organizacija koja predstavlja vlasnike oruzja , a prakticno predstavlja samo mali broj i to ljudi koji su  članovi organizacije. Glavnu reč vode oni koji ke finansiraju a to su trgovci ljudi kojima je interes da zaštite svoju poziciju. Nažalost NAOS nije preterano masovna organizacija i mislim da ne razume sve probleme vlasnika oruzja niti to želi da učini .
Zakon je katastrofalno napisan, preobiman je i suština mu je u otezavanju položaja ljudi koji su legalni vlasnici oruzja.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Мај 28, 2018, 09:21:16
Pravo i realno stanje po pitanju oruzja i municije je moglo da se vidi na sajmu u Kragujevacu. Stigle su posledice nakaradnog zakona u cijoj izradi je pompezno ucestvovao NAOS.
Jad i beda.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Мај 29, 2018, 08:09:39
Ovo je prelomna sezona. U dosta LU smanjen je broj uplata clanova i ovo je jos jedan udar da lovstvo unisti. Sledece sezone ako se nastavi primena ovog zakona bice lovaca za upola manje.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: buhag Мај 29, 2018, 04:41:48
Bio u KG nekim poslom, uzgred svratio do "Sajma", ono treba da se ugasi da se ne brukaju više. Ni "S" od sajma :snooks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Мај 29, 2018, 09:57:06
Bio u KG nekim poslom, uzgred svratio do "Sajma", ono treba da se ugasi da se ne brukaju više. Ni "S" od sajma :snooks:

Malo bolje opremljena prodavnica preko grane ima veci asortiman nego ceo sajam.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Мај 30, 2018, 08:44:54
Naos najavio sedmicne sastanke sa ministrom. Nadam se da ce negde moci da se procitaju rezultati razgovora, ovako ni clanove nisu udostojili tom informaciojom.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Јун 01, 2018, 10:29:06
Juce bio misteriozni sastanak NAOS-a sa predstavnicima vlasti.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HunterEdition Јун 01, 2018, 01:20:28
Podelili su deo atmosfere na Facebook-u, sa tog prvog sastanka....
za sada, bez obzira na broj cevi, plcace se samo jedna taksa za olucene( 1 ili 6 cevi) i jedna taksa za neolucene(1 ili 20 cevi)  ...... za sada sve ostaje isto..... malo lignje dagnje janje i to je tooooo...  :yahoo:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: dejanQ Јун 01, 2018, 01:21:56
Podelili su deo atmosfere na Facebook-u, sa tog prvog sastanka....
za sada, bez obzira na broj cevi, plcace se samo jedna taksa za olucene( 1 ili 6 cevi) i jedna taksa za neolucene(1 ili 20 cevi)  ...... za sada sve ostaje isto..... malo lignje dagnje janje i to je tooooo...  :yahoo:

tako je i do sada bilo kad sam prebacivao oružje pre cca godinu dana....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Fisherman Јун 01, 2018, 01:23:24
Pominju li C kategoriju? Trn u oku im je bila kupovina Lugera, Walthera, Coltova proizvedenih pre 1945 na C kategoriju.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: HunterEdition Јун 01, 2018, 08:56:16
Sve mi lici na to da ce biti al se dobro jelo... :yahoo: ..... ali sta ces sa asfaltom avaj tesko se barata.... poslao sam i ja predlog na mejl njihov koji su objavili(lekarski da ostane na psiholoskoj proceni, da se pojednostavi kupovina u vidu cekanja mesec dana na nabavnu, dozvoljavanje prigusivaca zbog ekoloskog uticaja, dozvoljavanje ir uredjaja u lovu, dozvoljavanja samostalnog spravljanja municije itd itd itd)..... nisam dobio ni mejl "vas mejl je primljen"..... tako da bice gore cini mi se...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Јун 01, 2018, 10:12:22
Oni su smislili " opravdan razlog za nabavku " misleci tako da nateraju vlasnike da se uclanjuju u streljane i napune dzepove vlasnicima istih za koje lobiraju i tu da se kupuje municija i trosi.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Јун 08, 2018, 08:31:23
izvinjavam se neiskopirah lepo


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Јул 04, 2018, 12:38:47
Редакцијски пречишћен текст
 
 
На основу члана 18. став 6, члана 38. став 13. и члана 45. став 1. тачка 4) Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15),
Министар унутрашњих послова доноси
ПРАВИЛНИК
о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције
"Службени гласник РС", бр. 9 од 5. фебруара 2016, 106 од 28. децембра 2016, 50 од 29. јуна 2018.
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују просторно-технички услови за безбедно смештање и чување оружја, основних делова за оружје и муниције које треба да испуњавају физичка лица која набављају оружје, физичка лица која су поднела захтев за издавање колекционарске дозволе, као и правна лица и предузетници која подносе захтев за издавање одобрења за обављање делатности поправљања и преправљања оружја, обуком за руковање ватреним оружјем и прометом оружја, основних делова за оружје и муницијом или која набављају оружје и муницију у складу са делатношћу којом се баве*.
*Службени гласник РС, број 106/2016
Смештај и чување оружја и муниције за физичка лица
Члан 2.
Физичка лица која набављају оружје, дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување оружја и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно, да буде закључано и посебно одвојено у сефовима, касама или сличним орманима који се не могу лако отворити.
Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази у месту пребивалишта, на адреси становања физичког лица.
Смештај и чување оружја и муниције за издавање колекционарске дозволе
Члан 3.
Физичка лица која подносе захтев за издавање колекционарске дозволе, дужна су да обезбеде услове за безбедан смештај и чување оружја и муниције, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно, да оружје из категорије Б и муниција буду закључани и одвојени у металним орманима, сефовима, касама или трезорима који се не могу лако отворити и који су опремљени сигурносним механичким системом за закључавање.
Оружје и муниција се мора чувати у стамбеном или другом простору који се налази у месту пребивалишта, на адреси становања физичког лица коме се издаје колекционарска дозвола.
Члан 3а*
Физичка лица којима је решењем надлежног органа одобрено справљање муниције за сопствене потребе и потребе њихових стрељачких и ловачких организација, могу држати делове за муницију и барут само за сопствене потребе.*
За потребе справљања муниције, поред услова из члана 3. став 1. овог правилника, физичка лица из става 1. овог члана морају обезбедити просторију у сопственом стамбеном објекту, која је од осталих просторија одвојена вратима отпорним на пожар најмање 60 минута, са завршном обрадом у складу са чланом 4. став 2. тачка 3) подтачка (2) овог правилника.*
Физичка лица из става 1. овог члана могу држати максимално 500 грама барута и 50 комада каписли.*
*Службени гласник РС, број 50/2018
Смештај и чување оружја, основних делова за оружје и муниције за правна лица и предузетнике који се баве прометом оружја
Члан 4.
Прометом оружја, основних делова за оружје и муниције могу се бавити правна лица и предузетници који обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, који у пословном простору имају најмање две просторије, које чине јединствену грађевинску целину: просторије у којима се чува оружје и муниција и продајни простор.
Просторије у којима се чува оружје, основни делови за оружје и муниција изграђују се тако да се обезбеди да:
1) грађевински отвори на спољашњој фасади буду обезбеђени решеткастом конструкцијом, максималних димензија окаца 150 х 150 mm, која је израђена варењем, од следећих врста и минималних димензија челичних профилисаних носача:
(1) равнокраки угаоник 20 х 20 х 3 mm,
(2) разнокраки угаоник 20 х 20 х 3 mm,
(3) У-носач 65 mm,
(4) И-носач 80 mm,
(5) кутијасти (квадратни и правоугаони) челични профили чија једна страница није мања од 20 mm,
(6) пљоснати челици (тракасти – равни) 20 х 3 mm;
2) веза између решеткасте конструкције из тачке 1) овог става и подлоге која је носи, обезбеђује исти ниво јачине на кидање, као и сама решеткаста конструкцијa;
3) испуњавају основне захтеве заштите од пожара, и тако да:
(1) представљају посебан пожарни сектор одвојен од продајног простора и осталих просторија хоризонталним и вертикалним преградама и вратима отпорним на пожар, најмање 60 min,
(2) завршна обрада буде од негоривог материјала, изузев пода који може бити од тешко горивог материјала карактеристике реакције на пожар класе Bfls1, тако да површине буду глатке и лаке за одржавање,
(3) обезбеде безбедно растерећење услед појаве експлозије уградњом отвора за ослобађање натпритиска на фасадном зиду, заштићени од спољашњих утицаја и постављени да не угрожавају безбедност лица и имовине;
4) обезбеди најмање два мобилна уређаја за почетно гашење пожара типа S-9 у непосредној близини улазних врата;грејање, ако постоји, буде изведено централним путем (топлом водом или паром);
5) у просторији не сме бити електричних уређаја, осим расвете са прекидачима који се морају налазити изван просторије и
6) инсталација принудне вентилације, ако постоји, на вентилационим каналима на улазу у просторију има постављене противпожарне клапне.
У просторијама из става 2. овог члана оружје, основни делови за оружје и муниција чувају се у касама, челичним орманима или боксовима од армираног бетона са челичним вратима.
Муниција се чува одвојено од оружја.
Изузетно, ако у објекту постоји просторија са сталним двадесетчетворочасовним дежурством, која се уједно користи и као просторија за смештај и чување оружја и муниције у количини до 500 метака, просторија у којој се чува оружје и муниција не мора испуњавати услове из става 2. тач. 1), 2) и 3) овог члана.
У просторији у којој се чува муниција и у продајном простору може се држати муниција, тако да укупна количина барута у обе просторије не прелази 20 kg, али тако да у продајном простору не прелази 5 kg.
Члан 5.
Врата и излози продајног простора из члана 4. став 1. овог правилника, морају бити заштићени металном мрежом или оквиром са решеткама или рол вратима, која се спуштају по завршетку радног времена, као и посебном фолијом за повећање издржљивости стакла на лом, минималне дебљине 0,1 mm.
Врата продајног простора која служе за евакуацију лица морају бити постављена тако да воде искључиво у спољни простор.
Члан 6.
У току радног времена, оружје, основни делови за оружје и муниција могу се излагати у продајном простору у закључаним витринама и излозима, а по завршетку радног времена или у другим случајевима напуштања просторије, закључавају се у касе, металне ормане или просторије из члана 4. став 2. овог правилника.
Пушке се могу чувати у продајном простору изван закључаних витрина и излога ако су повезане челичним ужетом или ланцем који је провучен кроз браник обарача. Челично уже или ланац морају бити причвршћени за фиксну подлогу (зид, под или плафон) и закључани на оба своја краја.
На сајамским манифестацијама оружје, основни делови оружја и муниција излажу се и чувају на начин из ст. 1. и 2. овог члана. У току сајамске манифестације, по завршетку излагања оружје и муниција чувају се у касама, одвојено. Муниција се може држати, тако да, на једном штанду, укупна количина барута који се налази у муницији не прелази 20 kg, од чега на изложбеном делу штанда, у току радног времена, може бити максимално 5 kg, а остатак у каси, односно металном орману. На штанду морају бити постављена најмање два мобилна уређаја за почетно гашење пожара типа S-9.
Смештај и чување оружја и основних делова за оружје за правна лица и предузетнике који се баве поправљањем и преправљањем оружја
Члан 7.
Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и предузетници (овлашћени сервисери) која обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, која у пословном простору имају најмање две просторије, које чине јединствену грађевинску целину – просторију у којој се чува оружје, која испуњава услове из члана 4. став 2. овог правилника и просторију у којој се врши поправка и преправка оружја.
Члан 8.
Оружје које се држи ради поправљања и преправљања, до предаје власнику, не може се износити из просторија овлашћених сервисера, осим у случају када то захтевају разлози испитивања сигурности и тачности оружја.
Приликом изношења оружја, из става 1. овог члана, запослени код овлашћеног сервисера са собом носи овлашћење за изношење оружја из пословног простора издато од овлашћеног сервисера (потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом овлашћеног сервисера), у коме се наводи разлог изношења оружја из просторија, где се преноси и временски период у коме треба да буде оружје враћено у просторије за смештање и чување оружја и муниције.
Смештај и чување оружја и муниције за правна лица и предузетнике који се баве обуком у руковању ватреним оружјем
Члан 9.
Обуком у руковању ватреним оружјем могу се бавити правна лица и предузетници (у даљем тексту: организатори обуке) која обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, односно, која поред услова утврђеним другим прописима, у месту свог седишта поседују и просторију у којој се чува оружје и муниција, која испуњава услове из члана 4. став 2. овог правилника.
Члан 10.
Организатор обуке може оружје и муницију преносити, када је то неопходно, из просторије у којој се чува оружје и муниција до стрелишта, односно просторије за обуку, само у дане извођења практичне наставе гађања ватреним оружјем.
Приликом изношења оружја, из става 1. овог члана, запослени код организатора обуке са собом носи овлашћење за изношење оружја издато од организатора обуке (потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом правног лица), у коме ће бити наведен разлог изношења оружја из просторија, где се преноси и временски период у коме оружје треба да буде враћено у просторије за смештање и чување оружја и муниције.
Смештај и чување оружја и муниције за правна лица и предузетнике који набављају оружје и муницију у складу са делатношћу којом се баве*
Члан 10а*
Правна лица и предузетници који, у складу са делатношћу којом се баве, набављају оружје, дужни су да обезбеде просторно-техничке услове за њихов безбедан смештај и чување, тако да оно не може доћи у посед неовлашћених лица, односно, да оружје из категорије Б и муниција буду закључани и одвојени у металним орманима, сефовима, касама или трезорима који се не могу лако отворити и који су опремљени сигурносним механичким системом за закључавање.*
Оружје и муниција из става 1. овог члана морају се чувати у објекту који је зидан од чврстог материјала и који се налази у седишту правног лица или на адреси предузетника.*
Приликом изношења оружја, запослени код правних лица и предузетника из става 1. овог члана, са собом носи овлашћење за изношење оружја из пословног простора издато од правног лица и предузетника (потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом правног лица и предузетника), у коме се наводи разлог изношења оружја из просторија, где се преноси и временски период у коме треба да буде оружје враћено у просторије за смештање и чување оружја и муниције.*
*Службени гласник РС, број 50/2018
Прелазна и завршна одредба
Члан 11.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима и начину смештаја и чувања оружја и муниције („Службени гласник РС”, број 1/99).
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње де се примењује 5. марта 2016. године.
Број 01-10971/15-5
У Београду, 2. фебруара 2016. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Јул 04, 2018, 12:41:40
dopunise ga s jos glupsim predlogom


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Zeljko M Јул 04, 2018, 02:40:15
Pa ovde nema nikakvih poboljsanja !  Pa tek ovo je katastrofa ! Jos jednom se potvrdjuje da idemo sve dublje i dublje u g.ovna! Ovo nema veze sa mozgom !


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: vajsmiler Јул 04, 2018, 03:35:16
Hm, ovaj pravilnik je već odavno na snazi, možete li napisati šta je konkretno izmenjeno u ovom pravilniku, ako je bilo nekih izmena ?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Јул 04, 2018, 08:24:58
pa na primer ako ces da punis municiju maksimum 500g baruta i maksimum 50 kapisla smes da drzis u posebnoj prostoriji sa vatrostalnim vratima koje mogu minimum da izdrze 60min na vatri.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Август 22, 2018, 06:34:30
Предлог за измену закона у Хр. Захтев стигао из ЕУ.
https://www.mup.hr/novosti/5914/konacni-prijedlog-zakona-o-nabavi-i-posjedovanju-oruzja-gradana


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Август 22, 2018, 06:58:49
i kod nas ce tako za jedno 25 godine


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Август 22, 2018, 10:09:19
I nama tje stigne direktiva... Kd uniđemo u EU...  :wacko:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Zeljko M Август 23, 2018, 09:24:22
A ne ! Kakva EU, mi imamo bolje direktive, i vec smo ih primili, ne moramo da cekamo, a i stigle su od "jacih" gazda (USA & GB ) !


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Август 23, 2018, 09:58:46
Nas Srbe razoruzavaju,a komsije rvate naoruzavaju znaci bice rata!
***ena smo mi drzava ***u ovi spoljni neprijatelji,a ovi unutrasnji razvaljuju kao i hemoroidi dok ne prokrvaris.Njima sve olaksice,a nasi samo sto i crno ispod nokte ne gledaju.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Август 23, 2018, 10:07:50
A ne ! Kakva EU, mi imamo bolje direktive, i vec smo ih primili, ne moramo da cekamo, a i stigle su od "jacih" gazda (USA & GB ) !

Докажи то што тврдиш да је ишта тако нешто стигло од амера.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: KOBI Август 23, 2018, 10:34:33
I nama tje stigne direktiva... Kd uniđemo u EU...  :wacko:
Eh dobio si Severinu iz EU sta ce ti oruzje trebas siriti ljubav po stare dane  :laugh:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Zeljko M Август 23, 2018, 11:06:36
Dokaze moras traziti od Predesdnika (proslog i sadasnjeg), al sumnjam da ce ti ih dati.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SHEYTAN Август 23, 2018, 11:23:48
Eh dobio si Severinu iz EU sta ce ti oruzje trebas siriti ljubav po stare dane  :laugh:

Daa, mi sve što doteruemo iz EU uvek je s velikom kilometražNJom...  :wacko: :lol: :drinks:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Август 23, 2018, 12:46:37
Dokaze moras traziti od Predesdnika (proslog i sadasnjeg), al sumnjam da ce ti ih dati.
Нису они то тврдили него ти. Па када нешто тврдиш онда то и докажи а не да шириш празне приче.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Zeljko M Август 23, 2018, 08:21:17
Naravno da nisu, i ne samo da nisu, nego i nece! Oni to kriju kao zmija noge. A iskreno ne treba neka velika pamet, da bi se videlo (narocito sada, sa vremenskom distancom) odakle vetar duva i ko kosi a ko vodu nosi.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Август 23, 2018, 09:06:53
Доказ не празне приче испред продавнице.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: goranv Август 23, 2018, 09:30:16
Daa, mi sve što doteruemo iz EU uvek je s velikom kilometražNJom...  :wacko: :lol: :drinks:

Vazno da nije gazilo nase dzade.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: crni đorđe Август 24, 2018, 08:02:08
Vazno da nije gazilo nase dzade.
Dosta prešla, ali očuvana, redovno servisirana, ma neki deda vozio.
Govorim o autu, naravno. ;)


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Август 24, 2018, 12:17:00
I deda imao kracu desnu nogu pa nije nikad terano preko pola gasa!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Септембар 04, 2018, 01:46:12
Novi zakon o oruzju i municiji koji je na snazi konacno daje rezultate. Naime, lovacko udruzenje Cacak ove sezone izgleda nece loviti.
Hvala Ministarstvu, Naosu, Sormazu na ulozenom trudu i radu.
Sledece sezone se ovo moze ocekivati u vise LU.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Септембар 04, 2018, 03:19:51
Kolega, moram te ispraviti, nije do zakona i ovih ostalih sto si nabrojao, vec zbog nekih drugih stvari, o kojima ne bih da raspredam kao clan pomenutog LU. Nama je najteze, ali se neke stvari moraju isterati na cistac.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Септембар 04, 2018, 08:29:07
Kolega, moram te ispraviti, nije do zakona i ovih ostalih sto si nabrojao, vec zbog nekih drugih stvari, o kojima ne bih da raspredam kao clan pomenutog LU. Nama je najteze, ali se neke stvari moraju isterati na cistac.

Kolega, zdog kojih drugih stvari? Daj da vise ne cutimo, trpimo i isprastamo. I ja sam isto pogodjen. Ali zakon je doprineo osipanju clanova u poslednje dve godine i pored prijema novih clanova , obicno problematicnih clanova koji su isterani iz okolnih drustava, cesto bez svog oruzja. Primani Kurta i Murta.
Prosle godine na hajci u Brajicima dolazi covek koji lovi u Miokovcima sa lovnom kartom iz 2013. Sesir sav u bedzevima sa hajki. Poznajem lovce iz jedne kuce trojica, treba da preregistruju oruzje, uplate clanarinu. Od cega, Niko ne radi.Tuga. Imaju gonice koje gledaju i gaje bolje nego stoku  i zivinu. Znajte nema se.

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Септембар 04, 2018, 08:34:35
Kolega svakako da nam zakon i sve sto se desava nije nimalo pomoglo, ali ovaj konkretni slucaj nije direktna posledica toga. O samom problemu necu da pricam, nije u redu da to radim, a i pristrasan sam tako da moj komentar ne moze da se smatra objektivnim. U svakom slucaju ili cemo ga resiti, i loviti, ili ne. A posto nam je drustvo takvo da se 95 posto lova svodi na fazana i zeca, dok ne dodje tak datum u kalendaru ne verujem da ce se ista odigravati posto je i clanstvo otprilike bas briga.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Септембар 04, 2018, 09:37:25
Kolega svakako da nam zakon i sve sto se desava nije nimalo pomoglo, ali ovaj konkretni slucaj nije direktna posledica toga. O samom problemu necu da pricam, nije u redu da to radim, a i pristrasan sam tako da moj komentar ne moze da se smatra objektivnim. U svakom slucaju ili cemo ga resiti, i loviti, ili ne. A posto nam je drustvo takvo da se 95 posto lova svodi na fazana i zeca, dok ne dodje tak datum u kalendaru ne verujem da ce se ista odigravati posto je i clanstvo otprilike bas briga.

Cutanje je zlato .
Pa gde cemo da lovimo, u Guci, Mrcajevcima, Knicu, Milanovcu,Ivanjici, Kraljevu pored ovakvog lovista samo pored Morave.
Sami smo krivi.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Септембар 27, 2018, 07:54:19
Sta docekasmo, da Sormaz sredjuje stanje i zavodi red u cacanskom udruzenju. Svi povukli ostavke, skupstina LU ce da radi u punom sastavu. Sad j...s obraz. Bice lova.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: SharpShooter Септембар 27, 2018, 08:51:41
Kolega, mislim da se ovde odaljavamo od teme - a to je ZOM.
Problemi u Cacanskom LU nisu direktno vezani sa ZOM-om. Nas prvi i osnovni problem je udruzivanje necega sto se nije ni trebalo udruzivati. Drugi problem je neaktivnost izabranih delegata. Treci problem je upravo taj u koji se ukljucio LSS - pisanje novog statuta, posto je stari (ovde dolazi do izrazaja moja pristrastnost) napisan neadekvatno, posebno u delu broja delegata koji predstavljaju pojedniacno lu. Iz mog ugla gledano, delegat se bira prema jednakom broju lovaca koje predstavlja - a mi smo dosli u situaciju da udruzenje koje brojcno ima najvise lovaca ima neadekvatan - manji broj delegata u skupstini u odnosu na druga dva udruzenja. I do situacije da se predlozi koji bi isli na ruku udruzenja sa najvecim brojem lovaca, obaraju na skupstini, posto to npr. ne odgovara drugoj strani. Problem sto udruzenje sa najvecim brojem clanova ima najmanju lovnu povrsinu, koja je dodatno smanjena zbog izgradnje auto puta i sada izgradnje fabrike Vorverk, i bojazni druga dva udruzenja da ce ukoliko se promeni statut (i time smanjiti broj njihovih delegata) oni izgubiti "vlast" (pfff, nema tu vlasti, barem ne bi trebalo biti u udruzenju gradjana jelte, barem gledano iz mog ugla) te ce im se oteti deo lovista itd. I da ne spominjem druge probleme, koji su ipak u domenu rekla-kazala, posto nemam konkretnih dokaza sem kafanskih prica...
Da rezimiram, problemi lu cacak nisu vezani za zom, i datiraju mnogo godina unazad.
Na resavanju tih problema se sada (ja se iskreno nadam) radi, i moze se desiti da sledece godine sve te stvari dovedemo u red, sto bi bilo u najboljem interesu lova, lovaca i lovstva na nasim terenima.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Октобар 11, 2018, 10:35:26
Kolega,
Da li je prosao novi zakon o oruzju i municiji u Hrvatskoj.
Bilo je zanimljivih amandmana. Ne znam da li su usvojeni. Ima li bolnitaka u odnosu na start zakon ili su nagrabusili kao mi?
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StepenWolf Октобар 12, 2018, 11:59:47
 Hajde da pitam kolege:
Da li vam se oporezuje kratkocevno malokalibarsko oružje (iliti MK Pištolj)?

Ove godine sam dobio rešenje i za njega iako u zakonu o porezima stoji doslovce:
______________________________________________________________________________________
Član 21

Porez na registrovano oružje plaća se za svaku kalendarsku godinu, na registrovano oružje utvrđeno ovim zakonom, i to na:

1) automatsku pušku;

2) poluautomatsku pušku;

3) oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja, osim na gasne sprejeve i na uređaje za izazivanje elektrošokova (elektrošokere ili paralizatore)
______________________________________________________________________________________

Elem, MK pištolj je sportsko oružje (makar je meni tako kategorisano), i nalazi se na oružnom listu za držanje i nošenje oružja, ali ćate na novobeogradskoj opštini to nimalo ne zarezuju.

Kakva su vaša iskustva po ovom pitanju?
Napominjem da su me iz poreske poslali u policiju a iz policije u poresku.
Po ovom pitanju sam pozvao i NAOS za tumačenje, ali se tamo niko ne javlja na telefon.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Октобар 12, 2018, 12:11:07
na kakvom se oružnom listu nalazi, na za držanje i nošenje!? trebalo bi da se nalazi na oružnom listu za sportsko i onda se ne plaća porez! ! ! verovatno prevođejne na drugu namenu, sa držanja i nošenja na sportsko, zahteva i ponovnu registraciju, ponovo da se plaćaju takse....... uvek treba pitati referenta šta i kako, šta ste podneli kao opravdan razlog, aktivno članstvo u streljačkom klubu? ako je to bio opravdani razlog, onda nema smetnje da se ragistruje kao sportsko i da se ne plaća porez!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: DakiNS Октобар 12, 2018, 12:52:29
U NS ista situacija ma MK pištolj se plaća porez , evo već treću godinu.Bez obzira što je registrovan kao sportsko oružije.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Октобар 12, 2018, 12:59:58
uuuu to ne bi trebalo tako....... žao mi je što sam uneo pometnju, ovo su neke sveže informacije iz mog nadležnog oup-a...... nažalost, još uvek radi ko kako shvati da treba.....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: StepenWolf Октобар 12, 2018, 03:00:31
Ovaj MK pištolj se nalazi na okružnom listu za držanje i nošenje.
U opisu namene oružja stoji: Sportsko
Potpuno isto kao i moja MK puška.
 
Član sam dva streljačka kluba, jednog u Beogradu, jednog u Jagodini i te dokaze o članstvu sam dostavljao MUP-u pru preregistraciji svog oružja.
Čini mi se da je zakon o oporezivanju prilično jasan i da je ovo još jedno od onih tumačenja po leđima građana


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Новембар 26, 2018, 06:37:19
https://www.blic.rs/vesti/hronika/stefanovic-unisteno-18000-komada-ilegalnog-oruzja-za-godinu-dana/rqyk2dl


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Фебруар 06, 2019, 10:04:53

Pa dokle bre više za***ancije?   :sarcastic:

https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3201241/predvojnicka-obuka-vraca-se-u-skole-u-drugom-polugodistu-pevace-himnu-moci-ce-da-posete-kasarne-a-ocena-nema
Izmeni poruku


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Жаре Фебруар 20, 2019, 09:36:03
Коначно и ЛСС да се огласи
https://youtu.be/mkAIEiUZ3Tc


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Март 01, 2019, 09:43:38
http://www.politika.rs/sr/clanak/422225/Pogledi/Razoruzanje-lovaca-u-predvorju


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Април 28, 2019, 09:21:39
Pre neki dan bi sastanak LSCS. Novost je da novo rukovodstvo LSS nešto ipak radi. Napravili su spot o lovu sa poznatim ličnostima, krenuli su edukacijom da reše probleme sa zaštitarima i dali predstavnike u radnu grupu koja sa MUP-om radi na otklanjanju nedostataka i poboljšanju zakona. Samo da nas NAOS više ne zastupa.
Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Април 28, 2019, 09:58:03
Koga je NAOS zastupao ni pakao mi nece tesko pasti! :sarcastic:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Мај 19, 2019, 11:01:54
Kolege lovci, krajnje je vreme da se uozbiljimo, zbijemo redove i složimo oko jedne stvari, a to je izmena ovog nakaradnog zakona.
Ovih dana je u Skupštini Srbije na razmatranju Tijanin Zakon. Do skupstine smo došli potpisivanjem peticije za ovaj predlog zakona. Nas preko 680 000 je potpisalo peticiju gde smo imali preko 600 000 vazećih potpisa. Nas lovaca ima otprilike toliko i samo podele nas sprečavaju da ostvarimo svoja prava. Savez bi trebao da bude pokretač i nosilac projekta peticije za izmenu zakona, da pripremi obrazac peticije i da distribuira lovackim udruženjima gde bi svaki lovac dobio priliku da potpisom da svoj doprinos da ovo promenimo što pre.

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: coolerns Мај 20, 2019, 11:22:27
Kolega Kos, da se tu nije potkrala neka nula? Mislim na broj lovaca 600 000 tesko da nas ima. Na nasu zalost da skupimo deseti deo toga bio bi uspeh.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Gotlib Мај 24, 2019, 11:31:42
Kolege dobar dan,

Da li se nekom od vas desilo da su mu sad pri novoj registraciji oruzja oduzeli pistolj?

Otac kada je podnosio zahtev za ponovnu registraciju oruzja morao je da napise, tj. obrazlozi zasta ce mu pistolj.

Na kraju mu nisu dali dozvolu za isti, te mora da ga vrati. Isti taj pistolj ima legalno 30 godina u nazad, uz to nikad nije osudjivan niti se vodi postupak protiv njega, ni prekrsajno ni krivicno.

Da ironija bude veca, lovacku pusku i karabin su mu regularno odobrili tj registrovali.

Ko je ovde lud i imate li savet sta uraditi? Sad je vise princip bitan, tj nepravda nego realna potreba za tim pistoljem. U pitanju je opstina Cukarica.

Hvala

Pozdrav,


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Bigman86 Мај 24, 2019, 11:53:09
Verovatno nema opravdan razlog za posedovanje.
Po novom zakonu da bi imao pištolj ili bilo koje drugo oružje, moraš da imaš razlog za to.
Kao lovac ima opravdan razlog za lovačku i karabin, ali za pištolj ne.
Jako velika glupost....
Mogao bi da proba da se učlani u neko streljačko društvo, pa da ga traži nazad.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Мај 24, 2019, 05:43:17
ili da proba da se uclani u neku stranku, ako nije kasno! vazda je isto bilo..... pre neki mesec, citam neki casopis domaci , na temu oruzja, i pisac stranica na kraju jednog pasusa kaze da jedva ceka da mu stigne taj primerak pistolja koji je video na nekom sajmu i narucio za sebe, pa ce nas podrobnije obavestiti kako mu se dopada novi pistolj! da li je kolekcionar, ili ima opravdani razlog za drzanje, nije objasnio! kako on samo ode do uvoznika, odabere sta da mu uvezu i sve se zavrsi kao dlanom o dlan! subjektivan sam i smeta mi , ali je isto nerealno, povlasceno, razmetljivo kao sto je uvek i bilo! nista ne moze na posten nacin!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Мај 24, 2019, 06:51:43
dali je opravdan razlog za posedovanje oruzja za licnu bezbednost na primer strah od terorizma


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: steel Мај 25, 2019, 10:13:12
Tesko, reci ce ti da je ovo pravno uredjena drzava koja brine o bezbednosti svojih gradjana :biggrin:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Zeljko M Мај 25, 2019, 10:40:13
Ta uredjena pravna drzava  nije u stanju nikoga da zastiti, i ako se nadas i cekas da te ona zastiti grdno si se zayebo! Ali cak ni ta floskula vise nema nikakvog znacenja, jer ovde se ta drzava obracunava i plasi svojih gradjana!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Мај 25, 2019, 12:22:57
Moje mišljenje je da mi nemozemo ni od GRAD-a da se odbranimo a kamoli od neceg drugog.dok je veka i sveta samo slodbodnm gradjanininu je dozvoljeno da se naoruza a robu ne


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Zeljko M Мај 25, 2019, 02:18:37
 :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Zeljko M Мај 25, 2019, 05:36:06
I koja je to "pravna drzava" koja ne postuje Ustav i zakone koje je sama donela? A da ne pricamo o ministrima , premijerima i Predsedniku Republike...U Srbiji se zakoni koriste i upotrebljavaju selektivno (kad odgovara), inace vec duze vreme se vlada uredbama, naredbama, depesama i raznoraznim pravilnicima, koji su u vecini slucajeva u suprotnosti sa zakonima koje zamenjuju a skoro sve su protivustavne !


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: steel Мај 25, 2019, 06:22:32
Potpuno ste u pravu ali sta moze pojedinac da uradi? Nista! Takav su sistem napravili da sve s***ase sta valja...jednostavno  im se sve moze....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: krauc Мај 26, 2019, 07:37:22
Uskoro ću morati da se odreknem svog oruzja  u korist Drzave ili njenih prijatelja.
Ovako kako su postavljeni uslovi za pljacku vlasnika oruzja necu moci zbog bizrnih uslova ispuniti.
Ponudit cu ministru Stefanovicu, ako njemu ne treba mozda ce mu tata znati sta sa tim polovnim oruzjem.
Ići cu preko NAOS --a posto je to ista interesna skupina a mozda odmah dobijem i clansku karticu za streljanu TROFEJ....
Sad sam u guzvi,al za par dana cu na ovom mestu napisati zvanicnu ponudu navedenim u tekstu...
Turci su otisli iz Srbije zar ne?????


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: majer Мај 26, 2019, 05:11:37
Nisu bez razloga tolko ostali ovde isti...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Мај 27, 2019, 12:33:39
Pa nemoj tako kolega NAOS je istinski borac za prava svih nas vlasnika vatrenog oruzija.Pa oni nas brane od nas samih.Zamisli da se oni nisu umesali i zauzeli za sve nas vlasnike legalnog oruzija gde bi nam kraj bio.Odavno sam ja govorio da su to krvopije koje u prvoj ruci kada su deljene "soldi" nisu uspeli da se omrse i onda su kao poceli da gucu i bucu dok im nije dato da olizu slag sa serpe i odma su se ucutali.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: svetos Мај 28, 2019, 07:34:07
Kolega Kos, da se tu nije potkrala neka nula? Mislim na broj lovaca 600 000 tesko da nas ima. Na nasu zalost da skupimo deseti deo toga bio bi uspeh.

Prema podacima  toliko ima registrovanog
lovačkog oružja.

Dobar pogled
Kos


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Max011 Јул 05, 2019, 12:39:35
https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3280025/drzavna-sekretarka-popovic-ivkovic-u-upravljanju-oruzjem-srbija-se-rukovodi-strategijom-eu-foto-video


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Јул 05, 2019, 08:47:44
Otisli su i Srbija i Srbi u tri lepe materine,koliko se ovih izroda i izdajnika nakotilo pa se sada utrkuju koji ce vise svoj narod da uglibe u govna!


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ris Јул 06, 2019, 07:43:31
oni dobijaju platu i procenat po projektu...... odavno ovde nema nekog ko bi vodio računa o narodu i državi.....


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: srdjan7272 Август 28, 2019, 11:37:27
Kakva je stuacija sa zamenom oruzanih listova, u Petrovcu na Mlavi jos nisu uradjeni novi oruzani listovi jos od avgusta prosle godine  :angry2:. Ja licno sam predao u oktobru a znam ljude koji su predali u avgustu i jos nista. Sta je razlog zastoja i kakva je stuacija u ostalim opstinama ako neko zna  :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Zeljko M Август 28, 2019, 07:22:27
Ako imas pored lovackog oruzja i neki pistolj ili revolver, ili malokalibarsku pusku ... eto problema ! Po nekim "informacijama" vise stotina  resenja o oduzimanju istih stoji u fijoci i ... ceka ...


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: srdjan7272 Август 28, 2019, 10:59:33
Nista me nebi inenadilo ko nam sve kroji kapu, ali znam ljude koji su predali pre mene a nemaju pistolje ni revolvre vec iskljucivo lovacko oruzje pa ipak nisu jos dobili oruzane liastove


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Zeljko M Септембар 23, 2019, 01:17:07
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2370351566537018&id=1445177462387771


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Новембар 17, 2019, 07:58:01
Danas dobih nove izmene nacrta zakona o oruzju i municiji


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: steel Новембар 17, 2019, 09:02:48
Sta kažu?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Новембар 17, 2019, 10:51:35
nista pametno. hoce da uvedu nabavnu za municiju i da je ogranice na 100kom godisnje, uvode valjda na pistolje okvir do 20 metaka na karabine okvir do 11 metaka ko ima kolekcionarsku dozvolu sme da ima po 10 komada samo za koje nema oruzani list. ima neso i oko lekarskog nisam citao pripala mi mukaa sve sto je naos predlozio nisu nista ubacili tako da mislim da ovo ide ponovo protiv gradjana a ne u svojstvu gradjana


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: bjanko Новембар 18, 2019, 06:59:09
Pa dokle vise sta se to radi da li ce nesto ppvoljno biti za ljubitelje oruzja


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: AcaNik Новембар 18, 2019, 02:46:06
Зар и даље стварно очекујете да буде нешто боље док закон доноси муп а о томе преговарају са пензионерима муп-а!?
Кадија те тужи, кадија ти суди! Ко то не види тај је слеп у најмању руку!
Да ли су сви били у истим униформама када су се договарали око нових измена закона?


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Новембар 18, 2019, 07:22:36
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређује се категоризација, набављање, држање, ношење,
колекционарство, поправљање, преправљање, промет, посредништво и превоз оружја и
муниције.
Изузимање од примене закона
Члан 2.
Одредбе овог закона не примењују се на државне органе који набављају, држе,
носе и превозе оружје и муницију у складу са посебним прописима.
Значење израза
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) оружје јесте ручно преносива направа израђена или прилагођена да под
притиском ваздуха, барутних и других гасова или другог потисног средства може
избацити пројектил: метак, зрно, куглу, сачму или неки други пројектил, односно
распршити гас или течност, хладно оружје и друге направе које су намењене за
самоодбрану или напад, лов или спорт, с тим што се, у смислу овог закона, оружјем не
сматрају уређаји за хумано лишавање живота животиња, грађевински алати, алати,
као и имитације оружја које не користе муницију са барутним пуњењем;
2) ватрено оружје јесте оно оружје које, под притиском барутних гасова, из цеви
избацује пројектил, а, с тим у вези, врсте ватреног оружја јесу – митраљез,
пушкомитраљез, аутоматска пушка, аутомат, пиштољ, револвер, пушка са олученим
цевима (једнометна, репетирајућа, полуаутоматска), пушка са глатким цевима
(једнометна и двометна, репетирајућа, полуаутоматска), комбинована пушка (са
олученим и глатким цевима), пушке, пиштољи и револвери са ивичним паљењем
(малокалибарско оружје);
3) кратко ватрено оружје јесте оно оружје чија дужина цеви не прелази 30 cm,
односно чија укупна дужина не прелази 60 cm;
4) дуго ватрено оружје јесте оно оружје чија дужина цеви прелази 30 cm, односно
чија укупна дужина прелази 60 cm;
5) аутоматско ватрено оружје јесте оно оружје које се после испаљеног метка
аутоматски пуни и које може једним притиском обарача испалити најмање два и више
метака један за другим, без поновног ручног пуњења оружја;
6) полуаутоматско ватрено оружје јесте оно оружје које се после сваког
испаљеног метка аутоматски пуни и које једним притиском обарачa не може испалити
више метака;
7) репетирајуће ватрено оружје јесте оно оружје код којег се после испаљења
следећи метак из магацина или оквира ручно уводи у положај за испаљење;
8) једнометно и двометно ватрено оружје јесте оно оружје које нема магацин ни
оквир за муницију;
2
2
9) ваздушно оружје јесте оно оружје које под притиском сабијеног ваздуха или
другог гаса избацује пројектил из цеви;
10) оружје са тетивом или опругом (самострел, лук, праћка, подводна пушка) јесте
направа која потиском тетиве или опруге избацује стреле или друге пројектиле;
11) конвертибилно оружје јесте оно оружје које изгледом подсећа на ватрено
оружје и које се може преправити тако да испаљује бојеву муницију, те се у смислу
овог закона, конвертибилним оружјем сматрају гасно, стартно и сигнално оружје;
12) уређаји за изазивање електрошокова (електрошокери или парализатори) јесу
ручне направе које помоћу високог електричног напона привремено онеспособљавају
људе и животиње;
13) распршивачи дозвољених нешкодљивих материја јесу направе које садрже
и приликом употребе распршују надражујућа хемијска једињења (CS, CN, ОC) у
концентрацијама дозвољеним по прихваћеним међународним стандардима;
14) хладно оружје јесте боксер, бодеж, кама, сабља, бајонет и други предмети
којима је основна намена напад или су погодни за напад;
15) оружје за личну безбедност јесу, од ватреног оружја, пиштољи и револвери,
као и распршивачи дозвољених нешкодљивих материја и уређаји за изазивање
електрошокова;
16) ловачко оружје јесте дуго ватрено оружје са централним паљењем (ловачке
пушке и ловачки карабини) и оружје са тетивом или опругом, којима је дозвољен лов
у складу са прописима о ловству;
17) спортско оружје јесте ватрено, ваздушно, хладно и оружје са тетивом или
опругом које се користи у стрељачком и другим спортовима и борилачким вештинама;
18) онеспособљено оружје јесте оружје чији су сви основни делови трајно
преправљени и да их није могуће уклонити, заменити или изменити/преправити
како би се ватрено оружје на било који начин поновно оспособило/реактивирало,
тако да се из њега не може испалити бојеви метак;
19) основни делови за ватрено оружје јесу:
(1) рам, навлака и цев пиштоља,
(2) рам, добош и цев револвера,
(3) сандук, затварач, цев, адаптер за цев и глава пушке,
20) додатни основни делови вишекалибарског оружја који се у оригиналном
паковању испоручују заједно са оружјем, сматрају се јединственом целином са оружјем;
21) муницијом, у смислу овог закона, сматрају се меци за ватрено оружје са
олученим и глатким цевима, патроне, чауре са капислама, каписле, зрна, дијабола,
кугла, сачма, барут, сигнална, анестетичка и гасна пуњења;
22) поправљање оружја јесте отклањање кварова на оружју и замена и уградња
основних делова оружја;
23) преправљање оружја јесте прилагођавање оружја другој муницији и други
захвати на оружју којима се утиче на његово функционисање и трајно или привремено
мењају оригиналне техничке карактеристике и конструкцијска решења произвођача или
категорију оружја;
24) промет оружја јесте набављање оружја и муниције ради даље продаје, као и
продаја оружја и муниције;
25) старо оружје јесте оружје које има историјску вредност;
26) минско-експлозивна средства јесу све врсте бомби, мина, граната и других
направа опремљених са експлозивном или адекватном неексплозивном материјом или
детонатором код којих под спољашним или унутрашњим деловањем (тежина, удар,
потез, електрична енергија, хемијска, нуклеарна реакција и сл.) долази до наглог
ослобађања енергије и њиховог распрскавања;
3
3
27) имитације оружја јесу предмети који су спољашњим изгледом слични или
једнаки оружју, али их није могуће употребити или преправити у ватрено оружје;
28) овлашћени сервисер јесте правно лице или предузетник коме је решењем
надлежног органа одобрено бављење поправљањем и преправљањем оружја;
29) овлашћени продавац јесте правно лице или предузетник коме је решењем
надлежног органа одобрено бављење прометом оружја, основним деловима за оружје и
муницијом;
30) регистровано оружје јесте оружје за које је издата исправа од стране
надлежног органа;
31) легализација оружја и муниције јесте поступак регистрације или предаје
нерегистрованог оружја, односно муниције које је лице држало без одобрења надлежног
органа у коме није потребно доказивати порекло оружја и муниције, а власници који
региструју или предају оружје и муницију за време трајања легализације не могу бити
прекршајно нити кривично гоњени за недозвољено набављање, држање и ношење
оружја и муниције.
32) оружни лист јесте исправа на основу које се држи, односно држи и носи
оружје, у складу са овим законом, и која садржи податке о оружју, основним деловима
за оружје и власнику оружја;
33) дозвола за ношење оружја јесте исправа која садржи податке о физичком лицу
и која му даје право да носи пиштољ, односно револвер регистрован као оружје за личну
безбедност из категорије Б;
34) правна лица и предузетници у смислу овог закона јесу правна лица,
предузетници, организације, установе, заводи и државни органи;
35) представник правног лица јесте физичко лице које је са њим у уговорном
односу и које испуњава услове прописане овим законом;
36) гасно, стартно и сигнално оружје јесу пиштољ, револвер и пушка, који под
притиском барутних гасова распршују нешкодљиве, надражујуће материје са
краткотрајним дејством и испаљују пуњење намењено искључиво изазивању гласног
пуцња или испаљивању светлеће сигналне ракете;
37) посредник у промету оружјем и муницијом – брокер, у смислу овог закона,
јесте правно лице или предузетник који се, на основу решења министарства надлежног
за унутрашње послове (у даљем тексту: Министарство), бави преговарањем, уговарањем
и посредовањем у уговарању послова у вези са куповином или продајом оружја и
муниције, а који се не бави прометом оружја;
38) власници оружја у смислу овог закона јесу физичка лица, правна лица и
предузетници.
39) посебно оружје, у смислу овог закона, је оружје које под притиском
експлозивне или гасне материје избацује анестетичко средство и које се користи у
складу са прописима који регулишу заштиту животне средине.
40) преношењем оружја, у смислу овог закона, сматра се преношење до 5
комада регистрованог оружја и до 500 комада муниције, са једног места на друго.
41) модерне копије оружја које не користе метак са централним или ивичним
паљењем су копије дугог и кратког ватреног оружја, које се пуне с уста цеви црним
барутом и пале фитиљем, кременом или капислом.
42) акустично оружје је ватрено оружје које је посебно преправљено за
искључиву употребу испаљивања муниције без пројектила, за потребе правних
лица у позоришним представама, филмском и телевизијском снимању,
реконструкцијама историјских догађаја.
43) музеј, у смислу овог закона, представља сталну установу у служби
друштва и његовог развоја, отворена јавности, која набавља, чува, истражује и
4
4
излаже ватрено оружје, основне делове или муницију у историјске, културне,
научне, техничке и образовне сврхе, као и у сврху очувања наслеђа и која је као
таква призната од стране надлежног министарства.
44) праћење кретања ватреног оружја значи системско праћење кретања
ватреног оружја и његових основних делова и муниције, од произвођача до купца.
У овом су закону одређене именице наведене у мушком роду, а користе се као
неутралне за мушки и женски род.
Категорије оружја
Члан 4.
Оружје и опрема се деле у четири категорије:
1) категоријa А:
1. минско-експлозивна средства,
2. аутоматско кратко и дуго ватрено оружје,
3. оружје које је сакривено у другим предметима,
4. муниција са панцирним, запаљивим, експлозивним зрном са
примесама или оплатама од радиоактивних, отровних и штетних
материја, као и зрна за такву муницију и муницију са зрном које
има експлозивно дејство и зрна за ту муницију,
5. ватрено оружје са интегрисаним пригушивачем пуцња,
пригушивачи пуцња и делови за пригушиваче,
6. експлозивно оружје и његови делови,
7. посебна опрема за оружје у складу са другим законима,
8. било које од следећег полуаутоматског ватреног оружја са
средишњом ударном иглом:
а) кратко ватрено оружје које омогућује испаљивање више од
21 метка без поновног пуњења, ако је оквир капацитета већег од 20
метака део тог ватреног оружја или ако је у њега уметнут одвојиви
оквир капацитета већег од 20 метака;
б) дуго ватрено оружје које омогућује испаљивање више од 11
метака без поновног пуњења, ако је оквир капацитета већег од 10
метака део ватреног оружја или ако је у њега уметнут одвојиви оквир
капацитета већег од 10 метака;
9. полуаутоматско дуго ватрено оружје (нпр. ватрено оружје изворно
намењено испаљивању с рамена) које се може смањити на дужину
мању од 60 цм, а да не изгуби своју функцију, и то склопивим или
телескопским наставком или наставком који се може уклонити без
употребе алата;
10. свако ватрено оружје у овој категорији које је преправљено да
испаљује муницију без пројектила, нешкодљиве надражујуће
материје, друге активне материје или пиротехничку муницију или
преправљено у парадно или акустично оружје;
11. војно и полицијско оружје.
2) категорија Б
1. полуаутоматско кратко ватрено оружје;
2. једнометна пушка са олученим цевима;
3. репетирајућа пушка са олученим цевима;
5
5
4. полуаутоматска пушка са олученим цевима код које оквир и лежиште
метка заједно примају више од три метка, али мање од 12 метака;
5. једнометна пушка са глатким цевима;
6. двометна пушка са глатким цевима;
7. репетирајућа пушка са глатким цевима;
8. полуаутоматска пушка са глатким цевима;
9. комбинована пушка (са олученим и глатким цевима),
10. пушке са ивичним паљењем (малокалибарско дуго оружје);
11. пиштољи и револвери са ивичним паљењем (малокалибарско кратко
оружје);
3) категорија Ц
1. онеспособљено оружје;
2. старо оружје;
3. модерне копије старог оружја које не користе метак са централним или
ивичним паљењем;
4. ваздушно оружје чија кинетичка енергија је 10,5 Ј или већа или чија је
брзина пројектила 200 m/s или већа или калибра већег од 4,5 mm;
5. оружје с тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве већа од 450 N;
6. конвертибилно оружје,
7. акустично оружје,
8. посебно оружје,
9. телескопски – оптички нишан са светлосним снопом или са уређајем
за електронско појачавање светлости, инфрацрвеним или
термовизијским уређајем за цивилну употребу;
4) категорија Д
1. хладно оружје,
2. распршивачи дозвољених нешкодљивих материја,
3. уређаји за изазивање електрошокова,
4. ваздушно оружје чија кинетичка енергија је мања од 10,5 Ј или је
брзина пројектила мања од 200 m/s или калибра 4,5 mm или мањег,
5. оружје са тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве до 450 N.
Дозвољеност и забрана набављања, држања и ношења оружја
Члан 5.
Оружје и опрема из категорије А не могу набављати, држати и носити физичка
лица, правна лица и предузетници, осим у случајевима предвиђеним овим и другим
законом.
Оружје из категорије Б може се набављати, држати и носити – на основу исправе
надлежног органа.
Оружје из категорије Ц може се слободно набављати у случајевима предвиђеним
овим законом, а држати уз пријаву надлежном органу.
Оружје из категорије Д може се набављати и држати без исправе и пријаве
надлежном органу, у складу са овим законом.
Забрана промета, набављања и држања одређене додатне опреме
6
6
Члан 6.
Забрањено је стављати у промет, набављати, држати и носити оквир за
кратко полуаутоматско ватрено оружје са средишњом ударном иглом које
омогућује испаљивање више од 21 метка без поновног пуњења, ако је оквир
капацитета већег од 20 метака део тог ватреног оружја или ако је у њега уметнут
одвојиви оквир капацитета већег од 20 метака.
Забрањено је стављати у промет, набављати, држати и носити оквир за дуго
полуатоматско ватрено оружје које омогућује испаљивање више од 11 метака без
поновног пуњења, ако је оквир капацитета већег од 10 метака део ватреног оружја
или ако је у њега уметнут одвојиви оквир капацитета већег од 10 метака.
Надлежни орган
Члан 7.
Надлежни орган, у смислу овог закона, јесте територијално надлежна
организациона јединица министарства надлежног за унутрашње послове, према
пребивалишту, односно према седишту подносиоца захтева (у даљем тексту: надлежни
орган).
Двостепеност у одлучивању и примена одредби закона који регулише управни
поступак
Члан 8.
На првостепена решења која доноси надлежни орган на основу овог закона може се
у року од 15 дана од дана уручења решења изјавити жалба министру надлежном за
унутрашње послове (у даљем тексту: министар).
Жалба не одлаже извршење решења.
На питања која нису уређена овим законом примењују се одредбе закона којим се
уређује општи управни поступак.
Надзор
Члан 9.
Надзор над применом овог закона врши Министарство.
Приликом вршења надзора службена лица Министарства овлашћена су да
прегледају опште акте и пословне књиге, евиденције, просторије у којима се чува оружје,
као и само оружје, траже обавештења, налажу мере у циљу примене прописа, воде
управни поступак, подносе прекршајне и кривичне пријаве и предузимају све радње
проистекле из ових поступака, у складу са законом.
Исправе
Члан 10.
Исправе у смислу овог закону јесу:
1) Одобрење за набављање оружја за физичка лица;
2) Одобрење за набављање оружја за правна лица и предузетнике;
3) Одобрење за набављање оружја, основних делова за оружје и муниције ради
даље продаје;
4) Оружни лист (за држање оружја за личну безбедност, за држање и ношење
оружја, за правна лица и предузетнике);
5) Потврда о држању оружја и опреме из категорије Ц;
6) Одобрење за распоређивање запослених лица;
7
7
7) Дозвола за ношење оружја;
8) Одобрење за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије;
9) Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије;
10) Одобрење за набављање основних делова за оружје;
11) Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију;
12) Колекционарска дозвола;
13) Потврда о предаји оружја у власништво Републике Србије;
14) Потврда о пријави држања оружја које поседују музеји;
15) Одобрење за набављање муниције.
За издавање исправа из става 1. овог члана, осим тачке 13, како и за обрасце,
друге списе и радње органа државне управе у поступцима по овом закону наплаћује се
такса у смислу прописа којима је уређен буџетски систем.
II. НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
Услови за физичка лица за набављање и држање оружја из категорије Б
Члан 11.
Оружје из категорије Б могу набављати и држати физичка лица која:
1) су пунолетна;
2) су држављани Републике Србије или стално настањени странци;
3) су здравствено способна за држање и ношење оружја;
4) нису правноснажно осуђивана на казну затвора за кривична дела: против живота и
тела, против слобода и права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и
породице, против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и
имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против државних
органа, против јавног реда и мира, против човечности и других добара заштићених
међународним правом или се против њих води поступак за наведена кривична дела;
5)која нису правноснажно осуђивана или против којих није вођен поступак
одлагања кривичног гоњења за кривично дело недозвољена производња, држање,
ношење и промет оружја и експлозивних материја нити се против њих води
поступак за наведено кривично дело;
6)која нису правноснажно кажњавана у последње четири године за прекршаје из
области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и за прекршаје из
закона који регулишу држање и ношење оружја;
7) на основу безбедносно-оперативне провере у месту пребивалишта, боравишта, месту
рада, својим понашањем не указују на то да ће представљати опасност за себе или друге
и јавни ред и мир, а посебно: да не конзумира чешће и прекомерно алкохол, да не
конзумира опојне дроге или друге психоактивне супстанце, да нема нарушене
породичне односе, да нема сукоба са лицима из окружења, да није склон агресивном
понашању или другим поремећајима у понашању, да нема дисциплинске повреде
прописа о ловству или спортском стрељаштву и друге сличне околности;
8) су обучена за руковање ватреним оружјем;
9) имају оправдан разлог и то:
(1) за оружје за личну безбедност из категорије Б - уколико учине вероватним
да би им могла бити угрожена лична безбедност због природе посла или
других околности,
(2) за ловачко оружје категорије Б - доставе доказ да испуњавају услове за
поседовање ловне карте,
8
8
(3) за спортско оружје - уверење о активном чланству у спортској стрељачкој
организацији;
10) имају услове за безбедан смештај и чување оружја.
Здравствена способност
Члан 12.
Здравствена способност за држање и ношење оружја, предвиђена чланом 11. став
1 тачка 3) овог закона доказује се уверењем о здравственој способности, које није
старије од месец дана од дана издавања.
Уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја издаје
здравствена установа која добије решење министарства надлежног за послове здравља
да испуњава услове за обављање лекарских прегледа за утврђивање здравствене
способности физичких лица за држање и ношење оружја.
Припадници министарства надлежног за унутрашње послове који по
службеној дужности носе оружје, активна војна лица и припадници служби
безбедности који по службеној дужности носе оружје постојање услова из члана 11.
став 1. тачка 3. овог закона доказују одговарајућом потврдом или исправом коју је
издао надлежни орган министарства односно службе у којој су запослени.
Ближе услове које мора да испуњава здравствена установа за обављање лекарских
прегледа за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење
оружја прописује министар надлежан за послове здравља.
Овлашћена здравствена установа за обављање лекарских прегледа за утврђивање
здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја обавезна је да
најкасније у року од осам дана од дана обављеног прегледа обавести најближу
организациону јединицу Министарства о чињеници да лекарски прегледано лице не
испуњава услове за одобравање држања и ношења оружја.
Физичко лице коме је по овом закону одобрено набављање оружја из категорије
Б, односно издат оружни лист, мора надлежном органу сваких пет година, односно месец
дана пре истека важења претходно издатог лекарског уверења о здравственој
способности за држање и ношење оружја, доставити ново уверење које није старије од
месец дана.
Физичко лице које није задовољно издатим уверењем о здравственој способности
за држање и ношење оружја, може изјавити жалбу другостепеној лекарској комисији коју
именује министар надлежан за послове здравља.
Уколико постоје два или више лекарских налаза са различитим мишљењем
о здравственој способности за држање и ношење оружја, надлежни орган ће
прекинути поступак до коначног налаза и мишљења другостепене лекарске
комисије.
Надлежни орган који је издао оружни лист физичком лицу обавезан је да одмах
по издавању оружног листа о тој чињеници обавести лекара тог физичког лица у смислу
закона којим се уређује здравствена заштита (у даљем тексту: изабрани лекар).
Уколико се приликом прегледа или лечења особе која поседује оружје,
основано посумња да је дошло до промене здравственог стања које утиче на
здравствену способност за држање и ношење оружја, здравствена установа, односно
други облици здравствене службе, односно изабрани лекар или други лекар који је
прегледао или лечио особу која поседује оружје мора одмах по сазнању да обавести
најближу организациону јединицу Министарства према месту свога рада, а
најкасније у року од 15 дана од дана сазнања.
9
9
Надлежни орган закључком ће упутити физичко лице из става 10. овог члана
овлашћеној здравственој установи према месту пребивалишта физичког лица ради
оцене здравствене способности. Власник оружја је дужан да у року од 15 дана од
дана пријема закључка о упућивању достави надлежном органу уверење о
здравственој способности за држање и ношење оружја. Уколико лице не достави
надлежном органу уверење о испуњавању здравствених услова за држање и ношење
оружја у остављеном року, сматраће се да лице не испуњава услове из члана 11. став
1. тачка 3) овог закона.
Ближе услове које, у погледу здравствене способности за држање и ношење
оружја, морају да испуњавају физичка лица која држе и носе оружје прописује министар
надлежан за послове здравља.
Набављање оружја из категорије Б за физичка лица
Члан 13.
Захтев за набављање оружја подноси се на прописаном обрасцу уз који се даје на
увид лична карта, односно други идентификациони документ, прилаже се докази о
оправданости разлога за набављање оружја као и сагласност за проверу и обраду личних
података приликом предузимања службених радњи предвиђених овим законом, а у
складу са законом који уређује заштиту података о личности.
Надлежни орган ће при одлучивању, поред доказа које приложи подносилац
захтева, користити податке из евиденција које води по закону, као и податке до којих
долази при вршењу својих послова у складу са овлашћењима.
Постојање услова из члана 11. став 1. тачка 10) овог закона утврђује полицијски
службеник непосредним опажањем у стамбеном простору по месту пребивалишта или
боравишта подносиоца захтева. Уколико лице не дозволи полицијским службеницима да
утврде постојање услова из члана 11. став 1. тачка 10) овог закона сматраће се да лице
не испуњава услове из члана 11. став 1. тачка 10) овог закона.
Обуке за руковање ватреним оружјем ослобођена су лица која раде или су
радила у државним органима а која по службеној дужности носе или су раније
носила оружје, професионална и пензионисана војна лица, резервне војне
старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са ватреним
оружјем.
Надлежни орган издаће одобрење за набављање оружја физичком лицу за кога се
у поступку утврди да испуњава услове из члана 11. овог закона. Одобрење за набављање
оружја важи шест месеци од дана издавања одобрења.
Одобрење за набављање оружја, на основу кога подносилац захтева није у
предвиђеном року извршио набавку оружја, вратиће надлежном органу.
Надлежни орган одбиће захтев решењем и неће издати одобрење за набављање
оружја уколико нису испуњени услови из члана 11. овог закона.
Набављање и држање оружја и опреме из категорије Ц
Члан 14.
Физичка лица, као и правна лица и предузетници, ако је то у складу са делатношћу
којом се баве, могу без претходног одобрења за набављање оружја издатог од надлежног
органа, набављати и држати оружје и опрему из категорије Ц, осим у случајевима
наведеним у овом закону.
Онеспособљено оружје се може набављати и држати без претходног одобрења
надлежног органа.
10
10
Оружје и опрему из категорије Ц, осим онеспособљеног, могу држати
физичка лица која испуњавају услове из члана 11. став 1. тач. 1, 2, 4, 5, 6. и 7. овог
закона.
Лица која набаве оружје и опрему из категорије Ц дужна су да у року од осам
дана од дана набављања оружја и опреме исто пријаве надлежном органу на
прописаном обрасцу. Уз захтев подноси се и доказ о пореклу оружја и опреме.
Надлежни орган издаће потврду о држању оружја и опреме из категорије Ц
лицима из става 1. овог члана за које се у поступку утврди да испуњава услове из
овог члана.
Потврду о држању оружја и опреме из категорије Ц надлежни орган издаће
на прописаном обрасцу.
Надлежни орган одбиће захтев решењем и неће издати потврду о држању
оружја и опреме из категорије Ц уколико нису испуњени услови из члана 14. овог
закона.
Набављање и држање оружја из категорије Д
Члан 15.
Физичка лица старија од 16 година, правна лица као и привредни субјекти могу,
без одобрења и пријаве надлежном органу, набављати и држати оружје из категорије Д.
Врсте оружних листова
Члан 16.
Физичким лицима, правним лицима и предузетницима се издаје оружни лист за
оружје из категорије Б.
Врсте оружног листа јесу:
1) Оружни лист за држање оружја за личну безбедност;
2) Оружни лист за држање и ношење оружја;
3) Оружни лист за правна лица и предузетнике.
Оружни лист за држање оружја за личну безбедност издаје се за пиштоље и
револвере.
Оружни лист за држање и ношење оружја издаје се за ловачко и спортско оружје.
Издавање оружног листа
Члан 17.
Физичко лице, које је на основу одобрења надлежног органа извршило набављање
оружја подноси захтев надлежном органу ради издавања оружног листа у року од осам
дана од дана извршене набавке оружја. Уз захтев подноси се и доказ о пореклу оружја.
Физичко лице које је на основу одобрења надлежног органа извршило набављање
оружја, а већ поседује оружни лист за исту врсту оружја подноси захтев надлежном
органу ради регистрације набављеног оружја у року од осам дана од дана извршене
набавке оружја. Уз захтев подноси се и доказ о пореклу оружја.
Оружни лист издаје се на прописаном обрасцу и у њега се уносе подаци о оружју
и власнику оружја. Образац оружног листа садржи микроконтролер (чип) за потребе
аутоматског очитавања података у који се уносе видљиви алфанумерички подаци на
исправи, као и остали подаци о власнику, подаци о оружју и подаци о основним
деловима. Трошкове израде оружног листа сноси подносилац захтева.
11
11
Поступак издавања, садржину оружног листа и изглед обрасца са заштитним
елементима прописује министар.
Оружни лист издаће се са ограниченим роком важења до десет година, односно
оружје ће се уписати у већ издату исправу о оружју физичком лицу које испуњава
услове из члана 11. овог закона.
Физичко лице ће најкасније 30 дана пре истека рока важења оружног листа
надлежном органу поднети захтев за издавање новог оружног листа.
Физичко лице коме је издат оружни лист, дужно је да приликом промене
пребивалишта обавести о томе надлежни орган у месту новог пребивалишта у року
од осам дана од дана промене пребивалишта, ради уписа промене података у
службене евиденције и у исправе о оружју.
Колекционарска дозвола
Члан 18.
Решењем надлежног органа може се одобрити издавање колекционарске дозволе
за набављање оружја физичком лицу које испуњава услове из члана 11. овог закона,
поседује најмање пет комада регистрованог оружја из категорије Б и које располаже
просторно-техничким условима за безбедан смештај и чување оружја. Трошкове израде
колекционарске дозволе сноси подносилац захтева.
Колекционарска дозвола важи трајно и на основу ње се може набавити више
комада оружја из категорије Б.
Физичко лице које на основу колекционарске дозволе набави оружје подноси
захтев надлежном органу ради регистрације набављеног оружја или захтев за издавање
оружног листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја.
Имаоци колекционарске дозволе могу на основу ње набавити и држати
максимално до десет комада муниције у калибрима за које немају регистровано
оружје, а муницију за регистровано оружје набављају у складу са одредбама овог
закона.
Колекционарска дозвола ће се одузети уколико њен ималац престане да испуњава
услове из става 1. овог члана.
Просторно-техничке услове за безбедно чување оружја за лица из овог члана
прописује министар.
Уговори о преносу власништва над оружјем
Члан 19.
Уговор којим се врши пренос власништва над регистрованим оружјем из
категорије Б мора бити састављен у писаној форми и оверен.
Власници регистрованог оружја из категорије Б могу без одобрења надлежног
органа међусобно размењивати оружје исте врсте.
Приликом размене, може се мењати намена оружја, уколико оружје и нови
власник испуњавају услове предвиђене овим законом.
Када уговором изврше пренос власништва, односно размену оружја лица су
дужна да надлежном органу, у року од осам дана од дана преноса власништва поднесу
захтев за регистрацију оружја.
Власник оружја може у сваком тренутку надлежном органу предати оружје без
накнаде у власништво Републике Србије.
12
12
Оружје из категорије Б може се отуђити, осим у случају из става 2. овог члана,
само лицу које поседује важеће одобрење за набављање оружја или колекционарску
дозволу.
Изглед и садржину обрасца о предаји оружја у власништво Републике Србије
прописује министар.
Набављање муниције
Члан 20.
Муниција за оружје са глатким цевима из категорије Б и дијаболе за оружје из
категорије Ц, могу се набављати на основу издате исправе о оружју.
Власници оружја могу набављати и држати муницију у калибрима за које имају
регистровано оружје.
Муниција за оружје са олученим цевима може се набављати само на основу
одобрења надлежног органа, за врсту оружја за коју је издат оружни лист.
Одобрење за набављање муниције из става 3. овог члана важи шест месеци
од дана издавања, а може се издати за количину садржану у оригиналним
паковањима а највише 100 комада у току календарске године.
Забрањено је набављати и држати муницију за онеспособљено и старо оружје.
Имаоци колекционарске дозволе могу држати до десет комада муниције за
старо оружје у калибрима за које имају издату исправу о оружју.
Пуњење муниције
Члан 21.
Чланови стрељачких и ловачких организација који имају регистровано оружје из
категорије Б и који су обучени за руковање експлозивним материјама могу, на основу
решења надлежног органа којим им је одобрено пуњење муниције за сопствене потребе
и потребе њихових стрељачких и ловачких организација, пунити муницију у складу са
прописима који регулишу набавку, употребу, промет и смештај експлозивних материја.
Лицима из става 1. овог члана, надлежни орган ће решењем забранити пуњење
муниције за сопствене потребе и потребе њихових стрељачких и ловачких организација,
уколико се у поступку утврди да не испуњавају услове прописане овим, односно другим
законом.
Забрањена је израда муниције са пројектилом преправљањем сигналне, стартне и
гасне муниције.
Муниција напуњена за сопствене потребе, као и барут чувају се на начин да
не буду доступни лицима која нису овлашћена за њихово поседовање, закључани и
одвојени у ормару од чврстог материјала, сефу или сличној просторији која се не
може отворити алатом уобичајене употребе.
Набављање основних делова оружја
Члан 22.
Власник регистрованог оружја из категорије Б може за њега набављати основне
делове уз одобрење надлежног органа. Подаци о набављеним основним деловима уносе
се у oружни лист.
13
13
Одредбе овог закона које се односе на оружје сходно се примењују и на основне
делове за оружје.
Набављање оружја странаца
Члан 23.
Странци који у Републици Србији немају стално настањење могу набављати
оружје из категорија Б и Ц са припадајућом муницијом на основу Одобрења за
набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије – које издаје
територијално надлежна организациона јединица министарства надлежног за
унутрашње послове, према месту у коме се врши набавка.
Странци из става 1. овог члана уз захтев за издавање одобрења прилажу и исправу
о свом идентитету и легализовану исправу издату у страној земљи на основу које у тој
земљи могу извршити набавку оружја и муниције.
Странци из става 1. овог члана морају овако набављено оружје и муницију изнети
из Републике Србије у року од три дана од извршене набавке.
Приликом преласка државне границе овако набављено оружје и муницију дужни
су да пријаве органу надлежном за граничну контролу.
Регистрација оружја
Члан 24.
Регистрација оружја из категорије Б и Ц врши се уношењем података о оружју
(марка, модел, калибар, фабрички број) у издату исправу о оружју и у евиденцију
надлежног органа.
Не може се регистровати оружје које није испитано, жигосано и обележено у
складу са прописима који уређују испитивање, жигосање и обележавање оружја.
Уколико оружје из става 2. овог члана није испитано, жигосано и обележено,
надлежни орган упутиће власника да, пре регистрације, испита, жигоше и обележи
оружје.
Оружје без порекла за које у судском поступку није изречена мера
безбедности одузимања предмета, као и оружје које је трајно технички неисправно
прелази у власништво Републике Србије.
Дозвола за ношење оружја за личну безбедност
Члан 25.
Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из категорије
Б може се издати дозвола за ношење оружја.
Захтев се подноси надлежном органу.
Физичко лице из става 1. овог члана приликом подношења захтева мора
испуњавати услове из члана 11. овог закона, као и да докаже да му је лична безбедност
битно угрожена или би могла бити угрожена у толикој мери да је за његову безбедност
неопходно ношење оружја.
Издавање дозволе за ношење оружја решењем одобрава директор полиције или
полицијски службеник кога он за то овласти.
Решењем ће се одбити захтев за издавање дозволе за ношење оружја уколико
подносилац захтева не испуњава услове из става 3. овог члана.
14
14
Дозволу за ношење оружја за личну безбедност на основу решења којим је
ношење оружја одобрено издаје надлежни орган.
Дозвола за ношење оружја важи уз оружни лист.
Ималац дозволе за ношење оружја може, уз оружни лист носити у исто време само
један комад оружја за које му је издат оружни лист.
На јавном месту, ималац дозволе за ношење оружја за личну безбедност оружје
не сме учинити видљивим другим лицима односно не сме носити оружје на начин који
изазива узнемирење других лица.
Дозвола за ношење оружја се издаје са ограниченим роком важења до пет година.
Уколико се у спроведеном поступку утврди да лице коме је издата дозвола за
ношење оружја за личну безбедност престане да испуњава услове из става 3. овог члана,
директор полиције односно овлашћени полицијски службеник донеће решење којим се
ношење оружја забрањује и издата дозвола одузима.
На решења из овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од
дана уручења решења.
Ношење оружје
Члан 26.
Забрањено је ношење оружја на јавном месту осим у случајевима утврђеним овим
или другим законом.
Ловачко оружје може се носити за време лова, у складу са прописима о ловству.
Спортско оружје може се носити у отвореним и затвореним просторима
намењеним за стрељачке спортове и обуку за руковање оружјем.
Пунолетна лица могу носити распршиваче дозвољених нешкодљивих
материја и уређаје за изазивање електрошокова.
Малолетна лица старија од 16 година могу носити распршивач дозвољених
нешкодљивих материја.
Власник оружја је дужан да приликом преношења или ношења оружја носи
припадајући оружни лист, односно исправу о оружју.
Забрањена је употреба оружја на јавном месту или месту на којем се
употребом оружја може угрозити безбедност људи или објеката или у простору који
не испуњава услове за стрелиште.
Оружје из категорије Д се на јавном месту не сме учинити видљивим другим
грађанима, нити се сме носити на начин који узнемирује грађане.
Онеспособљавање оружја
Члан 27.
Оружје из категорије Б може се онеспособити.
Потврду о онеспособљавању оружја издају правна лица овлашћена за
испитивање, жигосање и обележавање ватреног оружја и за производњу оружја, као
и овлашћени сервисери. Уколико правно лице овлашћено за испитивање, жигосање
и обележавање ватреног оружја изврши онеспособљавање оружја, потврду о
онеспособљавању издаће министарство надлежно за унутрашње послове.
Трошкове онеспособљавања оружја сноси власник оружја.
Власник оружја дужан је да трајно онеспособљено оружје пријави надлежном
органу у року од осам дана од дана онеспособљавања.
Податак о онеспособљености уноси се у издату исправу и утискује на самом
оружју.
15
15
Забрањено је набављати, држати и носити основне делове за онеспособљено
оружје.
Министар прописује ближи поступак, услове и начин онеспособљавања оружја.
Престанак испуњености услова за држање оружја
Члан 28.
Надлежни орган, по службеној дужности, води рачуна о томе да ли физичко лице
које држи оружје из категорије Б и Ц, осим онеспособљеног, испуњава услове
прописане чл. 11. и 14. став 3. овог закона.
Ако престану да постоје неки од услова из члана 11. став 1. тач. 3),4),5),6),7), 9),
10) и 14. став 3. овог закона, надлежни орган ће донети решење о одузимању оружног
листа, односно потврде о држању оружја и опреме из категорије Ц, оружја, опреме и
муниције физичком лицу које држи оружје из категорије Б и Ц, осим онеспособљеног
оружја.
Физичко лице против кога је покренут управни поступак за одузимање оружја
дужан је да на захтев полицијског службеника одмах, а најкасније у року од 48 сати преда
оружни лист, односно потврду о држању оружја и опреме из категорије Ц, оружја,
оружје и муницију.
О одузетим предметима надлежни орган издаје потврду. Одузети оружни лист,
односно потврду о држању оружја и опреме из категорије Ц, оружје и муницију чува
надлежни орган до окончања поступка.
Физичко лице коме је одузето оружје из категорије Б, оружје и опрема из
категорије Ц, осим онеспособљеног, као и припадајућу муницију може исто отуђити
или оружје онеспособити у року од годину дана од дана правноснажности решења о
одузимању.
Ако физичко лице које има регистровано оружје престане да испуњава услов из
члана 11. став 1. тачка 2) овог закона, дужно је да без одлагања преда оружје и
припадајућу муницију надлежном органу и исто отуђи у року од годину дана или да у
том року оружје и муницију изнесе из земље у складу са чланом 23. овог закона.
Ако физичко лице не поступи сагласно ст. 5. и 6. овог члана оружје и муниција
постаје власништво Републике Србије.
Поступак у случају смрти власника оружја и наслеђивање оружја
Члан 29.
У случају смрти лица које је имало регистровано оружје, лице у чијем се поседу
ово оружје затекне дужно је да у року од 60 дана од смрти лица обавести најближу
организациону јединицу Министарства, ради преузимања оружја. Такво оружје чуваће
се у организационој јединици Министарства по месту последњег пребивалишта
власника, до одређивања наследника. У случају да за једног од наследника оружја буде
одређено малолетно лице, оружје се чува до дана стицања пунолетства наследника.
Лице које по основу наслеђа стекне оружје из категорија Б и Ц, може да то оружје
преда у власништво Републике Србије. Уколико то не учини, дужно је да, у року од
годину дана од дана правноснажности решења о наслеђивању, поднесе захтев ради
издавања оружног листа или захтев за регистрацију оружја, односно пријаву држања
оружја, или га онеспособи или отуђи. Ако је један од наследника оружја малолетно
лице, овај рок почиње да тече од дана стицања пунолетства.
Уколико је оружје из става 2. овог члана у моменту одређивања наследника
изгубљено или украдено, рок прописан ставом 2. овог члана почиње да тече од дана
проналаска оружја.
16
16
Ако наследник не поступи на начине утврђене у ставу 2. овог члана, наслеђено
оружје прелази у власништво Републике Србије.
Поступак са нађеним оружјем и муницијом
Члан 30.
Ко нађе оружје и/или муницију дужан је да одмах обавести најближу
организациону јединицу Министарства.
Нађено оружје које није регистровано, нити се потражује, прелази у власништво
Републике Србије.
Поступак са несталим оружјем
Члан 31.
У случају да примети нестанак регистрованог оружја, власник је дужан да одмах,
а најкасније у року од 24 сата, нестанак пријави надлежном органу.
Нађено оружје чији је нестанак пријављен вратиће се власнику уколико испуњава
услове прописане овим законом, осим ако је оружје доказно средство неког истражног
или судског поступка, када се са њим поступа у складу са другим законом.
Руковање оружјем и давање оружја на послугу
Члан 32.
Власник оружја дужан је одржавати оружје безбедним за употребу, да њиме
пажљиво рукује и да га савесно чува на начин да не дође у посед неовлашћених лица и
не угрози безбедност људи и објеката.
Регистровано оружје не сме се давати на послугу, осим у случајевима
предвиђеним овим законом.
Ловачко оружје може се дати ловцу, уколико и сам има оружни лист за ту врсту
оружја.
У отвореним и затвореним просторима намењеним за стрељачке спортове и обуку
у руковању оружјем, оно се може давати на послугу корисницима.
Стрељачка организација може своје регистровано оружје дати на послугу другој
стрељачкој организацији, која има регистровану исту врсту оружја, на основу писаног
уговора.
Регистровано оружје или оружје у поступку регистрације се може дати
овлашћеном сервисеру ради поправке, односно преправке оружја, односно овлашћеном
продавцу ради комисионе продаје.
Власник оружја који је привремено спречен да испуни услове из става 1. овог
члана (због путовања, пресељења и др.) може га дати на чување правном лицу или
предузетнику који испуњава просторно-техничке услове за безбедан смештај и чување
оружја.
У случајевима из ст. 3. и 4. овог члана, власник регистрованог оружја или његов
представник ако је власник правно лице, уколико није присутан за време трајања
послуге, може дати оружје на послугу уз пријаву надлежном органу, који није дужи од
6 месеци у току једне календарске године.
У случајевима из ст. 6. и 7. овог члана правно лице или предузетник дужан је да
изда потврду о примљеном оружју.
Изглед пријаве и поступак давања оружја на послугу прописује министар.
Преношење оружја
17
17
Члан 33.
Власник оружја или његов представник ако је власник правно лице или
предузетник може га уз важећу издату исправу о оружју преносити, за сопствене потребе,
спаковано у одговарајућу амбалажу (кофер, кутија, футрола) која онемогућава његову
тренутну употребу.
Ватрено, ваздушно и конвертибилно оружје преноси се испражњено од муниције.
Правно лице или предузетник из става 1. овог члана дужно је да, пре преношења
оружја, свом представнику, на прописаном обрасцу изда посебно овлашћење за
преношење оружја.
Преношење оружја и муниције преко државне границе
Члан 34.
Оружје и муниција који се могу набављати и регистровати у складу са овим
законом, могу се, приликом увоза и извоза, преносити преко државне границе, у складу
са прописима о извозу и увозу оружја и муниције, спољнотрговинском промету,
транспорту опасног терета и уз пријаву органу надлежном за спровођење граничне
контроле.
Власници увезеног оружја из става 1. овог члана, осим овлашћених продаваца,
дужни су да у року од осам дана од дана увоза оружја, поднесу захтев за регистрацију.
За оружје и муницију које се привремено уноси за потребе лова и спорта или је у
транзиту кроз Републику Србију, орган надлежан за спровођење граничне контроле
издаје за оружје из категорије Б, Ц и Д, Одобрење за уношење оружја и муниције у
Републику Србију. Лице које оружје и муницију уноси у Републику Србију, дужно је да
пре издавања одобрења докаже своје право на држање, ношење и транзит оружја и
муниције које се уноси, као и разлог уношења оружја и муниције у Републику Србију.
Одобрење за изношење оружја и муниције из Републике Србије, а за потребе
лова и спорта, издаће надлежни орган за оружје из категорије Б, Ц и Д, уколико лице
поседује доказ о сагласности издат од страног надлежног органа односно има оправдани
разлог за изношење оружја и муниције.
Оружје и муниција из ст. 3. и 4. овог члана, може се уносити и износити преко
државне границе у складу са чланом 33. овог закона и уз пријаву органу надлежном за
спровођење граничне контроле.
Држављани Републике Србије и странци у сврху лова могу преко државне
границе преносити до три комада ловачког оружја, 500 комада муниције за оружје
са глатким цевима, односно 100 комада муниције за ловачко оружје са олученим
цевима.
Држављани Републике Србије и странци у сврху такмичења у стрељаштву
могу преко државне границе прености оружје и муницију у количини која је
наведена у доказу о сагласности организатора манифестације а која је потребна за
несметано одвијање такмичења. Оружје и преостала муниција мора се изнети из
Репбулике Србије у року од 7 дана од завршеног такмичења у стрељаштву.
Оружје и муниција могу се уносити и износити преко државне границе само на
међународним граничним прелазима, осим ако међународним уговором није другачије
предвиђено.
Ако приликом прелажења државне границе држављанин Републике Србије или
странац не пријави оружје и муницију орган надлежан за граничну контролу одузеће
оружје и муницију и о томе издати потврду.
18
18
Ако држављанин Републике Србије који живи у иностранству пријави на
граничном прелазу оружје и муницију за које има исправу издату од страног надлежног
органа, и има намеру да то оружје региструје у Републици Србији, орган надлежан за
граничну контролу привремено ће одузети то оружје и муницију и о томе издати потврду.
Власник привремено одузетог оружја и муниције из става 10. овог члана дужан је
да у року од деведесет дана од дана привременог одузимања оружја и муниције, исто
изнесе из Републике Србије или у том року прибави одговарајућу исправу издату од
надлежног органа.
Уколико власник привремено одузетог оружја не поступи на начин из става
11. овог члана, одузето оружје постаје власништво Републике Србије.
Оружје припадника страних служби безбедности
Члан 35.
Припадници страних војних, полицијских и других служби безбедности који
долазе у службену посету у Републику Србију или су у транзиту преко територије
Републике Србије, а по прописима своје државе носе кратко оружје које је саставни део
њихове униформе, уз претходну најаву Министарства, могу ући у Републику Србију у
униформи с оружјем, односно унети оружје са припадајућом муницијом и држати га и
носити за време боравка у Републици Србији.
Представници стране службе безбедности који су у пратњи и непосредно штите
представнике те државе или представнике међународних организација за време транзита
или посете Републици Србији, могу уносити и носити оружје и муницију само уз
одобрење Министарства. Одобрење је ограничено временом боравка или транзита
представника које прате и непосредно штите.
Одобрење из става 2. овог члана издаје орган надлежан за граничну контролу без
наплате таксе, на обрасцу који пропише министар.
Оружје припадника дипломатско-конзуларних
представништава и странаца на привременом боравку
Члан 36.
Припадницима страних дипломатско-конзуларних представништава у Републици
Србији, може се по принципу реципроцитета одобрити набављање, држање и ношење
оружја.
Припадници страних дипломатско-конзуларних представништава у Републици
Србији захтев подносе министарству надлежном за спољне послове које захтев доставља
Министарству. Министарство надлежно за спољне послове утврђује постојање
реципроцитета.
Изузетно, странцима на боравку у Републици Србији може се одобрити уношење,
изношење, набављање, држање и ношење оружја уз одобрење министра.
Прелазак оружја у власништво Републике Србије
Члан 37.
Оружјем које је, на основу овог закона прешло у власништво Републике Србије,
располаже Влада Републике Србије.
Оружје из става 1. овог члана може се отуђити, уништити или користити за
потребе државних органа.
19
19
Услови за бављење обуком у руковању ватреним оружјем,
поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја
и муниције
Члан 38.
Обуком у руковању ватреним оружјем, поправљањем и преправљањем оружја,
прометом оружја, основних делова оружја и муниције, могу се бавити правна лица и
предузетници који пре уписа наведене делатности код органа који је надлежан за вођење
евиденције привредних субјеката добију решење надлежног органа којим је одобрено
бављење том делатношћу.
Обуком у руковању ватреним оружјем могу се бавити правна лица и
предузетници који поседују доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу
пословног простора и стрелишта, који поседују доказ о потребној стручности и доказ о
испуњености просторно-техничих услова за безбедан смештај и чување оружја.
Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и
предузетници који поседују доказ о потребној стручности, о праву власништва или
уговор о дугорочном закупу пословног простора, поседовању потребне техничке опреме
и средстава, као и доказ о испуњености просторно-техничих услова за безбедан смештај
и чување оружја.
Прометом оружја, основних делова оружја и муниције могу се бавити правна лица
и предузетници који поседују доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу
пословног простора, као и доказ о испуњености просторно-техничих услова за безбедан
смештај и чување оружја.
Оснивачи, законски заступници, одговорна лица и лица запослена у правним
лицима и код предузетника из става 1. овог члана која по службеној дужности долазе у
контакт са оружјем, морају испуњавати услове из члана 11. ст. 1. тач. 1)–8) овог закона.
Правним лицима и предузетницима неће се решењем надлежног органа одобрити
бављење делатношћу из става 1. овог члана односно решењем надлежног органа ће се
забранити даље бављење делатношћу уколико се у поступку утврди да не испуњавају
услове прописане овим законом или уколико би се угрозила јавна безбедност.
Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од надлежног
органа прибаве одобрење за распоређивање запослених лица пре распоређивања на те
послове.
Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да оружје, основне
делове оружја и муницију чувају у складу са овим законом.
Поправљати и преправљати се може само регистровано оружје и оружје у
поступку регистрације.
О свакој извршеној преправци оружја овлашћени сервисери обавестиће надлежни
орган у року од 15 дана од дана извршене преправке.
Мишљење о испуњености просторно-техничких услова за безбедан смештај и
чување оружја и муниције, на захтев странке, издаје Министарство.
Министарство врши надзор над радом правних лица и предузетника из става 1.
овог члана.
Министар ће ближе прописати програм, услове и начин спровођења обуке у
руковању ватреним оружјем, поправљања и преправљања оружја, промета оружја,
делова за оружје и муниције и просторно-техничке услове за безбедан смештај и чување
оружја и муниције.
Набављање и продаја оружја и муниције од стране овлашћених продаваца
20
20
Члан 39.
Овлашћени продавци сходно овом закону могу набављати и продавати оружје,
основне делове за оружје, опрему и муницију из категорија Б, Ц и Д.
Овлашћеним продавцима надлежни орган може издати одобрење за набављање
оружја, основних делова за оружје, опреме и муниције из категорије Б и Ц ради даље
продаје, које важи годину дана.
Овлашћени продавци дужни су да податке о сваком комаду оружја из категорија
Б и Ц, набављеном ради даље продаје, доставе надлежном органу у року од 30 дана од
дана извршене набавке.
Овлашћени продавци могу продавати оружје и основне делове за оружје из
категорије Б само лицима којима је, у складу са овим законом, издато одобрење за
набављање оружја односно одобрење за набављање основних делова за оружје и лицима
која поседују колекционарску дозволу.
Овлашћени продавци дужни су да надлежном органу, у року од 15 дана од дана
извршене продаје, доставе податке о сваком продатом комаду оружја из категорије Б и
Ц, као и податке о купцу из евиденција које воде сагласно овом закону.
Набављање и држање оружја правних лица и предузетника
Члан 40.
Ако законом није другачије утврђено, правна лица и предузетници могу, уз
одобрење надлежног органа, односно уз пријаву надлежном органу, набављати оружје и
основне делове оружја уколико је то у складу са делатношћу којом се баве.
Министарство може правним лицима у изузетно оправданим случајевима, у
складу са делатношћу којом се баве, одобрити набављање аутоматског дугог оружја из
категорије А. У тим случајевима, на аутоматско дуго оружје из категорије А ће се сходно
примењивати одредбе овог закона које важе за оружје из категорије Б.
Уз захтев за издавање одобрења за набављање оружја, који се подноси надлежном
органу, правна лица и предузетници прилажу доказ о упису у одговарајући регистар, акт
о систематизацији радних места, доказе који оправдавају набављање оружја, као и доказе
о испуњености просторно-техничких услова за безбедан смештај и чување оружја.
Оснивачи, законски заступници, одговорна лица и лица запослена у правним
лицима и код предузетника из става 1. овог члана која по службеној дужности долазе у
контакт са аутоматским дугим оружјем из категорије А и оружјем из категорије Б, морају
испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)–8) овог закона.
Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од надлежног
органа прибаве одобрења пре распоређивања запослених на те послове, осим правних
лица која се баве делатношћу приватног обезбеђења а која су испунила услове у
складу са прописима који регулишу приватно обезбеђење.
Надлежни орган, односно Министарство ће при одлучивању, поред доказа које
приложи подносилац захтева, користити податке из евиденција које води по закону, као
и податке до којих долази при вршењу својих послова и у складу са овлашћењима.
Надлежни орган односно Министарство издаће одобрење за набављање оружја
правним лицима и предузетницима ако се у поступку утврди да испуњавају услове
прописане овим и другим законом. Одобрење за набављање оружја важи шест месеци од
дана издавања одобрења.
Одобрење за набављање оружја, на основу кога подносилац захтева није у
предвиђеном року извршио набављање оружја, вратиће надлежном органу.
21
21
Надлежни орган односно Министарство одбиће захтев решењем и неће издати
одобрење за набављање оружја ако нису испуњени услови прописани овим или другим
законом који ближе регулишу делатност правног лица и предузетника.
Правна лица и предузетници који су на основу одобрења надлежног органа
извршили набављање оружја подносе захтев надлежном органу ради издавања оружног
листа у року од осам дана од дана извршеног набављања оружја.
Правна лица и предузетници који су на основу одобрења извршили набављање
оружја, а већ поседују оружни лист за исту врсту оружја подносе захтев надлежном
органу ради регистрације набављеног оружја у року од осам дана од дана извршеног
набављања оружја.
Оружни лист за правна лица и предузетнике издаје се са роком важења од 10
година.
Правна лица и предузетници ће најкасније 30 дана пре истека рока важења
оружног листа надлежном органу поднети захтев за издавање новог оружног листа.
Правна лица и предузетници дужни су да оружје и муницију чувају у складу са
одредбама овог закона и да о њему воде прописану евиденцију.
Правна лица и предузетници дужни су да у року од 15 дана предају надлежном
органу оружје и муницију који им више нису потребни, као и у случају престанка
обављања делатности због које им је одобрено набављање оружја.
Надлежни орган односно Министарство одузеће решењем од правних лица и
предузетника исправе, оружје и муницију уколико се у поступку утврди да не испуњавају
услове прописане овим законом или другим законом који ближе уређују делатност
правног лица или предузетника.
Са оружјем и муницијом из става 15. и 16. овог члана поступиће се у складу са
чланом 28. овог закона.
Против решења Министарства жалба није допуштена, већ се може покренути
управни спор.
Члан 40а:
Музеји могу без претходног одобрења за набављање оружја издатог од
надлежног органа, набављати и држати оружје уколико испуњавају просторно –
техничке услове за безбедан смештај и чување оружја у складу са прописима
министарства надлежног за културу.
Музеји су дужни да у року од 8 дана од дана набављања оружја исто пријаве
надлежном органу на прописаном обрасцу. Уз захтев подноси се и доказ о пореклу
оружја.
Потврда о пријави оружја надлежни орган издаће на прописаном обрасцу.
Просторно-техничке услове за безбедно чување оружја за музеје прописује
надлежни министар.
Посредовање у промету оружја и муниције (брокеринг)
Члан 41.
Посредовањем у промету оружја и муниције (брокерингом) могу се бавити правна
лица и предузетници који пре уписа наведене делатности код органа који је надлежан за
вођење евиденције привредних субјеката добију решење Министарства којим је
одобрено бављење том делатношћу.
Уз захтев који се подноси надлежном органу прилаже се доказ о упису у
одговарајући регистар и доказ о праву власништва или уговор о дугорочном закупу
пословног простора.
22
22
Одговорна лица, као и лица запослена у правном лицу или код предузетника из
става 1. овог члана морају испуњавати услове из члана 11. став 1. тач. 1)–8) овог закона.
Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да од надлежног
органа прибаве одобрење пре распоређивања запослених на те послове.
Правна лица и предузетници из става 1. овог члана морају водити прописану
евиденцију.
Правним лицима и предузетницима неће се решењем надлежног органа
одобрити бављење делатношћу из става 1. овог члана, односно решењем надлежног
органа ће се забранити даље бављење делатношћу, уколико се у поступку утврди да
не испуњавају услове прописане овим или другим законом или уколико би се
угрозила јавна безбедност.
Против решења Министарства жалба није допуштена, већ се може покренути
управни спор.
Превоз оружја и муниције
Члан 42.
За превоз оружја, основних делова за оружје и муниције, осим за преношење
оружја прописаним чланом 33. овог закона и оружја сврстаног у категорију Д, потребно
је решење надлежног органа односно Министарства, које се доноси у року од 15 дана од
дана подношења захтева за одобрење превоза.
Пошиљалац је у обавези да обавести надлежни орган односно Министарство о
превозу оружја и муниције најкасније 48 сати пре започетог превоза.
Надлежни орган односно Министарство, може по потреби наредити пошиљаоцу
предузимање и посебних мера обезбеђења при превозу оружја, основних делова за
оружје и муниције. Трошкове посебних мера обезбеђења сноси пошиљалац.
Решењем ће се одбити захтев или поништити решење којим је већ одобрен превоз
оружја и муниције, уколико би се тиме угрозила јавна безбедност.
Пошиљалац мале количине оружја (до пет цеви) и муниције (до 500 комада)
може обавити преношење оружја у складу са одредбама из члана 33. овог закона.
Евиденције које воде правна лица и предузетници
Члан 43.
Правна лица и предузетници дужни су да воде евиденције о оружју (врста, марка,
модел, калибар, фабрички број оружја) и муницији, као и евиденције о запосленим
лицима (име, презиме, јединствени матични број грађана, број личне карте односно
идентификационог документа, пребивалиште, адреса и уверење о здравственој
способности).
Правна лица и предузетници који у складу са својом делатношћу могу дати оружје
другом лицу на послугу или примају оружје на чување, воде евиденције о оружју (врста,
марка, модел, калибар, фабрички број оружја), као и о физичким лицима (име и презиме,
јединствени матични број грађана, број личне карте односно идентификационог
документа, пребивалиште и адреса) и правним лицима и предузетницима (назив,
седиште, делатност, матични број, име и презиме овлашћеног лица) којима пружају такву
услугу.
Правна лица и предузетници којима је од надлежног органа одобрено бављење
обуком у руковању ватреним оружјем воде и евиденције о физичким лицима (име и
презиме, јединствени матични број грађана, број личне карте односно идентификационог
23
23
документа, пребивалиште и адреса) обученим за руковање ватреним оружјем и издатим
уверењима.
Правна лица и предузетници овлашћени за испитивање, жигосање и обележавање
ватреног оружја и за производњу оружја, као и овлашћени сервисери воде евиденције
онеспособљеног оружја (врста, марка, модел, калибар, фабрички број оружја).
Овлашћени сервисери дужни су да воде и евиденције поправљеног и
преправљеног оружја које садрже податке из исправа о оружју.
Овлашћени продавци воде и евиденције


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: mpeca Новембар 19, 2019, 07:12:18
Izgleda da je neko procenio da je stetno to sto  lovci   cesto proveravaju svoje oruzje na strelistu pre lova  i bezbednost u lovistu  podizu na mnogo visi nivo nego je to bio slucaj   pre 2016 godine  kada je bila ogranicena kupovina municije na  60 komada metaka godisnje.Vise vezbe pod strucnim nadzorom ima kao rezultat i mnogo bolju uvezbanost strelaca  .
100 komada metaka je malo kako za vezbu na strelistu oruzjem kojim se lovi  pre lova a kamoli za godisnji lov  .Imace taman da se izadje pet puta na streliste a dvadesetak metaka po izlasku je minimum.
 Domaci lovci pretezno pucaju municiju Prvog Partizana iz Uzica pa ce ogranicenjem nabavke metaka to biti udar i na domacu industriju konkretno na PPU.
Nekome je interes  sto gore to bolje.Nije to dobro . :hi:


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: srdjan7272 Новембар 25, 2019, 09:46:10
Ove zakone ko da je onaj Haradinaj sastavljao, sve gore od goreg.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Mike Hammer Фебруар 16, 2020, 12:30:38
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2020/269-20.pdf


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Deroko Март 03, 2020, 08:17:33
https://www.youtube.com/watch?v=7h8iPyBVIDI&feature=emb_logo


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: Tomo VRBAS80 Март 04, 2020, 03:53:44
https://www.facebook.com/lovackisavezsrb/photos/a.1540148772796504/1895279637283414/?type=3&eid=ARAtHu4A46VfTsjDc0p0FHZKFJ88sCw4hZx2OQlxjOsbgWr3bLrxYPeGlgBC3svGoE0nbv6364VVHH3t&__xts__%5B0%5D=68.ARCJbpNocU0venZugxvgXsxHfFm_pYX3UwtBqOb2PE9-R_z7d_33KUML6Ji1Q5xuzkvrFJrTHprfaVrbXgavL8AmRO-cC-oHZUW7P1B8AO12Bdqei6LVfEVyiXbZZXRnw-U6aLeH8yrSV8jBhOrODT50PcleQ7zay6dqoYR_pBDiOs8W4MXFAbiA9CG6wAmydp6ImWK20JmzygtA1UjDGBbPjXV9cem_ilxv3NuVVtbG1-GZFPacbdeBvE4fWu_8KcL8iE4B1OdBHpU4wpaggkwqnZMN75oTrGFo86Vz1ZWTFGSO8WbJn5CmCtye_AXi4Sxa8qZ718MG79GbGgZ-IPbNRnU&__tn__=EHH-R


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: ProfiHunter Март 04, 2020, 05:47:21
I sad mi sto smo u prvom krugu sve promenili i platili ispadamo budale i to velike,smejurija od zemlje.


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Март 04, 2020, 08:03:08
https://www.youtube.com/watch?v=JqgxKKStUts


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Март 16, 2020, 09:23:48
ja nesto nacuh da pustise legalizaciju oruzja od 16.3 do 16.6 2020


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: borkic Март 17, 2020, 12:54:13
и ја сам прочитао у неким новинама, не сећам се тачно којим


Naslov: Odg: Nacrt Zakona o oružju i municiji
Poruka od: stalcer Март 17, 2020, 03:37:27
Sluzbeni glasnik 25/2020